Suomen Punainen Risti

Ro­va­nie­mel­lä voi luo­vut­taa verta tänään vielä muu­ta­man tunnin ajan – Varaa aika etu­kä­teen

30.03.2021 11:08

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin tar­vi­taan va­paa­eh­toi­sia avus­ta­jia Ro­va­nie­mel­lä – neu­vo­vat ja oh­jaa­vat ro­ko­tet­ta­vak­si tulevia

16.02.2021 14:12

Pu­nai­nen Risti auttaa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa Ro­va­nie­mel­lä – Va­paa­eh­toi­sia tar­vi­taan lisää

15.02.2021 08:04
Tilaajille

Pu­nai­nen Risti avaa vii­kon­lo­puk­si aut­ta­van pu­he­li­men Vas­taa­mon tie­to­mur­ron uh­reil­le

30.10.2020 13:12
Tilaajille

SPR valmis tu­ke­maan Suomen sai­raa­loi­ta ko­ro­na­krii­sis­sä – Hy­vin­kään päi­vys­tyk­sen eteen pys­ty­tet­tiin teltat, joissa po­ti­laat jao­tel­laan tar­tun­ta­ris­kin mukaan

19.03.2020 16:06

Kaup­pa­kes­kus Re­von­tu­li ja Hanne Martimo saavat SPR:n En­nak­ko­luu­lo­ton edel­lä­kä­vi­jä -tun­nus­tuk­sen

18.03.2020 10:18

Ve­ren­luo­vut­ta­jia tar­vi­taan myös epi­de­mian aikana – "Luo­vu­tus­pai­kois­sa kiin­ni­te­tään nyt paljon huo­mio­ta hy­gie­niaan"

17.03.2020 17:25
Tilaajille

Ve­ren­luo­vut­ta­jia tar­vi­taan myös joulun vä­li­päi­vi­nä – ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään Ro­va­nie­mel­lä ja Tor­nios­sa

23.12.2019 09:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lä­hei­set näkevät omais­hoi­ta­jien ah­din­gon

28.11.2019 06:27
Tilaajille

Miesten vä­li­seen seksiin liit­ty­vä ve­ren­luo­vu­tus­kiel­to saattaa ly­hen­tyä ensi vuonna: "Luo­vu­tu­ses­tei­den tulee mu­kau­tua ajan­koh­tai­seen tietoon ja näyt­töön"

22.11.2019 08:11

Halu auttaa muita saa muo­nio­lai­sen Maria Pie­ti­käi­sen, 64, mat­kus­ta­maan maail­man ka­tast­ro­fi­alueil­le yhä uu­del­leen – "Työ on hyvin haas­ta­vaa, kun olo­suh­teet ovat aina eri­lai­set kuin kotona"

25.09.2019 18:00
Tilaajille