Irak
Irakin nuoret haluavat maan, jossa on toimiva järjestelmä – irakilainen Ali Raeed toivoo, että uskonto erotettaisiin politiikasta

Irakin nuoret ha­lua­vat maan, jossa on toimiva jär­jes­tel­mä – ira­ki­lai­nen Ali Raeed toivoo, että uskonto ero­tet­tai­siin po­li­tii­kas­ta

17.08.2020 07:00 0
Hovioikeus hylkäsi irakilaiskaksosten syytteet terrorismi- ja sotarikoksista

Ho­vi­oi­keus hylkäsi ira­ki­lais­kak­sos­ten syyt­teet ter­ro­ris­mi- ja so­ta­ri­kok­sis­ta

28.02.2020 12:24 0
"Irakin tulenarka tilanne on rauhanturvaamishistorian vakavin" – Suomalaiset sotilaat saadaan tarvittaessa kotiin Irakista vuorokauden sisällä

"Irakin tu­len­ar­ka tilanne on rau­han­tur­vaa­mis­his­to­rian va­ka­vin" – Suo­ma­lai­set so­ti­laat saadaan tar­vit­taes­sa kotiin Ira­kis­ta vuo­ro­kau­den sisällä

09.01.2020 14:43 0
Yhdysvaltojen suurlähestystön lähelle raketti-isku Irakissa myöhään keskiviikkona – Kukaan ei loukkaantunut

Yh­dys­val­to­jen suur­lä­hes­tys­tön lähelle ra­ket­ti-is­ku Ira­kis­sa myöhään kes­ki­viik­ko­na – Kukaan ei louk­kaan­tu­nut

09.01.2020 08:23 0
Ulkoministeri Pekka Haavisto puhui Irakin ulkoministerin kanssa: "Suomalaiset ja muut rauhanturvaajat ovat yhä toivottuja Irakissa"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to puhui Irakin ul­ko­mi­nis­te­rin kanssa: "Suo­ma­lai­set ja muut rau­han­tur­vaa­jat ovat yhä toi­vot­tu­ja Ira­kis­sa"

08.01.2020 20:53 0
Tilaajille

Suomen ul­ko­po­li­tii­kan johto kes­kus­te­li Irakin, Iranin ja Lä­hi-idän ki­ris­ty­nees­tä ti­lan­tees­ta

07.01.2020 13:53 0

USA:n puo­lus­tus­mi­nis­te­ri kiisti maansa vetävän joukot Ira­kis­ta

07.01.2020 08:24 0
Nato keskeyttää koulutusoperaatiot Irakissa – Sotilasliitto vaatii Irania pidättäytymään väkivaltaisuuksista jatkossa

Nato kes­keyt­tää kou­lu­tus­ope­raa­tiot Ira­kis­sa – So­ti­las­liit­to vaatii Irania pi­dät­täy­ty­mään vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta jat­kos­sa

06.01.2020 20:03 0
Puolustusministeri Kaikkonen: Suomen joukot jatkavat Irakissa toistaiseksi – Mikään muukaan maa ei ole vetänyt sotilaitaan maasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen: Suomen joukot jat­ka­vat Ira­kis­sa tois­tai­sek­si – Mikään muukaan maa ei ole vetänyt so­ti­lai­taan maasta

06.01.2020 16:57 0
Irak päätti karkottaa ulkomaiset sotilasjoukot maastaan, Yhdysvallat ja Iran jatkoivat uhkausten latelua

Irak päätti kar­kot­taa ul­ko­mai­set so­ti­las­jou­kot maas­taan, Yh­dys­val­lat ja Iran jat­koi­vat uh­kaus­ten latelua

05.01.2020 21:29 0
Iran jatkoi Yhdysvaltojen uhkaamista kostolla, Nato keskeytti operaationsa Irakissa

Iran jatkoi Yh­dys­val­to­jen uh­kaa­mis­ta kos­tol­la, Nato kes­keyt­ti ope­raa­tion­sa Ira­kis­sa

04.01.2020 21:43 0
Kymmenet tuhannet kerääntyivät Bagdadiin suremaan Yhdysvaltain ilmaiskussa kuolleita – iranilainen upseeri uhkaa rankaista kaikkia ulottuvilla olevia amerikkalaisia

Kym­me­net tu­han­net ke­rään­tyi­vät Bag­da­diin su­re­maan Yh­dys­val­tain il­ma­is­kus­sa kuol­lei­ta – ira­ni­lai­nen upseeri uhkaa ran­kais­ta kaikkia ulot­tu­vil­la olevia ame­rik­ka­lai­sia

04.01.2020 15:28 0
Tilaajille
Tuhannet kerääntyivät Bagdadiin suremaan Yhdysvaltain ilmaiskussa kuolleita, joukosta kuului "Kuolema Amerikalle" -huutoja – Trump: iskun tarkoitus oli estää sota

Tu­han­net ke­rään­tyi­vät Bag­da­diin su­re­maan Yh­dys­val­tain il­ma­is­kus­sa kuol­lei­ta, jou­kos­ta kuului "Kuo­le­ma Ame­ri­kal­le" -huu­to­ja – Trump: iskun tar­koi­tus oli estää sota

04.01.2020 12:07 0
Tilaajille
Oliko uusi ilmaisku Bagdadin pohjoispuolella valetta? – Irakin valtiontelevisio syyttää Yhdysvaltoja, mutta nyt jo Irakin armeijakin kiistää iskun

Oliko uusi il­ma­is­ku Bag­da­din poh­jois­puo­lel­la va­let­ta? – Irakin val­tion­te­le­vi­sio syyttää Yh­dys­val­to­ja, mutta nyt jo Irakin ar­mei­ja­kin kiistää iskun

04.01.2020 10:09 0
Tilaajille
Suomalaisia ei evakuoida Irakista – UM: nykyinen turvallisuustaso "vältä kaikkea matkustamista" on toistaiseksi riittävä

Suo­ma­lai­sia ei eva­kuoi­da Ira­kis­ta – UM: ny­kyi­nen tur­val­li­suus­ta­so "vältä kaikkea mat­kus­ta­mis­ta" on tois­tai­sek­si riit­tä­vä

03.01.2020 17:58 0
Trump jatkaa epäonnistunutta politiikkaa sodan keinoilla – Irakin suurin uhrauksin rakennettu valtio uhkaa romahtaa Iranin ja Yhdysvaltojen taistelukenttänä

Trump jatkaa epä­on­nis­tu­nut­ta po­li­tiik­kaa sodan kei­noil­la – Irakin suurin uh­rauk­sin ra­ken­net­tu valtio uhkaa ro­mah­taa Iranin ja Yh­dys­val­to­jen tais­te­lu­kent­tä­nä

03.01.2020 12:29 0
Tilaajille
Irakin pääministeri: tämä johtaa sotaan – Yhdysvallat tappoi ilmaiskussa vaikutusvaltaisen Iranilaisjohtajan Qassim Suleimanin

Irakin pää­mi­nis­te­ri: tämä johtaa sotaan – Yh­dys­val­lat tappoi il­ma­is­kus­sa vai­ku­tus­val­tai­sen Ira­ni­lais­joh­ta­jan Qassim Su­lei­ma­nin

03.01.2020 07:52 0
Kataib Hizbollah -liike täytti Pohjois-Irakissa Isisin jättämän tyhjiön

Kataib Hiz­bol­lah -liike täytti Poh­jois-Ira­kis­sa Isisin jät­tä­män tyhjiön

02.01.2020 08:00 0
Tilaajille
Mielenosoitukset vaativat 15 uutta kuolonuhria – Irakin levottomuuksissa kuollut yhteensä jo yli sata ihmistä

Mie­len­osoi­tuk­set vaa­ti­vat 15 uutta kuo­lon­uh­ria – Irakin le­vot­to­muuk­sis­sa kuollut yh­teen­sä jo yli sata ihmistä

07.10.2019 11:06 0