Verotiedot
Oikeuskansleri ei tutki verotietojen salausta – verottajan linjaukseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta

Oi­keus­kans­le­ri ei tutki ve­ro­tie­to­jen sa­laus­ta – ve­rot­ta­jan lin­jauk­seen voi hakea muu­tos­ta hal­lin­to-oi­keu­des­ta

07.11.2019 17:11 0
Sodankylään yhteisöverosta miljoonapotti – "Se helpottaa kummasti tätä ahdinkoa"

So­dan­ky­lään yh­tei­sö­ve­ros­ta mil­joo­na­pot­ti – "Se hel­pot­taa kum­mas­ti tätä ah­din­koa"

05.11.2019 10:58 0
Tilaajille
Kaivosteollisuus ja matkailu talouskasvun moottoreina – Lapin suurituloisimpien kärki tulee matkailualalta

Kai­vos­teol­li­suus ja mat­kai­lu ta­lous­kas­vun moot­to­rei­na – Lapin suu­ri­tu­loi­sim­pien kärki tulee mat­kai­lu­alal­ta

04.11.2019 18:11 0
Tilaajille
Katso jättilista: näin tienasivat  lappilaisjulkkikset, -poliitikot, -urheilijat ja kulttuurin vaikuttajat

Katso jät­ti­lis­ta: näin tie­na­si­vat lap­pi­lais­julk­kik­set, -po­lii­ti­kot, -ur­hei­li­jat ja kult­tuu­rin vai­kut­ta­jat

04.11.2019 14:43 0
Tilaajille
20 miljoonaa euroa omistajalleen tuonut bisnesidea syntyi, kun pomo puhui puhelimeen kovaan ääneen

20 mil­joo­naa euroa omis­ta­jal­leen tuonut bis­nes­idea syntyi, kun pomo puhui pu­he­li­meen kovaan ääneen

04.11.2019 12:11 0
Viihdetaitelija Vesa-Matti Loirin tulot notkahtivat — Rap-artisti Pyhimys pyyhälsi viime vuoden ansioillaan Cheekin ohi

Viih­de­tai­te­li­ja Ve­sa-Mat­ti Loirin tulot not­kah­ti­vat — Rap-ar­tis­ti Pyhimys pyy­häl­si viime vuoden an­sioil­laan Cheekin ohi

04.11.2019 12:07 0
Kuusi naista Lapin 30 suurituloisimman joukossa

Kuusi naista Lapin 30 suu­ri­tu­loi­sim­man jou­kos­sa

04.11.2019 11:05 0
Tilaajille
Suurimmat yhteisöverojen maksajat julki – Metsäkonserni UPM, lääkejätti Bayer ja energiayhtiö Neste kärkikolmikossa

Suu­rim­mat yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jat julki – Met­sä­kon­ser­ni UPM, lää­ke­jät­ti Bayer ja ener­gia­yh­tiö Neste kär­ki­kol­mi­kos­sa

04.11.2019 11:00 0
Tulokuningatar kommentoi menestystään: "En olisi osannut verrata" – Katso muut suurituloisimmat naiset

Tu­lo­ku­nin­ga­tar kom­men­toi me­nes­tys­tään: "En olisi osannut ver­ra­ta" – Katso muut suu­ri­tu­loi­sim­mat naiset

04.11.2019 10:34 0
Rosvopoliisi Jari Aarnion tulot viime vuonna 4 374 euroa — Katso, miten tienasivat entiset jengipomot Janne "Nacci" Tranberg ja Keijo Vilhunen

Ros­vo­po­lii­si Jari Aarnion tulot viime vuonna 4 374 euroa — Katso, miten tie­na­si­vat entiset jen­gi­po­mot Janne "Nacci" Tran­berg ja Keijo Vil­hu­nen

04.11.2019 10:05 0
Ihmetteletkö, miksi presidentti Niinistö ei ole kovatuloisimpien listalla? – Tässä syy vaatimattomiin tuloihin

Ih­met­te­let­kö, miksi pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ei ole ko­va­tu­loi­sim­pien lis­tal­la? – Tässä syy vaa­ti­mat­to­miin tu­loi­hin

04.11.2019 09:32 0
Lääkeyhtiö Bayer maksoi eniten yhteisöveroa viime vuonna – Summa oli 145 miljoonaa euroa

Lää­ke­yh­tiö Bayer maksoi eniten yh­tei­sö­ve­roa viime vuonna – Summa oli 145 mil­joo­naa euroa

04.11.2019 09:29 0
Rakennusliike Lehdon entinen suuromistaja Asko Myllymäki sai yli 40,5 miljoonan euron tulot Pohjois-Pohjanmaalla

Ra­ken­nus­lii­ke Lehdon entinen suur­omis­ta­ja Asko Myl­ly­mä­ki sai yli 40,5 mil­joo­nan euron tulot Poh­jois-Poh­jan­maal­la

04.11.2019 09:27 0
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on hallituksen tulokuningas – näin Antti Rinteen hallituksen ministerit tienasivat viime vuonna

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Leppä on hal­li­tuk­sen tu­lo­ku­nin­gas – näin Antti Rinteen hal­li­tuk­sen mi­nis­te­rit tie­na­si­vat viime vuonna

04.11.2019 09:02 0
"Rive" Kanervan valmentama Huuhkajat on EM-kisojen porteilla, jääkiekkojoukkue toi jo kultaa – Näin maajoukkueiden valmentajat ansaitsivat viime vuonna

"Rive" Ka­ner­van val­men­ta­ma Huuh­ka­jat on EM-ki­so­jen por­teil­la, jää­kiek­ko­jouk­kue toi jo kultaa – Näin maa­jouk­kuei­den val­men­ta­jat an­sait­si­vat viime vuonna

04.11.2019 08:53 0
Kohuttujen hoivakotien johtamisella päästiin hyville tuloilla – Tulokärjessä Attendon johtaja, jonka pottia nostivat miljoonien eurojen pääomatulot

Ko­hut­tu­jen hoi­va­ko­tien joh­ta­mi­sel­la pääs­tiin hyville tu­loil­la – Tu­lo­kär­jes­sä At­ten­don joh­ta­ja, jonka pottia nos­ti­vat mil­joo­nien eurojen pää­oma­tu­lot

04.11.2019 08:50 0
Postin ex-toimitusjohtaja joutui palkkakohuun ja erosi – Tulot hipoivat lähes miljoonaa euroa

Postin ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja joutui palk­ka­ko­huun ja erosi – Tulot hi­poi­vat lähes mil­joo­naa euroa

04.11.2019 08:47 0
Näin tienasivat keskeisten valtioyhtiöiden toimitusjohtajat

Näin tie­na­si­vat kes­keis­ten val­tio­yh­tiöi­den toi­mi­tus­joh­ta­jat

04.11.2019 08:40 0
Viime vuoden verotiedot julki: tässä ovat Lapin 10 suurituloisinta – kärjessä Lapin Safarien toimitusjohtaja Jyrki Niva

Viime vuoden ve­ro­tie­dot julki: tässä ovat Lapin 10 suu­ri­tu­loi­sin­ta – kär­jes­sä Lapin Sa­fa­rien toi­mi­tus­joh­ta­ja Jyrki Niva

04.11.2019 08:37 0
Tilaajille
Tällaiset ovat suomalaisten keskitulot – kolmella viidestä tulot jäävät alle 30 000 euroon

Täl­lai­set ovat suo­ma­lais­ten kes­ki­tu­lot – kol­mel­la vii­des­tä tulot jäävät alle 30 000 euroon

04.11.2019 07:53 0