Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ikäihmisten palvelut
Kotihoidon työntekijät kehittävät omaa työtään – teknologia ja tekoäly toimivat työntekijän tukena arjen työssä
Mainos Lapin hyvinvointialue

Ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jät ke­hit­tä­vät omaa työtään – tek­no­lo­gia ja tekoäly toi­mi­vat työn­te­ki­jän tukena arjen työssä

01.11.2023 06:00
Sodankylän kunnanhallitus tyrmäsi valtuustoaloitteen ikäihmisten pihojen liittymien aurauksesta – kustannus kunnalle olisi ollut puoli miljoonaa euroa

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus tyrmäsi val­tuus­to­aloit­teen ikä­ih­mis­ten pihojen liit­ty­mien au­rauk­ses­ta – kus­tan­nus kun­nal­le olisi ollut puoli mil­joo­naa euroa

04.05.2023 15:08 4
Tilaajille
Lääkeautomaatit tuovat helpotusta kotihoidon ruuhkahuippuihin

Lää­ke­au­to­maa­tit tuovat hel­po­tus­ta ko­ti­hoi­don ruuh­ka­huip­pui­hin

04.05.2023 09:00
Neuvolapäivät Rovaniemen kylien senioreille – tapahtumissa pääsee näkemään joko teatteria tai tanssia

Neu­vo­la­päi­vät Ro­va­nie­men kylien se­nio­reil­le – ta­pah­tu­mis­sa pääsee nä­ke­mään joko teat­te­ria tai tanssia

02.04.2023 06:00
Tilaajille
Rovaniemen ikäihmisten kortteliin ei pääsisi kuka tahansa, vaan asukkaat valittaisiin palveluntarpeen arvioinnin kautta –  pesula purettaisiin, vanhaa lastensairaalaa ei

Ro­va­nie­men ikä­ih­mis­ten kort­te­liin ei pääsisi kuka ta­han­sa, vaan asuk­kaat va­lit­tai­siin pal­ve­lun­tar­peen ar­vioin­nin kautta – pesula pu­ret­tai­siin, vanhaa las­ten­sai­raa­laa ei

20.12.2022 05:00 11
Tilaajille
Ikäihmisten kotihoitoon on saatu Rovaniemellä palkattua lisää henkilöstöä kesän jälkeen – Lapin keskussairaalassa siirtoa odottavia on edelleen

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­toon on saatu Ro­va­nie­mel­lä pal­kat­tua lisää hen­ki­lös­töä kesän jälkeen – Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa siirtoa odot­ta­via on edel­leen

22.11.2022 09:35
Tilaajille
Hoitajamitoitus ei täyty kaikissa Lapin hoivakodeissa – THL:n seurannan mukaan toistakymmentä lappilaista vanhuspalveluyksikköä rikkoi toukokuussa lakia

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus ei täyty kai­kis­sa Lapin hoi­va­ko­deis­sa – THL:n seu­ran­nan mukaan tois­ta­kym­men­tä lap­pi­lais­ta van­hus­pal­ve­lu­yk­sik­köä rikkoi tou­ko­kuus­sa lakia

31.08.2022 07:00
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tarjoama palveluseteli ei kata ikäihmisten asumispalveluiden kustannuksia – jo toinen palveluntuottaja purkaa sopimuksen, vaikka seteliä korotettiin juuri

Ro­va­nie­men kau­pun­gin tar­joa­ma pal­ve­lu­se­te­li ei kata ikä­ih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lui­den kus­tan­nuk­sia – jo toinen pal­ve­lun­tuot­ta­ja purkaa so­pi­muk­sen, vaikka seteliä ko­ro­tet­tiin juuri

27.08.2022 07:00 8
Tilaajille
Palveluasumisen palveluseteleiden arvo nousee Rovaniemellä

Pal­ve­lu­asu­mi­sen pal­ve­lu­se­te­lei­den arvo nousee Ro­va­nie­mel­lä

24.08.2022 21:24
Tilaajille
Rovaniemelle suunnitellaan uutta tehostetun palveluasumisen yksikköä –yksikköön tulisi 19 asiakaspaikkaa

Ro­va­nie­mel­le suun­ni­tel­laan uutta te­hos­te­tun pal­ve­lu­asu­mi­sen yk­sik­köä –yk­sik­köön tulisi 19 asia­kas­paik­kaa

17.03.2022 20:50 1
Tilaajille
Uusi yhteisöllinen senioritalo rakennetaan Rovaniemen keskustaan

Uusi yh­tei­söl­li­nen se­nio­ri­ta­lo ra­ken­ne­taan Ro­va­nie­men kes­kus­taan

12.11.2021 13:06 3
Tilaajille
Ikäihmisiä palaa kaupungin kotihoitoon – Rovaniemi palkkaa lisää hoitajia, sillä yksityiset palveluntuottajat supistavat toimintaansa

Ikä­ih­mi­siä palaa kau­pun­gin ko­ti­hoi­toon – Ro­va­nie­mi palkkaa lisää hoi­ta­jia, sillä yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat su­pis­ta­vat toi­min­taan­sa

13.10.2021 09:51 2
Rovaniemi lisää ikäihmisten lyhytaikaishoidon paikkoja Muurolaan – sote-palvelut ovat yhä ruuhkautuneet

Ro­va­nie­mi lisää ikä­ih­mis­ten ly­hyt­ai­kais­hoi­don paik­ko­ja Muu­ro­laan – sote-pal­ve­lut ovat yhä ruuh­kau­tu­neet

29.09.2021 13:45
Tilaajille
Yksi toipui koronasta Sodankylässä Nutukkaassa – uusia koronatartuntoja ei maanantaina todettu

Yksi toipui ko­ro­nas­ta So­dan­ky­läs­sä Nu­tuk­kaas­sa – uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja ei maa­nan­tai­na todettu

23.11.2020 18:30
Tilaajille
Keväällä Tervolan kunta soitti 340 ikäihmiselle – Puhelut saivat koronarajoitusten aikana iloisen vastaanoton

Ke­vääl­lä Ter­vo­lan kunta soitti 340 ikä­ih­mi­sel­le – Puhelut saivat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten aikana iloisen vas­taan­oton

30.06.2020 11:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Maine ei parane ky­se­le­mäl­lä

20.05.2020 15:45
Tilaajille