Pekka Haavisto
"Lukashenko sanoi haluavansa kehittää Valko-Venäjää pohjoismaiseen suuntaan" – Haavisto mukana tuomitsemassa väkivallan

"Lu­kas­hen­ko sanoi ha­lua­van­sa ke­hit­tää Val­ko-Ve­nä­jää poh­jois­mai­seen suun­taan" – Haa­vis­to mukana tuo­mit­se­mas­sa vä­ki­val­lan

10.09.2020 13:00 0
Tilaajille
Haavisto keskusteli Valko-Venäjän ulkoministerin kanssa – "Jos lakeja ja ihmisoikeuksia on räikeästi rikottu, niin jollain tavalla siihen on puututtava"

Haa­vis­to kes­kus­te­li Val­ko-Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­rin kanssa – "Jos lakeja ja ih­mis­oi­keuk­sia on räi­keäs­ti ri­kot­tu, niin jollain tavalla siihen on puu­tut­ta­va"

18.08.2020 16:31 0
EU harkitsee pakotteita Valko-Venäjälle – Haavisto: "Raja reagoinnille menee väkivaltaisuuksissa"

EU har­kit­see pa­kot­tei­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le – Haa­vis­to: "Raja rea­goin­nil­le menee vä­ki­val­tai­suuk­sis­sa"

12.08.2020 22:15 0
Perustuslakivaliokunta otti vastaan Haaviston esitutkinnan – Rikosnimikkeitä ei vahvisteta, ministerinä jatkamiselle ei juridista estettä

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta otti vastaan Haa­vis­ton esi­tut­kin­nan – Ri­kos­ni­mik­kei­tä ei vah­vis­te­ta, mi­nis­te­ri­nä jat­ka­mi­sel­le ei ju­ri­dis­ta estettä

14.07.2020 12:24 0
EU:n ulkoministerit tapasivat ensi kertaa kasvokkain sitten maaliskuun – Haavisto Hongkongin turvallisuuslaista: "Luovutussopimusta ei enää voida soveltaa"

EU:n ul­ko­mi­nis­te­rit ta­pa­si­vat ensi kertaa kas­vok­kain sitten maa­lis­kuun – Haa­vis­to Hong­kon­gin tur­val­li­suus­lais­ta: "Luo­vu­tus­so­pi­mus­ta ei enää voida so­vel­taa"

13.07.2020 21:16 0
Perustuslakivaliokunta kokoontui saamaan yli tuhannen sivun Haavisto-materiaalin – Häkkänen jäävännyt itsensä esitutkintamateriaalin käsittelystä

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ko­koon­tui saamaan yli tu­han­nen sivun Haa­vis­to-ma­te­riaa­lin – Häk­kä­nen jää­vän­nyt itsensä esi­tut­kin­ta­ma­te­riaa­lin kä­sit­te­lys­tä

13.07.2020 15:17 1
Mäenpään tapaus varjostaa Haavistoa – kesäkuun periaatteiden säilyminen on kysymysmerkki, kun ulkoministerin syytteestä äänestetään syksyllä

Mäen­pään tapaus var­jos­taa Haa­vis­toa – ke­sä­kuun pe­ri­aat­tei­den säi­ly­mi­nen on ky­sy­mys­merk­ki, kun ul­ko­mi­nis­te­rin syyt­tees­tä ää­nes­te­tään syk­syl­lä

10.07.2020 16:32 0
Tilaajille
Pekka Haavistoa epäillään kahdesta rikoksesta, mutta syytteeseen on vielä pitkä tie – näin ministerivastuuasia etenee

Pekka Haa­vis­toa epäil­lään kah­des­ta ri­kok­ses­ta, mutta syyt­tee­seen on vielä pitkä tie – näin mi­nis­te­ri­vas­tuu­asia etenee

10.07.2020 06:00 0
Helsingin Sanomat: Poliisi epäilee ulkoministeri Haavistoa kahdesta rikoksesta – esitutkinta-aineisto on toimitettu perustuslakivaliokunnalle

Hel­sin­gin Sa­no­mat: Poliisi epäilee ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­toa kah­des­ta ri­kok­ses­ta – esi­tut­kin­ta-ai­neis­to on toi­mi­tet­tu pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le

08.07.2020 16:31 0
Esitutkinta Pekka Haavistosta valmistunut, materiaalia "toista tuhatta sivua" –miten ministeriä koskeva oikeuskäsittely voi alkaa ja kuinka oikeutta istuttaisiin?

Esi­tut­kin­ta Pekka Haa­vis­tos­ta val­mis­tu­nut, ma­te­riaa­lia "toista tuhatta sivua" –miten mi­nis­te­riä koskeva oi­keus­kä­sit­te­ly voi alkaa ja kuinka oi­keut­ta is­tut­tai­siin?

06.07.2020 14:58 0
Moni ei tiedä vielä suosikkiaan seuraavaksi presidentiksi – Sanna Marin on noussut Pekka Haaviston tuntumaan, mutta kiinnostaako tehtävä häntä?

Moni ei tiedä vielä suo­sik­kiaan seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si – Sanna Marin on noussut Pekka Haa­vis­ton tun­tu­maan, mutta kiin­nos­taa­ko tehtävä häntä?

02.07.2020 07:00 2
Rajaliikenteen rajoitusten purkamisesta ei vielä päätöksiä – Ohisalo: "Rajoitusten purkamista arvioidaan eri maiden tautitilanteiden pohjalta"

Ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta ei vielä pää­tök­siä – Ohi­sa­lo: "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mis­ta ar­vioi­daan eri maiden tau­ti­ti­lan­tei­den poh­jal­ta"

03.06.2020 22:07 1
Ulkoministeri Haavisto al-Holista palanneista: "Leiristä lähteneistä on tullut erilaisia tietoja useita viikkoja"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to al-Ho­lis­ta pa­lan­neis­ta: "Lei­ris­tä läh­te­neis­tä on tullut eri­lai­sia tietoja useita viik­ko­ja"

01.06.2020 13:32 1
Haavisto rakentaisi vielä lomasuunnitelmat kotimaan matkailun varaan – ulkoministeri toivoo matkustuslinjausta keskiviikkoon mennessä

Haa­vis­to ra­ken­tai­si vielä lo­ma­suun­ni­tel­mat ko­ti­maan mat­kai­lun varaan – ul­ko­mi­nis­te­ri toivoo mat­kus­tus­lin­jaus­ta kes­ki­viik­koon men­nes­sä

31.05.2020 12:14 0
Ulkoministeri Haavisto: Al-Holin leirille rakennetaan karanteenikylä koronan varalle – suomalaiset hoidettaisiin paikan päällä kenttäsairaalassa

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to: Al-Ho­lin lei­ril­le ra­ken­ne­taan ka­ran­tee­ni­ky­lä koronan varalle – suo­ma­lai­set hoi­det­tai­siin paikan päällä kent­tä­sai­raa­las­sa

08.05.2020 06:00 2
Ulkoministeri Haavisto Ukrainan ratkaisusta päästää kausityöntekijöitä Suomeen: "Paine kasvoi suureksi, koska työsopimuksia oli jo voimassa"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to Uk­rai­nan rat­kai­sus­ta päästää kau­si­työn­te­ki­jöi­tä Suo­meen: "Paine kasvoi suu­rek­si, koska työ­so­pi­muk­sia oli jo voi­mas­sa"

05.05.2020 16:35 0
Ensimmäiset kotiutuslennot perjantaina – ulkoministeri Pekka Haavisto kehottaa matkailijoita palamaan nyt takaisin kotiin

En­sim­mäi­set ko­tiu­tus­len­not per­jan­tai­na – ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to ke­hot­taa mat­kai­li­joi­ta pa­la­maan nyt ta­kai­sin kotiin

26.03.2020 12:25 0
Hallitus järjestää koronaviruksen tilannekatsauksen kello 11 – katso tilaisuus suorana tästä

Hal­li­tus jär­jes­tää ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­ne­kat­sauk­sen kello 11 – katso ti­lai­suus suorana tästä

26.03.2020 10:59 0
Suomessa vieraileva Lavrov: "Ymmärrämme pakolaisongelman, mutta emme lopeta sotatoimia Syyriassa"

Suo­mes­sa vie­rai­le­va Lavrov: "Ym­mär­räm­me pa­ko­lai­son­gel­man, mutta emme lopeta so­ta­toi­mia Syy­rias­sa"

03.03.2020 11:00 0
Venäjän ulkoministeri Lavrov Suomessa, Haavisto aikoo puhua Syyriasta ja Ukrainasta – "Kiinnostavinta kuulla, miten Venäjä suhtautuu koko sodan rauhanomaiseen ratkaisemiseen"

Venäjän ul­ko­mi­nis­te­ri Lavrov Suo­mes­sa, Haa­vis­to aikoo puhua Syy­rias­ta ja Uk­rai­nas­ta – "Kiin­nos­ta­vin­ta kuulla, miten Venäjä suh­tau­tuu koko sodan rau­han­omai­seen rat­kai­se­mi­seen"

03.03.2020 06:30 0