Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hankkeet
Inarilainen Petra Laiti Pohjoismaiden saamelaisalueiden ilmasto-oikeushankkeeseen

Ina­ri­lai­nen Petra Laiti Poh­jois­mai­den saa­me­lais­aluei­den il­mas­to-oi­keus­hank­kee­seen

10.08.2023 08:49 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­pi­lais­ten muis­ti­ter­veyt­tä edis­tä­mäs­sä

29.06.2023 05:00
Utsjoki EU:n syrjäisten alueiden kehityshankkeen kohteena: huolta aiheuttaa ennen kaikkea Tenojoen lohitilanne ja kalastuskiellon vaikutukset

Utsjoki EU:n syr­jäis­ten aluei­den ke­hi­tys­hank­keen koh­tee­na: huolta ai­heut­taa ennen kaikkea Te­no­joen lo­hi­ti­lan­ne ja ka­las­tus­kiel­lon vai­ku­tuk­set

24.05.2023 20:57 1
Tilaajille
Saamelaiskäräjät on pettynyt saamelaistietoa nuorille välittävän hankkeen päättymiseen

Saa­me­lais­kä­rä­jät on pet­ty­nyt saa­me­lais­tie­toa nuo­ril­le vä­lit­tä­vän hank­keen päät­ty­mi­seen

27.03.2023 10:56 7
Tilaajille
Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin avustusta noin 3,4 miljoonaa euroa – Lappiin kymmenelle hankkeelle yhteensä vajaa miljoona

Harvaan asut­tu­jen aluei­den mat­kai­lu­hank­kei­siin avus­tus­ta noin 3,4 mil­joo­naa euroa – Lappiin kym­me­nel­le hank­keel­le yh­teen­sä vajaa mil­joo­na

07.12.2022 16:35 3
Tilaajille
Lapin korkeakoulujen ja Oulun yliopiston saamenkielistä sote-henkilöstön koulutusta rahoitetaan lähes kahdella miljoonalla eurolla

Lapin kor­kea­kou­lu­jen ja Oulun yli­opis­ton saa­men­kie­lis­tä sote-hen­ki­lös­tön kou­lu­tus­ta ra­hoi­te­taan lähes kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla

02.12.2022 20:05 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men seudun mie­len­ter­vey­den Jo­kos-han­ke vei an­siok­kaas­ti hy­vin­voin­tia ja työtä kyliin – pal­kit­tiin Tehemä pois - jär­jes­tö­pal­kin­nol­la

18.11.2022 12:00
Tilaajille
"Monet piirteet lapsissa ovat vahvuuksia" – rovaniemeläisen perheen neurokirjon lapset ovat kuin yö ja päivä

"Monet piir­teet lap­sis­sa ovat vah­vuuk­sia" – ro­va­nie­me­läi­sen perheen neu­ro­kir­jon lapset ovat kuin yö ja päivä

08.11.2022 15:32
Tilaajille
Sodankylän kunta toteutti matkailun kehittämissuunnitelman – matkailu Sodankylässä perustuu ennen kaikkea luontomatkailuun, tapahtumiin ja sijaintiin keskellä Lappia

So­dan­ky­län kunta to­teut­ti mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man – mat­kai­lu So­dan­ky­läs­sä pe­rus­tuu ennen kaikkea luon­to­mat­kai­luun, ta­pah­tu­miin ja si­jain­tiin kes­kel­lä Lappia

13.10.2022 20:00
Tilaajille
Ranuan matkailuyhdistys hakee kunnalta 30 000 euron lainaa hankkeen toteuttamiseen

Ranuan mat­kai­lu­yh­dis­tys hakee kun­nal­ta 30 000 euron lainaa hank­keen to­teut­ta­mi­seen

13.10.2022 13:58
Tilaajille
Tervolan Kätkävaaralle rakennetaan uutta luontoreittiä – sisältää paljon portaita ja ainakin yhden kodan

Ter­vo­lan Kät­kä­vaa­ral­le ra­ken­ne­taan uutta luon­to­reit­tiä – si­säl­tää paljon por­tai­ta ja ainakin yhden kodan

29.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Lapin yliopistolle 900 000 euron rahoitus kahteen sosiaalityön tutkimushankkeeseen

Lapin yli­opis­tol­le 900 000 euron ra­hoi­tus kahteen so­siaa­li­työn tut­ki­mus­hank­kee­seen

02.09.2022 09:21
Tilaajille
Kylien parhaat puolet esiin työpajojen avulla – "Kartoitamme kylän identiteettiä, vahvuuksia sekä kehittämistarpeita"

Kylien parhaat puolet esiin työ­pa­jo­jen avulla – "­Kar­toi­tam­me kylän iden­ti­teet­tiä, vah­vuuk­sia sekä ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta"

20.07.2022 07:00
Tilaajille
Matkailuporoille oma hyvinvointikriteeristö – rekikoirille julkaistiin hyvinvointikriteerit jo syksyllä 2021

Mat­kai­lu­po­roil­le oma hy­vin­voin­ti­kri­tee­ris­tö – re­ki­koi­ril­le jul­kais­tiin hy­vin­voin­ti­kri­tee­rit jo syk­syl­lä 2021

01.06.2022 18:17 1
Tilaajille
Tampereelle porattiin geolämpökaivo – Napapiirin Energia ja Vesi oy mukana hankkeessa

Tam­pe­reel­le po­rat­tiin geo­läm­pö­kai­vo – Na­pa­pii­rin Energia ja Vesi oy mukana hank­kees­sa

28.05.2022 12:40 6
Tilaajille
Sallan kunnan ja Piste Kollektiiviin hankeyhteistyössä halutaan tarjota taidekokemuksia ikäihmisille

Sallan kunnan ja Piste Kol­lek­tii­viin han­ke­yh­teis­työs­sä ha­lu­taan tarjota tai­de­ko­ke­muk­sia ikä­ih­mi­sil­le

04.05.2022 17:43
Tilaajille
Vammaiset taiteilijat törmäävät yhä kynnyksiin taidekoulutus- ja residenssihaussa – yhdenvertaisuushanke näkyy myös pohjoisessa

Vam­mai­set tai­tei­li­jat tör­mää­vät yhä kyn­nyk­siin tai­de­kou­lu­tus- ja re­si­dens­si­haus­sa – yh­den­ver­tai­suus­han­ke näkyy myös poh­joi­ses­sa

22.03.2022 17:30
Tilaajille
Utsjoen matkailun vastuullisuutta kehitetään hanketyöllä

Utsjoen mat­kai­lun vas­tuul­li­suut­ta ke­hi­te­tään han­ke­työl­lä

01.02.2022 17:56
Tilaajille
Rovaniemi ottaa uuden mallin käyttöön Napapiirin koulun rakentamisessa

Ro­va­nie­mi ottaa uuden mallin käyt­töön Na­pa­pii­rin koulun ra­ken­ta­mi­ses­sa

25.11.2021 18:00 8
Tilaajille
"Vihdoin rukouksiini vastattiin" – Phaiwan Uusipulkamo oli työttömänä vuosikymmeniä ennen kuin sai ensimmäisen palkkatyönsä Suomesta

"Vih­doin ru­kouk­sii­ni vas­tat­tiin" – Phaiwan Uu­si­pul­ka­mo oli työt­tö­mä­nä vuo­si­kym­me­niä ennen kuin sai en­sim­mäi­sen palk­ka­työn­sä Suo­mes­ta

23.11.2021 16:04 8
Tilaajille