Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Jutta Urpilainen
Presidenttiehdokas Urpilainen tarjoaisi Suomen palveluksia Ukrainan rauhanneuvotteluihin aikanaan – Hän kertoo, mikä estää Ukrainan EU-pikajäsenyyden

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Ur­pi­lai­nen tar­joai­si Suomen pal­ve­luk­sia Uk­rai­nan rau­han­neu­vot­te­lui­hin ai­ka­naan – Hän kertoo, mikä estää Uk­rai­nan EU-pi­ka­jä­se­nyy­den

02.12.2023 18:30 8
Tilaajille
Näkökulma: Älkää aliarvioiko Jutta Urpilaista – Sdp:n Tampereen kokouksesta voi tulla presidenttikilpaan sähinää: Euroopasta palaa uudistunut kovan tason ehdokas

Nä­kö­kul­ma: Älkää ali­ar­vioi­ko Jutta Ur­pi­lais­ta – Sdp:n Tam­pe­reen ko­kouk­ses­ta voi tulla pre­si­dent­ti­kil­paan sä­hi­nää: Eu­roo­pas­ta palaa uu­dis­tu­nut kovan tason ehdokas

19.11.2023 15:51 8
Tilaajille
Jutta Urpilainen rynnistää presidenttikisaan eurooppalaisilla solidaarisuuden teemoilla – Komissaari haluaa erottua: "Näissä vaaleissa ketään ei jätetä"

Jutta Ur­pi­lai­nen ryn­nis­tää pre­si­dent­ti­ki­saan eu­roop­pa­lai­sil­la so­li­daa­ri­suu­den tee­moil­la – Ko­mis­saa­ri haluaa erot­tua: "Näissä vaa­leis­sa ketään ei jätetä"

19.11.2023 12:54 18
Tilaajille
Näkökulma: Krista Kiurun ilmoitus sähköistää sdp:n puheenjohtajapelin ja lykkää presidenttiehdokkaan asettamista

Nä­kö­kul­ma: Krista Kiurun il­moi­tus säh­köis­tää sdp:n pu­heen­joh­ta­ja­pe­lin ja lykkää pre­si­dent­ti­eh­dok­kaan aset­ta­mis­ta

02.05.2023 15:15
Tilaajille
EU-komissaari Jutta Urpilainen toi kansainvälisen tiiminsä Rovaniemelle – Brysselistä katsottuna koko arktinen alue on nyt kiinnostavampi kuin koskaan

EU-ko­mis­saa­ri Jutta Ur­pi­lai­nen toi kan­sain­vä­li­sen tii­min­sä Ro­va­nie­mel­le – Brys­se­lis­tä kat­sot­tu­na koko ark­ti­nen alue on nyt kiin­nos­ta­vam­pi kuin koskaan

21.04.2023 17:07 18
Tilaajille
Jutta Urpilainen puolustaa EU:n tiukempaa talousohjausta jäsenmaille – Komissaarin kausi on yli puolenvälin: "Siitä olen ylpeä, ettei EU lamaantunut kriiseissä"

Jutta Ur­pi­lai­nen puo­lus­taa EU:n tiu­kem­paa ta­lous­oh­jaus­ta jä­sen­mail­le – Ko­mis­saa­rin kausi on yli puo­len­vä­lin: "Siitä olen ylpeä, ettei EU la­maan­tu­nut krii­seis­sä"

11.11.2022 18:30 7
Tilaajille
Komissaari Urpilainen Fennovoiman ydinvoimalasta: "Päätös on tehty eikä jossittelu vie mihinkään" – EU on valmis koviin pakotteisiin Ukrainan takia

Ko­mis­saa­ri Ur­pi­lai­nen Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­las­ta: "Päätös on tehty eikä jos­sit­te­lu vie mi­hin­kään" – EU on valmis koviin pa­kot­tei­siin Uk­rai­nan takia

07.02.2022 18:30 6
Tilaajille
Jutta Urpilainen hoiti EU:n suhteita 126 kumppanimaahan keväällä Kokkolasta – Kumppanuuskomissaarin vastuulla on, miten EU tukee maailman köyhimpiä maita koronakriisissä

Jutta Ur­pi­lai­nen hoiti EU:n suh­tei­ta 126 kump­pa­ni­maa­han ke­vääl­lä Kok­ko­las­ta – Kump­pa­nuus­ko­mis­saa­rin vas­tuul­la on, miten EU tukee maail­man köy­him­piä maita ko­ro­na­krii­sis­sä

01.01.2021 12:00 1
Tilaajille
Jutta Urpilainen ja muut pohjoismaiset Euroopan komission jäsenet: "Koko EU hyötyy elpymispaketista – koronakriisistä on noustava yhdessä"

Jutta Ur­pi­lai­nen ja muut poh­jois­mai­set Eu­roo­pan ko­mis­sion jä­se­net: "Koko EU hyötyy el­py­mis­pa­ke­tis­ta – ko­ro­na­krii­sis­tä on nous­ta­va yh­des­sä"

13.06.2020 07:00
Tilaajille
Koronavirus on kuin röntgensäde, joka läpivalaisee yhteiskuntien vahvuudet ja heikkoudet, sanoo komissaari Urpilainen – korona-avun antaminen Afrikkaan hyödyttää myös EU:ta

Ko­ro­na­vi­rus on kuin rönt­gen­sä­de, joka lä­pi­va­lai­see yh­teis­kun­tien vah­vuu­det ja heik­kou­det, sanoo ko­mis­saa­ri Ur­pi­lai­nen – ko­ro­na-avun an­ta­mi­nen Af­rik­kaan hyö­dyt­tää myös EU:ta

09.05.2020 08:00 1
Tilaajille
EU-komissaari Urpilainen kehottaa luottamaan asiantuntijatietoon kriisin keskellä – "pää on pidettävä kylmänä"

EU-ko­mis­saa­ri Ur­pi­lai­nen ke­hot­taa luot­ta­maan asian­tun­ti­ja­tie­toon kriisin kes­kel­lä – "pää on pi­det­tä­vä kyl­mä­nä"

22.04.2020 08:03
"Vaaleihin on pitkä aika", Urpilainen kuittaa ja suitsuttaa olevansa nyt erittäin motivoitunut – komissaarikauden alku on mennyt Afrikka-suhteiden parissa

"Vaa­lei­hin on pitkä aika", Ur­pi­lai­nen kuittaa ja suit­sut­taa ole­van­sa nyt erit­täin mo­ti­voi­tu­nut – ko­mis­saa­ri­kau­den alku on mennyt Af­rik­ka-suh­tei­den parissa

16.02.2020 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Kyllä opettaja olisi ylpeä

Päi­vä­kir­ja: Kyllä opet­ta­ja olisi ylpeä

28.11.2019 06:00
Tilaajille
"Jutta meni tekemään kardinaalimokan" – Antti Rinne paljastaa uutuuskirjassa Jutta Urpilaisen syrjäyttämisen taustat omasta näkökulmastaan

"Jutta meni te­ke­mään kar­di­naa­li­mo­kan" – Antti Rinne pal­jas­taa uu­tuus­kir­jas­sa Jutta Ur­pi­lai­sen syr­jäyt­tä­mi­sen taustat omasta nä­kö­kul­mas­taan

24.10.2019 12:22
Komissaaripeli on EU-parlamentin voimannäyttö – Jutta Urpilaista kohdeltiin hellästi, mutta suhmurointiin langenneiden kohtalo voi olla karu

Ko­mis­saa­ri­pe­li on EU-par­la­men­tin voi­man­näyt­tö – Jutta Ur­pi­lais­ta koh­del­tiin hel­läs­ti, mutta suh­mu­roin­tiin lan­gen­nei­den kohtalo voi olla karu

06.10.2019 07:00
"Olen tottunut murtamaan lasikattoja" – Suomen ensimmäinen naiskomissaariehdokas pääsi tentissä helpolla, mutta maahanmuutto puhutti

"Olen tot­tu­nut mur­ta­maan la­si­kat­to­ja" – Suomen en­sim­mäi­nen nais­ko­mis­saa­ri­eh­do­kas pääsi ten­tis­sä hel­pol­la, mutta maa­han­muut­to puhutti

01.10.2019 13:17
Komissaarigrilli lämpenee Brysselissä – Urpilainen selvinnee vähällä, mutta Unkarin ja Romanian ehdokkaat ovat vaikeuksissa jo etukäteen

Ko­mis­saa­ri­gril­li läm­pe­nee Brys­se­lis­sä – Ur­pi­lai­nen sel­vin­nee vä­häl­lä, mutta Unkarin ja Ro­ma­nian eh­dok­kaat ovat vai­keuk­sis­sa jo etu­kä­teen

30.09.2019 07:00
Miksi Afrikka on niin tärkeä, että EU tukee sitä vuosittain miljardeilla? – Urpilaisella on edessään tehtävä, jonka epäonnistuminen näkyisi Euroopan rajoilla

Miksi Afrikka on niin tärkeä, että EU tukee sitä vuo­sit­tain mil­jar­deil­la? – Ur­pi­lai­sel­la on edes­sään teh­tä­vä, jonka epä­on­nis­tu­mi­nen näkyisi Eu­roo­pan ra­joil­la

16.09.2019 07:00
Tilaajille