Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Pääkirjoitus: Vien­ti­alo­jen sopu on hyvä komp­ro­mis­si – lak­ko­ke­vät voidaan vielä välttää

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Arctic Design Week
Kuukausi
Business Rovaniemi: Lumikuutio on tuonut mittavaa maailmanlaajuista näkyvyyttä kaupungille

Bu­si­ness Ro­va­nie­mi: Lu­mi­kuu­tio on tuonut mit­ta­vaa maail­man­laa­juis­ta nä­ky­vyyt­tä kau­pun­gil­le

02.02.2023 15:03 4
Tilaajille
Musiikkielämyksiä, lumirakentamista ja abstraktia maalaustaidetta – maailman pohjoisin muotoiluviikko tuo Rovaniemelle jälleen monipuolisen tapahtumakauttauksen
Mainos Arctic Design Week

Mu­siik­kie­lä­myk­siä, lu­mi­ra­ken­ta­mis­ta ja abst­rak­tia maa­laus­tai­det­ta – maail­man poh­joi­sin muo­toi­lu­viik­ko tuo Ro­va­nie­mel­le jälleen mo­ni­puo­li­sen ta­pah­tu­ma­kaut­tauk­sen

28.01.2023 06:00
Toimittajalta: Lumikuutio väärässä paikassa – automainos kohosi keskelle Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskusta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lu­mi­kuu­tio vää­räs­sä pai­kas­sa – au­to­mai­nos kohosi kes­kel­le Ro­va­nie­men kult­tuu­ri- ja hal­lin­to­kes­kus­ta

12.01.2023 16:44 3
Tilaajille
Kohua herättänyt lumiteos valmistui Rovaniemellä – kyseessä on sähköauton sisältävä autopaviljonki

Kohua he­rät­tä­nyt lu­mi­teos val­mis­tui Ro­va­nie­mel­lä – ­ky­sees­sä on säh­kö­au­ton si­säl­tä­vä au­to­pa­vil­jon­ki

10.01.2023 16:32 27
Tilaajille
Vanhemmat
Muotoiluviikon juhlavuosi esittelee arktisen pääkaupungin kasvot ja osaamisen – millainen merkitys tapahtumalla on kaupunkilaisille, yrittäjille ja kulttuuriväelle?
Mainos Arctic Design Week

Muo­toi­lu­vii­kon juh­la­vuo­si esit­te­lee ark­ti­sen pää­kau­pun­gin kasvot ja osaa­mi­sen – mil­lai­nen mer­ki­tys ta­pah­tu­mal­la on kau­pun­ki­lai­sil­le, yrit­tä­jil­le ja kult­tuu­ri­väel­le?

04.01.2023 06:00
Sähköautoa markkinoiva lumiteos nousee Rovaniemellä väärään paikkaan: "Tässä ei ole täysin ymmärretty Tapperin teoksen luonnetta"

Säh­kö­au­toa mark­ki­noi­va lu­mi­teos nousee Ro­va­nie­mel­lä väärään paik­kaan: "Tässä ei ole täysin ym­mär­ret­ty Tap­pe­rin teoksen luon­net­ta"

22.12.2022 17:30 38
Tilaajille
Monimetrisen muotin alla valmistuu lumirakennelma, jonka pelättiin vaurioittavan rovaniemeläistä taideympäristöä – lupa-asiat ovat nyt kunnossa

Mo­ni­met­ri­sen muotin alla val­mis­tuu lu­mi­ra­ken­nel­ma, jonka pe­lät­tiin vau­rioit­ta­van ro­va­nie­me­läis­tä tai­de­ym­pä­ris­töä – lu­pa-asiat ovat nyt kun­nos­sa

21.12.2022 18:23 9
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki puolittaa 60 000 euron tukensa ensi vuoden Arctic Design Weekille – vuonna 2024 tukea ei makseta enää lainkaan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki puo­lit­taa 60 000 euron tukensa ensi vuoden Arctic Design Wee­kil­le – vuonna 2024 tukea ei makseta enää lain­kaan

01.06.2022 13:38 8
Tilaajille
Janne Honkasen luotsaama Luxury Action palkittiin muotoiluintensiivisenä yrityksenä Arktisella muotoiluviikolla

Janne Hon­ka­sen luot­saa­ma Luxury Action pal­kit­tiin muo­toi­lu­in­ten­sii­vi­se­nä yri­tyk­se­nä Ark­ti­sel­la muo­toi­lu­vii­kol­la

24.03.2022 11:45
Tilaajille
Kahden vuoden tauon jälkeen järjestettävä Arctic Design Week pursuaa ohjelmaa – kokosimme menovinkeistä kahdeksan tärpin listan

Kahden vuoden tauon jälkeen jär­jes­tet­tä­vä Arctic Design Week pursuaa oh­jel­maa – ko­ko­sim­me me­no­vin­keis­tä kah­dek­san tärpin listan

19.03.2022 15:00
Tilaajille
Arctic Design Week tarjoaa elämyksellisiä kulttuuritapahtumia aivan jokaiselle – viikon kruunaa rauhankonsertti Lordin aukiolla
Mainos Arctic Design Week

Arctic Design Week tarjoaa elä­myk­sel­li­siä kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia aivan jo­kai­sel­le – viikon kruunaa rau­han­kon­sert­ti Lordin au­kiol­la

16.03.2022 06:00
Omaleimainen makufestivaali saapuu jälleen Rovaniemelle – tapahtuma tarjoilee herkullista ruokadesignia koko talvisen juhlaviikon ajan
Mainos Arctic Design Week

Oma­lei­mai­nen ma­ku­fes­ti­vaa­li saapuu jälleen Ro­va­nie­mel­le – ta­pah­tu­ma tar­joi­lee her­kul­lis­ta ruo­ka­de­sig­nia koko tal­vi­sen juh­la­vii­kon ajan

02.03.2022 06:00
Arctic AHA! -foorumi tarjoaa neljä kiinnostavaa dialogia yrityksille ja yhteisöille – ”Ainutkertainen tilaisuus päästä pohtimaan vastuullisia ratkaisuja yhdessä”
Mainos Arctic Design Week

Arctic AHA! -foo­ru­mi tarjoaa neljä kiin­nos­ta­vaa dia­lo­gia yri­tyk­sil­le ja yh­tei­söil­le – ”Ai­nut­ker­tai­nen ti­lai­suus päästä poh­ti­maan vas­tuul­li­sia rat­kai­su­ja yh­des­sä”

17.02.2022 06:00
Arctic Design Week yhteistyöhön kahden muun muotoiluviikon kanssa

Arctic Design Week yh­teis­työ­hön kahden muun muo­toi­lu­vii­kon kanssa

31.01.2022 17:17
Tilaajille
Arktinen messutapahtuma kutsuu kävijän inspiroitumaan, kyselemään ja tekemään uniikkeja designlöytöjä – ”Aivan jokainen on tervetullut piipahtamaan Kalotinlinnassa”
Mainos Arctic Design Week

Ark­ti­nen mes­su­ta­pah­tu­ma kutsuu kävijän ins­pi­roi­tu­maan, ky­se­le­mään ja te­ke­mään uniik­ke­ja de­sign­löy­tö­jä – ”Aivan jo­kai­nen on ter­ve­tul­lut pii­pah­ta­maan Ka­lo­tin­lin­nas­sa”

26.01.2022 06:00
Talvisen juhlaviikon, Arctic Design Weekin, valmistelut ovat jo täydessä vauhdissa: ”Haku näytteilleasettajaksi ja kulttuuritoimijaksi on käynnissä parhaillaan”
Mainos Arctic Design Week

Tal­vi­sen juh­la­vii­kon, Arctic Design Weekin, val­mis­te­lut ovat jo täy­des­sä vauh­dis­sa: ”Haku näyt­teil­le­aset­ta­jak­si ja kult­tuu­ri­toi­mi­jak­si on käyn­nis­sä par­hail­laan”

21.12.2021 06:00
Näyttävä live-lähetys Arctic Festival & Fashion Show talviselta catwalkilta – katso nyt!
Mainos Arctic Design Week

Näyt­tä­vä li­ve-lä­he­tys Arctic Fes­ti­val & Fashion Show tal­vi­sel­ta cat­wal­kil­ta – katso nyt!

28.03.2021 19:45
Muotinäytös jääveistosten lomassa, talk show pohjoisesta muotoilusta – Rovaniemellä ei anneta periksi pandemialle
Mainos Arctic Design Week

Muo­ti­näy­tös jää­veis­tos­ten lo­mas­sa, talk show poh­joi­ses­ta muo­toi­lus­ta – Ro­va­nie­mel­lä ei anneta periksi pan­de­mial­le

12.03.2021 06:00
Arctic AHA! -muotoilufoorumit kutsuvat oivallusten äärelle mullistusten keskellä
Mainos Arctic Design Week

Arctic AHA! -muo­toi­lu­foo­ru­mit kut­su­vat oi­val­lus­ten äärelle mul­lis­tus­ten kes­kel­lä

26.02.2021 06:00
KÖÖKKI-makufestivaalissa ravintolat loihtivat elämyksiä lautasille – Arctic Design Week juhlistaa Rovaniemen rohkeaa ravintolakulttuuria
Mainos Arctic Design Week

KÖÖK­KI-ma­ku­fes­ti­vaa­lis­sa ra­vin­to­lat loih­ti­vat elä­myk­siä lau­ta­sil­le – Arctic Design Week juh­lis­taa Ro­va­nie­men rohkeaa ra­vin­to­la­kult­tuu­ria

12.02.2021 06:00