Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Ydinvoimalat
"Historiallinen päivä" – Olkiluoto 3 kytkettiin onnistuneesti kantaverkkoon

"His­to­rial­li­nen päivä" – Ol­ki­luo­to 3 kyt­ket­tiin on­nis­tu­nees­ti kan­ta­verk­koon

12.03.2022 13:40 3
STUK rauhoittelee Ukrainan ydinvoimalahyökkäyksestä huolestuneita – "Minkäänlaista onnettomuutta ei ole tapahtunut"

STUK rau­hoit­te­lee Uk­rai­nan ydin­voi­ma­la­hyök­käyk­ses­tä huo­les­tu­nei­ta – "Min­kään­lais­ta on­net­to­muut­ta ei ole ta­pah­tu­nut"

04.03.2022 15:46
Tilaajille
Analyysi: Venäjä kohdistaa sotansa nyt naapurimaan ydinvoimaloihin, Euroopan suurin ydinvoimala oli tulessa valtauksen jälkeen – presidentti Zelenskyi: "Ydinterroria"

Ana­lyy­si: Venäjä koh­dis­taa sotansa nyt naa­pu­ri­maan ydin­voi­ma­loi­hin, Eu­roo­pan suurin ydin­voi­ma­la oli tulessa val­tauk­sen jälkeen – pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi: "Y­din­ter­ro­ria"

04.03.2022 11:52 1
Tilaajille
Säteilyturvakeskus: Ukrainan ydinvoimalan reaktorit eivät ole vaarassa – samanlaisia reaktoreita Loviisassa

Sä­tei­ly­tur­va­kes­kus: Uk­rai­nan ydin­voi­ma­lan reak­to­rit eivät ole vaa­ras­sa – sa­man­lai­sia reak­to­rei­ta Lo­vii­sas­sa

04.03.2022 09:08
Tilaajille
Stuk Iltalehdelle: Tšernobylin valtauksesta ei säteilyvaaraa Suomeen

Stuk Il­ta­leh­del­le: Tšer­no­by­lin val­tauk­ses­ta ei sä­tei­ly­vaa­raa Suomeen

25.02.2022 10:14 2
Fennovoima: Erilaisia riskejä kannattaa aina analysoida – "tuemme riskianalyysin tekemistä, jos meiltä apua pyydetään"

Fen­no­voi­ma: Eri­lai­sia riskejä kan­nat­taa aina ana­ly­soi­da – "tuemme ris­ki­ana­lyy­sin te­ke­mis­tä, jos meiltä apua pyy­de­tään"

23.02.2022 12:58 1
Tilaajille
Hanhikiven ydinvoimala nousee väistämättä esiin keskustelussa uudenlaisista energiapakotteista – Professori: "Vihreä valo nyt olisi väärä signaali Venäjälle"

Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­la nousee väis­tä­mät­tä esiin kes­kus­te­lus­sa uu­den­lai­sis­ta ener­gia­pa­kot­teis­ta – Pro­fes­so­ri: "Vihreä valo nyt olisi väärä sig­naa­li Ve­nä­jäl­le"

03.02.2022 06:30 10
Tilaajille
Ydinvoima kokemassa renessanssin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­voi­ma ko­ke­mas­sa re­nes­sans­sin

28.12.2021 05:00
Tilaajille
Olkiluoto 3:n ydinreaktori käynnistettiin aamuyöllä, kertoo Teollisuuden voima – sähköntuotanto valtakunnan verkkoon alkaa tammikuussa

Ol­ki­luo­to 3:n ydin­reak­to­ri käyn­nis­tet­tiin aa­muyöl­lä, kertoo Teol­li­suu­den voima – säh­kön­tuo­tan­to val­ta­kun­nan verk­koon alkaa tam­mi­kuus­sa

21.12.2021 09:42
OL3:een on päätynyt laadunvalvonnan peukaloinnista syytetyn yhtiön materiaaleja – "Epäilyttävä toiminta on saanut laajaa kansainvälistä huomiota"

OL3:een on pää­ty­nyt laa­dun­val­von­nan peu­ka­loin­nis­ta syy­te­tyn yhtiön ma­te­riaa­le­ja – "E­päi­lyt­tä­vä toi­min­ta on saanut laajaa kan­sain­vä­lis­tä huo­mio­ta"

22.01.2021 06:00
Olkiluodon häiriötilanne on kansainvälisessä asteikossa "nollatason merkityksetön poikkeama" – Reaktori käynnistetään uudestaan sunnuntaina

Ol­ki­luo­don häi­riö­ti­lan­ne on kan­sain­vä­li­ses­sä as­tei­kos­sa "nol­la­ta­son mer­ki­tyk­se­tön poik­kea­ma" – Reak­to­ri käyn­nis­te­tään uu­des­taan sun­nun­tai­na

11.12.2020 21:22
STUK: Olkiluodon häiriötilanteen syynä oli vika reaktorin jäähdytysveden puhdistusjärjestelmässä

STUK: Ol­ki­luo­don häi­riö­ti­lan­teen syynä oli vika reak­to­rin jääh­dy­tys­ve­den puh­dis­tus­jär­jes­tel­mäs­sä

11.12.2020 08:27
Hiilen ja turpeen tilalle ydinvoimaa jo 2029? Jos se on tekniikasta kiinni, niin kivihiilikiellon alkaessa kaukolämpöä tuottaa Suomen ensimmäinen pienydinreaktori

Hiilen ja turpeen tilalle ydin­voi­maa jo 2029? Jos se on tek­nii­kas­ta kiinni, niin ki­vi­hii­li­kiel­lon al­kaes­sa kau­ko­läm­pöä tuottaa Suomen en­sim­mäi­nen pien­ydin­reak­to­ri

29.09.2020 06:00 3
Huhu Venäjän ydinvoimalapalosta sai ihmiset hankkimaan joditabletteja, Säteilyturvakeskus kertoo somessa liikkuvan jutun olevan perätön

Huhu Venäjän ydin­voi­ma­la­pa­los­ta sai ihmiset hank­ki­maan jo­di­tab­let­te­ja, Sä­tei­ly­tur­va­kes­kus kertoo somessa liik­ku­van jutun olevan perätön

03.07.2020 11:36 1
Olkiluoto 3:n valmistuminen uhkaa jälleen viivästyä – Laitostoimittaja Areva-Siemensin uusi aikataulu valmistuu elokuussa

Ol­ki­luo­to 3:n val­mis­tu­mi­nen uhkaa jälleen vii­väs­tyä – Lai­tos­toi­mit­ta­ja Are­va-Sie­men­sin uusi ai­ka­tau­lu val­mis­tuu elo­kuus­sa

02.07.2020 19:33
Itämeren alueen säteily on peräisin todennäköisesti jostain näistä viidestä ydinvoimalasta – Tshernobyl aiheuttaa edelleen säteilyä Suomen luonnossa

Itä­me­ren alueen säteily on pe­räi­sin to­den­nä­köi­ses­ti jostain näistä vii­des­tä ydin­voi­ma­las­ta – Tsher­no­byl ai­heut­taa edel­leen sä­tei­lyä Suomen luon­nos­sa

28.06.2020 18:00
Tilaajille
Ilmassa havaittu radioaktiivista säteilyä – Päästölähde on todennäköisesti ydinvoimala, mutta varmuutta ei saada ennen ensi viikkoa

Ilmassa ha­vait­tu ra­dio­ak­tii­vis­ta sä­tei­lyä – Pääs­tö­läh­de on to­den­nä­köi­ses­ti ydin­voi­ma­la, mutta var­muut­ta ei saada ennen ensi viikkoa

27.06.2020 16:50
Stuk: Käyvien ydinvoimaloiden valvonta menee OL3:n edelle – Koronakriisi voisi viivästyttää laitoksen käynnistämistä edelleen

Stuk: Käyvien ydin­voi­ma­loi­den val­von­ta menee OL3:n edelle – Ko­ro­na­krii­si voisi vii­väs­tyt­tää lai­tok­sen käyn­nis­tä­mis­tä edel­leen

30.03.2020 06:00
Selvitys ehdottaa Suomeen vesiveroja, tavoitteena käytön tehostaminen – suurimpia maksajia olisivat metsäteollisuus ja ydinvoimalat

Sel­vi­tys eh­dot­taa Suomeen ve­si­ve­ro­ja, ta­voit­tee­na käytön te­hos­ta­mi­nen – suu­rim­pia mak­sa­jia oli­si­vat met­sä­teol­li­suus ja ydin­voi­ma­lat

28.02.2020 16:43
Tilaajille
Ydinvoimaloiden turvarajat ovat hyvin kaukana Denniksen nostamasta merenpinnasta – tuotantorajoitus on ollut lähellä vain kerran

Ydin­voi­ma­loi­den tur­va­ra­jat ovat hyvin kaukana Den­nik­sen nos­ta­mas­ta me­ren­pin­nas­ta – tuo­tan­to­ra­joi­tus on ollut lähellä vain kerran

17.02.2020 15:39