ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Ravintolasulku
Hallituksen koronaryhmä käsittelee tänään ravintolasulkua ja valmiuslain mahdollisuuksia, STM järjestää tiedotustilaisuuden sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamisesta

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­ryh­mä kä­sit­te­lee tänään ra­vin­to­la­sul­kua ja val­mius­lain mah­dol­li­suuk­sia, STM jär­jes­tää tie­do­tus­ti­lai­suu­den so­te-hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­den ja saa­ta­vuu­den tur­vaa­mi­ses­ta

14.01.2022 06:00
Tilaajille
Mara haluaa, että valtio korvaisi ravintoloiden sulkutilanteessa kaikki kiinteät kulut

Mara haluaa, että valtio kor­vai­si ra­vin­to­loi­den sul­ku­ti­lan­tees­sa kaikki kiin­teät kulut

12.01.2022 20:32 9
THL esittää anniskelupainotteisten ravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi

THL esittää an­nis­ke­lu­pai­not­teis­ten ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si

12.01.2022 19:51
Kittilän yrittäjät pääsiäisen ravintolasulusta: tilanne epäoikeudenmukainen alueen ravintoloille – "Kittilän kunnan matkailulle koitui miljoonavahingot"

Kit­ti­län yrit­tä­jät pää­siäi­sen ra­vin­to­la­su­lus­ta: tilanne epä­oi­keu­den­mu­kai­nen alueen ra­vin­to­loil­le – "Kit­ti­län kunnan mat­kai­lul­le koitui mil­joo­na­va­hin­got"

19.04.2021 21:01 10
Tilaajille
Kittilän ravintolasulku loppuu - ravintolat voivat avata ovensa jo perjantaina

Kit­ti­län ra­vin­to­la­sul­ku loppuu - ra­vin­to­lat voivat avata ovensa jo per­jan­tai­na

08.04.2021 18:13 3
Tilaajille
Kittilän ravintoloiden aukeaminen ratkeaa torstaina

Kit­ti­län ra­vin­to­loi­den au­kea­mi­nen ratkeaa tors­tai­na

07.04.2021 17:07 1
Tilaajille
Pääseekö Levillä baariin jo tulevana viikonloppuna? – Kittilän ravintoloiden avautumisen kohtalo voi ratketa jo tänään

Pää­see­kö Levillä baariin jo tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na? – Kit­ti­län ra­vin­to­loi­den avau­tu­mi­sen kohtalo voi ratketa jo tänään

07.04.2021 11:34 7
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri palaa koronavirusepidemian perustasolle: harrastustoiminta voi palata ennalleen, etäopetus ei enää tarpeen, Kittilän ravintolasulun purkua esitetään

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri palaa ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le: har­ras­tus­toi­min­ta voi palata en­nal­leen, etä­ope­tus ei enää tar­peen, Kit­ti­län ra­vin­to­la­su­lun purkua esi­te­tään

06.04.2021 18:48 5
Tilaajille
Tulistelua, omia tölkkejä ja take-away -ruokaa terassien sijaan – Rukalla pääsiäistä vietetään ulkona uusissa puitteissa

Tu­lis­te­lua, omia tölk­ke­jä ja ta­ke-away -ruokaa te­ras­sien sijaan – Rukalla pää­siäis­tä vie­te­tään ulkona uusissa puit­teis­sa

03.04.2021 16:05
Tilaajille
Ravintolapäätöksen taustamuistio: liki koko Lappi perustason olosuhteissa – Katso oman kuntasi tuoreet tartuntaluvut

Ra­vin­to­la­pää­tök­sen taus­ta­muis­tio: liki koko Lappi pe­rus­ta­son olo­suh­teis­sa – Katso oman kuntasi tuoreet tar­tun­ta­lu­vut

31.03.2021 06:31 6
Tilaajille
Hallitus kuuli hätähuudon, nyt kaikki riippuu meistä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus kuuli hä­tä­huu­don, nyt kaikki riippuu meistä

30.03.2021 08:21 3
Tilaajille
Lupa avaamiselle tuli ja tukussa alkoi ovi käydä – osa ravintoloista pitää ovensa kiinni pääsiäisen yli

Lupa avaa­mi­sel­le tuli ja tukussa alkoi ovi käydä – osa ra­vin­to­lois­ta pitää ovensa kiinni pää­siäi­sen yli

29.03.2021 18:30
Tilaajille
Ravintolasulun jatkuminen hämmentää ja suututtaa  Levillä – Koko alue kärsii muutaman vastuuttoman vuoksi, ärähtää Visit Levin toimitusjohtaja

Ra­vin­to­la­su­lun jat­ku­mi­nen häm­men­tää ja suu­tut­taa Levillä – Koko alue kärsii muu­ta­man vas­tuut­to­man vuoksi, ärähtää Visit Levin toi­mi­tus­joh­ta­ja

29.03.2021 12:16 14
Tilaajille
Osa lappilaisista ravintoloista avautuu jo tänään lounaalle – Ravintoloiden ja niiden asiakkaiden on nyt käyttäydyttävä fiksusti ja vastuullisesti, vetoaa alan etujärjestö

Osa lap­pi­lai­sis­ta ra­vin­to­lois­ta avautuu jo tänään lou­naal­le – Ra­vin­to­loi­den ja niiden asiak­kai­den on nyt käyt­täy­dyt­tä­vä fik­sus­ti ja vas­tuul­li­ses­ti, vetoaa alan etu­jär­jes­tö

29.03.2021 10:40 3
Tilaajille
Lapissa ravintolat saavat avata ovensa maanantaista lähtien Kittilää lukuunottamatta

Lapissa ra­vin­to­lat saavat avata ovensa maa­nan­tais­ta lähtien Kit­ti­lää lu­kuu­not­ta­mat­ta

28.03.2021 19:18 36
Tilaajille
Kaupunginjohtaja haluaisi Rovaniemen ravintolat auki jo maanantaina – Osa Lapista yritetään vapauttaa ravintolasulusta

Kau­pun­gin­joh­ta­ja ha­luai­si Ro­va­nie­men ra­vin­to­lat auki jo maa­nan­tai­na – Osa Lapista yri­te­tään va­paut­taa ra­vin­to­la­su­lus­ta

27.03.2021 09:40 30
Tilaajille
Liikkumisrajoitukset uhkaavat sulkea loputkin rahahanat Lapin matkailulta
Pääkirjoitus

Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set uh­kaa­vat sulkea lo­put­kin ra­ha­ha­nat Lapin mat­kai­lul­ta

27.03.2021 09:03 2
Tilaajille
Lappilaisten ravintoloiden toive toteutumassa: Ravintolasulku voi päättyä isossa osassa Lappia jo sunnuntaina – jatkuisi vain osassa kuntia

Lap­pi­lais­ten ra­vin­to­loi­den toive to­teu­tu­mas­sa: Ra­vin­to­la­sul­ku voi päättyä isossa osassa Lappia jo sun­nun­tai­na – jat­kui­si vain osassa kuntia

26.03.2021 19:41 13
Tilaajille
Lapin Yrittäjät: Liikkumisrajoitukset ja ravintolasulku tuhoavat Lapin pääsiäissesongin – "Tavallisen ihmisen on vaikea ymmärtää, miksi matkustaminen omalle mökille olisi sallittua, mutta lyhytaikaisesti vuokratulle ei"

Lapin Yrit­tä­jät: Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set ja ra­vin­to­la­sul­ku tu­hoa­vat Lapin pää­siäis­se­son­gin – "Ta­val­li­sen ihmisen on vaikea ym­mär­tää, miksi mat­kus­ta­mi­nen omalle mökille olisi sal­lit­tua, mutta ly­hyt­ai­kai­ses­ti vuok­ra­tul­le ei"

26.03.2021 12:35 6
Tilaajille
Hallitus esittää ravintoloiden sulun jatkamista 18. huhtikuuta saakka – liikkumisrajoituksia käsitellään tiistaina uudessa neuvottelussa

Hal­li­tus esittää ra­vin­to­loi­den sulun jat­ka­mis­ta 18. huh­ti­kuu­ta saakka – liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia kä­si­tel­lään tiis­tai­na uudessa neu­vot­te­lus­sa

22.03.2021 20:27