Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Suomen riistakeskus
Riistakeskuksen lupapäätösten maksut alenevat

Riis­ta­kes­kuk­sen lu­pa­pää­tös­ten maksut ale­ne­vat

16.11.2023 09:36
Tilaajille
Syksyllä päätyi saaliiksi 152 karhua – samalla päättyi nykymuotoinen karhunmetsästys

Syk­syl­lä päätyi saa­liik­si 152 karhua – samalla päättyi ny­ky­muo­toi­nen kar­hun­met­säs­tys

06.11.2023 09:38 3
Tilaajille
Karhunmetsästys on päättynyt poronhoitoalueella – saaliiksi yhteensä 50 karhua

Kar­hun­met­säs­tys on päät­ty­nyt po­ron­hoi­to­alueel­la – saa­liik­si yh­teen­sä 50 karhua

13.09.2023 20:16 3
Tilaajille
Karhunmetsästys päättyi läntisellä poronhoitoalueella – viides karhu kaadettiin Hyrynsalmella

Kar­hun­met­säs­tys päättyi län­ti­sel­lä po­ron­hoi­toa­lueel­la – ­vii­des karhu kaa­det­tiin Hy­ryn­sal­mel­la

27.08.2023 14:10
Tilaajille
Hirvenpyyntilupien määrä laskee lähes kolmanneksella – katso lista haetuista ja myönnetyistä luvista

Hir­ven­pyyn­ti­lu­pien määrä laskee lähes kol­man­nek­sel­la – katso lista hae­tuis­ta ja myön­ne­tyis­tä luvista

20.07.2023 11:36 35
Tilaajille
Varsinkin Pohjois-Suomesta kaivataan havaintoja pesivistä linnuista ja poikasista

Var­sin­kin Poh­jois-Suo­mes­ta kai­va­taan ha­vain­to­ja pe­si­vis­tä lin­nuis­ta ja poi­ka­sis­ta

03.07.2023 12:07
Jäteyhtiö ei saanut lupaa tappaa 1250 uhanalaista lokkia Torniossa

Jä­te­yh­tiö ei saanut lupaa tappaa 1250 uhan­alais­ta lokkia Tor­nios­sa

14.06.2023 19:30 6
Tilaajille
Rovaniemeläinen konkari pitää petopolitiikkaa merkittävänä syynä ulkopaikkakuntalaisten ryntäykselle Lappiin hirvestämään – katso koko kauden saaliskertymä tästä

Ro­va­nie­me­läi­nen konkari pitää pe­to­po­li­tiik­kaa mer­kit­tä­vä­nä syynä ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten ryn­täyk­sel­le Lappiin hir­ves­tä­mään – katso koko kauden saa­lis­ker­ty­mä tästä

26.01.2023 05:00 18
Tilaajille
Viimeiset päivät hirvestyskautta menossa, kaatoja kertynyt Lapissa liki neljä ja puoli tuhatta – metsästyksen kritisoija haluaisi vähentää "insinööriajattelua" jahdissa

Vii­mei­set päivät hir­ves­tys­kaut­ta me­nos­sa, kaatoja ker­ty­nyt Lapissa liki neljä ja puoli tuhatta – met­säs­tyk­sen kri­ti­soi­ja ha­luai­si vä­hen­tää "in­si­nöö­ria­jat­te­lua" jah­dis­sa

11.01.2023 14:01 10
Tilaajille
Hirvestyskauden loppu häämöttää – katso tuoreet kaatolukemat hirvilaskurista

Hir­ves­tys­kau­den loppu hää­möt­tää – katso tuoreet kaa­to­lu­ke­mat hir­vi­las­ku­ris­ta

04.01.2023 15:36 7
Tilaajille
Hirvestyskautta on jäljellä vielä runsaat kaksi viikkoa – katso Lapin saaliskertymä hirvilaskurista

Hir­ves­tys­kaut­ta on jäl­jel­lä vielä runsaat kaksi viikkoa – katso Lapin saa­lis­ker­ty­mä hir­vi­las­ku­ris­ta

28.12.2022 17:00 5
Tilaajille
Rovaniemeläisten hirvionni ollut kaatotilaston perusteella kohtalaista – paikalliset aktiivit aikovat perehdyttää ensi vuonna yhä useamman kaupunkilaisnuoren metsästyksen saloihin

Ro­va­nie­me­läis­ten hir­vi­on­ni ollut kaa­to­ti­las­ton pe­rus­teel­la koh­ta­lais­ta – pai­kal­li­set ak­tii­vit aikovat pe­reh­dyt­tää ensi vuonna yhä useam­man kau­pun­ki­lais­nuo­ren met­säs­tyk­sen sa­loi­hin

21.12.2022 16:30 1
Tilaajille
Kittilä ja Rovaniemi hirvenkaatotilaston kärjessä – Suomen riistakeskuksen mukaan aikaistettu jahti ei rokottanut kantaa liiaksi: "Maltillisempaa kuin entisen kiimahuipun aikaan"

Kittilä ja Ro­va­nie­mi hir­ven­kaa­to­ti­las­ton kär­jes­sä – ­Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen mukaan ai­kais­tet­tu jahti ei ro­kot­ta­nut kantaa liiak­si: "Mal­til­li­sem­paa kuin entisen kii­ma­hui­pun aikaan"

14.12.2022 13:51 5
Tilaajille
Sallan hirviporukoilla on aie saada vielä muutama kaato, vaikka hirviä on maastossa varsin vähän – "Jos koko kiintiö ammuttaisiin, ei metsään jäisi suvunjatkajaa"

Sallan hir­vi­po­ru­koil­la on aie saada vielä muutama kaato, vaikka hirviä on maas­tos­sa varsin vähän – "Jos koko kiintiö am­mut­tai­siin, ei metsään jäisi su­vun­jat­ka­jaa"

07.12.2022 13:47 8
Tilaajille
"Henkisesti ollaan jo talviteloilla"– huomattava osa Lapin hirvenkaatoluvista jäänee käyttämättä, katso tuoreet saalisluvut hirvilaskurista

"Hen­ki­ses­ti ollaan jo tal­vi­te­loil­la"– huo­mat­ta­va osa Lapin hir­ven­kaa­to­lu­vis­ta jäänee käyt­tä­mät­tä, katso tuoreet saa­lis­lu­vut hir­vi­las­ku­ris­ta

30.11.2022 18:17 11
Tilaajille
Lapissa hirvenmetsästyksen arvo lasketaan vuositasolla kymmenissä miljoonissa euroissa – katso tuoreet kaatolukemat hirvilaskurista

Lapissa hir­ven­met­säs­tyk­sen arvo las­ke­taan vuo­si­ta­sol­la kym­me­nis­sä mil­joo­nis­sa eu­rois­sa – katso tuoreet kaa­to­lu­ke­mat hir­vi­las­ku­ris­ta

09.11.2022 19:30 13
Tilaajille
Rovaniemeläisten hirvenkaatokiintiöstä on käytetty jo yli puolet – paikallinen metsästäjä manaa aikaistettua jahtia: "Kanta on täällä päin heikkoa, että meidän porukalle riitti jaossa vain yksi lupa"

Ro­va­nie­me­läis­ten hir­ven­kaa­to­kiin­tiös­tä on käy­tet­ty jo yli puolet – ­pai­kal­li­nen met­säs­tä­jä manaa ai­kais­tet­tua jahtia: "Kanta on täällä päin heik­koa, että meidän po­ru­kal­le riitti jaossa vain yksi lupa"

02.11.2022 14:05 34
Tilaajille
Linnunpyynti on riskialttiimpaa kuin hirvenmetsästys – tänä vuonna on tapahtunut yksi kuolemaan johtanut metsästysonnettomuus

Lin­nun­pyyn­ti on ris­ki­alt­tiim­paa kuin hir­ven­met­säs­tys – tänä vuonna on ta­pah­tu­nut yksi kuo­le­maan joh­ta­nut met­säs­tys­on­net­to­muus

28.10.2022 18:01 4
Tilaajille
Utsjoella hirviporukat odottavat ensilunta ennen kuin lähtevät isosti jahtiin – katso uudet kaatolukemat hirvilaskurista

Uts­joel­la hir­vi­po­ru­kat odot­ta­vat en­si­lun­ta ennen kuin läh­te­vät isosti jahtiin – katso uudet kaa­to­lu­ke­mat hir­vi­las­ku­ris­ta

19.10.2022 18:21 3
Tilaajille
Karhun kiintiömetsästys on loppusuoralla – itäisellä poronhoitoalueella kaadettu 48 karhua

Karhun kiin­tiö­met­säs­tys on lop­pu­suo­ral­la – i­täi­sel­lä po­ron­hoi­to­alueel­la kaa­det­tu 48 karhua

16.10.2022 19:30 7
Tilaajille