Vihreät
Kuukausi
Aloite kannabiksen myynnin laillistamisesta ei mennyt läpi vihreiden puoluekokouksessa – tavoitteeksi käytön ja kasvatuksen salliminen

Aloite kan­na­bik­sen myynnin lail­lis­ta­mi­ses­ta ei mennyt läpi vih­rei­den puo­lue­ko­kouk­ses­sa – ta­voit­teek­si käytön ja kas­va­tuk­sen sal­li­mi­nen

20.09.2020 12:29 1
Ohisalo: "Budjettiriihi oli ilmastotyön käännekohta, turpeen alasajo on nyt alkanut" – Pitko syytti ministeriötä hallitusohjelman vastaisesta valmistelusta

Ohi­sa­lo: "Bud­jet­ti­rii­hi oli il­mas­to­työn kään­ne­koh­ta, turpeen alasajo on nyt al­ka­nut" – Pitko syytti mi­nis­te­riö­tä hal­li­tus­oh­jel­man vas­tai­ses­ta val­mis­te­lus­ta

19.09.2020 11:30 2
Nukkuisinko yöni hyvin, jos kotikaupunki lämpiäisi ydinsähköllä?
Kolumni Taru Salo

Nuk­kui­sin­ko yöni hyvin, jos ko­ti­kau­pun­ki läm­piäi­si ydin­säh­köl­lä?

16.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Vihreät lisäisivät työllisyyttä puolittamalla mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien määrän

Vihreät li­säi­si­vät työl­li­syyt­tä puo­lit­ta­mal­la mie­len­ter­veys­syis­tä työ­ky­vyt­tö­myys­eläk­keel­le jou­tu­vien määrän

02.09.2020 18:32 0
Vanhemmat
Vihreät kokeilisi vapaaehtoista porrastettua työttömyysturvaa ja poistaisi eläkeputken – lämmityspolttoaineille lisää veroa jo ensi vuonna

Vihreät ko­kei­li­si va­paa­eh­tois­ta por­ras­tet­tua työt­tö­myys­tur­vaa ja pois­tai­si elä­ke­put­ken – läm­mi­tys­polt­to­ai­neil­le lisää veroa jo ensi vuonna

10.08.2020 21:37 6
Lukijalta Mielipide Urpo Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Onko mokomaa kuultu?

08.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Mäenpään tapaus varjostaa Haavistoa – kesäkuun periaatteiden säilyminen on kysymysmerkki, kun ulkoministerin syytteestä äänestetään syksyllä

Mäen­pään tapaus var­jos­taa Haa­vis­toa – ke­sä­kuun pe­ri­aat­tei­den säi­ly­mi­nen on ky­sy­mys­merk­ki, kun ul­ko­mi­nis­te­rin syyt­tees­tä ää­nes­te­tään syk­syl­lä

10.07.2020 16:32 0
Tilaajille
Kannatushuoli motivoi hallituksen riitapukareita yhteenottoihin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kan­na­tus­huo­li motivoi hal­li­tuk­sen rii­ta­pu­ka­rei­ta yh­teen­ot­toi­hin

09.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kalervo Björkbacka

Lu­ki­jal­ta: Tätäkö kepun jär­ki­vih­reys tar­koit­taa?

09.07.2020 05:20 1
Tilaajille
Lukijalta: Sähköpyörätuelle tarvetta myös Lapissa
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Säh­kö­pyö­rä­tuel­le tar­vet­ta myös Lapissa

25.06.2020 22:04 1
Tilaajille
Oululainen Jenni Pitko nousi vihreän eduskuntaryhmän johtoon heti ensimmäisellä kaudellaan – "Nyt pitää elvyttää ja luoda uskoa talouteen"

Ou­lu­lai­nen Jenni Pitko nousi vihreän edus­kun­ta­ryh­män johtoon heti en­sim­mäi­sel­lä kau­del­laan – "Nyt pitää el­vyt­tää ja luoda uskoa ta­lou­teen"

22.06.2020 06:00 0
Pikavauhtia ryhmänsä johtoon noussut kansanedustaja Jenni Pitko: Mokaaminen pelottaa – "Tässä ammatissa sillä voi olla aika radikaalit seuraukset"

Pi­ka­vauh­tia ryh­män­sä johtoon noussut kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko: Mo­kaa­mi­nen pe­lot­taa – "Tässä am­ma­tis­sa sillä voi olla aika ra­di­kaa­lit seu­rauk­set"

18.06.2020 16:48 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Alueel­li­nen yh­den­ver­tai­suus huo­mioi­ta­va el­vy­tyk­ses­sä

04.06.2020 08:52 0
Tilaajille
Vihreiden Ohisalo: Finnair tekee itse päätökset paikkakunnista, joille lentää

Vih­rei­den Ohi­sa­lo: Finnair tekee itse pää­tök­set paik­ka­kun­nis­ta, joille lentää

19.05.2020 10:39 0
Vihreät haluaa sujuvan ratayhteyden Tornion kautta Ruotsiin – "Junalla illalla Oulusta ja yhdellä vaihdolla seuraavana aamuna Tukholmassa", kaavailee puheenjohtaja Maria Ohisalo

Vihreät haluaa sujuvan ra­ta­yh­tey­den Tornion kautta Ruot­siin – "Ju­nal­la illalla Oulusta ja yhdellä vaih­dol­la seu­raa­va­na aamuna Tuk­hol­mas­sa", kaa­vai­lee pu­heen­joh­ta­ja Maria Ohisalo

18.05.2020 06:00 2
Vihreiden puheenjohtaja Ohisalo: Yhtäläinen perustulo tarjoaa turvaa äkillisissä muutoksissa – "Sosiaaliturva pitää päivittää kestämään myös kriisiaikoja"

Vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Ohi­sa­lo: Yh­tä­läi­nen pe­rus­tu­lo tarjoaa turvaa äkil­li­sis­sä muu­tok­sis­sa – "So­siaa­li­tur­va pitää päi­vit­tää kes­tä­mään myös krii­siai­ko­ja"

25.04.2020 10:30 0
HS-gallup: SDP kiilasi Suomen ykköspuolueeksi – Pääministeri Sanna Marin nostaa yhä jyrkästi puolueen kannatusta

HS-gal­lup: SDP kiilasi Suomen yk­kös­puo­lueek­si – Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin nostaa yhä jyr­käs­ti puo­lueen kan­na­tus­ta

18.04.2020 09:37 0
Lappilaiset hiiliosingolle? – Vihreät väläyttää harvaan asutuille alueille hyvitystä bensan hinnan noususta

Lap­pi­lai­set hii­lio­sin­gol­le? – Vihreät vä­läyt­tää harvaan asu­tuil­le alueil­le hy­vi­tys­tä bensan hinnan nou­sus­ta

01.03.2020 20:29 0
Tilaajille
Vihreiden puheenjohtaja lupaa korvata maaseudulla bensan hinnan korotukset - "Jos ei joukkoliikennettä, jollain tavalla pitää kompensoida"

Vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja lupaa korvata maa­seu­dul­la bensan hinnan ko­ro­tuk­set - "Jos ei jouk­ko­lii­ken­net­tä, jollain tavalla pitää kom­pen­soi­da"

22.02.2020 13:13 0
Tilaajille
Jorma Kuistio jättää Rovaniemen kaupunginvaltuuston – perustelee eroaan muuttuneella työtilanteella

Jorma Kuistio jättää Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­ton – pe­rus­te­lee eroaan muut­tu­neel­la työ­ti­lan­teel­la

21.02.2020 13:20 0
Tilaajille