Koronatuet
Viimeisin 4 tuntia
Muskarit tulevat päiväkoteihin – Pellossa ja Rovaniemellä alkaa kokeilu musiikkileikkikouluista osana päivähoitopäivää

Mus­ka­rit tulevat päi­vä­ko­tei­hin – Pel­los­sa ja Ro­va­nie­mel­lä alkaa kokeilu mu­siik­ki­leik­ki­kou­luis­ta osana päi­vä­hoi­to­päi­vää

17:03 1
Tilaajille
Kuukausi
Lappiin myönnetty heinäkuussa yli neljä miljoonaa euroa uutta Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea – Koronan kurittama matkailu- ja majoitusala tuettavien alojen kärjessä

Lappiin myön­net­ty hei­nä­kuus­sa yli neljä mil­joo­naa euroa uutta Val­tio­kont­to­rin myön­tä­mää kus­tan­nus­tu­kea – Koronan ku­rit­ta­ma mat­kai­lu- ja ma­joi­tus­ala tuet­ta­vien alojen kär­jes­sä

03.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Hoitajien koronatonni jäämässä haaveeksi – "Monissa maissa on palkittu muutenkin kuin laulamalla, taputtamalla ja puheissa ylistämällä"

Hoi­ta­jien ko­ro­na­ton­ni jää­mäs­sä haa­veek­si – "Mo­nis­sa maissa on pal­kit­tu muu­ten­kin kuin lau­la­mal­la, ta­put­ta­mal­la ja pu­heis­sa ylis­tä­mäl­lä"

26.07.2020 08:00 2
Tilaajille
"Kaikki yrittäjän haasteet eivät ratkea pelkällä avustusrahalla" – Elina Uutela on auttamassa hankkeella pienyrittäjiä koronan yli ja eteenpäin

"Kaikki yrit­tä­jän haas­teet eivät ratkea pel­käl­lä avus­tus­ra­hal­la" – Elina Uutela on aut­ta­mas­sa hank­keel­la pien­yrit­tä­jiä koronan yli ja eteen­päin

14.07.2020 09:42 0
Tilaajille
Kustannustuki on suunnattu pienille yrityksille, mutta kaikkein pienimmiltä se jää saamatta – "Raja on aika korkea ja vaikeasti saavutettavissa"

Kus­tan­nus­tu­ki on suun­nat­tu pie­nil­le yri­tyk­sil­le, mutta kaik­kein pie­nim­mil­tä se jää saa­mat­ta – "Raja on aika korkea ja vai­keas­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa"

12.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Yritys voi saada koronatukipäätöksen muutamassa päivässä – Valtiokonttori on palkannut hakemusten käsittelyyn yli 70 uutta virkamiestä

Yritys voi saada ko­ro­na­tu­ki­pää­tök­sen muu­ta­mas­sa päi­väs­sä – Val­tio­kont­to­ri on pal­kan­nut ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyyn yli 70 uutta vir­ka­mies­tä

07.07.2020 07:00 0
Vanhemmat
Sadoilla Business Finlandin ohjeistusta seuranneilla yrityksillä uhka jäädä paitsi rahoituksesta – Esiselvityksen kestoksi suositellaan 4 kuukautta, haku suljetaan alle 3 kuukaudessa

Sa­doil­la Bu­si­ness Fin­lan­din oh­jeis­tus­ta seu­ran­neil­la yri­tyk­sil­lä uhka jäädä paitsi ra­hoi­tuk­ses­ta – Esi­sel­vi­tyk­sen kes­tok­si suo­si­tel­laan 4 kuu­kaut­ta, haku sul­je­taan alle 3 kuu­kau­des­sa

07.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Medialiitto: "Koronatuki jäi liian pieneksi" – Journalistiliiton puheenjohtaja vetoaa pysyvän tuen puolesta

Me­dia­liit­to: "Ko­ro­na­tu­ki jäi liian pie­nek­si" – Jour­na­lis­ti­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja vetoaa pysyvän tuen puo­les­ta

03.06.2020 13:52 1
Ministereillä erimielisyyksiä lisäbudjetista – koko hallituksen neuvottelujen alku venähtää ainakin kello 17:ään

Mi­nis­te­reil­lä eri­mie­li­syyk­siä li­sä­bud­je­tis­ta – koko hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lu­jen alku ve­näh­tää ainakin kello 17:ään

02.06.2020 13:21 3
Pääkirjoitus: Joukkoliikenteen koronatuki ohjattava koko maahan, eikä vain etelän raitiovaunuihin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jouk­ko­lii­ken­teen ko­ro­na­tu­ki oh­jat­ta­va koko maahan, eikä vain etelän rai­tio­vau­nui­hin

01.06.2020 15:08 0
Tilaajille
Vain joka viides yksinyrittäjä on hakenut koronatukea Rovaniemellä – Elinvoimajohtaja ihmettelee määrän vähyyttä

Vain joka viides yk­sin­yrit­tä­jä on hakenut ko­ro­na­tu­kea Ro­va­nie­mel­lä – Elin­voi­ma­joh­ta­ja ih­met­te­lee määrän vä­hyyt­tä

31.05.2020 19:00 1
Tilaajille
Media-alan liitot: Palkkatuki on paras malli journalismin tukemiseen – "Koronakriisi on kärjistänyt Pohjoismaiden välisiä eroja"

Me­dia-alan liitot: Palk­ka­tu­ki on paras malli jour­na­lis­min tu­ke­mi­seen – "Ko­ro­nak­rii­si on kär­jis­tä­nyt Poh­jois­mai­den välisiä eroja"

20.05.2020 10:07 0
Pienet kunnat nopeimpia tukipäätösten tekijöitä – yksinyrittäjän tuen hakuajoissa viikkojen eroja

Pienet kunnat no­peim­pia tu­ki­pää­tös­ten te­ki­jöi­tä – yk­sin­yrit­tä­jän tuen ha­ku­ajois­sa viik­ko­jen eroja

19.05.2020 12:26 0
Korona keikautti liikeidean päälaelleen – kun kansainvälinen matkailu loppui, rovaniemeläisyritys käänsi katseet paikallisiin

Korona kei­kaut­ti lii­ke­idean pää­lael­leen – kun kan­sain­vä­li­nen mat­kai­lu loppui, ro­va­nie­me­läis­yri­tys käänsi katseet pai­kal­li­siin

15.05.2020 17:00 2
Tilaajille
Uusi koronatuki tarjotaan kaikille yrityksille – ravintolat voivat hakea lisäksi uutta tukea, mutta muista tuista vähennettynä

Uusi ko­ro­na­tu­ki tar­jo­taan kai­kil­le yri­tyk­sil­le – ra­vin­to­lat voivat hakea lisäksi uutta tukea, mutta muista tuista vä­hen­net­ty­nä

14.05.2020 11:51 1
Suomen Yrittäjät kehuu yritysten kustannustukea: Nyt pitää turvata, että tukea on tarjolla riittävästi – tarve miljardiluokkaa

Suomen Yrit­tä­jät kehuu yri­tys­ten kus­tan­nus­tu­kea: Nyt pitää tur­va­ta, että tukea on tar­jol­la riit­tä­väs­ti – tarve mil­jar­di­luok­kaa

14.05.2020 10:59 0
Lue viisi lappilaista tarinaa yksinyrittäjien selviämisestä koronan aikaan– "On luotettava siihen, että syksy on jo parempi"

Lue viisi lap­pi­lais­ta tarinaa yk­sin­yrit­tä­jien sel­viä­mi­ses­tä koronan aikaan– "On luo­tet­ta­va siihen, että syksy on jo pa­rem­pi"

12.05.2020 18:34 0
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat ja Lapin liitto vetoavat matkailualan pelastamisen puolesta

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ja Lapin liitto ve­toa­vat mat­kai­lu­alan pe­las­ta­mi­sen puo­les­ta

10.05.2020 13:04 1
Tilaajille
Eduskunnan mukaan EU:n uudet taloustukivälineet koronakriisistä kärsiville maille ja yrityksille ovat tarpeellisia – Maiden vastuun talouspolitiikastaan pitää kuitenkin säilyä

Edus­kun­nan mukaan EU:n uudet ta­lous­tu­ki­vä­li­neet ko­ro­na­krii­sis­tä kär­si­vil­le maille ja yri­tyk­sil­le ovat tar­peel­li­sia – Maiden vastuun ta­lous­po­li­tii­kas­taan pitää kui­ten­kin säilyä

08.05.2020 20:53 0
Analyysi: Business Finland sai yritystukiaisista puhtaat paperit, mutta aidosta "koronatuesta" ei ole kyse – Kriisituki on vasta valmisteilla, vaikka kriisiä on takana pian kaksi kuukautta
Kolumni Petteri Lindholm

Ana­lyy­si: Bu­si­ness Finland sai yri­tys­tu­kiai­sis­ta puhtaat pa­pe­rit, mutta aidosta "ko­ro­na­tues­ta" ei ole kyse – Krii­si­tu­ki on vasta val­mis­teil­la, vaikka kriisiä on takana pian kaksi kuu­kaut­ta

08.05.2020 18:49 0
Tilaajille