ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Vauvat
THL: Ensisynnyttäjien keski-ikä on Suomessa matalin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä

THL: En­si­syn­nyt­tä­jien kes­ki-ikä on Suo­mes­sa matalin Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

28.11.2022 12:56 1
Tilaajille
Perheelle 5 000 euroa, jos vauva syntyy Simossa – vauvarahakokeilusta tuli "positiivista vipinää" ja käytäntö jää pysyväksi

Per­heel­le 5 000 euroa, jos vauva syntyy Simossa – vau­va­ra­ha­ko­kei­lus­ta tuli "po­si­tii­vis­ta vi­pi­nää" ja käy­tän­tö jää py­sy­väk­si

13.09.2022 17:41 4
Tilaajille
Äidinmaidonkorviketta vedetty myynnistä laatupoikkeaman vuoksi

Äi­din­mai­don­kor­vi­ket­ta vedetty myyn­nis­tä laa­tu­poik­kea­man vuoksi

09.08.2022 12:58
Tutkimus: äidin vahva kiintymyssuhde lapseen vaikuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen

Tut­ki­mus: äidin vahva kiin­ty­mys­suh­de lapseen vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti lapsen ke­hi­tyk­seen

26.07.2022 21:52
Tilaajille
Syntyvyyden lasku on kimurantti ongelma, sillä lastenhankinta on jokaisen yksityisasia – ministerien esimerkki rohkaisee uran ja lapsen yhteensovittamiseen
Pääkirjoitus

Syn­ty­vyy­den lasku on ki­mu­rant­ti on­gel­ma, sillä las­ten­han­kin­ta on jo­kai­sen yk­si­tyis­asia – mi­nis­te­rien esi­merk­ki roh­kai­see uran ja lapsen yh­teen­so­vit­ta­mi­seen

21.07.2022 20:00 5
Tilaajille
Vauvojen värikylvyssä kaikki aistit ovat käytössä - tärkeintä on kiireetön yhdessäolo ja vuorovaikutus

Vau­vo­jen vä­ri­kyl­vys­sä kaikki aistit ovat käy­tös­sä - tär­kein­tä on kii­ree­tön yh­des­sä­olo ja vuo­ro­vai­ku­tus

08.07.2022 15:00
Sirkusharrastuksen voi aloittaa jo pikkuvauvana - sirkuskurssit ovat suosittuja Meri-Lapissa

Sir­kus­har­ras­tuk­sen voi aloit­taa jo pik­ku­vau­va­na - sir­kus­kurs­sit ovat suo­sit­tu­ja Me­ri-La­pis­sa

23.06.2022 09:08
Äiti uskalsi tuskin hengittää, kun OYSissa keskosena syntynyt rovaniemeläinen Helmi-vauva pääsi rinnalle kenguruhoitoon – Vauvojen kivunhoito vaatii herkkyyttä ja kehittyy jatkuvasti

Äiti uskalsi tuskin hen­git­tää, kun OYSissa kes­ko­se­na syn­ty­nyt ro­va­nie­me­läi­nen Hel­mi-vau­va pääsi rin­nal­le ken­gu­ru­hoi­toon – Vau­vo­jen ki­vun­hoi­to vaatii herk­kyyt­tä ja ke­hit­tyy jat­ku­vas­ti

30.05.2022 06:30 2
Tilaajille
Toimittajalta: Vauvavihjailut eivät johda mihinkään ja voivat pahimmillaan satuttaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vau­va­vih­jai­lut eivät johda mi­hin­kään ja voivat pa­him­mil­laan sa­tut­taa

23.03.2022 07:00 1
Tilaajille
Aiheuttaako vauvattomuusbuumi väestökadon Lappiin? Asiantuntija vastaa: "Syntyvyys laski tuntuvasti 2010-luvulla, nuorissa ikäluokissa muuta maata enemmän"

Ai­heut­taa­ko vau­vat­to­muus­buu­mi väes­tö­ka­don Lap­piin? Asian­tun­ti­ja vastaa: "Syn­ty­vyys laski tun­tu­vas­ti 2010-lu­vul­la, nuo­ris­sa ikä­luo­kis­sa muuta maata enem­män"

04.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Hilla syntyi omassa kodissa - harva valitsee kotisynnytyksen, mutta Vilma Klemettiä ja Matti Määttää kiehtoi kotisynnytyksessä oma rauha ja valinnan vapaus

Hilla syntyi omassa kodissa - harva va­lit­see ko­ti­syn­ny­tyk­sen, mutta Vilma Kle­met­tiä ja Matti Määttää kiehtoi ko­ti­syn­ny­tyk­ses­sä oma rauha ja va­lin­nan vapaus

16.02.2022 09:05 3
Uuden Rovaniemen vauvaliite ilmestyy viikon kuluttua – ilmoittautua ehtii vielä tänään

Uuden Ro­va­nie­men vau­va­lii­te il­mes­tyy viikon ku­lut­tua – il­moit­tau­tua ehtii vielä tänään

09.02.2022 09:00
"Tätä vauvaa on odotettu pitkään maailmaan" – Rovaniemen väkilukua kasvattivat vauvat ja kaupunkiin muuttaneet ihmiset

"Tätä vauvaa on odo­tet­tu pitkään maail­maan" – Ro­va­nie­men vä­ki­lu­kua kas­vat­ti­vat vauvat ja kau­pun­kiin muut­ta­neet ihmiset

08.02.2022 13:11
Tilaajille
Neljäsataavuotias Tornio lahjoittaa juhlavuonna syntyneille vauvoille t-paidat - lahjan voi poimia mukaansa neuvolasta

Nel­jä­sa­taa­vuo­tias Tornio lah­joit­taa juh­la­vuon­na syn­ty­neil­le vau­voil­le t-pai­dat - lahjan voi poimia mu­kaan­sa neu­vo­las­ta

03.02.2022 15:14
Tilaajille
Uuden Rovaniemen vauvaliitteeseen ehtii vielä mukaan – myös kansikuva haussa

Uuden Ro­va­nie­men vau­va­liit­tee­seen ehtii vielä mukaan – myös kan­si­ku­va haussa

21.01.2022 13:40
Kakkukahvit jäivät kahden vauvan päähän: Lapin keskussairaalassa syntyi viime vuonna 998 vauvaa

Kak­ku­kah­vit jäivät kahden vauvan päähän: Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa syntyi viime vuonna 998 vauvaa

07.01.2022 11:29
Tilaajille
Vuoden  2022 ensimmäinen vauva syntyi Tornioon

Vuoden 2022 en­sim­mäi­nen vauva syntyi Tor­nioon

05.01.2022 10:41

Lou­nais-La­pin Vauvat 2021 -liite il­mes­tyy hel­mi­kuus­sa

22.12.2021 09:55
Paleltuuko vauva pakkasella? Neuvoloiden pakkasraja on 10–15 astetta, mutta tutkimuksen mukaan optimaalisin lämpötila on viisi pakkasastetta

Pa­lel­tuu­ko vauva pak­ka­sel­la? Neu­vo­loi­den pak­kas­ra­ja on 10–15 as­tet­ta, mutta tut­ki­muk­sen mukaan op­ti­maa­li­sin läm­pö­ti­la on viisi pak­kas­as­tet­ta

12.12.2021 18:00
Tilaajille
Syntyikö teille uusi rovaniemeläinen? – Osallistu Uuden Rovaniemen vauvaliitteeseen!

Syn­tyi­kö teille uusi ro­va­nie­me­läi­nen? – Osal­lis­tu Uuden Ro­va­nie­men vau­va­liit­tee­seen!

08.12.2021 14:00