Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ruokavirasto
Mustin ja Mirrin poisvedetyn koiranruoan tuloksien analysointi voi viedä viikkoja

Mustin ja Mirrin pois­ve­de­tyn koi­ran­ruoan tu­lok­sien ana­ly­soin­ti voi viedä viik­ko­ja

07.11.2023 16:18 1
Ruokavirastolla on epäily koirien oireilun syystä Mustin ja Mirrin takaisinvetotapauksessa – tutkimustuloksia joudutaan odottamaan

Ruo­ka­vi­ras­tol­la on epäily koirien oi­rei­lun syystä Mustin ja Mirrin ta­kai­sin­ve­to­ta­pauk­ses­sa – tut­ki­mus­tu­lok­sia jou­du­taan odot­ta­maan

06.11.2023 15:43
Lapissa ei ole todettu uusia lintuinfluenssatapauksia – tämän vuoden epidemia ollut poikkeuksellinen

Lapissa ei ole todettu uusia lin­tu­inf­luens­sa­ta­pauk­sia – tämän vuoden epi­de­mia ollut poik­keuk­sel­li­nen

22.08.2023 16:11 1
Tilaajille
Kaikki Suomen turkistarhat tarkastetaan lintuinfluenssan varalta – Ruokavirasto määrää tarkastukset varmuuden vuoksi

Kaikki Suomen tur­kis­tar­hat tar­kas­te­taan lin­tu­inf­luens­san varalta – Ruo­ka­vi­ras­to määrää tar­kas­tuk­set var­muu­den vuoksi

14.08.2023 21:48 3
Lokeilla kiertävä virus aiheuttanut turkiseläinten lintuinfluenssatartunnat

Lo­keil­la kier­tä­vä virus ai­heut­ta­nut tur­kis­eläin­ten lin­tu­inf­luens­sa­tar­tun­nat

21.07.2023 21:44 2
Lappikaan ei ole turvassa – eläinlääkäri: "Lintuinfluenssatilanne on vakavampi Suomessa, mitä se on ollut ikinä"

Lap­pi­kaan ei ole tur­vas­sa – e­läin­lää­kä­ri: "Lin­tuinf­luens­sa­ti­lan­ne on va­ka­vam­pi Suo­mes­sa, mitä se on ollut ikinä"

21.07.2023 16:16 5
Tilaajille
Kokkolan lokkikuolemien syyksi varmistui lintuinfluenssa

Kok­ko­lan lok­ki­kuo­le­mien syyksi var­mis­tui lin­tu­inf­luens­sa

19.07.2023 15:09 3
Nämä ovat Suomen viisi suosituinta koirarotua – uuteen koirarekisteriin on ilmoitettu jo yli 40 000 karvakuonoa

Nämä ovat Suomen viisi suo­si­tuin­ta koi­ra­ro­tua – uuteen koi­ra­re­kis­te­riin on il­moi­tet­tu jo yli 40 000 kar­va­kuo­noa

14.07.2023 18:30 5
Tilaajille
Kuolleet luonnoneläimet ovat maanomistajan vastuulla – Pudasjärvellä mökkirannasta löytyi talven jäljiltä hirvenraato, jolle ei löytynyt noutajaa

Kuol­leet luon­non­eläi­met ovat maan­omis­ta­jan vas­tuul­la – Pu­das­jär­vel­lä mök­ki­ran­nas­ta löytyi talven jäl­jil­tä hir­ven­raa­to, jolle ei löy­ty­nyt nou­ta­jaa

30.05.2023 14:24 3
Tilaajille
Simojärven muikun nimisuoja hyväksyttiin –  muikun erikoisuutena pieni koko ja punertava mäti

Si­mo­jär­ven muikun ni­mi­suo­ja hy­väk­syt­tiin – muikun eri­koi­suu­te­na pieni koko ja pu­ner­ta­va mäti

26.04.2023 13:44
Tilaajille
Ruokaviraston koirarekisteri avautuu osittain käyttöön toukokuussa, sähköisesti tehtävä ilmoitus maksaa 10 euroa

Ruo­ka­vi­ras­ton koi­ra­re­kis­te­ri avautuu osit­tain käyt­töön tou­ko­kuus­sa, säh­köi­ses­ti tehtävä il­moi­tus maksaa 10 euroa

19.04.2023 12:39 6
Porotalouden tukien hakuaika Ruokavirastolta on 8. elokuuta – 1. syyskuuta – Asia kannattaa hoitaa netissä, mutta paperihakemuksiakin hyväksytään

Po­ro­ta­lou­den tukien ha­ku­ai­ka Ruo­ka­vi­ras­tol­ta on 8. elo­kuu­ta – 1. syys­kuu­ta – Asia kan­nat­taa hoitaa ne­tis­sä, mutta pa­pe­ri­ha­ke­muk­sia­kin hy­väk­sy­tään

05.08.2022 15:17 4
Fallero-tuotteita on vedetty pois myynnistä niiden sisältämän gluteenin vuoksi

Fal­le­ro-tuot­tei­ta on vedetty pois myyn­nis­tä niiden si­säl­tä­män glu­tee­nin vuoksi

27.07.2022 18:29
Ylivieskalaisen Sikabaarin tarkastuskäynneillä selvisi pahoja puutteita hygieniassa ja tilojen kunnossa – toimitusjohtaja: "Ei vain kerennyt tässä ihan kaikkea mitä piti"

Yli­vies­ka­lai­sen Si­ka­baa­rin tar­kas­tus­käyn­neil­lä selvisi pahoja puut­tei­ta hy­gie­nias­sa ja tilojen kun­nos­sa – toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Ei vain ke­ren­nyt tässä ihan kaikkea mitä piti"

21.06.2022 16:18 4
Tilaajille
Ruokavirasto määrää kaikki Sikabaarin Lihatuote oy:n valmistamat lihatuotteet hävitettäväksi – tuotteiden elintarviketurvallisuudesta ei voida varmistua

Ruo­ka­vi­ras­to määrää kaikki Si­ka­baa­rin Li­ha­tuo­te oy:n val­mis­ta­mat li­ha­tuot­teet hä­vi­tet­tä­väk­si – tuot­tei­den elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suu­des­ta ei voida var­mis­tua

21.06.2022 11:13 3
Tilaajille
Tornionjoen lohen terveydentilaa tutkitaan tänä kesänä – viime vuonna tutkituista kaloista ei löytynyt tautia aiheuttavia bakteereja tai viruksia

Tor­nion­joen lohen ter­vey­den­ti­laa tut­ki­taan tänä kesänä – viime vuonna tut­ki­tuis­ta ka­lois­ta ei löy­ty­nyt tautia ai­heut­ta­via bak­tee­re­ja tai vi­ruk­sia

06.06.2022 19:04
Tilaajille
Iltalehti: Jalostajan hernekeittopurkeista löydetty koppakuoriaisia, kuoriaisista huomauttaneille hyvitykseksi 10 euron lahjakortti

Il­ta­leh­ti: Ja­los­ta­jan her­ne­keit­to­pur­keis­ta löy­det­ty kop­pa­kuo­riai­sia, kuo­riai­sis­ta huo­maut­ta­neil­le hy­vi­tyk­sek­si 10 euron lah­ja­kort­ti

04.05.2022 11:38 7
Ukrainalaiset lemmikit voivat kantaa muun muassa raivotautia ja riskit on hyvä tiedostaa – pääsääntöisesti kontakteja on vältettävä 30 vuorokautta

Uk­rai­na­lai­set lem­mi­kit voivat kantaa muun muassa rai­vo­tau­tia ja riskit on hyvä tie­dos­taa – pää­sään­töi­ses­ti kon­tak­te­ja on väl­tet­tä­vä 30 vuo­ro­kaut­ta

15.03.2022 15:00 3
Tilaajille
S-ryhmä vetää takaisin erän Rainbow-basmatiriisiä, sisältää liikaa hometoksiinia

S-ryhmä vetää ta­kai­sin erän Rain­bow-bas­ma­ti­rii­siä, si­säl­tää liikaa ho­me­tok­sii­nia

15.02.2022 10:47
19 lappilaista kyläkauppaa hakee tukea Ruokavirastolta – tukien maksu alkaa loppuvuodesta

19 lap­pi­lais­ta ky­lä­kaup­paa hakee tukea Ruo­ka­vi­ras­tol­ta – tukien maksu alkaa lop­pu­vuo­des­ta

05.11.2021 09:20
Tilaajille