Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Pääkirjoitus: Vien­ti­alo­jen sopu on hyvä komp­ro­mis­si – lak­ko­ke­vät voidaan vielä välttää

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Hankkeet
Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin avustusta noin 3,4 miljoonaa euroa – Lappiin kymmenelle hankkeelle yhteensä vajaa miljoona

Harvaan asut­tu­jen aluei­den mat­kai­lu­hank­kei­siin avus­tus­ta noin 3,4 mil­joo­naa euroa – Lappiin kym­me­nel­le hank­keel­le yh­teen­sä vajaa mil­joo­na

07.12.2022 16:35 3
Tilaajille
Lapin korkeakoulujen ja Oulun yliopiston saamenkielistä sote-henkilöstön koulutusta rahoitetaan lähes kahdella miljoonalla eurolla

Lapin kor­kea­kou­lu­jen ja Oulun ylio­pis­ton saa­men­kie­lis­tä so­te-hen­ki­lös­tön kou­lu­tus­ta ra­hoi­te­taan lähes kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla

02.12.2022 20:05 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men seudun mie­len­ter­vey­den Jo­kos-han­ke vei an­siok­kaas­ti hy­vin­voin­tia ja työtä kyliin – pal­kit­tiin Tehemä pois - jär­jes­tö­pal­kin­nol­la

18.11.2022 12:00
Tilaajille
"Monet piirteet lapsissa ovat vahvuuksia" – rovaniemeläisen perheen neurokirjon lapset ovat kuin yö ja päivä

"Monet piir­teet lap­sis­sa ovat vah­vuuk­sia" – ro­va­nie­me­läi­sen perheen neu­ro­kir­jon lapset ovat kuin yö ja päivä

08.11.2022 15:32
Tilaajille
Sodankylän kunta toteutti matkailun kehittämissuunnitelman – matkailu Sodankylässä perustuu ennen kaikkea luontomatkailuun, tapahtumiin ja sijaintiin keskellä Lappia

So­dan­ky­län kunta to­teut­ti mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man – mat­kai­lu So­dan­ky­läs­sä pe­rus­tuu ennen kaikkea luon­to­mat­kai­luun, ta­pah­tu­miin ja si­jain­tiin kes­kel­lä Lappia

13.10.2022 20:00
Tilaajille
Ranuan matkailuyhdistys hakee kunnalta 30 000 euron lainaa hankkeen toteuttamiseen

Ranuan mat­kai­luyh­dis­tys hakee kun­nal­ta 30 000 euron lainaa hank­keen to­teut­ta­mi­seen

13.10.2022 13:58
Tilaajille
Tervolan Kätkävaaralle rakennetaan uutta luontoreittiä – sisältää paljon portaita ja ainakin yhden kodan

Ter­vo­lan Kät­kä­vaa­ral­le ra­ken­ne­taan uutta luon­to­reit­tiä – si­säl­tää paljon por­tai­ta ja ainakin yhden kodan

29.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Lapin yliopistolle 900 000 euron rahoitus kahteen sosiaalityön tutkimushankkeeseen

Lapin ylio­pis­tol­le 900 000 euron ra­hoi­tus kahteen so­siaa­li­työn tut­ki­mus­hank­kee­seen

02.09.2022 09:21
Tilaajille
Kylien parhaat puolet esiin työpajojen avulla – "Kartoitamme kylän identiteettiä, vahvuuksia sekä kehittämistarpeita"

Kylien parhaat puolet esiin työ­pa­jo­jen avulla – "­Kar­toi­tam­me kylän iden­ti­teet­tiä, vah­vuuk­sia sekä ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta"

20.07.2022 07:00
Tilaajille
Matkailuporoille oma hyvinvointikriteeristö – rekikoirille julkaistiin hyvinvointikriteerit jo syksyllä 2021

Mat­kai­lu­po­roil­le oma hy­vin­voin­tik­ri­tee­ris­tö – re­ki­koi­ril­le jul­kais­tiin hy­vin­voin­tik­ri­tee­rit jo syk­syl­lä 2021

01.06.2022 18:17 1
Tilaajille
Tampereelle porattiin geolämpökaivo – Napapiirin Energia ja Vesi oy mukana hankkeessa

Tam­pe­reel­le po­rat­tiin geo­läm­pö­kai­vo – Na­pa­pii­rin Energia ja Vesi oy mukana hank­kees­sa

28.05.2022 12:40 6
Tilaajille
Sallan kunnan ja Piste Kollektiiviin hankeyhteistyössä halutaan tarjota taidekokemuksia ikäihmisille

Sallan kunnan ja Piste Kol­lek­tii­viin han­keyh­teis­työs­sä ha­lu­taan tarjota tai­de­ko­ke­muk­sia ikäih­mi­sil­le

04.05.2022 17:43
Tilaajille
Vammaiset taiteilijat törmäävät yhä kynnyksiin taidekoulutus- ja residenssihaussa – yhdenvertaisuushanke näkyy myös pohjoisessa

Vam­mai­set tai­tei­li­jat tör­mää­vät yhä kyn­nyk­siin tai­de­kou­lu­tus- ja re­si­dens­si­haus­sa – yh­den­ver­tai­suus­han­ke näkyy myös poh­joi­ses­sa

22.03.2022 17:30
Tilaajille
Utsjoen matkailun vastuullisuutta kehitetään hanketyöllä

Utsjoen mat­kai­lun vas­tuul­li­suut­ta ke­hi­te­tään han­ke­työl­lä

01.02.2022 17:56
Tilaajille
Rovaniemi ottaa uuden mallin käyttöön Napapiirin koulun rakentamisessa

Ro­va­nie­mi ottaa uuden mallin käyt­töön Na­pa­pii­rin koulun ra­ken­ta­mi­ses­sa

25.11.2021 18:00 8
Tilaajille
"Vihdoin rukouksiini vastattiin" – Phaiwan Uusipulkamo oli työttömänä vuosikymmeniä ennen kuin sai ensimmäisen palkkatyönsä Suomesta

"Vih­doin ru­kouk­sii­ni vas­tat­tiin" – Phaiwan Uu­si­pul­ka­mo oli työt­tö­mä­nä vuo­si­kym­me­niä ennen kuin sai en­sim­mäi­sen palk­ka­työn­sä Suo­mes­ta

23.11.2021 16:04 7
Tilaajille
Itä-Lapissa edistetään yrittäjien yhteistyötä kuntarajojen yli – tavoitteena elävöittää alueen yritystoimintaa ja edistää muuttoliikettä Itä-Lapin kuntiin

Itä-La­pis­sa edis­te­tään yrit­tä­jien yh­teis­työ­tä kun­ta­ra­jo­jen yli – ta­voit­tee­na elä­vöit­tää alueen yri­tys­toi­min­taa ja edistää muut­to­lii­ket­tä Itä-La­pin kuntiin

06.07.2021 09:36
Tilaajille
Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaaran monitoimitalon esitys hyväksyttiin viimein Rovaniemellä – rakennuksen liikuntasalista tehdään tapahtumakeskus

Na­pa­pii­ri-Ni­va­vaa­ra-Sy­vä­sen­vaa­ran mo­ni­toi­mi­ta­lon esitys hy­väk­syt­tiin viimein Ro­va­nie­mel­lä – ra­ken­nuk­sen lii­kun­ta­sa­lis­ta tehdään ta­pah­tu­ma­kes­kus

29.06.2021 18:34
Tilaajille
Kirjasto alkaa lainaamaan kaupunkilaisille urheiluvälineitä – pian hyllystä löytyvät petankki, mölkky ja kahvakuulat

Kir­jas­to alkaa lai­naa­maan kau­pun­ki­lai­sil­le ur­hei­lu­vä­li­nei­tä – pian hyl­lys­tä löy­ty­vät pe­tank­ki, mölkky ja kah­va­kuu­lat

10.06.2021 10:40
Meri-Lapin matkailun markkinointiin uusia panostuksia verkkosivun uudistamisen ja markkinointiryhmän avulla

Me­ri-La­pin mat­kai­lun mark­ki­noin­tiin uusia pa­nos­tuk­sia verk­ko­si­vun uu­dis­ta­mi­sen ja mark­ki­noin­ti­ryh­män avulla

30.03.2021 16:49
Tilaajille