Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Kuvatarina: Lapset har­ras­ta­vat enemmän lii­kun­taa kuin ai­kui­set – ky­syim­me heiltä, mitä neuvoja ai­kui­sil­le olisi

Koronatuet
Kuukausi
Koronan kolhima Kemin matkailuyhtiö pyytää kaupungilta miljoonan euron rahoitusta

Koronan kolhima Kemin mat­kai­lu­yh­tiö pyytää kau­pun­gil­ta mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­ta

28.11.2022 20:44 5
Tilaajille
Hullu Poro oy sai 2,2 miljoonaa euroa koronatukea – koronatukia saivat lähes kaikkien alojen yritykset, saajien joukossa on myös putkiliikkeitä ja asianajotoimistoja

Hullu Poro oy sai 2,2 mil­joo­naa euroa ko­ro­na­tu­kea – ko­ro­na­tu­kia saivat lähes kaik­kien alojen yri­tyk­set, saajien jou­kos­sa on myös put­ki­liik­kei­tä ja asian­ajo­toi­mis­to­ja

18.11.2022 19:30 41
Tilaajille
Matkailun maksettava tuet takaisin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kai­lun mak­set­ta­va tuet ta­kai­sin

16.11.2022 04:00
Tilaajille
Tukea vain tarvitseville
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tukea vain tar­vit­se­vil­le

09.11.2022 05:51 1
Tilaajille
Vanhemmat
Yli kolmen miljoonan euron koronatuki kirjataan sittenkin Tornion kaupungin vuoden 2021 tilinpäätökseen

Yli kolmen mil­joo­nan euron ko­ro­na­tu­ki kir­ja­taan sit­ten­kin Tornion kau­pun­gin vuoden 2021 ti­lin­pää­tök­seen

20.04.2022 18:44 1
Tilaajille

Pää­sar­ja­seu­rat saivat mi­nis­te­riös­tä ko­ro­na-avus­tus­ta yh­teen­sä yli viisi mil­joo­naa euroa

08.04.2022 12:47
Tornion tulos jäi miinukselle – alijäämää kerrytti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alijäämän kattaminen ja koronan kulut rajalla

Tornion tulos jäi mii­nuk­sel­le – ali­jää­mää ker­ryt­ti Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin ali­jää­män kat­ta­mi­nen ja koronan kulut rajalla

29.03.2022 16:30 1
Tilaajille
Ravintoloiden aukioloaikoihin kiristyksiä ja koronapassiin rajoituksia, lapsilla lähiopetus jatkuu

Ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­koi­hin ki­ris­tyk­siä ja ko­ronapas­siin ra­joi­tuk­sia, lap­sil­la lä­hi­ope­tus jatkuu

22.12.2021 08:07 1
Elinkeinoministeri Lintilä: Rahaa uusiin koronatukikierroksiin ei ole – STM:lle moitteita yritysten unohtamisesta

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Rahaa uusiin ko­ro­na­tu­ki­kier­rok­siin ei ole – STM:lle moit­tei­ta yri­tys­ten unoh­ta­mi­ses­ta

12.12.2021 08:34 10
Tilaajille
Matkailuyritysten varauskirjat täyttyvät, mutta epävarmuus jatkuu edelleen

Mat­kai­lu­yri­tys­ten va­raus­kir­jat täyt­ty­vät, mutta epä­var­muus jatkuu edel­leen

20.09.2021 06:30
Tilaajille
Porttikielto ravintolaan voi olla esimakua elinkeinoelämän kapinasta – pääministeri Sanna Marinin kyky ottaa yrittäjät huomioon politiikassaan herättää epäluottamusta

Port­ti­kiel­to ra­vin­to­laan voi olla esi­ma­kua elin­kei­no­elä­män ka­pi­nas­ta – pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin kyky ottaa yrit­tä­jät huo­mioon po­li­tii­kas­saan he­rät­tää epä­luot­ta­mus­ta

18.09.2021 18:30 8
Tilaajille
Kunnille yli miljardi koronaeuroa yli tarpeen – "Mitä sitten", kysyy ekonomisti Ralf Sund, jonka mukaan rahaa vain siirrettiin taskusta toiseen

Kun­nil­le yli mil­jar­di ko­ro­na­eu­roa yli tarpeen – "Mitä sit­ten", kysyy eko­no­mis­ti Ralf Sund, jonka mukaan rahaa vain siir­ret­tiin tas­kus­ta toiseen

13.09.2021 18:30 1
Tilaajille
Kujalan kädet syyhyävät jo töihin – Tornion tuore kaupunginjohtaja aloittaa työt väistötiloissa, mutta uuteen kaupungintaloon mennään syksyn aikana

Kujalan kädet syy­hyä­vät jo töihin – Tornion tuore kau­pun­gin­joh­ta­ja aloit­taa työt väis­tö­ti­lois­sa, mutta uuteen kau­pun­gin­ta­loon mennään syksyn aikana

17.08.2021 18:21 2
Tilaajille
STM myönsi koronatilanteesta aiheutuvia valtionavustuksia – miljoona-avustukset myös Lapin sairaanhoitopiirille ja Tornion kaupungille

STM myönsi ko­ro­na­ti­lan­tees­ta ai­heu­tu­via val­tion­avus­tuk­sia – mil­joo­na-avus­tuk­set myös Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le ja Tornion kau­pun­gil­le

14.07.2021 17:27
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi ko­ro­na-ajan tu­ki­toi­met omis­ta­mien­sa tilojen vuok­ra­lai­sil­le –vuok­ra­huo­jen­nuk­sia voi hakea mar­ras­kuun loppuun asti

28.06.2021 22:16
Tilaajille
Hallitukselta 230 miljoonan tukipaketti kulttuurille ja liikunnalle – kesäkuusta alkaen tapahtumille korvaustakuu

Hal­li­tuk­sel­ta 230 mil­joo­nan tu­ki­pa­ket­ti kult­tuu­ril­le ja lii­kun­nal­le – ke­sä­kuus­ta alkaen ta­pah­tu­mil­le kor­vaus­ta­kuu

21.04.2021 18:09 2
Rovaniemeläisille yrityksille on myönnetty korona-avustuksia jo noin 25 miljoonaa euroa – Uusien tukien haku alkaa pian

Ro­va­nie­me­läi­sil­le yri­tyk­sil­le on myön­net­ty ko­ro­na-avus­tuk­sia jo noin 25 mil­joo­naa euroa – Uusien tukien haku alkaa pian

14.04.2021 11:04 1
Tilaajille
Helsinkiläinen sai koronatukea 127 euroa enemmän kuin ylitorniolainen – "Oma suu on lähin"

Hel­sin­ki­läi­nen sai ko­ro­na­tu­kea 127 euroa enemmän kuin yli­tor­nio­lai­nen – "Oma suu on lähin"

02.04.2021 10:38 17
Tilaajille
Kahdeksalle lappilaiselle urheiluseuralle korona-avustusta

Kah­dek­sal­le lap­pi­lai­sel­le ur­hei­lu­seu­ral­le ko­ro­na-avus­tus­ta

31.03.2021 11:29 2
Tilaajille

Ei vie­lä­kään pää­tös­tä – Ro­va­nie­mi arpoo yhä, miten ko­ro­na­epi­de­mian vuoksi kär­si­nei­tä yri­tyk­siä tuetaan

30.03.2021 08:08
Tilaajille