Koronavirustestit
Maahantulijoiden terveystarkastukset jatkuvat Lapin rajakunnissa ja lentoasemilla

Maa­han­tu­li­joi­den ter­veys­tar­kas­tuk­set jat­ku­vat Lapin ra­ja­kun­nis­sa ja len­to­ase­mil­la

25.03.2021 18:59
Tilaajille

Levi Spa -kyl­py­läs­sä Kit­ti­läs­sä mah­dol­li­nen jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tors­tai­na

21.03.2021 13:48
Rajalla kummittelee nyt epämääräinen karanteenin tai pakkotarkastuksen uhka – Koronatesti ei edelleenkään pakollinen

Rajalla kum­mit­te­lee nyt epä­mää­räi­nen ka­ran­tee­nin tai pak­ko­tar­kas­tuk­sen uhka – Ko­ro­na­tes­ti ei edel­leen­kään pa­kol­li­nen

02.03.2021 16:37
Tilaajille
Avi määräsi kunnat järjestämään rajanylittäjille terveystarkastuksia – Mitä se tarkoittaa?

Avi määräsi kunnat jär­jes­tä­mään ra­jan­ylit­tä­jil­le ter­veys­tar­kas­tuk­sia – Mitä se tar­koit­taa?

02.03.2021 09:03
Tilaajille
Aluehallintoviraston määräys: Jokainen maahantulija ohjattava terveystarkastukseen Lapin kaikilla rajanylityspaikoilla – kunnat ja sairaanhoitopiiri vastuussa tarkastuksista ja testeistä

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys: Jo­kai­nen maa­han­tu­li­ja oh­jat­ta­va ter­veys­tar­kas­tuk­seen Lapin kai­kil­la ra­jan­yli­tys­pai­koil­la – kunnat ja sai­raan­hoi­to­pii­ri vas­tuus­sa tar­kas­tuk­sis­ta ja tes­teis­tä

26.02.2021 18:19 7
Tilaajille
MTV Uutiset: Koronatikku katkesi ja juuttui nenään Rovaniemellä – Tikunpuolikas saatiin ulos reilussa vartissa

MTV Uu­ti­set: Ko­ro­na­tik­ku katkesi ja juuttui nenään Ro­va­nie­mel­lä – Ti­kun­puo­li­kas saatiin ulos rei­lus­sa var­tis­sa

25.02.2021 16:28
Tilaajille
Pakko sopii huonosti testeihin ja rokotuksiin – Suomessa henkilökohtaisella koskemattomuudella on vahva suoja
Kolumni Marjo Oikarinen

Pakko sopii huo­nos­ti tes­tei­hin ja ro­ko­tuk­siin – Suo­mes­sa hen­ki­lö­koh­tai­sel­la kos­ke­mat­to­muu­del­la on vahva suoja

23.01.2021 08:00 1
Työnhakijoita koulutetaan koronaviruksen pikatestien ottajiksi Lapin lentoasemille – Kittilän kokeilu osoittautui hyvin onnistuneeksi, näin testi otetaan

Työn­ha­ki­joi­ta kou­lu­te­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen pi­ka­tes­tien ot­ta­jik­si Lapin len­to­ase­mil­le – Kit­ti­län kokeilu osoit­tau­tui hyvin on­nis­tu­neek­si, näin testi otetaan

01.12.2020 19:30
Tilaajille
Levin maailmancupiin saapuville kilpailijoille suoritettiin pikatestaus Kittilän lentokentällä – Kaikki testitulokset negatiivisia

Levin maail­man­cu­piin saa­pu­vil­le kil­pai­li­joil­le suo­ri­tet­tiin pi­ka­tes­taus Kit­ti­län len­to­ken­täl­lä – Kaikki tes­ti­tu­lok­set ne­ga­tii­vi­sia

18.11.2020 19:40
Tilaajille
Koronan pikatestit käyttöön koko Lapissa "Sodankylässä pikatesti on ollut tavattoman tärkeä nopean jäljitystyön toteuttamisessa"

Koronan pi­ka­tes­tit käyt­töön koko Lapissa "So­dan­ky­läs­sä pi­ka­tes­ti on ollut ta­vat­to­man tärkeä nopean jäl­ji­tys­työn to­teut­ta­mi­ses­sa"

06.11.2020 14:41
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta tyrmää hallituksen esityksen matkailun testausmallista – "Sellaisenaan ei esitys voi mennä läpi, vaan tarvitsee täsmentämistä"

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta tyrmää hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mat­kai­lun tes­taus­mal­lis­ta – "Sel­lai­se­naan ei esitys voi mennä läpi, vaan tar­vit­see täs­men­tä­mis­tä"

15.10.2020 19:01
Tilaajille
Yrittäjän työviikko meni odottelun takia pilalle – "Miksi osa saa koronatestin tuloksen samana päivänä, mutta osa vasta viiden päivän päästä?"

Yrit­tä­jän työ­viik­ko meni odot­te­lun takia pilalle – "Miksi osa saa ko­ro­na­tes­tin tu­lok­sen samana päi­vä­nä, mutta osa vasta viiden päivän pääs­tä?"

01.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Länsi-Pohjan asukkailla ei ole todettu koronaa puoleentoista kuukauteen – Taskila: "Nyt täytyy kiittää asukkaita ohjeiden muistamisesta"

Län­si-Poh­jan asuk­kail­la ei ole todettu koronaa puo­leen­tois­ta kuu­kau­teen – Tas­ki­la: "Nyt täytyy kiittää asuk­kai­ta oh­jei­den muis­ta­mi­ses­ta"

28.09.2020 16:45
Tilaajille
Pääministeri Marinin koronatestin tulos oli negatiivinen

Pää­mi­nis­te­ri Marinin ko­ro­na­tes­tin tulos oli ne­ga­tii­vi­nen

11.09.2020 18:35 1
Pihlajalinna avaa koronatestauspisteen Leville maanantaina – Testiin pääsee lähetteellä

Pih­la­ja­lin­na avaa ko­ro­na­tes­taus­pis­teen Leville maa­nan­tai­na – Testiin pääsee lä­het­teel­lä

11.09.2020 15:44
Tilaajille
NordLabissa on tutkittu koronaepidemian aikana lähes 110 000 koronatestiä, joista yli puolet syksyllä – parhaimmillaan päivässä on käyty läpi 2 600 testiä

Nord­La­bis­sa on tut­kit­tu ko­ro­na­epi­de­mian aikana lähes 110 000 ko­ro­na­tes­tiä, joista yli puolet syk­syl­lä – par­haim­mil­laan päi­väs­sä on käyty läpi 2 600 testiä

09.09.2020 11:54
Poissaoloryöpsähdys rauhoittui Rovaniemen kouluissa – THL:n uudet koronavirusohjeet vähensivät oppilaiden poissaoloja, kun hengitystieinfektiosta ei enää joudu automaattisesti koronatestiin

Pois­sa­olo­ryöp­säh­dys rau­hoit­tui Ro­va­nie­men kou­luis­sa – THL:n uudet ko­ro­na­vi­rus­oh­jeet vä­hen­si­vät op­pi­lai­den pois­sao­lo­ja, kun hen­gi­tys­tie­in­fek­tios­ta ei enää joudu au­to­maat­ti­ses­ti ko­ro­na­tes­tiin

08.09.2020 06:30
Tilaajille
HS:n tiedot: Matkustaja voisi vapautua karanteenisuosituksesta kahdella koronatestillä – Hallitus neuvottelee Lapin matkailun tilanteesta keskiviikkona

HS:n tiedot: Mat­kus­ta­ja voisi va­pau­tua ka­ran­tee­ni­suo­si­tuk­ses­ta kah­del­la ko­ro­na­tes­til­lä – Hal­li­tus neu­vot­te­lee Lapin mat­kai­lun ti­lan­tees­ta kes­ki­viik­ko­na

07.09.2020 22:10 2
Nordlab yhdistää kolmen testatun näytteet ja analysoi ne samaan aikaan testauksen nopeuttamiseksi – "Potilaalle poolaaminen ei näy mitenkään"

Nordlab yh­dis­tää kolmen tes­ta­tun näyt­teet ja ana­ly­soi ne samaan aikaan tes­tauk­sen no­peut­ta­mi­sek­si – "Po­ti­laal­le poo­laa­mi­nen ei näy mi­ten­kään"

26.08.2020 18:18
Tilaajille
Talkoilun uusi aluevaltaus – Kuusamon Pallo-Karhujen tekemät koronanäytteiden lisäkuljetukset lyhentävät testien käsittelyaikaa 12 tuntia

Tal­koi­lun uusi alue­val­taus – Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hu­jen tekemät ko­ro­na­näyt­tei­den li­sä­kul­je­tuk­set ly­hen­tä­vät testien kä­sit­te­ly­ai­kaa 12 tuntia

23.08.2020 06:13
Tilaajille