Koronavirusrokote

Ro­va­nie­mel­lä ro­kot­ta­mi­nen ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan avautui nyt 40 vuotta täyt­tä­neil­le

01.06.2021 14:53 1

Yli­lää­kä­ri yl­lät­tyi, miten kovaa korona iski – "Toi­pu­mi­ses­ta tuli hurja fiilis"

23.04.2021 06:30 2
Tilaajille
Rovaniemen koronarokoteinfo

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­te­in­fo

22.04.2021 14:49

Ro­ko­tus­asian­tun­ti­jat vas­taa­vat ro­va­nie­me­läis­ten ky­sy­myk­siin ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta – Katso tal­len­ne tästä

22.04.2021 13:14 2

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ro­ko­tuk­siin voi il­moit­tau­tua Sal­las­sa – Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat heti, kun kunta saa lisää ro­kot­tei­ta

16.04.2021 16:52

Val­tio­neu­vos­to tie­dot­ti Ast­ra­Ze­ne­ca-ro­kot­teen ti­lan­tees­ta – THL: Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ei edel­leen­kään anneta alle 65-vuo­tiail­le

14.04.2021 15:41 4
Kolumni

Piik­ke­jä odo­tel­laan ympäri maail­man

22.03.2021 06:00
Tilaajille

En­sim­mäi­set ko­ro­na­po­ti­laat tulivat Lapin kes­kus­sai­raa­loi­hin vuosi sitten – Seu­raa­vat viikot rat­kai­se­vat, oliko al­ku­ruuh­ka sai­raa­loi­den pahin vaihe

13.03.2021 06:30
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä pääsi verk­ko­ajan­va­rauk­sel­la ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen, vaikkei kuulu ris­ki­ryh­mään – "Tämä todella jää kun­ta­lai­sen oman­tun­non asiak­si"

12.03.2021 18:06 12
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Odotan aikaa, jolloin saamme taas va­lit­taa kai­kes­ta tutusta ja tur­val­li­ses­ta

05.02.2021 19:33
Tilaajille

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set nä­ky­viin Oma­kan­taan – pää­mää­rä­nä luoda sinne myös di­gi­taa­li­nen ro­ko­tus­pas­si

04.02.2021 19:01

Suo­mes­sa­kin voidaan harkita ve­nä­läis­tä Sput­nik-ro­ko­tet­ta

04.02.2021 16:52

Me­ri-La­pin kun­nan­joh­ta­jat vaa­ti­vat kun­ta­lai­sil­leen nopeaa ro­kot­ta­mis­ta koronaa vastaan – "Ro­ko­tet­tu Län­si-Poh­ja loisi pus­ku­ri­vyö­hyk­keen ra­jal­le"

21.01.2021 18:11 6
Tilaajille

Yli 80-vuo­tiaat voivat nyt varata ajan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Ro­va­nie­mel­lä – Ro­ko­tuk­set an­ne­taan kau­pu­gin­ta­lol­la

20.01.2021 11:55 1

Haa­pa­ran­nan joh­ta­van lää­kä­rin mukaan jou­lu­vie­rail­ta jäi lah­jo­jen lisäksi alueel­le korona – "Nuus­kaa­jien pitäisi oi­keas­ti alkaa lak­koon"

20.01.2021 07:38 10
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä uutta tar­tun­taa – Yli­lää­kä­ri muis­tut­taa, että yri­tys­ten vas­tuul­la on edel­lyt­tää asiak­kail­ta tur­val­li­suus­oh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta

31.12.2020 15:17 1
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kes­ki­viik­ko­na kolme uutta tar­tun­taa – Ro­kot­teet jo kes­kus­sai­raa­lan pak­ka­ses­sa, aloit­ta­maan pääs­tään maa­nan­tai­na

30.12.2020 14:44 4
Tilaajille

Yhden ro­ko­tus­ker­ran malli voi tulla vielä pöy­däl­le myös EU-mais­sa – Hanna No­hy­nek: Näyttöä ei ole vielä riit­tä­väs­ti

29.12.2020 19:24 1
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pers­pek­tii­viä poik­keus­jou­luun

18.12.2020 09:28

Lää­kä­rit kehuvat lap­pi­lai­sia koronan tal­tut­ta­mi­ses­sa – Markku Broas listaa kolme asiaa, joissa Lapissa on on­nis­tut­tu

01.12.2020 16:31 1
Tilaajille