Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Maksuhäiriöt
RoKin Mestis-joukkueen taustayhtiön ulosottovelat kymmenkertaistuivat alle vuodessa, rekisterissä jo 118 000 euron saatavat: "Kun myyntiä tulee, näistä selviää"

RoKin Mes­tis-jouk­kueen taus­ta­yh­tiön ulos­ot­to­ve­lat kym­men­ker­tais­tui­vat alle vuo­des­sa, re­kis­te­ris­sä jo 118 000 euron saa­ta­vat: "Kun myyntiä tulee, näistä sel­viää"

19.10.2023 12:49 22
Tilaajille
Sähkölaskuista aiheutuneet maksuhäiriöt lisääntyivät viime vuonna – maksuhäiriöitä rekisteröitiin myös yrityksille

Säh­kö­las­kuis­ta ai­heu­tu­neet mak­su­häi­riöt li­sään­tyi­vät viime vuonna – mak­su­häi­riöi­tä re­kis­te­röi­tiin myös yri­tyk­sil­le

05.01.2023 09:46
Asiakkaat valittivat huonosta työnjäljestä ja hoitamattomasta remontista – lappilaisyrityksen taustalta paljastui liki miljoonan euron kuprut: "Valitettavan yleistä"

Asiak­kaat va­lit­ti­vat huo­nos­ta työn­jäl­jes­tä ja hoi­ta­mat­to­mas­ta re­mon­tis­ta – lap­pi­lais­yri­tyk­sen taus­tal­ta pal­jas­tui liki mil­joo­nan euron kuprut: "Va­li­tet­ta­van yleis­tä"

27.12.2022 19:30 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Toimia velkaantumisen ehkäisemiseksi – maksuhäiriömerkintöjen säilytysajat lyhenevät joulukuussa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Toimia vel­kaan­tu­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si – mak­su­häi­riö­mer­kin­tö­jen säi­ly­tys­ajat ly­he­ne­vät jou­lu­kuus­sa

09.12.2022 13:40
Tilaajille
Katja Savolainen on vuokrannut useita asuntojaan maksuhäiriömerkinnän saaneille ongelmitta – vuokraamisen riskit kasvavat, jos tietyt merkit täyttyvät

Katja Sa­vo­lai­nen on vuok­ran­nut useita asun­to­jaan mak­su­häi­riö­mer­kin­nän saa­neil­le on­gel­mit­ta – vuok­raa­mi­sen riskit kas­va­vat, jos tietyt merkit täyt­ty­vät

12.11.2022 06:30 1
Tilaajille
4 000 suomalaista menettänyt luottotietonsa maksamattomien sähkölaskujen vuoksi – määrän odotetaan kasvavan

4 000 suo­ma­lais­ta me­net­tä­nyt luot­to­tie­ton­sa mak­sa­mat­to­mien säh­kö­las­ku­jen vuoksi – määrän odo­te­taan kas­va­van

06.10.2022 13:12 2
4 000 suomalaista menettänyt luottotietonsa maksamattomien sähkölaskujen vuoksi

4 000 suo­ma­lais­ta me­net­tä­nyt luot­to­tie­ton­sa mak­sa­mat­to­mien säh­kö­las­ku­jen vuoksi

06.10.2022 12:07 1
Suomen Asiakastieto: Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä väheni ensimmäistä kertaa 13 vuoteen

Suomen Asia­kas­tie­to: Mak­su­häi­riöis­ten hen­ki­löi­den määrä väheni en­sim­mäis­tä kertaa 13 vuoteen

07.01.2022 10:05
Tilaajille
Hallitus ehdottaa maksuhäiriömerkintöjen säilytysajan lyhentämistä kuukauteen – lakiehdotus tekisi jokaisesta merkinnästä toisistaan riippumattoman

Hal­li­tus eh­dot­taa mak­su­häi­riö­mer­kin­tö­jen säi­ly­tys­ajan ly­hen­tä­mis­tä kuu­kau­teen – la­ki­eh­do­tus tekisi jo­kai­ses­ta mer­kin­näs­tä toi­sis­taan riip­pu­mat­to­man

29.06.2021 20:04 2
Velat anteeksi kymmenessä vuodessa ja maksuhäiriömerkintöjen kesto lyhyemmäksi? Keskusta esittää helpotuksia velallisten asemaan

Velat an­teek­si kym­me­nes­sä vuo­des­sa ja mak­su­häi­riö­mer­kin­tö­jen kesto ly­hyem­mäk­si? Kes­kus­ta esittää hel­po­tuk­sia ve­lal­lis­ten asemaan

05.03.2021 06:30 1
Korona ei vielä näy maksuhäiriöiden kasvuna – Asiakastieto: ''Pikavippien korkokaton alennuksella on kääntöpuolensa, joka näkyy syksyllä''

Korona ei vielä näy mak­su­häi­riöi­den kasvuna – Asia­kas­tie­to: ''Pi­ka­vip­pien kor­ko­ka­ton alen­nuk­sel­la on kään­tö­puo­len­sa, joka näkyy syk­syl­lä''

02.07.2020 08:33
Kun äiti pelasi ja vippasi, tytär ajautui osamaksusopimusten kierteeseen – "Koin velvollisuudekseni auttaa ja tukea"

Kun äiti pelasi ja vip­pa­si, tytär ajautui osa­mak­su­so­pi­mus­ten kier­tee­seen – "Koin vel­vol­li­suu­dek­se­ni auttaa ja tukea"

16.03.2020 07:00
Tilaajille
Näin oikeusministeri Henriksson torjuisi ylivelkaantumista: Lapsille säästöpossuja, nuorille vähintään toisen asteen koulutus ja pienyrittäjille toinen mahdollisuus

Näin oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son tor­jui­si yli­vel­kaan­tu­mis­ta: Lap­sil­le sääs­tö­pos­su­ja, nuo­ril­le vä­hin­tään toisen asteen kou­lu­tus ja pien­yrit­tä­jil­le toinen mah­dol­li­suus

23.10.2019 14:03