Koronavirustestit
Kuukausi
Pääministeri Marinin koronatestin tulos oli negatiivinen

Pää­mi­nis­te­ri Marinin ko­ro­na­tes­tin tulos oli ne­ga­tii­vi­nen

11.09.2020 18:35 1
Pihlajalinna avaa koronatestauspisteen Leville maanantaina – Testiin pääsee lähetteellä

Pih­la­ja­lin­na avaa ko­ro­na­tes­taus­pis­teen Leville maa­nan­tai­na – Testiin pääsee lä­het­teel­lä

11.09.2020 15:44 0
Tilaajille
NordLabissa on tutkittu koronaepidemian aikana lähes 110 000 koronatestiä, joista yli puolet syksyllä – parhaimmillaan päivässä on käyty läpi 2 600 testiä

Nord­La­bis­sa on tut­kit­tu ko­ro­na­epi­de­mian aikana lähes 110 000 ko­ro­na­tes­tiä, joista yli puolet syk­syl­lä – par­haim­mil­laan päi­väs­sä on käyty läpi 2 600 testiä

09.09.2020 11:54 0
Poissaoloryöpsähdys rauhoittui Rovaniemen kouluissa – THL:n uudet koronavirusohjeet vähensivät oppilaiden poissaoloja, kun hengitystieinfektiosta ei enää joudu automaattisesti koronatestiin

Pois­sa­olo­ryöp­säh­dys rau­hoit­tui Ro­va­nie­men kou­luis­sa – THL:n uudet ko­ro­na­vi­rus­oh­jeet vä­hen­si­vät op­pi­lai­den pois­sao­lo­ja, kun hen­gi­tys­tie­in­fek­tios­ta ei enää joudu au­to­maat­ti­ses­ti ko­ro­na­tes­tiin

08.09.2020 06:30 0
Tilaajille
HS:n tiedot: Matkustaja voisi vapautua karanteenisuosituksesta kahdella koronatestillä – Hallitus neuvottelee Lapin matkailun tilanteesta keskiviikkona

HS:n tiedot: Mat­kus­ta­ja voisi va­pau­tua ka­ran­tee­ni­suo­si­tuk­ses­ta kah­del­la ko­ro­na­tes­til­lä – Hal­li­tus neu­vot­te­lee Lapin mat­kai­lun ti­lan­tees­ta kes­ki­viik­ko­na

07.09.2020 22:10 2
Nordlab yhdistää kolmen testatun näytteet ja analysoi ne samaan aikaan testauksen nopeuttamiseksi – "Potilaalle poolaaminen ei näy mitenkään"

Nordlab yh­dis­tää kolmen tes­ta­tun näyt­teet ja ana­ly­soi ne samaan aikaan tes­tauk­sen no­peut­ta­mi­sek­si – "Po­ti­laal­le poo­laa­mi­nen ei näy mi­ten­kään"

26.08.2020 11:04 0
Tilaajille
Talkoilun uusi aluevaltaus – Kuusamon Pallo-Karhujen tekemät koronanäytteiden lisäkuljetukset lyhentävät testien käsittelyaikaa 12 tuntia

Tal­koi­lun uusi alue­val­taus – Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hu­jen tekemät ko­ro­na­näyt­tei­den li­sä­kul­je­tuk­set ly­hen­tä­vät testien kä­sit­te­ly­ai­kaa 12 tuntia

23.08.2020 06:13 0
Tilaajille
"Syksyn nuha-aika on haastava" – Poikajärven perheessä Rovaniemellä on otettu viikon sisällä neljä koronatestiä, jotta kouluun ja töihin pääsisi takaisin

"Syksyn nu­ha-ai­ka on haas­ta­va" – Poi­ka­jär­ven per­hees­sä Ro­va­nie­mel­lä on otettu viikon sisällä neljä ko­ro­na­tes­tiä, jotta kouluun ja töihin pääsisi ta­kai­sin

20.08.2020 19:30 1
Tilaajille
Koronatestien ruuhkat kaatuvat hoitajien päälle – Kymmentuntisen työpäivän aikana hoitaja ehtii ottaa 40 näytettä, mutta sekään ei nyt riitä

Ko­ro­na­tes­tien ruuhkat kaa­tu­vat hoi­ta­jien päälle – Kym­men­tun­ti­sen työ­päi­vän aikana hoitaja ehtii ottaa 40 näy­tet­tä, mutta sekään ei nyt riitä

20.08.2020 18:30 3
Tilaajille
Koronatesti 100 euroa, testin kuljetus 750 euroa – Kiiretapauksissa näyte kiidätetään Utsjoelta Rovaniemelle taksilla

Ko­ro­na­tes­ti 100 euroa, testin kul­je­tus 750 euroa – Kii­re­ta­pauk­sis­sa näyte kii­dä­te­tään Uts­joel­ta Ro­va­nie­mel­le tak­sil­la

20.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Rovaniemen häiriötilanteen johtoryhmä: Koronatilanne rauhallinen – testiruuhkaa puretaan ja maskihankinta etenee, Roy Clubin altistustilanne ei tuonut jatkotartuntoja

Ro­va­nie­men häi­riö­ti­lan­teen joh­to­ryh­mä: Ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen – tes­ti­ruuh­kaa pu­re­taan ja mas­ki­han­kin­ta etenee, Roy Clubin al­tis­tus­ti­lan­ne ei tuonut jat­ko­tar­tun­to­ja

18.08.2020 16:31 0
Tilaajille
Vanhemmat
Päivähoitoon negatiivisen tuloksen jälkeen – Lasten infektiolääkäreiden ehdotus sallia lieväoireisten lasten päivähoito ilman testiä yllätti Lapin tartuntatautilääkärit

Päi­vä­hoi­toon ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen jälkeen – Lasten in­fek­tio­lää­kä­rei­den ehdotus sallia lie­vä­oi­reis­ten lasten päi­vä­hoi­to ilman testiä yllätti Lapin tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rit

17.08.2020 19:30 2
Tilaajille
Ministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan testiruuhkaa ei voida selittää heikolla varautumisella – Ammattilaisten tulee tehdä testit ja uusia antigeenitestejä voisi alkaa käyttää

Mi­nis­te­ri Krista Kiurun (sd.) mukaan tes­ti­ruuh­kaa ei voida se­lit­tää hei­kol­la va­rau­tu­mi­sel­la – Am­mat­ti­lais­ten tulee tehdä testit ja uusia an­ti­gee­ni­tes­te­jä voisi alkaa käyttää

17.08.2020 19:18 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen Jarno on odottanut koronatestitulosta kohta viikon – "Tilanne on kohtuuton koko perheelle"

Ro­va­nie­me­läi­nen Jarno on odot­ta­nut ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta kohta viikon – "Ti­lan­ne on koh­tuu­ton koko per­heel­le"

17.08.2020 18:30 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronaviruspuhelin on ruuhkautunut – Asukkaita pyydetään ottamaan koronavirusta epäiltäessä yhteyttä Digiklinikkaan ensi viikosta alkaen

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­vi­rus­pu­he­lin on ruuh­kau­tu­nut – Asuk­kai­ta pyy­de­tään ot­ta­maan ko­ro­na­vi­rus­ta epäil­täes­sä yh­teyt­tä Di­gi­kli­nik­kaan ensi vii­kos­ta alkaen

14.08.2020 18:26 0
Tilaajille
Huono järjestelmä estää tehokkaan hoidon
Kolumni Daniel Wallenius

Huono jär­jes­tel­mä estää te­hok­kaan hoidon

14.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Myös loput viisi koronatestiä olivat negatiivisia – Rovaniemellä yökerhossa altistuneiden joukossa ei toistaiseksi yhtään koronatapausta, altistuneita on nyt yhteensä 52

Myös loput viisi ko­ro­na­tes­tiä olivat ne­ga­tii­vi­sia – Ro­va­nie­mel­lä yö­ker­hos­sa al­tis­tu­nei­den jou­kos­sa ei tois­tai­sek­si yhtään ko­ro­na­ta­paus­ta, al­tis­tu­nei­ta on nyt yh­teen­sä 52

13.08.2020 14:57 0
Tilaajille
Altistuneiden määrä nousi Rovaniemellä 48 henkilöön, 26 ohjattu testeihin – kaikki testitulokset negatiivisia, viiden tuloksia vielä odotetaan

Al­tis­tu­nei­den määrä nousi Ro­va­nie­mel­lä 48 hen­ki­löön, 26 ohjattu tes­tei­hin – kaikki tes­ti­tu­lok­set ne­ga­tii­vi­sia, viiden tu­lok­sia vielä odo­te­taan

13.08.2020 08:39 0
Tilaajille
Koronatesteihin matalalla kynnyksellä – Resursseja testaamiseen lisätään tarpeen mukaan esimerkiksi syksyn flunssakaudella

Ko­ro­na­tes­tei­hin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä – Re­surs­se­ja tes­taa­mi­seen li­sä­tään tarpeen mukaan esi­mer­kik­si syksyn fluns­sa­kau­del­la

04.08.2020 14:56 0
Miksi todistelen sen olevan vain pikkuflunssaa?
Kolumni Riina Rastas

Miksi to­dis­te­len sen olevan vain pik­kuf­luns­saa?

31.07.2020 11:10 0