työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Ydinvoimalat
Olkiluodon kolmosyksikön koekäyttövaiheen viimeinen testi on saatu maaliin

Ol­ki­luo­don kol­mos­yk­si­kön koe­käyt­tö­vai­heen vii­mei­nen testi on saatu maaliin

13.04.2023 09:50 1
Ydinvoimaa Outokummulle? – kysyimme, mitä ajatuksia teräsyhtiön pienydinvoimala herättää Torniossa

Ydin­voi­maa Ou­to­kum­mul­le? – ky­syim­me, mitä aja­tuk­sia te­räs­yh­tiön pien­ydin­voi­ma­la he­rät­tää Tor­nios­sa

24.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Olkiluoto 3 tuottaa jälleen sähköä – koekäyttö aloitettiin tänä aamuna

Ol­ki­luo­to 3 tuottaa jälleen sähköä – koe­käyt­tö aloi­tet­tiin tänä aamuna

15.03.2023 08:29 2
Ei tullut pandoja eikä ydinvoimalaa – Ranualla takavuosien pettymys kääntyi kiitokseksi, Simossa odotellaan uutta jättipottia

Ei tullut pandoja eikä ydin­voi­ma­laa – Ra­nual­la ta­ka­vuo­sien pet­ty­mys kääntyi kii­tok­sek­si, Simossa odo­tel­laan uutta jät­ti­pot­tia

01.02.2023 19:21
Tilaajille
Olkiluoto 3:n koekäyttö jatkuu, tuotannon on määrä nousta täyteen tehoon iltapäivällä

Ol­ki­luo­to 3:n koe­käyt­tö jatkuu, tuo­tan­non on määrä nousta täyteen tehoon il­ta­päi­väl­lä

29.12.2022 08:06
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto jatkuu ehkä joulupäivänä – säännölliseen tuotantoon päästään aikaisintaan helmikuussa

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to jatkuu ehkä jou­lu­päi­vä­nä – ­sään­nöl­li­seen tuo­tan­toon pääs­tään ai­kai­sin­taan hel­mi­kuus­sa

09.12.2022 11:47 5
Tilaajille
Energiapulan ratkaisuksi tarjotaan nyt pienydinvoimaloita
Pääkirjoitus

Ener­gia­pu­lan rat­kai­suk­si tar­jo­taan nyt pien­ydin­voi­ma­loi­ta

23.10.2022 17:28 7
Tilaajille
Fortum kertoo käynnistävänsä selvityksen edellytyksistä ydinvoiman lisäämiseen Suomessa ja Ruotsissa

Fortum kertoo käyn­nis­tä­vän­sä sel­vi­tyk­sen edel­ly­tyk­sis­tä ydin­voi­man li­sää­mi­seen Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa

17.10.2022 10:05 2
Tilaajille
Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja Kiovaan ja Moskovaan keskustelemaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan turvavyöhykkeestä

Kan­sain­vä­li­sen ato­mi­ener­gia­jär­jes­tön IAEA:n johtaja Kiovaan ja Mos­ko­vaan kes­kus­te­le­maan Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan tur­va­vyö­hyk­kees­tä

04.10.2022 23:02
Menimme ydinvoimalaan, joka ratkaisee sähköpulan ankaruuden talvella – Vuosikymmenien polttoainekapselit mahtuisivat kaksioon ja ne haudataan yli 400 metriä maan alle

Menimme ydin­voi­ma­laan, joka rat­kai­see säh­kö­pu­lan an­ka­ruu­den tal­vel­la – Vuo­si­kym­me­nien polt­to­ai­ne­kap­se­lit mah­tui­si­vat kak­sioon ja ne hau­da­taan yli 400 metriä maan alle

10.09.2022 08:00 5
Tilaajille
Olkiluoto 3:n koekäyttöohjelma tähtää joulukuuhun, mutta takapakkeja se ei kestä – elintärkeä vaihe alkoi

Ol­ki­luo­to 3:n koe­käyt­tö­oh­jel­ma tähtää jou­lu­kuu­hun, mutta ta­ka­pak­ke­ja se ei kestä – elin­tär­keä vaihe alkoi

06.09.2022 14:53
Tilaajille
Venäjä uhkaa Eurooppaa selvästi Tshernobyliä isommalla ydinvoimalaturmalla – Ukrainalainen energia-asiantuntija näkee kiristykselle kolme tavoitetta

Venäjä uhkaa Eu­roop­paa sel­väs­ti Tsher­no­by­liä isom­mal­la ydin­voi­ma­la­tur­mal­la – Uk­rai­na­lai­nen ener­gia-asian­tun­ti­ja näkee ki­ris­tyk­sel­le kolme ta­voi­tet­ta

24.08.2022 18:30 2
Tilaajille
Zelenskyi vaatii lisäpakotteita Venäjälle ydinvoimalan tulittamisen vuoksi

Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

07.08.2022 10:18 1
"Historiallinen päivä" – Olkiluoto 3 kytkettiin onnistuneesti kantaverkkoon

"His­to­rial­li­nen päivä" – Ol­ki­luo­to 3 kyt­ket­tiin on­nis­tu­nees­ti kan­ta­verk­koon

12.03.2022 13:40 3
STUK rauhoittelee Ukrainan ydinvoimalahyökkäyksestä huolestuneita – "Minkäänlaista onnettomuutta ei ole tapahtunut"

STUK rau­hoit­te­lee Uk­rai­nan ydin­voi­ma­la­hyök­käyk­ses­tä huo­les­tu­nei­ta – "Min­kään­lais­ta on­net­to­muut­ta ei ole ta­pah­tu­nut"

04.03.2022 15:46
Tilaajille
Analyysi: Venäjä kohdistaa sotansa nyt naapurimaan ydinvoimaloihin, Euroopan suurin ydinvoimala oli tulessa valtauksen jälkeen – presidentti Zelenskyi: "Ydinterroria"

Ana­lyy­si: Venäjä koh­dis­taa sotansa nyt naa­pu­ri­maan ydin­voi­ma­loi­hin, Eu­roo­pan suurin ydin­voi­ma­la oli tulessa val­tauk­sen jälkeen – pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi: "Y­din­ter­ro­ria"

04.03.2022 11:52 1
Tilaajille
Säteilyturvakeskus: Ukrainan ydinvoimalan reaktorit eivät ole vaarassa – samanlaisia reaktoreita Loviisassa

Sä­tei­ly­tur­va­kes­kus: Uk­rai­nan ydin­voi­ma­lan reak­to­rit eivät ole vaa­ras­sa – sa­man­lai­sia reak­to­rei­ta Lo­vii­sas­sa

04.03.2022 09:08
Tilaajille
Stuk Iltalehdelle: Tšernobylin valtauksesta ei säteilyvaaraa Suomeen

Stuk Il­ta­leh­del­le: Tšer­no­by­lin val­tauk­ses­ta ei sä­tei­ly­vaa­raa Suomeen

25.02.2022 10:14 2
Fennovoima: Erilaisia riskejä kannattaa aina analysoida – "tuemme riskianalyysin tekemistä, jos meiltä apua pyydetään"

Fen­no­voi­ma: Eri­lai­sia riskejä kan­nat­taa aina ana­ly­soi­da – "tuemme ris­ki­ana­lyy­sin te­ke­mis­tä, jos meiltä apua pyy­de­tään"

23.02.2022 12:58 1
Tilaajille
Hanhikiven ydinvoimala nousee väistämättä esiin keskustelussa uudenlaisista energiapakotteista – Professori: "Vihreä valo nyt olisi väärä signaali Venäjälle"

Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­la nousee väis­tä­mät­tä esiin kes­kus­te­lus­sa uu­den­lai­sis­ta ener­gia­pa­kot­teis­ta – Pro­fes­so­ri: "Vihreä valo nyt olisi väärä sig­naa­li Ve­nä­jäl­le"

03.02.2022 06:30 10
Tilaajille