Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Verot2019
Kuntaministeri Paatero: Medialle luovutettavien verotietojen tulee olla kattavia – asian eteen käynnistettävä valmistelu

Kun­ta­mi­nis­te­ri Paa­te­ro: Me­dial­le luo­vu­tet­ta­vien ve­ro­tie­to­jen tulee olla kat­ta­via – asian eteen käyn­nis­tet­tä­vä val­mis­te­lu

14.11.2020 10:59
Sanna Marin kritisoi mahdollisuutta poistaa verotiedot median listoilta – pääministerin mukaan ennakointi tärkeää koronaviruksen torjunnassa

Sanna Marin kri­ti­soi mah­dol­li­suut­ta poistaa ve­ro­tie­dot median lis­toil­ta – pää­mi­nis­te­rin mukaan en­na­koin­ti tärkeää ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa

03.11.2020 20:46
Näkökulma: Kymmenen suurituloisimman joukosta löytyy perinteisesti yksi nainen, mutta muuten naisjohtajia ei näy Suomen tulokärjessä

Nä­kö­kul­ma: Kym­me­nen suu­ri­tu­loi­sim­man jou­kos­ta löytyy pe­rin­tei­ses­ti yksi nainen, mutta muuten nais­joh­ta­jia ei näy Suomen tu­lo­kär­jes­sä

03.11.2020 15:47
HVK-jupakan suojainkauppiailla huomaamattomat tulot Suomessa

HVK-ju­pa­kan suo­jain­kaup­piail­la huo­maa­mat­to­mat tulot Suo­mes­sa

03.11.2020 14:23
It-yritys ampaisi yllättäen Tornion verokärkeen – "Ei tarvitse asua Helsingissä, että voi tehdä digitaalisuudella hyvää bisnestä"

It-yri­tys ampaisi yl­lät­täen Tornion ve­ro­kär­keen – "Ei tar­vit­se asua Hel­sin­gis­sä, että voi tehdä di­gi­taa­li­suu­del­la hyvää bis­nes­tä"

03.11.2020 13:39
Tilaajille
Suurituloisin suomalainen Ilkka Brotherus harmitteli rikkaudet tuonutta yrityskauppaa aiemmin, kritisoi veropolitiikkaa ja sanoi olevansa "isänmaallinen hölmö"

Suu­ri­tu­loi­sin suo­ma­lai­nen Ilkka Brot­he­rus har­mit­te­li rik­kau­det tuo­nut­ta yri­tys­kaup­paa aiem­min, kri­ti­soi ve­ro­po­li­tiik­kaa ja sanoi ole­van­sa "i­sän­maal­li­nen hölmö"

03.11.2020 12:23
Matkailuyrittäjien tulokärjessä tuttuja nimiä Lapissa

Mat­kai­lu­yrit­tä­jien tu­lo­kär­jes­sä tuttuja nimiä Lapissa

03.11.2020 12:31 8
Tilaajille
Öljynjalostuskonserni Neste maksoi yhteisöveroa noin 227 miljoonaa euroa – Katso suurimmat yhteisöverojen maksajat

Öl­jyn­ja­los­tus­kon­ser­ni Neste maksoi yh­tei­sö­ve­roa noin 227 mil­joo­naa euroa – Katso suu­rim­mat yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jat

03.11.2020 15:58
Vuokra-autobisneksensä myyneet Holopaiset huipputuloille, myös Pertti Yliniemi ylsi jälleen miljoonakerhoon

Vuok­ra-au­to­bis­nek­sen­sä myyneet Ho­lo­pai­set huip­pu­tu­loil­le, myös Pertti Yli­nie­mi ylsi jälleen mil­joo­na­ker­hoon

03.11.2020 11:34
Tilaajille
Näin ansaitsivat työmarkkinajohtajat

Näin an­sait­si­vat työ­mark­ki­na­joh­ta­jat

03.11.2020 09:24
UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesosen ansiotulot yli 5 miljoonaa euroa – piilotti tietonsa medialta

UPM:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jussi Pesosen an­sio­tu­lot yli 5 mil­joo­naa euroa – pii­lot­ti tie­ton­sa me­dial­ta

03.11.2020 15:08
Tässä on Suomen viime vuoden tulokärki verottajan medialistauksen mukaan – Tuhansien huipputuloisten tiedot puuttuvat listalta

Tässä on Suomen viime vuoden tu­lo­kär­ki ve­rot­ta­jan me­dia­lis­tauk­sen mukaan – Tu­han­sien huip­pu­tu­lois­ten tiedot puut­tu­vat lis­tal­ta

03.11.2020 17:28
Mari Jolanki ylsi miljoonatuloihin päiväkotikaupoilla eikä tahtonut salata sitä: "Yrityskauppahan oli kaikkien tiedossa" – 54 lappilaista poistatti tietonsa verottajan listalta

Mari Jolanki ylsi mil­joo­na­tu­loi­hin päi­vä­ko­ti­kau­poil­la eikä tah­to­nut salata sitä: "Y­ri­tys­kaup­pa­han oli kaik­kien tie­dos­sa" – 54 lap­pi­lais­ta pois­tat­ti tie­ton­sa ve­rot­ta­jan lis­tal­ta

03.11.2020 18:21 2
Tilaajille
Vastaamon perustajilla Ville Tapiolla ja Nina Tapiolla miljoonien pääomatulot

Vas­taa­mon pe­rus­ta­jil­la Ville Ta­piol­la ja Nina Ta­piol­la mil­joo­nien pää­oma­tu­lot

03.11.2020 10:24
Lapin Kansa ei avannut verokonetta tänä aamuna – tiedotusvälineiden tempauksella protestoidaan Verohallinnon rikkaita suojelevaa salaamislinjausta

Lapin Kansa ei avannut ve­ro­ko­net­ta tänä aamuna – tie­do­tus­vä­li­nei­den tem­pauk­sel­la pro­tes­toi­daan Ve­ro­hal­lin­non rik­kai­ta suo­je­le­vaa sa­laa­mis­lin­jaus­ta

03.11.2020 09:29
Verohallinnon päätös poistaa 4 500 suurituloisen verotiedot sähköisiltä listoilta on väärä
Pääkirjoitus

Ve­ro­hal­lin­non päätös poistaa 4 500 suu­ri­tu­loi­sen ve­ro­tie­dot säh­köi­sil­tä lis­toil­ta on väärä

03.11.2020 06:30
Tilaajille
Suomen tuloerojen kasvua saatetaan vähätellä, uskoo tutkija – erot varallisuudessa ovat nousseet tuloeroja enemmän, mutta osa tuloista jää piiloon

Suomen tu­lo­ero­jen kasvua saa­te­taan vä­hä­tel­lä, uskoo tutkija – erot va­ral­li­suu­des­sa ovat nous­seet tu­lo­ero­ja enem­män, mutta osa tu­lois­ta jää piiloon

03.11.2020 06:00
Tilaajille
Nousevatko pelimiljonäärit jälleen Suomen tulokärkeen? Viime vuoden verotiedot julkaistaan tänään, mutta lista on täynnä aukkoja

Nou­se­vat­ko pe­li­mil­jo­nää­rit jälleen Suomen tu­lo­kär­keen? Viime vuoden ve­ro­tie­dot jul­kais­taan tänään, mutta lista on täynnä aukkoja

03.11.2020 06:00
Verottajan päätös salata osa verotietojen tulokärjestä poiki lihavan riidan median ja verottajan välille

Ve­rot­ta­jan päätös salata osa ve­ro­tie­to­jen tu­lo­kär­jes­tä poiki lihavan riidan median ja ve­rot­ta­jan välille

31.10.2020 10:06 2