Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Koronatuet
Matkailuyritysten varauskirjat täyttyvät, mutta epävarmuus jatkuu edelleen

Mat­kai­lu­yri­tys­ten va­raus­kir­jat täyt­ty­vät, mutta epä­var­muus jatkuu edel­leen

20.09.2021 06:30
Tilaajille
Porttikielto ravintolaan voi olla esimakua elinkeinoelämän kapinasta – pääministeri Sanna Marinin kyky ottaa yrittäjät huomioon politiikassaan herättää epäluottamusta

Port­ti­kiel­to ra­vin­to­laan voi olla esi­ma­kua elin­kei­no­elä­män ka­pi­nas­ta – pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin kyky ottaa yrit­tä­jät huo­mioon po­li­tii­kas­saan he­rät­tää epä­luot­ta­mus­ta

18.09.2021 18:30 7
Tilaajille
Kunnille yli miljardi koronaeuroa yli tarpeen – "Mitä sitten", kysyy ekonomisti Ralf Sund, jonka mukaan rahaa vain siirrettiin taskusta toiseen

Kun­nil­le yli mil­jar­di ko­ro­na­eu­roa yli tarpeen – "Mitä sit­ten", kysyy eko­no­mis­ti Ralf Sund, jonka mukaan rahaa vain siir­ret­tiin tas­kus­ta toiseen

13.09.2021 18:30 1
Tilaajille
Kujalan kädet syyhyävät jo töihin – Tornion tuore kaupunginjohtaja aloittaa työt väistötiloissa, mutta uuteen kaupungintaloon mennään syksyn aikana

Kujalan kädet syy­hyä­vät jo töihin – Tornion tuore kau­pun­gin­joh­ta­ja aloit­taa työt väis­tö­ti­lois­sa, mutta uuteen kau­pun­gin­ta­loon mennään syksyn aikana

17.08.2021 18:21 2
Tilaajille
STM myönsi koronatilanteesta aiheutuvia valtionavustuksia – miljoona-avustukset myös Lapin sairaanhoitopiirille ja Tornion kaupungille

STM myönsi ko­ro­na­ti­lan­tees­ta ai­heu­tu­via val­tion­avus­tuk­sia – mil­joo­na-avus­tuk­set myös Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le ja Tornion kau­pun­gil­le

14.07.2021 17:27
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi ko­ro­na-ajan tu­ki­toi­met omis­ta­mien­sa tilojen vuok­ra­lai­sil­le –vuok­ra­huo­jen­nuk­sia voi hakea mar­ras­kuun loppuun asti

28.06.2021 22:16
Tilaajille
Hallitukselta 230 miljoonan tukipaketti kulttuurille ja liikunnalle – kesäkuusta alkaen tapahtumille korvaustakuu

Hal­li­tuk­sel­ta 230 mil­joo­nan tu­ki­pa­ket­ti kult­tuu­ril­le ja lii­kun­nal­le – ke­sä­kuus­ta alkaen ta­pah­tu­mil­le kor­vaus­ta­kuu

21.04.2021 18:09 2
Rovaniemeläisille yrityksille on myönnetty korona-avustuksia jo noin 25 miljoonaa euroa – Uusien tukien haku alkaa pian

Ro­va­nie­me­läi­sil­le yri­tyk­sil­le on myön­net­ty ko­ro­na-avus­tuk­sia jo noin 25 mil­joo­naa euroa – Uusien tukien haku alkaa pian

14.04.2021 11:04 1
Tilaajille
Helsinkiläinen sai koronatukea 127 euroa enemmän kuin ylitorniolainen – "Oma suu on lähin"

Hel­sin­ki­läi­nen sai ko­ro­na­tu­kea 127 euroa enemmän kuin yli­tor­nio­lai­nen – "Oma suu on lähin"

02.04.2021 10:38 17
Tilaajille
Kahdeksalle lappilaiselle urheiluseuralle korona-avustusta

Kah­dek­sal­le lap­pi­lai­sel­le ur­hei­lu­seu­ral­le ko­ro­na-avus­tus­ta

31.03.2021 11:29 2
Tilaajille

Ei vie­lä­kään pää­tös­tä – Ro­va­nie­mi arpoo yhä, miten ko­ro­na­epi­de­mian vuoksi kär­si­nei­tä yri­tyk­siä tuetaan

30.03.2021 08:08
Tilaajille
Kemissä valmistellaan uusia johtoporrasta koskevia säästöjä – ilman korona-apuja talous olisi jäänyt taas tappiolle

Kemissä val­mis­tel­laan uusia joh­to­por­ras­ta kos­ke­via sääs­tö­jä – ilman ko­ro­na-apu­ja talous olisi jäänyt taas tap­piol­le

30.03.2021 07:34 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus linjaa koronatukien maksua yrityksille maanantaina

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus linjaa ko­ro­na­tu­kien maksua yri­tyk­sil­le maa­nan­tai­na

25.03.2021 21:20 1
Tilaajille
Rovaniemi teki koronan avulla 12,3 miljoonan euron ylijäämän – Tänä vuonna kaupunki kuluttaa jälleen miljoonia enemmän kuin suunnitteli

Ro­va­nie­mi teki koronan avulla 12,3 mil­joo­nan euron yli­jää­män – Tänä vuonna kau­pun­ki ku­lut­taa jälleen mil­joo­nia enemmän kuin suun­nit­te­li

23.03.2021 16:58
Tilaajille
”Käytössä on vain kielletään kaikki -linja”. Mitä tilanne kertoo urheilun ja liikunnan arvostuksesta, ja millaiset mahdollisuudet puoliammattilaissarjoilla on selvitä?

”Käy­tös­sä on vain kiel­le­tään kaikki -lin­ja”. Mitä tilanne kertoo ur­hei­lun ja lii­kun­nan ar­vos­tuk­ses­ta, ja mil­lai­set mah­dol­li­suu­det puo­li­am­mat­ti­lais­sar­joil­la on sel­vi­tä?

15.02.2021 19:30 2
Tilaajille
Kustannustukipaketti epäonnistui matkailuyrittäjien osalta

Kus­tan­nus­tu­ki­pa­ket­ti epä­on­nis­tui mat­kai­lu­yrit­tä­jien osalta

25.01.2021 10:32 1
Tilaajille
Marin Aamulehdelle: Hallitus todennäköisesti jatkaa yrityksille suunnattua koronatukea

Marin Aa­mu­leh­del­le: Hal­li­tus to­den­nä­köi­ses­ti jatkaa yri­tyk­sil­le suun­nat­tua ko­ro­na­tu­kea

24.01.2021 10:24 2
Yrittäjät päivystävät korona-ajan harvoja hotelliasiakkaita - Joinakin kuukausina jopa 80 prosenttia liikevaihdosta on lähtenyt, sanoo hotelliyrittäjä Ylitorniolta

Yrit­tä­jät päi­vys­tä­vät ko­ro­na-ajan harvoja ho­tel­li­asiak­kai­ta - Joi­na­kin kuu­kau­si­na jopa 80 pro­sent­tia lii­ke­vaih­dos­ta on läh­te­nyt, sanoo ho­tel­li­yrit­tä­jä Yli­tor­niol­ta

18.01.2021 06:30
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki antamassa yrityksille lisää aikaa maksaa vuokransa – kaupunginjohtaja ei esitä vuokrien anteeksiantoa

Ro­va­nie­men kau­pun­ki an­ta­mas­sa yri­tyk­sil­le lisää aikaa maksaa vuok­ran­sa – kau­pun­gin­joh­ta­ja ei esitä vuok­rien an­teek­si­an­toa

12.01.2021 17:50
Tilaajille
Lappilaisyritys sai kevään koronapotista 100 000 euroa – Tuen avulla taidekehystämö siirsi toimintaansa nettiin

Lap­pi­lais­yri­tys sai kevään ko­ronapo­tis­ta 100 000 euroa – Tuen avulla tai­de­ke­hys­tä­mö siirsi toi­min­taan­sa nettiin

11.01.2021 22:07 1
Tilaajille