Pohjois-Suomi

Kiel­to­la­ki, kar­va­la­kit, eu­ro­vii­sut – seit­se­män ta­paus­ta, joissa poh­joi­nen on mennyt edellä ja muut perässä

04.06.2021 19:00 1
Tilaajille

Sa­ta­kun­ta­lai­nen mies ajoi pitkän matkan kohti poh­jois­ta ja kärysi kol­mes­ti – Näin matka eteni: Kovin hu­ma­la­ti­la mi­tat­tiin Ou­lus­sa, Kemissä taival lopulta katkesi

15.05.2021 16:31
Tilaajille

Nyt tar­vit­tai­siin roh­kei­ta kek­sin­tö­jä: Uusien bio­tuot­tei­den avulla met­säs­tä voisi elää le­veäm­min ja kes­tä­väm­min, mutta uu­tuuk­sil­la on vielä pitkä taival mark­ki­noil­le

19.04.2021 06:00 1
Tilaajille

Ete­lä-Lap­piin kul­keu­tuu jo lepän sii­te­pö­lyä – Kukinta alkanee ensi vii­kol­la ja sii­te­pö­lyä on luvassa run­saas­ti

17.04.2021 11:11
Tilaajille

Neu­vot­te­lu­kun­ta tukee eh­do­tuk­sia: Harvaan asu­tuil­le alueil­le ve­ro­huo­jen­nuk­sia, opin­to­lainoja an­teek­si, syr­jä­seu­tu­li­sä

25.03.2021 10:04

Poh­jois-Suo­mes­sa hir­vi­eläin­ten ai­heut­ta­mia met­sä­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin enemmän kuin edel­lis­vuon­na

23.02.2021 11:30 5
Tilaajille

K-ryhmä pysyi pin­nal­la Lapissa ko­ro­na­vuo­te­na – kaup­po­jen myynti ke­hit­tyi poh­joi­ses­sa, Lapissa mat­kai­lun vä­hen­ty­mi­sel­lä oli vai­ku­tuk­sen­sa

03.02.2021 20:52
Tilaajille

Tei­ni-iäs­sä poh­jois­suo­ma­lai­nen Juhani tajusi ole­van­sa pe­do­fii­li – Hän sai sek­suaa­li­suu­den häi­riöön apua: "Mi­nul­la ei ole oi­keut­ta vaatia sel­lais­ta, mikä ai­heut­taa kär­si­mys­tä toi­sel­le ih­mi­sel­le"

23.01.2021 07:00
Tilaajille

THL:n asian­tun­ti­ja: Ikään­ty­nei­den kal­toin­koh­te­lu jää usein piiloon ul­ko­puo­lisil­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa vi­ran­omais­ten yh­teis­työ to­teu­tuu hei­kos­ti ter­veys­kes­kus­päi­vys­tys­ten ja muiden tahojen välillä

21.01.2021 11:21

Poh­joi­sen syyt­tä­jien uusi pomo aloitti heti uu­dis­tuk­set – "Me olemme su­kel­lus­ve­ne, joka on todella pahasti upok­sis­sa"

02.01.2021 09:09 1
Tilaajille

Näin suuret kau­pun­git tyh­je­ni­vät jou­lu­na, kun sa­dat­tu­han­net mat­kus­ti­vat ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – katso ko­ti­kau­pun­ki­si tiedot

31.12.2020 08:51 1
Tilaajille

Ro­ko­tuk­set alkavat Suo­mes­sa tänään – OYSin vas­tuu­alueel­le tulee enin­tään reilut 1500 ro­ko­tet­ta

27.12.2020 10:32 1

54 päivää ilman au­rin­gon valoa – Uts­joel­la alkoi tällä vii­kol­la kaamos, mutta miksi poh­joi­sen asuk­kaat kes­tä­vät pi­meyt­tä pa­rem­min kuin etelän ih­mi­set?

28.11.2020 07:00 1
Tilaajille

Va­ro­vai­ses­ti lii­ken­tees­sä! Ajokeli on huono Poh­jois-Suo­mes­sa

26.11.2020 09:44

Nord­La­bil­ta ei liikene tes­taus­apua Ruot­siin – Nord­la­bin yli­lää­kä­ri: "Meidän tes­taus­ka­pa­si­teet­tim­me on jo aika lailla käy­tös­sä"

19.11.2020 17:22
Tilaajille

Poh­jois­suo­ma­lai­sen perheen isä maksoi lapsen lääk­keis­tä lähes 200 000 euroa – "Mitään muuta rat­kai­sua en olisi voinut tehdä"

09.11.2020 06:00 2
Tilaajille

Erit­täin huono ajokeli monin paikoin Poh­jois-Suo­mea – on­net­to­muus­ris­ki huo­mat­ta­va

22.10.2020 07:25 1

Ko­ro­na­ti­lan­ne: 222 uutta tar­tun­taa tänään – Neljä tar­tun­taa Lapissa

21.10.2020 14:23 2

Sy­dän­lää­kä­ril­le pääsee nyt no­peas­ti – OYSin kar­dio­lo­gian eri­kois­lää­kä­rin mukaan tilanne on sinänsä hyvä, mutta syy huono: ihmiset sin­nit­te­le­vät va­ka­vien oi­rei­den kanssa kotona ko­ro­na­pe­lon vuoksi

14.10.2020 12:26
Tilaajille

Ko­ro­na­tar­tun­nat sel­väs­sä kas­vus­sa Suo­mes­sa, 9 000 tar­tun­nan raja menee rikki ihan kohta – täl­lai­nen on poh­joi­sen Suomen tilanne

20.09.2020 12:25