Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­koal­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­hoal­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jäoi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Koronarokote

Ro­kot­ta­mat­to­mat pe­laa­jat paineen alla NHL:ssä - Jesse Ylönen perui kiel­täy­ty­mi­sen­sä

23.09.2021 14:15
Tilaajille

Pienet lapset jou­tu­vat odot­ta­maan ko­ro­na­piik­kiä, mutta en­si­tu­lok­set tehosta pian valmiit – ro­ko­te­tut­ki­ja vaatii ta­sa-ar­voa lap­sil­le, jos ko­ronapas­si tulee

14.09.2021 19:34
Tilaajille
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Ro­ko­te­kat­ta­vuus ylös ja mat­kai­lu auki

11.08.2021 13:31 1
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Paluu arkeen – ja kiih­ty­mis­vai­hee­seen

11.08.2021 10:30

Ro­va­nie­mel­lä voi vii­kon­lop­pu­na hakea en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta

29.07.2021 16:45 3

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ti­lan­ne yhä rä­jäh­dys­herk­kä – Markku Broas kan­nus­taa kau­pun­ki­lai­sia ro­kot­tau­tu­maan

28.07.2021 06:00 5

Ko­ro­na­ro­ko­te­ai­hei­sen ju­lis­te­kil­pai­lun voit­ta­jat va­lit­tiin – Kil­pai­lu­työt tar­kas­te­li­vat ro­kot­teen ot­ta­mi­sen tuomaa va­paut­ta

02.07.2021 12:48 1
Tilaajille

Ro­ko­te­to­dis­tus löytyy Oma­kan­nas­ta, mat­kal­le läh­ti­jän ei kannata jättää ro­ko­tus­ta viime tippaan – Katso tästä vinkit to­dis­tuk­sen han­kin­taan

01.07.2021 06:30 2
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­te voidaan antaa nyt yli 12-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le – ro­ko­tus­tah­dis­ta päät­tä­vät kunnat, mutta THL:n suo­si­tuk­sen tul­kin­ta on osit­tain epä­sel­vää

23.06.2021 14:22
Tilaajille

Suomen olym­pia- ja pa­ra­lym­pia­jouk­kueet ro­ko­te­taan ennen Tokion kisoja

24.05.2021 15:13 1
Tilaajille

Brit­ti­tut­ki­mus: Kaksi annosta Pfi­ze­rin tai Astra Zenecan ko­ro­na­ro­ko­tet­ta suojaa hyvin Intian vi­rus­muun­nok­sel­ta

23.05.2021 13:36 2

Ro­ko­tet­ta­vak­si kesken päivän – Suuret työn­an­ta­jat suh­tau­tu­vat ym­mär­tä­väi­ses­ti ro­kot­ta­mi­seen työai­ka­na, ainakin pe­ri­aat­tees­sa

07.05.2021 06:30 1
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä yli 65-vuo­tiaat saavat jat­kos­sa valita, ot­ta­vat­ko he Ast­ra­Ze­ne­can vai jonkun toisen ro­kot­teen

05.05.2021 16:04 9
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Saanko nu­me­roon Kolari 115?

26.04.2021 06:30 2
Tilaajille

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ro­ko­tuk­siin voi il­moit­tau­tua Sal­las­sa – Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat heti, kun kunta saa lisää ro­kot­tei­ta

16.04.2021 16:52

Yli 70-vuo­tiai­den ro­kot­ta­mi­nen jatkuu Ro­va­nie­mel­lä – Merkkiä ei saa valita, ro­ko­tus­ajan va­ran­neen pitää olla valmis ot­ta­maan myös Ast­ra­Ze­ne­can rokote

13.04.2021 08:08 4

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to: Ve­ri­tulp­pien ja Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teen välillä on yhteys – hyödyt edel­leen hait­to­ja suu­rem­mat

07.04.2021 19:22 1

Simossa et­si­tään ro­ko­tet­ta­via – lä­hei­siä kan­nus­te­taan huo­leh­ti­maan siitä, että kaikki ikä­ih­mi­set saavat ro­kot­teen vuo­rol­laan

07.04.2021 14:09
Tilaajille

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus pysyy kuu­des­sa hen­ki­lös­sä – Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen jäissä al­ku­vii­kon

24.03.2021 10:58 1

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to linjaa Astra Zenecan ro­kot­tees­ta tänään

18.03.2021 08:01