Kemi
Viimeisin 24 tuntia
Kemin biotuotetehtaalle rakennetaan jäähdytystornit, jotta jääolot eivät heikkene kaupungin edustalla

Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le ra­ken­ne­taan jääh­dy­tys­tor­nit, jotta jääolot eivät heik­ke­ne kau­pun­gin edus­tal­la

08:16 0
Viikko
Viime vuonna alkanut Sauvosaaren yleisurheilukentän remontti maaliin heinäkuun alussa – peruskorjauksen hintalappu 800 000 euroa

Viime vuonna alkanut Sau­vo­saa­ren yleis­ur­hei­lu­ken­tän re­mont­ti maaliin hei­nä­kuun alussa – pe­rus­kor­jauk­sen hin­ta­lap­pu 800 000 euroa

26.05.2020 19:19 0
Superterassi Lordinaukiolle, hotellin terassi jalkakäytävälle – Lapissa pohditaan nyt uusia kesäratkaisuja ravintoloille

Su­per­te­ras­si Lor­di­nau­kiol­le, ho­tel­lin terassi jal­ka­käy­tä­väl­le – Lapissa poh­di­taan nyt uusia ke­sä­rat­kai­su­ja ra­vin­to­loil­le

26.05.2020 18:30 0
Tilaajille
Ysiluokan kruunu jäi yhdessä kokematta –  Koronakevät söi usean vuoden työllä kerätyt luokkaretket, kaikkia rahoja ei saada takaisin

Ysi­luo­kan kruunu jäi yhdessä ko­ke­mat­ta –  Ko­ro­na­ke­vät söi usean vuoden työllä kerätyt luok­ka­ret­ket, kaikkia rahoja ei saada ta­kai­sin

26.05.2020 07:00 0
Kirja-arvostelu: Dekkari Kemin kapinasta herkuttelee historian jossittelulla

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Dekkari Kemin ka­pi­nas­ta her­kut­te­lee his­to­rian jos­sit­te­lul­la

25.05.2020 18:52 0
Rakennusliike M. Kurtti valittaa toiseen kertaan markkinaoikeuteen Kemin Pajarinrannan päiväkodin rakentajan kilpailutuksesta

Ra­ken­nus­lii­ke M. Kurtti va­lit­taa toiseen kertaan mark­ki­na­oi­keu­teen Kemin Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din ra­ken­ta­jan kil­pai­lu­tuk­ses­ta

25.05.2020 11:36 0
Useat rattijuopot pitivät poliisin kiireisenä Meri-Lapissa keskiviikon ja torstain aikana

Useat rat­ti­juo­pot pitivät po­lii­sin kii­rei­se­nä Me­ri-La­pis­sa kes­ki­vii­kon ja tors­tain aikana

21.05.2020 11:52 0
Kuukausi ja vanhemmat
Kemin satamaliikenne hiljeni alkuvuonna– ahtaajia ja paperimiehiä on lomautettuna paperin huonon menekin vuoksi

Kemin sa­ta­ma­lii­ken­ne hiljeni al­ku­vuon­na– ah­taa­jia ja pa­pe­ri­mie­hiä on lo­mau­tet­tu­na paperin huonon menekin vuoksi

20.05.2020 20:25 1
Kemin kulttuurikeskus joutui ilkivallan kohteeksi – Vahingot tuhansia euroja

Kemin kult­tuu­ri­kes­kus joutui il­ki­val­lan koh­teek­si – Va­hin­got tu­han­sia euroja

20.05.2020 09:53 0
Kemin kaupunki perui henkilökuntansa lomautukset koronarajoitusten höllentämisen vuoksi– Keminmaan kunta aikoo tehdä samoin

Kemin kau­pun­ki perui hen­ki­lö­kun­tan­sa lo­mau­tuk­set ko­ro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­tä­mi­sen vuoksi– Ke­min­maan kunta aikoo tehdä samoin

18.05.2020 17:53 0
Ilman Finnairin lentoja kesäksi jäävät kaupungit eivät aio lähteä rahoittamaan lentoja itse – Kemissä ja Kajaanissa ei innostuta Porin aikeista laittaa miljoonia omaa rahaa lentoihin

Ilman Finn­ai­rin lentoja kesäksi jäävät kau­pun­git eivät aio lähteä ra­hoit­ta­maan lentoja itse – Kemissä ja Ka­jaa­nis­sa ei in­nos­tu­ta Porin ai­keis­ta laittaa mil­joo­nia omaa rahaa len­toi­hin

18.05.2020 17:36 1
Hiihtosuunnistuksen maailmancupin finaalit kisataan Kemissä ensi talvena

Hiih­to­suun­nis­tuk­sen maail­man­cu­pin fi­naa­lit ki­sa­taan Kemissä ensi talvena

18.05.2020 17:25 0
Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen Finnairin suunnitelmista lopettaa Kemi-Tornion lennot: "Karsea ajatuskin, että samalla pyydetään valtiolta 600 miljoonan euron pääomituspakettia"

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­nen Finn­ai­rin suun­ni­tel­mis­ta lo­pet­taa Ke­mi-Tor­nion lennot: "Karsea aja­tus­kin, että samalla pyy­de­tään val­tiol­ta 600 mil­joo­nan euron pääo­mi­tus­pa­ket­tia"

17.05.2020 11:43 0
Moottoripyöräilijä pakeni Kemissä ja Keminmaassa – moottoritiellä kortiton kuski ajoi jopa kahtasataa

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä pakeni Kemissä ja Ke­min­maas­sa – moot­to­ri­tiel­lä kor­ti­ton kuski ajoi jopa kah­ta­sa­taa

17.05.2020 10:12 0
Kemiläispoika kaiveli Tervaharjulla onkimatoja, kun esiin tuli ikivanha loistoase: säiläkirjailtu ristiretkiaikainen miekka

Ke­mi­läis­poi­ka kaiveli Ter­va­har­jul­la on­ki­ma­to­ja, kun esiin tuli iki­van­ha lois­toa­se: säi­lä­kir­jail­tu ris­ti­ret­ki­ai­kai­nen miekka

16.05.2020 07:10 0
Tilaajille
Kemin uudet raideyhteydet tulivat nyt yleisön nähtäville - Metsä Fibren paikkakunnalle suunnitteleman jättitehtaan vuoksi raideyhteyksiä parannetaan

Kemin uudet rai­de­yh­tey­det tulivat nyt yleisön näh­tä­vil­le - Metsä Fibren paik­ka­kun­nal­le suun­nit­te­le­man jät­ti­teh­taan vuoksi rai­de­yh­teyk­siä pa­ran­ne­taan

14.05.2020 19:31 0
Oulussakin anastelleiden miesten epäillään tehneen rikoksia viidellä paikkakunnalla, myös Rovaniemellä ja Kemissä – poliisilla neljä henkilöä kiinniotettuna, anastetun omaisuuden arvo huomattava

Ou­lus­sa­kin anas­tel­lei­den miesten epäil­lään tehneen ri­kok­sia vii­del­lä paik­ka­kun­nal­la, myös Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä – po­lii­sil­la neljä hen­ki­löä kiin­nio­tet­tu­na, anas­te­tun omai­suu­den arvo huo­mat­ta­va

14.05.2020 17:42 0
Näin koulut alkoivat Torniossa, Rovaniemellä ja Kemissä: kavereiden näkeminen nostatti riemua ja pihalla kierrätettiin käsidesiä – vain kevätjuhlien puuttuminen harmittaa

Näin koulut al­koi­vat Tor­nios­sa, Ro­va­nie­mel­lä ja Ke­mis­sä: ka­ve­rei­den nä­ke­mi­nen nos­tat­ti riemua ja pihalla kier­rä­tet­tiin kä­si­de­siä – vain ke­vät­juh­lien puut­tu­mi­nen har­mit­taa

14.05.2020 15:29 0
Metsä Fibre ja ABB allekirjoittivat esisopimuksen Kemin biotuotetehtaan sähköjärjestelmistä –arvo 40 miljoonaa euroa

Metsä Fibre ja ABB al­le­kir­joit­ti­vat esi­so­pi­muk­sen Kemin bio­tuo­te­teh­taan säh­kö­jär­jes­tel­mis­tä –arvo 40 mil­joo­naa euroa

14.05.2020 10:21 0
Kemi hävisi European Green Leaf -kaupunkikisassa Lappeenrannalle

Kemi hävisi Eu­ro­pean Green Leaf -kau­pun­ki­ki­sas­sa Lap­peen­ran­nal­le

13.05.2020 20:19 0