Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Keskuskauppakamari
Byrokratia ja asuntopula hidastaa Lapissa osaajien palkkaamista

By­ro­kra­tia ja asun­to­pu­la hi­das­taa Lapissa osaa­jien palk­kaa­mis­ta

11.10.2023 10:13 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elin­kei­no­elä­män odo­tuk­set osaa­mis­ta­son nos­tos­ta ovat kor­keal­la

11.08.2023 05:30
Miljardien eurojen investoinnit matelevat lupakäsittelyssä – Keskuskauppakamari: "Ennakoitavampi luvitus toisi kilpailuetua"

Mil­jar­dien eurojen in­ves­toin­nit ma­te­le­vat lu­pa­kä­sit­te­lys­sä – Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ri: "En­na­koi­ta­vam­pi luvitus toisi kil­pai­lue­tua"

28.07.2023 11:14 5
Tilaajille
Suomen tulevaisuus ratkaistaan tulevalla hallituskaudella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen tu­le­vai­suus rat­kais­taan tu­le­val­la hal­li­tus­kau­del­la

12.04.2023 06:05 3
Tilaajille
EU päättää talouspakotteista, jos Venäjä ei taivu – Lapissa pakotteet saattaisivat heikentää tuontipuun saatavuutta entisestään

EU päättää ta­lous­pa­kot­teis­ta, jos Venäjä ei taivu – Lapissa pa­kot­teet saat­tai­si­vat hei­ken­tää tuon­ti­puun saa­ta­vuut­ta en­ti­ses­tään

22.02.2022 16:20 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­li­set yri­tyk­set pe­las­ta­vat maail­man

31.12.2020 07:00
Tilaajille
Ajatus uudesta yliopistosta on aito avaus – Saarikko ei näe, että yliopistoverkko olisi valmis

Ajatus uudesta yli­opis­tos­ta on aito avaus – Saa­rik­ko ei näe, että yli­opis­to­verk­ko olisi valmis

11.12.2020 19:30
Kauppakamarin kysely: Yritykset pitävät koulujen ja päiväkotien sulkemista tai ravintola- ja matkustusrajoitusten tiukentamista haitallisimpina koronarajoituksina

Kaup­pa­ka­ma­rin kysely: Yri­tyk­set pitävät kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien sul­ke­mis­ta tai ra­vin­to­la- ja mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mis­ta hai­tal­li­sim­pi­na ko­ro­na­ra­joi­tuk­si­na

14.10.2020 07:51
Tilaajille
Kysely: Lähes 80 prosenttia yrityksistä kokee, ettei hallitus kuuntele yrityksiä tarpeeksi koronan aiheuttamien talousongelmien ratkomisessa

Kysely: Lähes 80 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä kokee, ettei hal­li­tus kuun­te­le yri­tyk­siä tar­peek­si koronan ai­heut­ta­mien ta­lous­on­gel­mien rat­ko­mi­ses­sa

04.09.2020 00:02
Lähes viidesosa suomalaisista vientiyrityksistä ennakoi vientinsä putoavan loppuvuonna jopa yli 20 prosenttia – erityisesti matkustusrajoitukset aiheuttavat ongelmia

Lähes vii­des­osa suo­ma­lai­sis­ta vien­ti­yri­tyk­sis­tä ennakoi vien­tin­sä pu­toa­van lop­pu­vuon­na jopa yli 20 pro­sent­tia – eri­tyi­ses­ti mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set ai­heut­ta­vat on­gel­mia

24.08.2020 08:38
SAK ja STTK tyrmäävät yrittäjäjärjestöjen esityksen paikallisesta sopimisesta: "Maksajan roolia tarjotaan palkansaajille, kyseessä kesän uutisperhonen"

SAK ja STTK tyr­mää­vät yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen esi­tyk­sen pai­kal­li­ses­ta so­pi­mi­ses­ta: "Mak­sa­jan roolia tar­jo­taan pal­kan­saa­jil­le, ky­sees­sä kesän uu­tis­per­ho­nen"

26.06.2020 12:35
Yrittäjäjärjestöt vaativat hallitukselta 3 vuoden kokeilua paikallisesta sopimisesta: lähes kaikesta voitava sopia työpaikoilla tes:ien ohi, minimipalkka voidaan sisällyttää malliin

Yrit­tä­jä­jär­jes­töt vaa­ti­vat hal­li­tuk­sel­ta 3 vuoden ko­kei­lua pai­kal­li­ses­ta so­pi­mi­ses­ta: lähes kai­kes­ta voitava sopia työ­pai­koil­la tes:ien ohi, mi­ni­mi­palk­ka voidaan si­säl­lyt­tää malliin

26.06.2020 06:00