jääkiekon mm: Lei­jo­nat pelaa jälleen MM-kul­las­ta – täh­ti­puo­lus­ta­ja Miro Heis­ka­nen pisti uuden vaih­teen silmään

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Ukrainan kriisi
Venäläiset valtasivat Kreminnan kaupungin Luhanskin alueella – tiedustelutietojen mukaan Mariupolin hidas valtaaminen huolettaa venäläiskomentajia

Ve­nä­läi­set val­ta­si­vat Kre­min­nan kau­pun­gin Lu­hans­kin alueel­la – tie­dus­te­lu­tie­to­jen mukaan Ma­riu­po­lin hidas val­taa­mi­nen huo­let­taa ve­nä­läis­ko­men­ta­jia

18.04.2022 21:42
YK:n mukaan Ukrainasta on paennut Venäjän hyökkäyssotaa jo yli viisi miljoonaa ihmistä

YK:n mukaan Uk­rai­nas­ta on paennut Venäjän hyök­käys­so­taa jo yli viisi mil­joo­naa ihmistä

18.04.2022 12:13
Näkökulma: Hidas tšuhna näyttää nyt poikkeuksellista ripeyttä turvallisuusselonteossa – Suomen kansa kirittää poliitikkoja tekemään oikean Nato-valinnan

Nä­kö­kul­ma: Hidas tšuhna näyttää nyt poik­keuk­sel­lis­ta ri­peyt­tä tur­val­li­suus­se­lon­teos­sa – Suomen kansa ki­rit­tää po­lii­tik­ko­ja te­ke­mään oikean Na­to-va­lin­nan

13.04.2022 16:34 1
Tilaajille
Presidentti Niinistö medioille: Suomen Nato-ratkaisu valmis ennen sotilasliiton kesäkuun huippukokousta, tutkijan mukaan turvallisuusselonteko sisälsi "poikkeuksellisen suoraa puhetta"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö me­dioil­le: Suomen Na­to-rat­kai­su valmis ennen so­ti­las­lii­ton ke­sä­kuun huip­pu­ko­kous­ta, tut­ki­jan mukaan tur­val­li­suus­se­lon­te­ko sisälsi "poik­keuk­sel­li­sen suoraa pu­het­ta"

13.04.2022 19:13 6
Väitteille kemiallisten aseiden käytöstä Ukrainassa kaivataan todisteita pikaisesti – Yhdysvallat: On täysin mahdollista, että Venäjä voisi käyttää kemiallisia aseita Mariupolissa

Väit­teil­le ke­mial­lis­ten aseiden käy­tös­tä Uk­rai­nas­sa kai­va­taan to­dis­tei­ta pi­kai­ses­ti – Yh­dys­val­lat: On täysin mah­dol­lis­ta, että Venäjä voisi käyttää ke­mial­li­sia aseita Ma­riu­po­lis­sa

13.04.2022 00:12 1
Vladimir Putin pitää kiinni syistään hyökätä Ukrainaan – kehuu venäläisjoukkojen toimintaa

Vla­di­mir Putin pitää kiinni syis­tään hyökätä Uk­rai­naan – kehuu ve­nä­läis­jouk­ko­jen toi­min­taa

12.04.2022 19:23 1
Suomen Nato-raportoija François Heisbourg kehottaa kiirehtimään: Nato-hakemus saatava maaliin ennen kuin USA kääntyy kohti presidentinvaaleja

Suomen Na­to-ra­por­toi­ja François Heis­bourg ke­hot­taa kii­reh­ti­mään: ­Na­to-ha­ke­mus ­saa­ta­va maaliin ennen kuin USA kääntyy kohti pre­si­den­tin­vaa­le­ja

12.04.2022 18:30 1
Tilaajille
Kreml ärähtää: Suomen ja Ruotsin Nato-aikeet eivät tuo vakautta Eurooppaan

Kreml äräh­tää: Suomen ja Ruotsin Na­to-ai­keet eivät tuo va­kaut­ta Eu­roop­paan

11.04.2022 14:03 4
Kymmeniä kuoli raketti-iskussa rautatieasemalle Itä-Ukrainassa – Venäläisjoukot vetäytyneet lähes täysin Pohjois-Ukrainasta

Kym­me­niä kuoli ra­ket­ti-is­kus­sa rau­ta­tie­ase­mal­le Itä-Uk­rai­nas­sa – Ve­nä­läis­jou­kot ve­täy­ty­neet lähes täysin Poh­jois-Uk­rai­nas­ta

09.04.2022 09:07
Mitä Zelenskyi sanoo suomalaisille? "Ihan varmasti viittaus talvisotaan"

Mitä Ze­lens­kyi sanoo suo­ma­lai­sil­le? "Ihan var­mas­ti viit­taus tal­vi­so­taan"

08.04.2022 11:29
Ukrainan sodan tilanne: mitä Venäjä valmistelee?

Uk­rai­nan sodan ti­lan­ne: mitä Venäjä val­mis­te­lee?

07.04.2022 12:50
Yhdysvaltojen mukaan Venäjä uhkailee muita YK:n jäsenmaita äänestyksen alla

Yh­dys­val­to­jen mukaan Venäjä uh­kai­lee muita YK:n jä­sen­mai­ta ää­nes­tyk­sen alla

07.04.2022 12:18 1
Ukrainasta paenneita voitaisiin majoittaa Muurolan sairaalaan ja vanhaan lastensairaalaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uk­rai­nas­ta paen­nei­ta voi­tai­siin ma­joit­taa Muu­ro­lan sai­raa­laan ja vanhaan las­ten­sai­raa­laan

29.03.2022 19:11
Tilaajille
Putinin tiedottajan mukaan Venäjä voisi käyttää ydinasetta, jos sen olemassaoloa uhattaisiin – Venäjä aloitti ydinaseilla pelottelun jo sotansa alkuvaiheilla

Putinin tie­dot­ta­jan mukaan Venäjä voisi käyttää ydi­na­set­ta, jos sen ole­mas­sa­oloa uhat­tai­siin – Venäjä aloitti ydin­aseil­la pe­lot­te­lun jo sotansa al­ku­vai­heil­la

23.03.2022 06:40 5
Venäläinen toimittaja kuoli Kiovan pommituksissa, Nato sijoittaa Itä-Eurooppaan uusia taisteluosastoja

Ve­nä­läi­nen toi­mit­ta­ja kuoli Kiovan pom­mi­tuk­sis­sa, Nato si­joit­taa Itä-Eu­roop­paan uusia tais­te­lu­osas­to­ja

24.03.2022 00:00
Lintilä: Omistajien asia päättää Fennovoiman teknologiamuutoksesta – länsimainen teknologia edellyttäisi uutta päätöstä eduskunnalta

Lin­ti­lä: Omis­ta­jien asia päättää Fen­no­voi­man tek­no­lo­gia­muu­tok­ses­ta – län­si­mai­nen tek­no­lo­gia edel­lyt­täi­si uutta pää­tös­tä edus­kun­nal­ta

22.03.2022 16:01 3
Tilaajille
Näkökulma: Mariupolin asukkaiden tuhoaminen pommituksilla ja nälällä ei ole sotaa – se on siviilien joukkomurha, joka on pysäytettävä

Nä­kö­kul­ma: Ma­riu­po­lin asuk­kai­den tu­hoa­mi­nen pom­mi­tuk­sil­la ja nälällä ei ole sotaa – se on si­vii­lien jouk­ko­mur­ha, joka on py­säy­tet­tä­vä

21.03.2022 15:00 3
Tilaajille
Blinken: Yhdysvallat panee Kiinan maksamaan, jos se toimittaa sotilasapua Venäjälle

Blin­ken: Yh­dys­val­lat panee Kiinan mak­sa­maan, jos se toi­mit­taa so­ti­las­apua Ve­nä­jäl­le

17.03.2022 21:18 3
Hallitus asetti ryhmän valmistelemaan selontekoa turvallisuudesta – ryhmää johtaa ulkoministeri Haavisto

Hal­li­tus asetti ryhmän val­mis­te­le­maan se­lon­te­koa tur­val­li­suu­des­ta – ryhmää johtaa ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to

17.03.2022 21:01 1
Asiantuntija: Venäjän suurlähetystön pyyntö on hybridivaikuttamista – tarkoitus saada suomalaiset näyttämään vihollisilta

Asian­tun­ti­ja: Venäjän suur­lä­he­tys­tön pyyntö on hyb­ri­di­vai­kut­ta­mis­ta – tar­koi­tus saada suo­ma­lai­set näyt­tä­mään vi­hol­li­sil­ta

17.03.2022 20:52