Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Siivous
Lapissa noin tuhat kiinteistötyöntekijää ja siivoojaa menee lakkoon – lumityöt ja hiekoitukset jäävät tekemättä, vain leikkaussalit ja teurastamot siivotaan

Lapissa noin tuhat kiin­teis­tö­työn­te­ki­jää ja sii­voo­jaa menee lakkoon – lu­mi­työt ja hie­koi­tuk­set jäävät te­ke­mät­tä, vain leik­kaus­sa­lit ja teu­ras­ta­mot sii­vo­taan

22.03.2023 16:53 5
Tilaajille
Siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko alkoi torstaina – ensimmäinen lakko näkyy Lapissakin junasiivouksissa

Sii­voo­jien ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jien lakko alkoi tors­tai­na – en­sim­mäi­nen lakko näkyy La­pis­sa­kin ju­na­sii­vouk­sis­sa

16.03.2023 10:14 1
Sinnikäs sotkija toistaa tekstiään - puhdistaminen kuitenkin onnistuu

Sin­ni­käs sotkija toistaa teks­tiään - puh­dis­ta­mi­nen kui­ten­kin on­nis­tuu

20.01.2023 15:21 1
Näin siivoat lempeästi ja ylisuorittamatta – ammattilaiset paljastavat 10 parasta siivousniksiään

Näin siivoat lem­peäs­ti ja yli­suo­rit­ta­mat­ta – am­mat­ti­lai­set pal­jas­ta­vat 10 parasta sii­vous­nik­siään

07.01.2023 06:30
Tilaajille
Siivoojien löytäminen on Lapissa todella haasteellista – ukrainalaisista maahanmuuttajista on saatu jonkin verran apua tilanteeseen

Sii­voo­jien löy­tä­mi­nen on Lapissa todella haas­teel­lis­ta – uk­rai­na­lai­sis­ta maa­han­muut­ta­jis­ta on saatu jonkin verran apua ti­lan­tee­seen

22.12.2022 05:00 9
Tilaajille
Päiväkirja: Järjestä komerot ja samalla pääsi
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Jär­jes­tä komerot ja samalla pääsi

22.11.2022 05:15 1
Tilaajille
Kevään suursiivous alkaa näkyvästä liasta – Pölyt pois ja ikkunat puhtaaksi, mutta astianpesuaineeseen kannattaa turvautua harkiten

Kevään suur­sii­vous alkaa nä­ky­väs­tä liasta – Pölyt pois ja ikkunat puh­taak­si, mutta as­tian­pe­su­ai­nee­seen kan­nat­taa tur­vau­tua har­ki­ten

02.04.2022 06:30 1
Tilaajille
Leikki on parasta mindfullnessia – silloin unohdan sisäisen noukkijani
Kolumni

Leikki on parasta mind­full­nes­sia – silloin unohdan si­säi­sen nouk­ki­ja­ni

14.03.2022 08:53
Tilaajille
Huonosti tehty loppusiivous voi koitua kalliiksi – Sanna Mäntynen näkee paikkoja, minne harja tai siivousliina ei ole ylettynyt koskaan

Huo­nos­ti tehty lop­pu­sii­vous voi koitua kal­liik­si – Sanna Män­ty­nen näkee paik­ko­ja, minne harja tai sii­vous­lii­na ei ole ylet­ty­nyt koskaan

19.02.2022 06:30 1
Tilaajille
Pyykit sukkana alas – pyykkikuilu helpottaa kaksikerroksisen omakotitalon vaatehuoltoa, mutta toinen kodinhoidon erikoisuus tekee vasta tuloaan

Pyykit sukkana alas – pyyk­ki­kui­lu hel­pot­taa kak­si­ker­rok­si­sen oma­ko­ti­ta­lon vaa­te­huol­toa, mutta toinen ko­din­hoi­don eri­koi­suus tekee vasta tuloaan

31.12.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Sodankäyntiä siivousvälineillä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: So­dan­käyn­tiä sii­vous­vä­li­neil­lä

27.11.2021 09:00
Tilaajille
Päiväkirja: Pullot pois – vanhat konstit tulevat!
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pullot pois – vanhat konstit tu­le­vat!

08.10.2021 06:10 1
Tilaajille
Päiväkirja: Taakka kevenee, kun tavara hupenee
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Taakka ke­ve­nee, kun tavara hupenee

13.08.2021 07:00
Tilaajille
Siivottavaa riittää – Kesä ja matkustaminen näkyvät täyteen ahdettuina roska-astioina kaupungeissa ja tienvarsilla

Sii­vot­ta­vaa riittää – Kesä ja mat­kus­ta­mi­nen näkyvät täyteen ah­det­tui­na ros­ka-as­tioi­na kau­pun­geis­sa ja tien­var­sil­la

28.07.2021 19:31 7
Tilaajille
Päiväkirja: Pölypuhetta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pö­ly­pu­het­ta

14.06.2021 07:00 1
Tilaajille
Tyhjiä nuuskapurkkeja  ja suklaakääreitä – kyläyhdistys siivosi tienvarsia Sotisaaressa

Tyhjiä nuus­ka­purk­ke­ja ja suk­laa­kää­rei­tä – ky­lä­yh­dis­tys siivosi tien­var­sia So­ti­saa­res­sa

26.05.2021 10:39
Roskaa enemmän kuin viime vuonna - Hepolan koululaiset siivosivat koulunsa ympäristöä

Roskaa enemmän kuin viime vuonna - Hepolan kou­lu­lai­set sii­vo­si­vat kou­lun­sa ym­pä­ris­töä

26.05.2021 09:39
Sotku auttaa selättämään vaikeudet
Kolumni

Sotku auttaa se­lät­tä­mään vai­keu­det

22.05.2021 07:08
Tilaajille
Päiväkirja: Marie hymyilee ja puhuu japania

Päi­vä­kir­ja: Marie hy­myi­lee ja puhuu japania

15.04.2021 09:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tark­ka­na de­sin­fioin­ti­ai­nei­den kanssa

25.02.2021 09:10
Tilaajille