Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Irak
Mielenosoittajat sytyttivät Ruotsin Irakin-suurlähetystössä tulipalon – Suomen Bagdadin-suurlähetystön edustuston väki on evakuoitu väistötiloihin

Mie­len­osoit­ta­jat sy­tyt­ti­vät Ruotsin Ira­kin-suur­lä­he­tys­tös­sä tu­li­pa­lon – Suomen Bag­da­din-suur­lä­he­tys­tön edus­tus­ton väki on eva­kuoi­tu väis­tö­ti­loi­hin

20.07.2023 11:28 1
Suomalaissotilaita vaativissa suojaustehtävissä Irakissa – Lähes unohtunutta operaatiota on jatkettu poikkeuksellisesti kahdella vuodella

Suo­ma­lais­so­ti­lai­ta vaa­ti­vis­sa suo­jaus­teh­tä­vis­sä Ira­kis­sa – Lähes unoh­tu­nut­ta ope­raa­tio­ta on jat­ket­tu poik­keuk­sel­li­ses­ti kah­del­la vuo­del­la

18.06.2023 06:30
Tilaajille
Irakissa yli 80 ihmistä kuoli koronapotilaita hoitavan sairaalan palossa – Moni kuoli, kun heidät irrotettiin hengityskoneista

Ira­kis­sa yli 80 ihmistä kuoli ko­ro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­van sai­raa­lan palossa – Moni kuoli, kun heidät ir­ro­tet­tiin hen­gi­tys­ko­neis­ta

25.04.2021 14:15
Viranomaiset tavoittivat palauttamisensa jälkeen tapetuksi väitetyn miehen elossa Irakista – syytetty tytär vetoaa alisteiseen asemaansa perheessä

Vi­ra­no­mai­set ta­voit­ti­vat pa­laut­ta­mi­sen­sa jälkeen ta­pe­tuk­si väi­te­tyn miehen elossa Ira­kis­ta – syy­tet­ty tytär vetoaa alis­tei­seen ase­maan­sa per­hees­sä

11.01.2021 11:05
Irakin nuoret haluavat maan, jossa on toimiva järjestelmä – irakilainen Ali Raeed toivoo, että uskonto erotettaisiin politiikasta

Irakin nuoret ha­lua­vat maan, jossa on toimiva jär­jes­tel­mä – ira­ki­lai­nen Ali Raeed toivoo, että uskonto ero­tet­tai­siin po­li­tii­kas­ta

17.08.2020 07:00
Hovioikeus hylkäsi irakilaiskaksosten syytteet terrorismi- ja sotarikoksista

Ho­vi­oi­keus hylkäsi ira­ki­lais­kak­sos­ten syyt­teet ter­ro­ris­mi- ja so­ta­ri­kok­sis­ta

28.02.2020 12:24
"Irakin tulenarka tilanne on rauhanturvaamishistorian vakavin" – Suomalaiset sotilaat saadaan tarvittaessa kotiin Irakista vuorokauden sisällä

"Irakin tu­le­nar­ka tilanne on rau­han­tur­vaa­mis­his­to­rian va­ka­vin" – Suo­ma­lai­set so­ti­laat saadaan tar­vit­taes­sa kotiin Ira­kis­ta vuo­ro­kau­den sisällä

09.01.2020 14:43
Yhdysvaltojen suurlähestystön lähelle raketti-isku Irakissa myöhään keskiviikkona – Kukaan ei loukkaantunut

Yh­dys­val­to­jen suur­lä­hes­tys­tön lähelle ra­ket­ti-is­ku Ira­kis­sa myöhään kes­ki­viik­ko­na – Kukaan ei louk­kaan­tu­nut

09.01.2020 08:23
Ulkoministeri Pekka Haavisto puhui Irakin ulkoministerin kanssa: "Suomalaiset ja muut rauhanturvaajat ovat yhä toivottuja Irakissa"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to puhui Irakin ul­ko­mi­nis­te­rin kanssa: "Suo­ma­lai­set ja muut rau­han­tur­vaa­jat ovat yhä toi­vot­tu­ja Ira­kis­sa"

08.01.2020 20:53
Tilaajille

Suomen ul­ko­po­li­tii­kan johto kes­kus­te­li Irakin, Iranin ja Lä­hi-idän ki­ris­ty­nees­tä ti­lan­tees­ta

07.01.2020 13:53

USA:n puo­lus­tus­mi­nis­te­ri kiisti maansa vetävän joukot Ira­kis­ta

07.01.2020 08:24
Nato keskeyttää koulutusoperaatiot Irakissa – Sotilasliitto vaatii Irania pidättäytymään väkivaltaisuuksista jatkossa

Nato kes­keyt­tää kou­lu­tus­ope­raa­tiot Ira­kis­sa – So­ti­las­liit­to vaatii Irania pi­dät­täy­ty­mään vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta jat­kos­sa

06.01.2020 20:03
Puolustusministeri Kaikkonen: Suomen joukot jatkavat Irakissa toistaiseksi – Mikään muukaan maa ei ole vetänyt sotilaitaan maasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen: Suomen joukot jat­ka­vat Ira­kis­sa tois­tai­sek­si – Mikään muukaan maa ei ole vetänyt so­ti­lai­taan maasta

06.01.2020 16:57
Irak päätti karkottaa ulkomaiset sotilasjoukot maastaan, Yhdysvallat ja Iran jatkoivat uhkausten latelua

Irak päätti kar­kot­taa ul­ko­mai­set so­ti­las­jou­kot maas­taan, Yh­dys­val­lat ja Iran jat­koi­vat uh­kaus­ten latelua

05.01.2020 21:29
Iran jatkoi Yhdysvaltojen uhkaamista kostolla, Nato keskeytti operaationsa Irakissa

Iran jatkoi Yh­dys­val­to­jen uh­kaa­mis­ta kos­tol­la, Nato kes­keyt­ti ope­raa­tion­sa Ira­kis­sa

04.01.2020 21:43
Kymmenet tuhannet kerääntyivät Bagdadiin suremaan Yhdysvaltain ilmaiskussa kuolleita – iranilainen upseeri uhkaa rankaista kaikkia ulottuvilla olevia amerikkalaisia

Kym­me­net tu­han­net ke­rään­tyi­vät Bag­da­diin su­re­maan Yh­dys­val­tain il­mais­kus­sa kuol­lei­ta – ira­ni­lai­nen upseeri uhkaa ran­kais­ta kaikkia ulot­tu­vil­la olevia ame­rik­ka­lai­sia

04.01.2020 15:28
Tilaajille
Tuhannet kerääntyivät Bagdadiin suremaan Yhdysvaltain ilmaiskussa kuolleita, joukosta kuului "Kuolema Amerikalle" -huutoja – Trump: iskun tarkoitus oli estää sota

Tu­han­net ke­rään­tyi­vät Bag­da­diin su­re­maan Yh­dys­val­tain il­mais­kus­sa kuol­lei­ta, jou­kos­ta kuului "Kuo­le­ma Ame­ri­kal­le" -huu­to­ja – Trump: iskun tar­koi­tus oli estää sota

04.01.2020 12:07
Tilaajille
Oliko uusi ilmaisku Bagdadin pohjoispuolella valetta? – Irakin valtiontelevisio syyttää Yhdysvaltoja, mutta nyt jo Irakin armeijakin kiistää iskun

Oliko uusi il­mais­ku Bag­da­din poh­jois­puo­lel­la va­let­ta? – Irakin val­tion­te­le­vi­sio syyttää Yh­dys­val­to­ja, mutta nyt jo Irakin ar­mei­ja­kin kiistää iskun

04.01.2020 10:09
Tilaajille
Suomalaisia ei evakuoida Irakista – UM: nykyinen turvallisuustaso "vältä kaikkea matkustamista" on toistaiseksi riittävä

Suo­ma­lai­sia ei eva­kuoi­da Ira­kis­ta – UM: ny­kyi­nen tur­val­li­suus­ta­so "vältä kaikkea mat­kus­ta­mis­ta" on tois­tai­sek­si riit­tä­vä

03.01.2020 17:58
Trump jatkaa epäonnistunutta politiikkaa sodan keinoilla – Irakin suurin uhrauksin rakennettu valtio uhkaa romahtaa Iranin ja Yhdysvaltojen taistelukenttänä

Trump jatkaa epä­on­nis­tu­nut­ta po­li­tiik­kaa sodan kei­noil­la – Irakin suurin uh­rauk­sin ra­ken­net­tu valtio uhkaa ro­mah­taa Iranin ja Yh­dys­val­to­jen tais­te­lu­kent­tä­nä

03.01.2020 12:29
Tilaajille