uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – joh­ta­ja­va­lin­nat ovat työl­lis­tä­neet eikä ra­di­kaa­lei­hin muu­tok­siin tunnu olevan aikaa

Arctic Design Week
Rovaniemen kaupunki puolittaa 60 000 euron tukensa ensi vuoden Arctic Design Weekille – vuonna 2024 tukea ei makseta enää lainkaan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki puo­lit­taa 60 000 euron tukensa ensi vuoden Arctic Design Wee­kil­le – vuonna 2024 tukea ei makseta enää lain­kaan

01.06.2022 13:38 8
Tilaajille
Janne Honkasen luotsaama Luxury Action palkittiin muotoiluintensiivisenä yrityksenä Arktisella muotoiluviikolla

Janne Hon­ka­sen luot­saa­ma Luxury Action pal­kit­tiin muo­toi­lu­in­ten­sii­vi­se­nä yri­tyk­se­nä Ark­ti­sel­la muo­toi­lu­vii­kol­la

24.03.2022 11:45
Tilaajille
Kahden vuoden tauon jälkeen järjestettävä Arctic Design Week pursuaa ohjelmaa – kokosimme menovinkeistä kahdeksan tärpin listan

Kahden vuoden tauon jälkeen jär­jes­tet­tä­vä Arctic Design Week pursuaa oh­jel­maa – ko­ko­sim­me me­no­vin­keis­tä kah­dek­san tärpin listan

19.03.2022 15:00
Tilaajille
Arctic Design Week tarjoaa elämyksellisiä kulttuuritapahtumia aivan jokaiselle – viikon kruunaa rauhankonsertti Lordin aukiolla
Mainos Arctic Design Week

Arctic Design Week tarjoaa elä­myk­sel­li­siä kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia aivan jo­kai­sel­le – viikon kruunaa rau­han­kon­sert­ti Lordin au­kiol­la

16.03.2022 06:00
Omaleimainen makufestivaali saapuu jälleen Rovaniemelle – tapahtuma tarjoilee herkullista ruokadesignia koko talvisen juhlaviikon ajan
Mainos Arctic Design Week

Oma­lei­mai­nen ma­ku­fes­ti­vaa­li saapuu jälleen Ro­va­nie­mel­le – ta­pah­tu­ma tar­joi­lee her­kul­lis­ta ruo­ka­de­sig­nia koko tal­vi­sen juh­la­vii­kon ajan

02.03.2022 06:00
Arctic AHA! -foorumi tarjoaa neljä kiinnostavaa dialogia yrityksille ja yhteisöille – ”Ainutkertainen tilaisuus päästä pohtimaan vastuullisia ratkaisuja yhdessä”
Mainos Arctic Design Week

Arctic AHA! -foo­ru­mi tarjoaa neljä kiin­nos­ta­vaa dia­lo­gia yri­tyk­sil­le ja yh­tei­söil­le – ”Ai­nut­ker­tai­nen ti­lai­suus päästä poh­ti­maan vas­tuul­li­sia rat­kai­su­ja yh­des­sä”

17.02.2022 06:00
Arctic Design Week yhteistyöhön kahden muun muotoiluviikon kanssa

Arctic Design Week yh­teis­työ­hön kahden muun muo­toi­lu­vii­kon kanssa

31.01.2022 17:17
Tilaajille
Arktinen messutapahtuma kutsuu kävijän inspiroitumaan, kyselemään ja tekemään uniikkeja designlöytöjä – ”Aivan jokainen on tervetullut piipahtamaan Kalotinlinnassa”
Mainos Arctic Design Week

Ark­ti­nen mes­su­ta­pah­tu­ma kutsuu kävijän ins­pi­roi­tu­maan, ky­se­le­mään ja te­ke­mään uniik­ke­ja de­sign­löy­tö­jä – ”Aivan jo­kai­nen on ter­ve­tul­lut pii­pah­ta­maan Ka­lo­tin­lin­nas­sa”

26.01.2022 06:00
Talvisen juhlaviikon, Arctic Design Weekin, valmistelut ovat jo täydessä vauhdissa: ”Haku näytteilleasettajaksi ja kulttuuritoimijaksi on käynnissä parhaillaan”
Mainos Arctic Design Week

Tal­vi­sen juh­la­vii­kon, Arctic Design Weekin, val­mis­te­lut ovat jo täy­des­sä vauh­dis­sa: ”Haku näyt­teil­le­aset­ta­jak­si ja kult­tuu­ri­toi­mi­jak­si on käyn­nis­sä par­hail­laan”

21.12.2021 06:00
Näyttävä live-lähetys Arctic Festival & Fashion Show talviselta catwalkilta – katso nyt!
Mainos Arctic Design Week

Näyt­tä­vä li­ve-lä­he­tys Arctic Fes­ti­val & Fashion Show tal­vi­sel­ta cat­wal­kil­ta – katso nyt!

28.03.2021 19:45
Muotinäytös jääveistosten lomassa, talk show pohjoisesta muotoilusta – Rovaniemellä ei anneta periksi pandemialle
Mainos Arctic Design Week

Muo­ti­näy­tös jää­veis­tos­ten lo­mas­sa, talk show poh­joi­ses­ta muo­toi­lus­ta – Ro­va­nie­mel­lä ei anneta periksi pan­de­mial­le

12.03.2021 06:00
Arctic AHA! -muotoilufoorumit kutsuvat oivallusten äärelle mullistusten keskellä
Mainos Arctic Design Week

Arctic AHA! -muo­toi­lu­foo­ru­mit kut­su­vat oi­val­lus­ten äärelle mul­lis­tus­ten kes­kel­lä

26.02.2021 06:00
KÖÖKKI-makufestivaalissa ravintolat loihtivat elämyksiä lautasille – Arctic Design Week juhlistaa Rovaniemen rohkeaa ravintolakulttuuria
Mainos Arctic Design Week

KÖÖK­KI-ma­ku­fes­ti­vaa­lis­sa ra­vin­to­lat loih­ti­vat elä­myk­siä lau­ta­sil­le – Arctic Design Week juh­lis­taa Ro­va­nie­men rohkeaa ra­vin­to­la­kult­tuu­ria

12.02.2021 06:00
Arktista muotoilua rummuttava ÄÄRI Expo sopeutui maailmanaikaan – Myyntimessut muotoiltiin modernisti verkkoon ja neljäksi livestudioksi
Mainos Arctic Design Week

Ark­tis­ta muo­toi­lua rum­mut­ta­va ÄÄRI Expo so­peu­tui maail­man­ai­kaan – Myyn­ti­mes­sut muo­toil­tiin mo­der­nis­ti verk­koon ja nel­jäk­si li­ves­tu­diok­si

08.01.2021 09:30
Nyt se on varmaa: Arctic Design Week järjestetään jälleen maaliskuussa – muotoiluviikko toteutetaan nyt live- ja virtuaalitapahtumista koostuvana hybridimallina
Mainos Arctic Design Week

Nyt se on varmaa: Arctic Design Week jär­jes­te­tään jälleen maa­lis­kuus­sa – muo­toi­lu­viik­ko to­teu­te­taan nyt live- ja vir­tuaa­li­ta­pah­tu­mis­ta koos­tu­va­na hyb­ri­di­mal­li­na

19.11.2020 06:00
Anu Pentik sai elämäntyöpalkinnon

Anu Pentik sai elä­män­työ­pal­kin­non

19.03.2020 17:26
Tilaajille
Ei luovuteta: Arctic Design Week mukautuu koronaviirukseen – elokuvia näytetään, mutta vain joka toinen istuin täytetään, yrittäjille suunnattu foorumi siirtyy verkkoon

Ei luo­vu­te­ta: Arctic Design Week mu­kau­tuu ko­ro­na­vii­ruk­seen – elo­ku­via näy­te­tään, mutta vain joka toinen istuin täy­te­tään, yrit­tä­jil­le suun­nat­tu foorumi siirtyy verk­koon

17.03.2020 17:20
Tilaajille
Arktista Vimmaa pursuaa taidetta ja paikalliskulttuuria
Mainos Arctic Design Week

Ark­tis­ta Vimmaa pursuaa tai­det­ta ja pai­kal­lis­kult­tuu­ria

16.03.2020 08:00
Maailman pohjoisin muotoiluviikko muotoiltiin ripeästi uuteen muotoon
Mainos Arctic Design Week

Maail­man poh­joi­sin muo­toi­lu­viik­ko muo­toil­tiin ri­peäs­ti uuteen muotoon

15.03.2020 15:00
Arctic Design Week on aito oppimisympäristö
Mainos Arctic Design Week

Arctic Design Week on aito op­pi­mis­ym­pä­ris­tö

14.03.2020 14:00