Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Äänestäminen: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyy tiis­tai­na – Lapissa pel­lo­lai­set ää­nes­tä­neet ak­tii­vi­sim­min, Ko­la­ris­sa eniten nuk­ku­via

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Metsähallituksen Luontopalvelut
Jokaisen pitäisi kokea Etelä-Lapin hienoin luontokohde – Korouoma on näkemisen arvoinen kesällä ja talvella

Jo­kai­sen pitäisi kokea Ete­lä-La­pin hienoin luon­to­koh­de – Ko­rouo­ma on nä­ke­mi­sen ar­voi­nen kesällä ja tal­vel­la

11.02.2023 13:45 4
Tilaajille
Metsähallitus myy huutokaupalla autiotuvan Kevon luonnonpuistosta – "myydään vaikka muutamalla kympillä"

Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

27.01.2023 14:14 10
Tilaajille
Retkeily ohjataan Sallatunturien ympäristöön uudessa kansallispuistossa – Suunnitelmassa yli puolet puistosta olisi syrjävyöhykettä, jonne ei tehdä uusia reittejä

Ret­kei­ly oh­ja­taan Sal­la­tun­tu­rien ym­pä­ris­töön uudessa kan­sal­lis­puis­tos­sa – Suun­ni­tel­mas­sa yli puolet puis­tos­ta olisi syr­jä­vyö­hy­ket­tä, jonne ei tehdä uusia reit­te­jä

09.01.2023 17:20
Tilaajille
Kompostoivia vessoja ja metalliportaita – Metsähallituksen Luontopalveluiden yli 40 miljoonan lisärahoituksella kunnostettiin luonnonsuojelualueita ja retkeilyrakenteita

Kom­pos­toi­via vessoja ja me­tal­li­por­tai­ta – Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­lui­den yli 40 mil­joo­nan li­sä­ra­hoi­tuk­sel­la kun­nos­tet­tiin luon­non­suo­je­lu­aluei­ta ja ret­kei­ly­ra­ken­tei­ta

02.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Viisi vuotta suljettuna ollut Raja-Joosepin kämppä avattiin kunnostettuna yleisölle – 40 vuotta sitten tehdyssä korjauksessa lahonneet hirret korvattiin vanhoilla puhelinpylväillä, jotka nyt poistettiin

Viisi vuotta sul­jet­tu­na ollut Ra­ja-Joo­se­pin kämppä avat­tiin kun­nos­tet­tu­na ylei­söl­le – 40 vuotta sitten teh­dys­sä kor­jauk­ses­sa la­hon­neet hirret kor­vat­tiin van­hoil­la pu­he­lin­pyl­väil­lä, jotka nyt pois­tet­tiin

11.11.2022 09:36
Tilaajille
Saamelaismuseo ja luontokeskus Siida avattiin uudistettuna yleisölle kesäkuussa – syyskuun loppuun mennessä jo 46 000 kävijää

Saa­me­lais­mu­seo ja luon­to­kes­kus Siida avat­tiin uu­dis­tet­tu­na ylei­söl­le ke­sä­kuus­sa – syys­kuun loppuun men­nes­sä jo 46 000 kävijää

01.11.2022 21:00
Tilaajille
Uusi teräsrakenteinen riippusilta valmistui Kalottireitille Käsivarteen –  tulva vei Vuomakasjoen vanhan sillan, joten uusi silta rakennettiin entistä korkeammalle

Uusi te­räs­ra­ken­tei­nen riip­pu­sil­ta val­mis­tui Ka­lot­ti­rei­til­le Kä­si­var­teen – tulva vei Vuo­ma­kas­joen vanhan sillan, joten uusi silta ra­ken­net­tiin entistä kor­keam­mal­le

28.09.2022 09:27 2
Tilaajille
Metsien puisto – Lapin Kansa kävi katsomassa, millainen kansallispuisto Sallaan aiotaan perustaa

Metsien puisto – Lapin Kansa kävi kat­so­mas­sa, mil­lai­nen kan­sal­lis­puis­to Sallaan aiotaan pe­rus­taa

30.10.2021 06:30 3
Tilaajille
Posion Riisitunturilla tutkitaan luontoa tehostetusti vuorokauden ajan – Etsitään niin monta lajia kuin mahdollista

Posion Rii­si­tun­tu­ril­la tut­ki­taan luontoa te­hos­te­tus­ti vuo­ro­kau­den ajan – Et­si­tään niin monta lajia kuin mah­dol­lis­ta

11.08.2021 09:23 1
Tilaajille
Perämeren saaristossa tutkitaan vanhan kalastuskulttuurin jälkiä – Selkä-Sarvessa on voinut olla asutusta jo 1500-luvun lopulla

Pe­rä­me­ren saa­ris­tos­sa tut­ki­taan vanhan ka­las­tus­kult­tuu­rin jälkiä – Sel­kä-Sar­ves­sa on voinut olla asu­tus­ta jo 1500-lu­vun lopulla

09.08.2021 08:19 1
Tilaajille
Vikakönkään laavu siirretään kauemmaksi parkkipaikalta – polttopuita varastettu melkoisesti, kun liitereiden viereen on päässyt autolla

Vi­ka­kön­kään laavu siir­re­tään kauem­mak­si park­ki­pai­kal­ta – polt­to­pui­ta va­ras­tet­tu mel­koi­ses­ti, kun lii­te­rei­den viereen on päässyt autolla

01.08.2021 14:14 7
Hetta-Pallas-reittiä kunnostetaan talkoovoimin Partioaitan ympäristöbonuksella

Het­ta-Pal­las-reit­tiä kun­nos­te­taan tal­koo­voi­min Par­tio­ai­tan ym­pä­ris­tö­bo­nuk­sel­la

26.07.2021 12:48
Tilaajille

Sa­vu­kos­ken Ki­vi­tun­tu­rin ra­ken­tei­ta kun­nos­te­taan hei­nä­kuus­sa

19.07.2021 13:08
Tilaajille
Majava otti voiton ihmisestä Korouomassa – Metsähallituksen aluejohtaja: "Alueella pesivää majavaa ei yksistään voida syyttää reitin katkaisemisesta"

Majava otti voiton ih­mi­ses­tä Ko­rouo­mas­sa – Met­sä­hal­li­tuk­sen alue­joh­ta­ja: "A­lueel­la pesivää majavaa ei yk­sis­tään voida syyttää reitin kat­kai­se­mi­ses­ta"

09.07.2021 18:00 5
Tilaajille