Tie poikki: Lii­ken­ne pääsee kul­ke­maan yhdeltä kais­tal­ta So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa ne­los­tiel­lä rekan nos­to­töi­den vuoksi

pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

ilmasto
Napa-alueen polaaripyörre uhkaa hajota – merkitsisi kunnon pakkasia alkuvuodelle

Na­pa-alueen po­laa­ri­pyör­re uhkaa hajota – mer­kit­si­si kunnon pak­ka­sia al­ku­vuo­del­le

28.12.2023 18:19 3
Tilaajille
Golfvirta saattaa pysähtyä jo vuonna 2025, kertoo tuore tutkimus - seuraukset olisivat katastrofaaliset

Golf­vir­ta saattaa py­säh­tyä jo vuonna 2025, kertoo tuore tut­ki­mus - seu­rauk­set oli­si­vat ka­tast­ro­faa­li­set

26.07.2023 13:55 13
Lapissa vedetään viikonloppuna villasukkia jalkaan – Utsjoella koetaan täysi mahalasku viime viikon hellehuipuista

Lapissa ve­de­tään vii­kon­lop­pu­na vil­la­suk­kia jalkaan – Uts­joel­la koetaan täysi ma­ha­las­ku viime viikon hel­le­hui­puis­ta

17.07.2023 15:17 2
Tilaajille
Pelkosenniemen Pyhäjärvellä ilmastotyö on otettu tosissaan – omavaraisuutta vahvistetaan yhteisellä hyötypuutarhalla

Pel­ko­sen­nie­men Py­hä­jär­vel­lä il­mas­to­työ on otettu to­sis­saan – oma­va­rai­suut­ta vah­vis­te­taan yh­tei­sel­lä hyö­ty­puu­tar­hal­la

10.07.2023 19:41 3
Tilaajille
Kylmät ilmat uhkaavat marjasatoa, koska pölyttäjät eivät lennä ja halla kurittaa kukkia – mustikka ja hilla ovat kukassa Lapissa

Kylmät ilmat uh­kaa­vat mar­ja­sa­toa, koska pö­lyt­tä­jät eivät lennä ja halla ku­rit­taa kukkia – mus­tik­ka ja hilla ovat kukassa Lapissa

08.06.2023 05:00 4
Tilaajille
Kolumni

Ve­to­sim­me kes­tä­vän kou­lu­ruoan puo­les­ta

25.05.2023 11:20
Ammatillisille osaajille aina tarve

Am­ma­til­li­sil­le osaa­jil­le aina tarve

17.05.2023 08:14
Sää kipuaa pian lähes kesäisiin lukemiin – lämpöennätyksiä saatetaan rikkoa viikonloppuna

Sää kipuaa pian lähes ke­säi­siin lu­ke­miin – läm­pö­en­nä­tyk­siä saa­te­taan rikkoa vii­kon­lop­pu­na

08.05.2023 12:27
Maaliskuu oli Pohjois-Lapissa harvinaisen kylmä – aurinkoa saatiin sen sijaan enemmän kuin 20 vuoteen

Maa­lis­kuu oli Poh­jois-La­pis­sa har­vi­nai­sen kylmä – au­rin­koa saatiin sen sijaan enemmän kuin 20 vuoteen

04.04.2023 16:03 3
Tilaajille
”Elintaso – ja ilmastopakolaiset”
Kolumni

”E­lin­ta­so – ja il­mas­to­pa­ko­lai­set”

23.03.2023 16:19 1
Tuorein ilmastoraportti toimii yhä kansainvälisen ilmastopolitiikan tukijalkana – Nykyteknologialla päästään pitkälle, mutta mullistavia muutoksia vaaditaan

Tuorein il­mas­to­ra­port­ti toimii yhä kan­sain­vä­li­sen il­mas­to­po­li­tii­kan tu­ki­jal­ka­na – Ny­ky­tek­no­lo­gial­la pääs­tään pit­käl­le, mutta mul­lis­ta­via muu­tok­sia vaa­di­taan

20.03.2023 16:24
Tilaajille
Perämeri on yhä lähes sula – Pilaako ilmastonmuutos Kemin parhaan puolen: aurinkoladut kevätjäillä?

Pe­rä­me­ri on yhä lähes sula – Pilaako il­mas­ton­muu­tos Kemin parhaan puolen: au­rin­ko­la­dut ke­vät­jäil­lä?

25.01.2023 16:14 8
Tilaajille
Täällä tehdään SSAB:n tulevaisuutta – Hybrit pumppaa vihreää rautaa tonnin tunnissa Luulajassa

Täällä tehdään SSAB:n tu­le­vai­suut­ta – Hybrit pumppaa vihreää rautaa tonnin tun­nis­sa Luu­la­jas­sa

04.12.2022 09:00 5
Tilaajille
”Jatkuvan kuluttamisen ja luonnon hyväksikäytön on yksinkertaisesti loputtava” – Levillä järjestetyn Aurora-tulevaisuustapahtuman pääpaino oli ilmastossa ja tasa-arvossa

”Jat­ku­van ku­lut­ta­mi­sen ja luonnon hy­väk­si­käy­tön on yk­sin­ker­tai­ses­ti lo­put­ta­va” – Levillä jär­jes­te­tyn Au­ro­ra-tu­le­vai­suus­ta­pah­tu­man pää­pai­no oli il­mas­tos­sa ja ta­sa-ar­vos­sa

19.11.2022 12:00 7
Tilaajille
Sole Azul -yhtye keikkailee sähköautolla ympäri Lappia – Jazzliiton pilottikiertueilla mitataan ilmastovakutuksia

Sole Azul -yhtye keik­kai­lee säh­kö­au­tol­la ympäri Lappia – Jazz­lii­ton pi­lot­ti­kier­tueil­la mi­ta­taan il­mas­to­va­ku­tuk­sia

04.08.2022 13:58
Tilaajille
Mainosten ympäristöväitteissä on tutkimuksen mukaan paljon harhaanjohtavia yleistyksiä

Mai­nos­ten ym­pä­ris­tö­väit­teis­sä on tut­ki­muk­sen mukaan paljon har­haan­joh­ta­via yleis­tyk­siä

28.06.2022 19:19 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien rooli kaipaa sel­kiyt­tä­mis­tä

07.04.2022 05:00
Tilaajille
Vesistöjen virtaamat korkealla sateisen lokakuun jäljiltä – Hyydepadot alkutalven riski

Ve­sis­tö­jen vir­taa­mat kor­keal­la sa­tei­sen lo­ka­kuun jäl­jil­tä – Hyy­de­pa­dot al­ku­tal­ven riski

08.11.2021 17:22 1
Tilaajille
Valiokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen arvostelee esitystä EU:n sosiaalirahastosta: "Ei uusia rahoituskanavia vippaskonsteilla"

Va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jo­han­nes Kos­ki­nen ar­vos­te­lee esi­tys­tä EU:n so­siaa­li­ra­has­tos­ta: "Ei uusia ra­hoi­tus­ka­na­via vip­pas­kons­teil­la"

06.11.2021 06:00
Tilaajille
Torniossa oli yhtenä päivänä syyskuussa poikkeuksellisen paljon lunta, virallinen ensilumi satoi Sallaan – kuukausi oli tavanomaista viileämpi

Tor­nios­sa oli yhtenä päivänä syys­kuus­sa poik­keuk­sel­li­sen paljon lunta, vi­ral­li­nen en­si­lu­mi satoi Sallaan – kuu­kau­si oli ta­van­omais­ta vii­leäm­pi

02.10.2021 11:37
Tilaajille