Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Rakennustyöt
Uuden yrityspuiston pohjatöistä sukeutui miljoonariita Keminmaassa

Uuden yri­tys­puis­ton poh­ja­töis­tä su­keu­tui mil­joo­na­rii­ta Ke­min­maas­sa

04.10.2023 05:00 3
Tilaajille
Rovaniemen Karhuntien alueella katutyöt jatkuvat toista kesää – kaupungininsinööri: "Tänä vuonna hanke pitäisi tulla valmiiksi"

Ro­va­nie­men Kar­hun­tien alueel­la ka­tu­työt jat­ku­vat toista kesää – kau­pun­gi­nin­si­nöö­ri: "Tänä vuonna hanke pitäisi tulla val­miik­si"

03.08.2023 10:18
Tilaajille
Posiolta löytyi kalasääsken pesä kaapeliverkon rakennusreitiltä – urakka ja käyttöönotto viivästyvät linnun pesimärauhan turvaamiseksi

Po­siol­ta löytyi ka­la­sääs­ken pesä kaa­pe­li­ver­kon ra­ken­nus­rei­til­tä – urakka ja käyt­töön­ot­to vii­väs­ty­vät linnun pe­si­mä­rau­han tur­vaa­mi­sek­si

08.06.2023 10:19 6
Tilaajille
40-vuotista historiaansa juhlivaan Urho Kekkosen kansallispuistoon rakennetaan uusi lähtöportti

40-vuo­tis­ta his­to­riaan­sa juh­li­vaan Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­toon ra­ken­ne­taan uusi läh­tö­port­ti

06.06.2023 21:23
Tilaajille
Sodankylän kunta hävisi Poikkijoen päiväkodin sisäilmaongelmiin liittyvän jutun

So­dan­ky­län kunta hävisi Poik­ki­joen päi­vä­ko­din si­sä­il­ma­on­gel­miin liit­ty­vän jutun

17.04.2023 19:52
Tilaajille
Haaparannan ja Tornion EU-puisto saa uuden sillan

Haa­pa­ran­nan ja Tornion EU-puis­to saa uuden sillan

17.03.2022 15:03
Tilaajille
Rakennusmateriaalien kuljetus Pyhä-Luoston kansallispuiston Isokuruun käynnistyy – Suositun reitin rakenteet uusitaan kesän ja syksyn aikana

Ra­ken­nus­ma­te­riaa­lien kul­je­tus Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­ton Iso­ku­ruun käyn­nis­tyy – Suo­si­tun reitin ra­ken­teet uu­si­taan kesän ja syksyn aikana

15.03.2021 07:55
Tilaajille
Rakenteilla olevan talon lämmitys aiheutti palohälytyksen Rovaniemellä

Ra­ken­teil­la olevan talon läm­mi­tys ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Ro­va­nie­mel­lä

16.02.2021 20:59
Tilaajille
Ivalon koulukeskuksen rakentaminen aloitettiin kesällä – kustannukset 26,3 miljoonaa euroa, rakennukseen on suunniteltu opetustilojen lisäksi kuntosali ja elokuvateatteri

Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin kesällä – kus­tan­nuk­set 26,3 mil­joo­naa euroa, ra­ken­nuk­seen on suun­ni­tel­tu ope­tus­ti­lo­jen lisäksi kun­to­sa­li ja elo­ku­va­teat­te­ri

04.09.2020 08:56 1
Tilaajille
Nuorttijoen uuden sillan kiinnityspohjia valetaan – Uusi silta pitäisi valmistua lokakuun lopulla, mutta sääolot ja talventulo määräävät lopullisen aikataulun

Nuort­ti­joen uuden sillan kiin­ni­tys­poh­jia va­le­taan – Uusi silta pitäisi val­mis­tua lo­ka­kuun lo­pul­la, mutta sääolot ja tal­ven­tu­lo mää­rää­vät lo­pul­li­sen ai­ka­tau­lun

23.08.2020 19:33 2
Tilaajille
HS: Pohjois-Suomessa satunnaisesti tarkastetuista nostureista löytyi ongelmia – nyt nostureita aletaan tarkastaa valtakunnallisesti

HS: Poh­jois-Suo­mes­sa sa­tun­nai­ses­ti tar­kas­te­tuis­ta nos­tu­reis­ta löytyi on­gel­mia – nyt nos­tu­rei­ta aletaan tar­kas­taa val­ta­kun­nal­li­ses­ti

26.07.2020 16:57