Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ukrainan kriisi
Analyysi: Putin eskaloi sotaa ja lietsoo yhä kovempaa ukrainalaisvihaa – Vanhoja valheitaan syventämällä diktaattori ylipuhuu sotilasikäisiä venäläisiä armeijaan

Ana­lyy­si: Putin eskaloi sotaa ja lietsoo yhä ko­vem­paa uk­rai­na­lais­vi­haa – Vanhoja val­hei­taan sy­ven­tä­mäl­lä dik­taat­to­ri yli­pu­huu so­ti­las­ikäi­siä ve­nä­läi­siä ar­mei­jaan

21.09.2022 12:00 2
Tilaajille
Kohti tavallista arkea – lähes 150 ukrainalaislasta peruskoulun penkille Lapissa

Kohti ta­val­lis­ta arkea – lähes 150 uk­rai­na­lais­las­ta pe­rus­kou­lun pen­kil­le Lapissa

16.08.2022 06:30
Tilaajille
Analyysi: Ukraina valmistelee vastahyökkäystä, mutta Venäjä etenee yhä idässä – näistä syistä sodan ratkaisu voi olla askeleen lähempänä

Ana­lyy­si: Ukraina val­mis­te­lee vas­ta­hyök­käys­tä, mutta Venäjä etenee yhä idässä – näistä syistä sodan rat­kai­su voi olla as­ke­leen lä­hem­pä­nä

31.07.2022 06:30 3
Tilaajille
Ukraina korjaa propagandan ja korruption jälkiä – korkeiden viranomaisten hyllyttämiset tuskin nakertavat Ukrainan yhtenäisyyttä, arvioi kenraalimajuri evp. Pekka Toveri

Ukraina korjaa pro­pa­gan­dan ja kor­rup­tion jälkiä – kor­kei­den vi­ran­omais­ten hyl­lyt­tä­mi­set tuskin na­ker­ta­vat Uk­rai­nan yh­te­näi­syyt­tä, arvioi ken­raa­li­ma­ju­ri evp. Pekka Toveri

18.07.2022 17:01
Tilaajille
Ukrainan puolustusministeri: Maan joukkojen vahvuus noin miljoonassa – presidentti antanut käskyn vallata rannikkoalueet takaisin

Uk­rai­nan puo­lus­tus­mi­nis­te­ri: Maan jouk­ko­jen vahvuus noin mil­joo­nas­sa – pre­si­dent­ti antanut käskyn vallata ran­nik­ko­alueet ta­kai­sin

11.07.2022 21:09
Maiden odotushuoneessa tulee aika pitkäksi – EU-jäsenyyden porrastaminen voisi olla ratkaisu kiireiselle Ukrainalle ja lähes 20 vuotta odottaneille

Maiden odo­tus­huo­nees­sa tulee aika pit­käk­si – EU-jä­se­nyy­den por­ras­ta­mi­nen voisi olla rat­kai­su kii­rei­sel­le Uk­rai­nal­le ja lähes 20 vuotta odot­ta­neil­le

28.06.2022 16:00
Tilaajille
Ajatushautomo: Ukrainan viranomaiset uskovat Venäjän pyrkivän valtaamaan Sjeverodonetskin tällä viikolla – Luhanskin kuvernöörin mukaan Venäjällä tarpeeksi tulivoimaa "laajamittaiseen hyökkäykseen"

Aja­tus­hau­to­mo: Uk­rai­nan vi­ran­omai­set uskovat Venäjän pyr­ki­vän val­taa­maan Sje­ve­ro­do­nets­kin tällä vii­kol­la – Lu­hans­kin ku­ver­nöö­rin mukaan Ve­nä­jäl­lä tar­peek­si tu­li­voi­maa "laa­ja­mit­tai­seen hyök­käyk­seen"

21.06.2022 07:44
Ukrainan Zelenskyi: Venäjältä odotettavissa voimakkaampia toimia tällä viikolla – Ukrainan määrä kuulla päätös EU:n jäsenehdokkuudesta

Uk­rai­nan Ze­lens­kyi: Ve­nä­jäl­tä odo­tet­ta­vis­sa voi­mak­kaam­pia toimia tällä vii­kol­la – Uk­rai­nan määrä kuulla päätös EU:n jä­sen­eh­dok­kuu­des­ta

20.06.2022 08:17
Etelä-Ukrainan uutistiimi jatkaa sisulla – Suomessa oleva Yuliia Shchetyna luottaa kotiseutuunsa Hersoniin: "Miehitetyllä alueella ei ole turvallista"

Ete­lä-Uk­rai­nan uu­tis­tii­mi jatkaa sisulla – Suo­mes­sa oleva Yuliia Shche­ty­na luottaa ko­ti­seu­tuun­sa Her­so­niin: "Mie­hi­te­tyl­lä alueel­la ei ole tur­val­lis­ta"

18.06.2022 19:56
Tilaajille
Analyysi: Nato-jäsenyydelle tai Venäjän sodan loppumiselle ei osata antaa aikajanaa – Yksi merkittävä muutos kuului Kultarantaan kootun eliitin puheissa

Ana­lyy­si: Na­to-jä­se­nyy­del­le tai Venäjän sodan lop­pu­mi­sel­le ei osata antaa ai­ka­ja­naa – Yksi mer­kit­tä­vä muutos kuului Kul­ta­ran­taan kootun eliitin pu­heis­sa

13.06.2022 16:20
Tilaajille
Venäläiset valtasivat Kreminnan kaupungin Luhanskin alueella – tiedustelutietojen mukaan Mariupolin hidas valtaaminen huolettaa venäläiskomentajia

Ve­nä­läi­set val­ta­si­vat Kre­min­nan kau­pun­gin Lu­hans­kin alueel­la – tie­dus­te­lu­tie­to­jen mukaan Ma­riu­po­lin hidas val­taa­mi­nen huo­let­taa ve­nä­läis­ko­men­ta­jia

18.04.2022 21:42
YK:n mukaan Ukrainasta on paennut Venäjän hyökkäyssotaa jo yli viisi miljoonaa ihmistä

YK:n mukaan Uk­rai­nas­ta on paennut Venäjän hyök­käys­so­taa jo yli viisi mil­joo­naa ihmistä

18.04.2022 12:13
Näkökulma: Hidas tšuhna näyttää nyt poikkeuksellista ripeyttä turvallisuusselonteossa – Suomen kansa kirittää poliitikkoja tekemään oikean Nato-valinnan

Nä­kö­kul­ma: Hidas tšuhna näyttää nyt poik­keuk­sel­lis­ta ri­peyt­tä tur­val­li­suus­se­lon­teos­sa – Suomen kansa ki­rit­tää po­lii­tik­ko­ja te­ke­mään oikean Na­to-va­lin­nan

13.04.2022 16:34 1
Tilaajille
Presidentti Niinistö medioille: Suomen Nato-ratkaisu valmis ennen sotilasliiton kesäkuun huippukokousta, tutkijan mukaan turvallisuusselonteko sisälsi "poikkeuksellisen suoraa puhetta"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö me­dioil­le: Suomen Na­to-rat­kai­su valmis ennen so­ti­las­lii­ton ke­sä­kuun huip­pu­ko­kous­ta, tut­ki­jan mukaan tur­val­li­suus­se­lon­te­ko sisälsi "poik­keuk­sel­li­sen suoraa pu­het­ta"

13.04.2022 19:13 6
Väitteille kemiallisten aseiden käytöstä Ukrainassa kaivataan todisteita pikaisesti – Yhdysvallat: On täysin mahdollista, että Venäjä voisi käyttää kemiallisia aseita Mariupolissa

Väit­teil­le ke­mial­lis­ten aseiden käy­tös­tä Uk­rai­nas­sa kai­va­taan to­dis­tei­ta pi­kai­ses­ti – Yh­dys­val­lat: On täysin mah­dol­lis­ta, että Venäjä voisi käyttää ke­mial­li­sia aseita Ma­riu­po­lis­sa

13.04.2022 00:12 1
Vladimir Putin pitää kiinni syistään hyökätä Ukrainaan – kehuu venäläisjoukkojen toimintaa

Vla­di­mir Putin pitää kiinni syis­tään hyökätä Uk­rai­naan – kehuu ve­nä­läis­jouk­ko­jen toi­min­taa

12.04.2022 19:23 1
Suomen Nato-raportoija François Heisbourg kehottaa kiirehtimään: Nato-hakemus saatava maaliin ennen kuin USA kääntyy kohti presidentinvaaleja

Suomen Na­to-ra­por­toi­ja François Heis­bourg ke­hot­taa kii­reh­ti­mään: ­Na­to-ha­ke­mus ­saa­ta­va maaliin ennen kuin USA kääntyy kohti pre­si­den­tin­vaa­le­ja

12.04.2022 18:30 1
Tilaajille
Kreml ärähtää: Suomen ja Ruotsin Nato-aikeet eivät tuo vakautta Eurooppaan

Kreml äräh­tää: Suomen ja Ruotsin Na­to-ai­keet eivät tuo va­kaut­ta Eu­roop­paan

11.04.2022 14:03 4
Kymmeniä kuoli raketti-iskussa rautatieasemalle Itä-Ukrainassa – Venäläisjoukot vetäytyneet lähes täysin Pohjois-Ukrainasta

Kym­me­niä kuoli ra­ket­ti-is­kus­sa rau­ta­tie­ase­mal­le Itä-Uk­rai­nas­sa – Ve­nä­läis­jou­kot ve­täy­ty­neet lähes täysin Poh­jois-Uk­rai­nas­ta

09.04.2022 09:07
Mitä Zelenskyi sanoo suomalaisille? "Ihan varmasti viittaus talvisotaan"

Mitä Ze­lens­kyi sanoo suo­ma­lai­sil­le? "Ihan var­mas­ti viit­taus tal­vi­so­taan"

08.04.2022 11:29