Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pohjois-Suomi
Nokia suunnittelee vähentävänsä jopa 14 000 työntekijää – Suomessa karsitaan noin 450 työpaikkaa, Oulun tehdas säästyy

Nokia suun­nit­te­lee vä­hen­tä­vän­sä jopa 14 000 työn­te­ki­jää – Suo­mes­sa kar­si­taan noin 450 työ­paik­kaa, Oulun tehdas säästyy

19.10.2023 10:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen kasvua vauh­di­tet­ta­va

10.10.2023 02:15
Pyhäntä suree Jukkatalon konkurssia – "Aika monelle henkilökohtainen katastrofi"

Pyhäntä suree Juk­ka­ta­lon kon­kurs­sia – "Aika monelle hen­ki­lö­koh­tai­nen ka­tast­ro­fi"

30.08.2023 10:28 1
Tilaajille
Mahdolliset avunhuudot mereltä käynnistivät etsintäoperaation Kemissä, aluetta haravoitiin veneillä ja droneilla

Mah­dol­li­set avun­huu­dot mereltä käyn­nis­ti­vät et­sin­tä­ope­raa­tion Ke­mis­sä, aluetta ha­ra­voi­tiin ve­neil­lä ja dro­neil­la

04.08.2023 07:28
Pitäisikö pitkien valojen väläytys porojen kohdalla lopettaa? Asiantuntijan mukaan ikiaikaisesta tavasta on "enemmän haittaa kuin hyötyä"

Pi­täi­si­kö pitkien valojen vä­läy­tys porojen koh­dal­la lo­pet­taa? Asian­tun­ti­jan mukaan iki­ai­kai­ses­ta tavasta on "e­nem­män haittaa kuin hyötyä"

02.08.2023 10:28 48
Tilaajille
Metsästäjät huolissaan lintuinfluenssan vaikutuksista alkavaan jahtikauteen – metsästysrajoitukset käsiteltäisiin ministeriössä

Met­säs­tä­jät huo­lis­saan lin­tu­inf­luens­san vai­ku­tuk­sis­ta al­ka­vaan jah­ti­kau­teen – met­säs­tys­ra­joi­tuk­set kä­si­tel­täi­siin mi­nis­te­riös­sä

28.07.2023 19:00
Tilaajille
Arto Rautio työskenteli Kansaneläkelaitoksen palveluksessa 45 vuotta – "Suomalainen sosiaaliturva ja sen laajuus on poliittinen valinta, jota Kela toteuttaa"

Arto Rautio työs­ken­te­li Kan­san­elä­ke­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­sa 45 vuotta – "Suo­ma­lai­nen so­siaa­li­tur­va ja sen laajuus on po­liit­ti­nen va­lin­ta, jota Kela to­teut­taa"

27.07.2023 17:30 2
Tilaajille
Hallitus on laittamassa ratarahat Turun raiteisiin tilanteessa, missä Suomen huoltovarmuuden turvaaminen edellyttäisi kiskotien rakentamista pohjoiseen – tunnin juna on kuopattava
Pääkirjoitus

Hal­li­tus on lait­ta­mas­sa ra­ta­ra­hat Turun rai­tei­siin ti­lan­tees­sa, missä Suomen huol­to­var­muu­den tur­vaa­mi­nen edel­lyt­täi­si kis­ko­tien ra­ken­ta­mis­ta poh­joi­seen – tunnin juna on kuo­pat­ta­va

05.07.2023 19:00 14
Hallitusohjelma vauhdittaa investointeja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­ma vauh­dit­taa in­ves­toin­te­ja

29.06.2023 05:00
Miten ihmeessä  Rovaniemen tilintarkastusta tekevä Tapio Raappana ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? - Selvityksemme paljasti koko maan mittakaavassa valtavan asiakasmäärän sekä kanteluja ja poliisitutkintoja

Miten ih­mees­sä Ro­va­nie­men ti­lin­tar­kas­tus­ta tekevä Tapio Raap­pa­na ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? - Sel­vi­tyk­sem­me pal­jas­ti koko maan mit­ta­kaa­vas­sa val­ta­van asia­kas­mää­rän sekä kan­te­lu­ja ja po­lii­si­tut­kin­to­ja

05.05.2023 06:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi kas­va­vak­si ja kil­pai­lu­ky­kyi­sek­si

27.04.2023 05:00
Puolustusvoimat aloitti valvontalennot Suomessa yhdessä ulkomaisten kumppaneiden kanssa – Yhdysvaltain signaalitiedustelukone lensi pitkin itärajaa

Puo­lus­tus­voi­mat aloitti val­von­ta­len­not Suo­mes­sa yhdessä ul­ko­mais­ten kump­pa­nei­den kanssa – Yh­dys­val­tain sig­naa­li­tie­dus­te­lu­ko­ne lensi pitkin itä­ra­jaa

23.03.2023 14:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nian­hi­moa raa­ka-ai­nei­den hyö­dyn­tä­mi­seen

28.02.2023 05:00
Poliisi ja rajavartiolaitoksen partio saivat pysäytettyä rajua ylinopeutta Muoniossa kaahanneen

Poliisi ja ra­ja­var­tio­lai­tok­sen partio saivat py­säy­tet­tyä rajua yli­no­peut­ta Muo­nios­sa kaa­han­neen

26.02.2023 21:36
Yhteistyöhön yli rajojen
Pääkirjoitus

Yh­teis­työ­hön yli rajojen

20.02.2023 20:09 7
Yrittäjät: Pohjoinen Suomi on jatkossa yhä tärkeämpi portti länteen – pohjoisen merkitys kaivosteollisuudessa korostuu

Yrit­tä­jät: Poh­joi­nen Suomi on jat­kos­sa yhä tär­keäm­pi portti länteen – poh­joi­sen mer­ki­tys kai­vos­teol­li­suu­des­sa ko­ros­tuu

14.02.2023 11:24
Biokaasun jakelu laajenee pohjoiseen päin hitaasti – "Jos kaasuhenkilöauton hankkii, kyllä sillä voi ihan luottavaisin mielin pitkällekin tulevaisuuteen ajaa"

Bio­kaa­sun jakelu laa­je­nee poh­joi­seen päin hi­taas­ti – "Jos kaa­su­hen­ki­lö­au­ton hank­kii, kyllä sillä voi ihan luot­ta­vai­sin mielin pit­käl­le­kin tu­le­vai­suu­teen ajaa"

12.02.2023 19:30 2
Tilaajille
Kysely: Suomalaiset huomioisivat Pohjois-Suomen muuttuneen aseman ja mahdollisuudet hallitusohjelmassa

Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman ja mah­dol­li­suu­det hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

05.02.2023 16:30 12
Tilaajille
Yöjunassa matkustamisen ahterituntuma muuttuu – VR:n tilaamissa pohjoisen reittien uusissa makuuvaunuissa on oma vessa, suihku ja parannettu äänieristys

Yö­ju­nas­sa mat­kus­ta­mi­sen ah­te­ri­tun­tu­ma muuttuu – VR:n ti­laa­mis­sa poh­joi­sen reit­tien uusissa ma­kuu­vau­nuis­sa on oma vessa, suihku ja pa­ran­net­tu ää­ni­eris­tys

18.01.2023 11:06 1
Tilaajille
VR hankkii lisää yöjunavaunuja Skoda Transtechilta – katso miltä pohjoisen reiteille tulevissa uusissa makuuhyteissä näyttää

VR hankkii lisää yö­ju­na­vau­nu­ja Skoda Trans­tec­hil­ta – katso miltä poh­joi­sen rei­teil­le tu­le­vis­sa uusissa ma­kuu­hy­teis­sä näyttää

18.01.2023 10:19 6
Tilaajille