Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Koronavirustestit

Ko­ro­na­tes­taus­pis­teet ovat ruuh­kau­tu­neet Ro­va­nie­mel­lä – Hal­lin­toy­li­lää­kä­ri: "Syynä kou­lu­jen al­ka­mi­nen, ei niin­kään vii­kon­lo­pun isot ta­pah­tu­mat"

25.08.2021 15:54 2
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä on todettu useita ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja mar­jan­poi­mi­joil­la, 250 poi­mi­jaa tes­ta­taan – "Sai­ras­tu­nei­den ke­rää­mät marjat eivät mene ku­lut­ta­jil­le"

04.08.2021 15:26 56
Tilaajille

Tu­li­si­ko isojen ylei­sö­ta­pah­tu­mien yh­tey­des­sä jär­jes­tää mah­dol­li­suus ko­ro­na­pi­ka­tes­tauk­sel­le? Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn

03.08.2021 10:28 9
Tilaajille

Oulussa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le viime vii­kon­lop­pu­na

14.07.2021 16:56

Nää­tä­mön rajan tes­taus­pis­te sul­je­taan sun­nun­tain jälkeen – Poh­jois-Nor­jas­ta saa­pu­vil­ta ei vaadita testiä tai ro­ko­te­to­dis­tus­ta maa­nan­tais­ta alkaen

09.07.2021 20:19
Tilaajille

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Yö­ker­ho­ket­jus­sa 24 tar­tun­taa, ket­jus­sa var­mis­tu­nut del­ta-muun­nos­ta ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut kuor­mit­tu­neet, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa

08.07.2021 12:44 2

Mat­kai­lu­ala pettyi jälleen mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siin – "Täl­lais­ta lin­ja­muu­tos­ta ei to­del­la­kaan odo­tet­tu"

07.07.2021 19:30 22
Tilaajille

Pie­ta­rin-mat­ka­lai­sil­la todettu jo liki 100 tar­tun­taa – pää­mi­nis­te­ri­kin huo­les­tui ti­lan­tees­ta

24.06.2021 20:46 6

Ruot­sis­ta saa­pu­vien asenne huo­let­taa Lapin ter­veys­vi­ran­omai­sia – "Ih­mi­set eivät ole mo­ti­voi­tu­nei­ta an­ta­maan yh­teys­tie­to­jaan ja ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tei­hin"

20.05.2021 15:24 10
Tilaajille

Maa­han­tu­li­joi­den ter­veys­tar­kas­tuk­set jat­ku­vat Lapin ra­ja­kun­nis­sa ja len­to­ase­mil­la

25.03.2021 18:59
Tilaajille

Levi Spa -kyl­py­läs­sä Kit­ti­läs­sä mah­dol­li­nen jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tors­tai­na

21.03.2021 13:48

Rajalla kum­mit­te­lee nyt epä­mää­räi­nen ka­ran­tee­nin tai pak­ko­tar­kas­tuk­sen uhka – Ko­ro­na­tes­ti ei edel­leen­kään pa­kol­li­nen

02.03.2021 16:37
Tilaajille

Avi määräsi kunnat jär­jes­tä­mään ra­jan­ylit­tä­jil­le ter­veys­tar­kas­tuk­sia – Mitä se tar­koit­taa?

02.03.2021 09:03
Tilaajille

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys: Jo­kai­nen maa­han­tu­li­ja oh­jat­ta­va ter­veys­tar­kas­tuk­seen Lapin kai­kil­la ra­jan­yli­tys­pai­koil­la – kunnat ja sai­raan­hoi­to­pii­ri vas­tuus­sa tar­kas­tuk­sis­ta ja tes­teis­tä

26.02.2021 18:19 7
Tilaajille

MTV Uu­ti­set: Ko­ro­na­tik­ku katkesi ja juuttui nenään Ro­va­nie­mel­lä – Ti­kun­puo­li­kas saatiin ulos rei­lus­sa var­tis­sa

25.02.2021 16:28
Tilaajille
Kolumni

Pakko sopii huo­nos­ti tes­tei­hin ja ro­ko­tuk­siin – Suo­mes­sa hen­ki­lö­koh­tai­sel­la kos­ke­mat­to­muu­del­la on vahva suoja

23.01.2021 08:00 1

Työn­ha­ki­joi­ta kou­lu­te­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen pi­ka­tes­tien ot­ta­jik­si Lapin len­to­ase­mil­le – Kit­ti­län kokeilu osoit­tau­tui hyvin on­nis­tu­neek­si, näin testi otetaan

01.12.2020 19:30
Tilaajille

Levin maail­man­cu­piin saa­pu­vil­le kil­pai­li­joil­le suo­ri­tet­tiin pi­ka­tes­taus Kit­ti­län len­to­ken­täl­lä – Kaikki tes­ti­tu­lok­set ne­ga­tii­vi­sia

18.11.2020 19:40
Tilaajille

Koronan pi­ka­tes­tit käyt­töön koko Lapissa "So­dan­ky­läs­sä pi­ka­tes­ti on ollut ta­vat­to­man tärkeä nopean jäl­ji­tys­työn to­teut­ta­mi­ses­sa"

06.11.2020 14:41
Tilaajille

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta tyrmää hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mat­kai­lun tes­taus­mal­lis­ta – "Sel­lai­se­naan ei esitys voi mennä läpi, vaan tar­vit­see täs­men­tä­mis­tä"

15.10.2020 19:01
Tilaajille