Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Julkinen taide
Analyysi: Rovaniemi perui monitoimitalojen taideteokset, vaikka säästö saattoikin olla tuhlausta – ensi vuonna päättäjiltä vaaditaan todellisia säästöjä näytösten sijaan

Ana­lyy­si: Ro­va­nie­mi perui mo­ni­toi­mi­ta­lo­jen tai­de­teok­set, vaikka säästö saat­toi­kin olla tuh­laus­ta – ensi vuonna päät­tä­jil­tä vaa­di­taan to­del­li­sia sääs­tö­jä näy­tös­ten sijaan

22.12.2023 08:23 12
Tilaajille
”Palapelimäinen kokonaisuus” – vastuu Rovaniemen kaupungin patsaista ja muistomerkeistä on jakaantunut monelle eri taholle

”Pa­la­pe­li­mäi­nen ko­ko­nai­suus” – vastuu Ro­va­nie­men kau­pun­gin pat­sais­ta ja muis­to­mer­keis­tä on ja­kaan­tu­nut monelle eri taholle

01.06.2023 10:58 1
Tilaajille
Toimittajalta: Reliefi varoittava esimerkki  – Rovaniemen julkiset teokset eivät pysy kunnossa itsekseen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Reliefi va­roit­ta­va esi­merk­ki – Ro­va­nie­men jul­ki­set teokset eivät pysy kun­nos­sa it­sek­seen

01.06.2023 10:54 1
Tornion ja Haaparannan yhteinen veistosreittiopas julkistettiin Tornio-päivien yhteydessä

Tornion ja Haa­pa­ran­nan yh­tei­nen veis­tos­reit­tio­pas jul­kis­tet­tiin Tor­nio-päi­vien yh­tey­des­sä

18.05.2023 09:00
Muoto henkii merta, ääni Lappia

Muoto henkii merta, ääni Lappia

19.04.2023 16:20
Kemin uusi prosenttitaideteos soi jatkossa päivittäin päiväkodin nurkalla – kuuntele hypnoottinen ääniraita

Kemin uusi pro­sent­ti­tai­de­teos soi jat­kos­sa päi­vit­täin päi­vä­ko­din nur­kal­la – kuun­te­le hyp­noot­ti­nen ää­ni­rai­ta

14.04.2023 16:05 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­ki­sen taiteen yl­lä­pi­to­vas­tuu­ta sel­key­tet­tä­vä

06.02.2023 08:00
Tilaajille
Sähköautoa markkinoiva lumiteos nousee Rovaniemellä väärään paikkaan: "Tässä ei ole täysin ymmärretty Tapperin teoksen luonnetta"

Säh­köau­toa mark­ki­noi­va lu­mi­teos nousee Ro­va­nie­mel­lä väärään paik­kaan: "Tässä ei ole täysin ym­mär­ret­ty Tap­pe­rin teoksen luon­net­ta"

22.12.2022 17:30 38
Tilaajille
Kaatuvat, maatuvat ja katoavat patsaat – Rovaniemi antaa muistomerkkiensä ränsistyä
Kolumni

Kaa­tu­vat, maa­tu­vat ja ka­toa­vat patsaat – ­Ro­va­nie­mi antaa muis­to­merk­kien­sä rän­sis­tyä

01.11.2022 15:17 2
Tilaajille
"Olen osallistunut" – Posion kiertoliittymän taidekilpa kiinnosti kovasti, palkinnoista päätetään pian mutta kilpailu ei välttämättä ratkaise tilausta

"Olen osal­lis­tu­nut" – Posion kier­to­liit­ty­män tai­de­kil­pa kiin­nos­ti ko­vas­ti, pal­kin­nois­ta pää­te­tään pian mutta kil­pai­lu ei vält­tä­mät­tä rat­kai­se ti­laus­ta

22.10.2022 14:36
Tilaajille
Kemin Pajarinrannan päiväkodin julkisivuun tulee valoa ja ääntä yhdistelevä taideteos – teos valmistuu loppuvuoden aikana

Kemin Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din jul­ki­si­vuun tulee valoa ja ääntä yh­dis­te­le­vä tai­de­teos – teos val­mis­tuu lop­pu­vuo­den aikana

13.07.2022 11:42
Tilaajille
Posion päiväkotia koristaa seinämosaiikki-kokoelma – "Vaikutuin lasten innostumisesta vesikokemuksiin ja keramiikan paloihin"

Posion päi­vä­ko­tia ko­ris­taa sei­nä­mo­saiik­ki-ko­koel­ma – "Vai­ku­tuin lasten in­nos­tu­mi­ses­ta ve­si­ko­ke­muk­siin ja ke­ra­mii­kan pa­loi­hin"

27.01.2022 09:54 1
Tilaajille
Viirinkankaan Sivutiellä kiinnitettiin uuden kerrostalon seinään pala alueen historiaa– Laineet ideoivat yhdessä taideteoksen

Vii­rin­kan­kaan Si­vu­tiel­lä kiin­ni­tet­tiin uuden ker­ros­ta­lon seinään pala alueen his­to­riaa– Laineet ideoi­vat yhdessä tai­de­teok­sen

11.01.2022 19:51 3
Tilaajille
Rovaniemen seurakunta tilaa Arttu Niemiseltä mediataideteoksen peruskorjattuun seurakuntakeskukseen

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta tilaa Arttu Nie­mi­sel­tä me­dia­tai­de­teok­sen pe­rus­kor­jat­tuun seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen

15.09.2021 15:23
Jukka Huitilan Vuolas vuo näkyy Kittiläntielle saakka

Jukka Hui­ti­lan Vuolas vuo näkyy Kit­ti­län­tiel­le saakka

10.09.2021 21:45
Tilaajille
Ylikylän uuden monitoimitalon valotaideteos julkistetaan perjantai-iltana

Yli­ky­län uuden mo­ni­toi­mi­ta­lon va­lo­tai­de­teos jul­kis­te­taan per­jan­tai-il­ta­na

06.09.2021 12:29
Ylösalasalasylös taivuttelee suoria mutkiksi Kilpisjärvellä – Tullitoimipaikalle pystytettiin uusi maantiekaiteesta veistetty julkinen taideteos

Ylö­sa­la­sa­la­sy­lös tai­vut­te­lee suoria mut­kik­si Kil­pis­jär­vel­lä – Tul­li­toi­mi­pai­kal­le pys­ty­tet­tiin uusi maan­tie­kai­tees­ta veis­tet­ty jul­ki­nen tai­de­teos

16.06.2021 17:25 8
Tilaajille
Historiallinen taidehankinta teki Savukoskesta piirun verran tasa-arvoisemman muun Suomen kanssa

His­to­rial­li­nen tai­de­han­kin­ta teki Sa­vu­kos­kes­ta piirun verran ta­sa-ar­voi­sem­man muun Suomen kanssa

11.04.2021 20:20 2
Tilaajille
Valtava videoteos hylätyssä tilassa – Kauppakeskuksen suljettu kellaritila avautuu yleisölle monumentaalisena videoinstallaationa

Valtava vi­deo­teos hy­lä­tys­sä tilassa – Kaup­pa­kes­kuk­sen sul­jet­tu kel­la­ri­ti­la avautuu ylei­söl­le mo­nu­men­taa­li­se­na vi­deoins­tal­laa­tio­na

09.08.2020 11:23
Tilaajille
Prosenttitaide voi olla kunnalle vetovoimatekijä, sanoo Sodankylän teokset toteuttava kuvataiteilija Kaija Kiuru – prosenttitaidetta käytetään Lapissa jo neljässä kunnassa

Pro­sent­ti­tai­de voi olla kun­nal­le ve­to­voi­ma­te­ki­jä, sanoo So­dan­ky­län teokset to­teut­ta­va ku­va­tai­tei­li­ja Kaija Kiuru – pro­sent­ti­tai­det­ta käy­te­tään Lapissa jo nel­jäs­sä kun­nas­sa

22.10.2019 07:30
Tilaajille