Koronarokote
Kuukausi

Ro­ko­tet­ta­vak­si kesken päivän – Suuret työn­an­ta­jat suh­tau­tu­vat ym­mär­tä­väi­ses­ti ro­kot­ta­mi­seen työai­ka­na, ainakin pe­ri­aat­tees­sa

07.05.2021 06:30 1
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä yli 65-vuo­tiaat saavat jat­kos­sa valita, ot­ta­vat­ko he Ast­ra­Ze­ne­can vai jonkun toisen ro­kot­teen

05.05.2021 16:04 9
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Saanko nu­me­roon Kolari 115?

26.04.2021 06:30 2
Tilaajille

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ro­ko­tuk­siin voi il­moit­tau­tua Sal­las­sa – Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat heti, kun kunta saa lisää ro­kot­tei­ta

16.04.2021 16:52
Vanhemmat

Yli 70-vuo­tiai­den ro­kot­ta­mi­nen jatkuu Ro­va­nie­mel­lä – Merkkiä ei saa valita, ro­ko­tus­ajan va­ran­neen pitää olla valmis ot­ta­maan myös Ast­ra­Ze­ne­can rokote

13.04.2021 08:08 4

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to: Ve­ri­tulp­pien ja Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teen välillä on yhteys – hyödyt edel­leen hait­to­ja suu­rem­mat

07.04.2021 19:22 1

Simossa et­si­tään ro­ko­tet­ta­via – lä­hei­siä kan­nus­te­taan huo­leh­ti­maan siitä, että kaikki ikä­ih­mi­set saavat ro­kot­teen vuo­rol­laan

07.04.2021 14:09
Tilaajille

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus pysyy kuu­des­sa hen­ki­lös­sä – Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen jäissä al­ku­vii­kon

24.03.2021 10:58 1

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to linjaa Astra Zenecan ro­kot­tees­ta tänään

18.03.2021 08:01

Ve­ri­tul­pat ovat edel­leen ylei­siä, kun koronan vuoksi jou­du­taan sai­raa­laan - mistä ne syn­ty­vät?

18.03.2021 08:03 2
Tilaajille

SVT: Ruotsi kes­keyt­tää myös Astra Ze­ne­cal­la ro­kot­ta­mi­sen

16.03.2021 11:30 4

Fimea: Suomi ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si ole kes­keyt­tä­mäs­sä Astra Zenecan ro­kot­teen käyttöä

15.03.2021 20:39 1

Suo­mes­sa ke­hit­teil­lä olevaa ko­ro­na­ro­ko­tet­ta aletaan tes­taa­maan ih­mi­sil­lä lä­hi­kuu­kau­si­na

08.03.2021 12:04 1
Lukijalta Mielipide

Ke­rä­tään rahaa ro­kot­tee­seen

08.03.2021 10:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ve­nä­läis­ro­ko­tet­ta Suomeen heti

04.03.2021 21:41 2
Tilaajille

Kiih­ty­mis­vai­he rajaa ko­koon­tu­mi­set 20 hen­ki­löön – Testaus paikoin ruuh­kau­tu­nut Ro­va­nie­mel­lä

24.02.2021 14:02

Ro­va­nie­mel­lä 60–69-vuo­tiaat en­sim­mäi­seen ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat voivat varata ro­ko­tus­ajan pu­he­li­mit­se

19.02.2021 09:28 4
Tilaajille

Tornio laa­jen­taa ro­ko­tet­ta­vien ryhmää yli 76-vuo­tiai­siin

16.02.2021 14:52
Tilaajille

Fi­meal­le tehty 11 il­moi­tus­ta ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen jäl­kei­ses­tä kuo­le­mas­ta – lähes kaikki ta­pauk­sis­ta iäk­käi­tä ja sai­rai­ta hoi­va­ko­ti­asuk­kai­ta

03.02.2021 20:05

Ra­joi­te­taan­ko Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­kot­teen käyt­tö­suo­si­tuk­sia Suo­mes­sa? THL pitää tie­do­tus­ti­lai­suu­den kes­ki­viik­ko­na

02.02.2021 18:39