Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapland Hotels
Vuosikausia Rovaniemellä äimisteltiin saunan puutetta – vasta hyvinvointibuumi sai markkinat syttymään, arvelee Kesäraflan talvisaunaksi ideoinut Tero Mäntykangas

Vuo­si­kau­sia Ro­va­nie­mel­lä äi­mis­tel­tiin saunan puu­tet­ta – vasta hy­vin­voin­ti­buu­mi sai mark­ki­nat syt­ty­mään, arvelee Ke­sä­raf­lan tal­vi­sau­nak­si ideoi­nut Tero Män­ty­kan­gas

24.11.2023 16:52
Tilaajille
Rovaniemen Valionrannan ikuisuushanke otti harppauksen eteenpäin – hitaat hotelliprosessit kertovat vakavista päätöksenteko-ongelmista
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­nan ikui­suus­han­ke otti harp­pauk­sen eteen­päin – hitaat ho­tel­li­pro­ses­sit ker­to­vat va­ka­vis­ta pää­tök­sen­te­ko-on­gel­mis­ta

12.11.2023 17:01 12
Lapland Hotels aikoo sijoittaa Valionrannan rakentamiseen 150 miljoonaa euroa – ehkä suurin yksityisen yrityksen investointi Rovaniemellä

Lapland Hotels aikoo si­joit­taa Va­lion­ran­nan ra­ken­ta­mi­seen 150 mil­joo­naa euroa – ehkä suurin yk­si­tyi­sen yri­tyk­sen in­ves­toin­ti Ro­va­nie­mel­lä

09.11.2023 15:57 16
Tilaajille
Valionrannasta solmittiin vuokrasopimus – Lapland Hotelsin kaavailemaan hotelliin tulee 300 huonetta, useita ravintoloita ja hyvinvointikylpylä

Va­lion­ran­nas­ta sol­mit­tiin vuok­ra­so­pi­mus – Lapland Ho­tel­sin kaa­vai­le­maan ho­tel­liin tulee 300 huo­net­ta, useita ra­vin­to­loi­ta ja hy­vin­voin­ti­kyl­py­lä

09.11.2023 12:03 13
Tilaajille
Lapland Hotels osti porvoolaisen kartanohotelli Haikon Kartanon

Lapland Hotels osti por­voo­lai­sen kar­ta­no­ho­tel­li Haikon Kar­ta­non

31.10.2023 15:49 10
Tilaajille
Aasialaiset matkailijat "verryttelevät" tuloaan Lappiin – talvikaudesta odotetaan edellisvuotta vilkkaampaa  eurooppalaisten voimin

Aa­sia­lai­set mat­kai­li­jat "ver­ryt­te­le­vät" tuloaan Lappiin – ­tal­vi­kau­des­ta odo­te­taan edel­lis­vuot­ta vilk­kaam­paa eu­roop­pa­lais­ten voimin

27.10.2023 17:00
Tilaajille
Ounasvaaran laelle suunnitellaan kymmeniä uusia loma-asuntoja – kiistellyn alueen kaava tuli vireille Rovaniemellä

Ou­nas­vaa­ran laelle suun­ni­tel­laan kym­me­niä uusia lo­ma-asun­to­ja – kiis­tel­lyn alueen kaava tuli vi­reil­le Ro­va­nie­mel­lä

12.10.2023 18:00 26
Tilaajille
Lapin kesämatkailu on nyt vilkkaampaa kuin koronaa edeltävänä aikana – matkailijat ovat suurimmaksi osaksi kotimaisia

Lapin ke­sä­mat­kai­lu on nyt vilk­kaam­paa kuin koronaa edel­tä­vä­nä aikana – mat­kai­li­jat ovat suu­rim­mak­si osaksi ko­ti­mai­sia

20.07.2023 05:00
Tilaajille
Salamajoittujan jäljet on siivottu – idylliseen Kotisaareen voi poiketa tänä kesänä myös kahville ja hampurilaiselle

Sa­la­ma­joit­tu­jan jäljet on sii­vot­tu – idyl­li­seen Ko­ti­saa­reen voi poiketa tänä kesänä myös kah­vil­le ja ham­pu­ri­lai­sel­le

09.06.2023 20:30 7
Tilaajille
Rovaniemen Valionrantaan saa nyt rakentaa – rakennuttajakin yllättyi, kun kaavamuutoksesta ei valitettu

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­taan saa nyt ra­ken­taa – ra­ken­nut­ta­ja­kin yl­lät­tyi, kun kaa­va­muu­tok­ses­ta ei va­li­tet­tu

16.03.2023 16:30 10
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus yrittää saada Valionrannan kaavamuutoksen käsiteltyä viimein maanantaina – kerrostalojen rakentaminen alkaisi kolmessa vuodessa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus yrittää saada Va­lion­ran­nan kaa­va­muu­tok­sen kä­si­tel­tyä viimein maa­nan­tai­na – ker­ros­ta­lo­jen ra­ken­ta­mi­nen alkaisi kol­mes­sa vuo­des­sa

12.01.2023 12:16 3
Tilaajille
Rovaniemen Valionrannan rakentaminen pitää aloittaa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kaavamuutos saa lainvoiman

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­nan ra­ken­ta­mi­nen pitää aloit­taa kolmen vuoden ku­lues­sa siitä, kun kaa­va­muu­tos saa lain­voi­man

14.12.2022 16:30 11
Tilaajille
Uutisanalyysi: Valionrannan kaavamuutos on vihdoin loppusuoralla, mutta saa kysymään, sitooko kumppanuus liikaa kaupungin käsiä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Va­lion­ran­nan kaa­va­muu­tos on vihdoin lop­pu­suo­ral­la, mutta saa ky­sy­mään, sitooko kump­pa­nuus liikaa kau­pun­gin käsiä

15.11.2022 19:40 5
Tilaajille
Lapland Hotelsin lumikylä rakentuu jälleen Kittilään jouluksi – teemana maailman eri nähtävyydet

Lapland Ho­tel­sin lu­mi­ky­lä ra­ken­tuu jälleen Kit­ti­lään jou­luk­si – teemana maail­man eri näh­tä­vyy­det

13.10.2022 14:55 3
Tilaajille
Rami Korhonen Lapland Safariksen uudeksi toimitusjohtajaksi

Rami Kor­ho­nen Lapland Sa­fa­rik­sen uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

10.10.2022 09:58
Tilaajille
Lapland Hotels avaa uuden kesäravintolan Rovaniemen Kotisaareen

Lapland Hotels avaa uuden ke­sä­ra­vin­to­lan Ro­va­nie­men Ko­ti­saa­reen

02.06.2022 11:11 2
Tilaajille
Ekologisempia kelkkoja ja lisää kierrätyspisteitä – Lapland Hotels-konsernille Ekokompassi-sertifikaatti

Eko­lo­gi­sem­pia kelk­ko­ja ja lisää kier­rä­tys­pis­tei­tä – Lapland Ho­tels-kon­ser­nil­le Eko­kom­pas­si-ser­ti­fi­kaat­ti

29.05.2022 11:00 3
Tilaajille
Venäjän hyökkäys tekee ison kolon Lapin matkailuun – menetetyille aasialaisille ja venäläisille matkailijoille etsitään korvaajia Euroopasta ja Yhdysvalloista

Venäjän hyök­käys tekee ison kolon Lapin mat­kai­luun – me­ne­te­tyil­le aa­sia­lai­sil­le ja ve­nä­läi­sil­le mat­kai­li­joil­le et­si­tään kor­vaa­jia Eu­roo­pas­ta ja Yh­dys­val­lois­ta

08.04.2022 14:00 9
Tilaajille
Pallaksen suosio kasvoi ja kävijät nuorentuivat – rajalliset pysäköintitilat ovat haaste ruuhkahuippuina, eikä tilanne ole paranemassa lähiaikoina

Pal­lak­sen suosio kasvoi ja kävijät nuo­ren­tui­vat – ra­jal­li­set py­sä­köin­ti­ti­lat ovat haaste ruuh­ka­huip­pui­na, eikä tilanne ole pa­ra­ne­mas­sa lä­hi­ai­koi­na

13.02.2022 19:30 7
Tilaajille
Lapland Hotels ja Lapland Safaris aloittavat koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – menettelyllä tavoitellaan enintään 90 päivän lomautuksia ilman irtisanomisia

Lapland Hotels ja Lapland Safaris aloit­ta­vat koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut – me­net­te­lyl­lä ta­voi­tel­laan enin­tään 90 päivän lo­mau­tuk­sia ilman ir­ti­sa­no­mi­sia

13.01.2022 15:31 22
Tilaajille