kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Hongkong
Yhdeksälle hongkongilaisaktivistille tuomiot – tuomittujen joukossa myös mediamoguli Jimmy Lai

Yh­dek­säl­le hong­kon­gi­lais­ak­ti­vis­til­le tuomiot – tuo­mit­tu­jen jou­kos­sa myös me­dia­mo­gu­li Jimmy Lai

01.04.2021 09:12
Hongkongissa vankeustuomiot kolmelle johtavalle demokratia-aktivistille

Hong­kon­gis­sa van­keus­tuo­miot kol­mel­le joh­ta­val­le de­mo­kra­tia-ak­ti­vis­til­le

02.12.2020 12:33
Hongkongissa alkoi maanantaina nuorten demokratialiikkeen tähtien oikeudenkäynti – Joshua Wong ja kaksi muuta tunnustivat syyllisyyden, vangittiin välittömästi

Hong­kon­gis­sa alkoi maa­nan­tai­na nuorten de­mo­kra­tia­liik­keen tähtien oi­keu­den­käyn­ti – Joshua Wong ja kaksi muuta tun­nus­ti­vat syyl­li­syy­den, van­git­tiin vä­lit­tö­mäs­ti

23.11.2020 14:54
"Ehkä jossain kolmannen maailman maassa on tällaista" – mediamoguli ja kuusi muuta pidätettiin Hongkongissa

"Ehkä jossain kol­man­nen maail­man maassa on täl­lais­ta" – me­dia­mo­gu­li ja kuusi muuta pi­dä­tet­tiin Hong­kon­gis­sa

10.08.2020 09:44
Yhdysvallat asettaa pakotteita Hongkongin johtajalle perjantaina – itsehallintoalue harkitsee vastatoimia

Yh­dys­val­lat asettaa pa­kot­tei­ta Hong­kon­gin joh­ta­jal­le per­jan­tai­na – it­se­hal­lin­toa­lue har­kit­see vas­ta­toi­mia

08.08.2020 09:27
"Tulevaisuudessa tällaisia herkkiä poliittisiin aiheisiin liittyviä kirjoja ei enää ole" – Itsesensuuri laskeutui Hongkongiin

"Tu­le­vai­suu­des­sa täl­lai­sia herkkiä po­liit­ti­siin ai­hei­siin liit­ty­viä kirjoja ei enää ole" – It­se­sen­suu­ri las­keu­tui Hong­kon­giin

16.07.2020 06:30
EU:n ulkoministerit tapasivat ensi kertaa kasvokkain sitten maaliskuun – Haavisto Hongkongin turvallisuuslaista: "Luovutussopimusta ei enää voida soveltaa"

EU:n ul­ko­mi­nis­te­rit ta­pa­si­vat ensi kertaa kas­vok­kain sitten maa­lis­kuun – Haa­vis­to Hong­kon­gin tur­val­li­suus­lais­ta: "Luo­vu­tus­so­pi­mus­ta ei enää voida so­vel­taa"

13.07.2020 21:16
Näkökulma: Intian rajalta Hongkongiin ja Etelä-Kiinan merelle – Kiina tuntuu häärivän nyt kaikkialla asemansa vahvistamiseksi

Nä­kö­kul­ma: Intian rajalta Hong­kon­giin ja Ete­lä-Kii­nan merelle – Kiina tuntuu hää­ri­vän nyt kaik­kial­la ase­man­sa vah­vis­ta­mi­sek­si

12.07.2020 20:19
Hongkongissa oikeus ei päästänyt ensimmäistä uuden turvallisuuslain perusteella syytettyä ihmistä vapaaksi

Hong­kon­gis­sa oikeus ei pääs­tä­nyt en­sim­mäis­tä uuden tur­val­li­suus­lain pe­rus­teel­la syy­tet­tyä ihmistä va­paak­si

07.07.2020 10:13
Hongkongissa jälleen mielenosoituksia – uuteen turvallisuuslakiin vedoten tehtiin ensimmäiset pidätykset

Hong­kon­gis­sa jälleen mie­le­no­soi­tuk­sia – uuteen tur­val­li­suus­la­kiin vedoten tehtiin en­sim­mäi­set pi­dä­tyk­set

01.07.2020 15:53
Hongkongia nimellisesti johtava Carrie Lam tekee mitä Kiina käskee

Hong­kon­gia ni­mel­li­ses­ti johtava Carrie Lam tekee mitä Kiina käskee

31.05.2020 06:30
Tilaajille
Kiinan kansankongressi hyväksyi Hongkongin turvallisuuslain – Yhdysvallat uhkaa taloudellisilla seurauksilla

Kiinan kan­san­kong­res­si hy­väk­syi Hong­kon­gin tur­val­li­suus­lain – Yh­dys­val­lat uhkaa ta­lou­del­li­sil­la seu­rauk­sil­la

28.05.2020 18:22
"Täydellinen tapa vaientaa oppositio ja aktivistit" – Kiina ajaa Hongkongiin pakolla historiallisen lain, joka rapauttaisi Hongkongin autonomian

"Täy­del­li­nen tapa vaien­taa op­po­si­tio ja ak­ti­vis­tit" – Kiina ajaa Hong­kon­giin pakolla his­to­rial­li­sen lain, joka ra­paut­tai­si Hong­kon­gin au­to­no­mian

25.05.2020 20:00
"Jos tämä toteutuu, se on Hongkongin loppu" – Kiina säätää Hongkongiin uudet turvallisuuslait, joiden pelätään kaventavan alueen autonomiaa

"Jos tämä to­teu­tuu, se on Hong­kon­gin loppu" – Kiina säätää Hong­kon­giin uudet tur­val­li­suus­lait, joiden pe­lä­tään ka­ven­ta­van alueen au­to­no­miaa

22.05.2020 12:36
Hongkongissa palataan varovaisesti kohti normaalimpaa arkea – ulkomailta tulleiden karanteenin noudattamista valvotaan mobiilisovelluksella

Hong­kon­gis­sa pa­la­taan va­ro­vai­ses­ti kohti nor­maa­lim­paa arkea – ul­ko­mail­ta tul­lei­den ka­ran­tee­nin nou­dat­ta­mis­ta val­vo­taan mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la

04.05.2020 12:04
Analyysi: Kehuttu Hongkongin malli koronantorjunnassa paljastui puutteelliseksi – Ratkaiseva virhe on pahentanut tartuntatilannetta alueella
Kolumni

Ana­lyy­si: Kehuttu Hong­kon­gin malli ko­ro­nan­tor­jun­nas­sa pal­jas­tui puut­teel­li­sek­si – Rat­kai­se­va virhe on pa­hen­ta­nut tar­tun­ta­ti­lan­net­ta alueel­la

06.04.2020 13:58
Tilaajille
Hongkong sulkee rajat turisteilta ja harkitsee alkoholin myynnin kieltoa ravintoloissa, koska ihmiset pussailevat humalassa

Hong­kong sulkee rajat tu­ris­teil­ta ja har­kit­see al­ko­ho­lin myynnin kieltoa ra­vin­to­lois­sa, koska ihmiset pus­sai­le­vat hu­ma­las­sa

24.03.2020 10:46
Hongkongissa osoitetaan tällä viikolla mieltä lounasaikaan – osa mainosväestä jäi pois töistä ja suunnittelee demokratialiikkeen mainoksia

Hong­kon­gis­sa osoi­te­taan tällä vii­kol­la mieltä lou­nas­ai­kaan – osa mai­nos­väes­tä jäi pois töistä ja suun­nit­te­lee de­mo­kra­tia­liik­keen mai­nok­sia

02.12.2019 13:43
"Kannattaako täällä asua, jos kallis kaupunki ei tuota" – Otto Lilja pyörittää digimarkkinointia Hongkongin kaaoksessa ja punnitsee tulevaisuudennäkymiä

"Kan­nat­taa­ko täällä asua, jos kallis kau­pun­ki ei tuota" – Otto Lilja pyö­rit­tää di­gi­mark­ki­noin­tia Hong­kon­gin kaaok­ses­sa ja pun­nit­see tu­le­vai­suu­den­nä­ky­miä

01.12.2019 10:11
Tilaajille
Protestien koetteleman Hongkongin vaalitulos oli "demokraattinen tsunami"

Pro­tes­tien koet­te­le­man Hong­kon­gin vaa­li­tu­los oli "de­mok­raat­ti­nen tsu­na­mi"

25.11.2019 12:59