Kysely: Enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta ei halua Suomen tai­pu­van Turkin eh­toi­hin Na­to–­jä­se­nyy­del­le, kertoo HS

Naton huippukokous: Suomen, Ruotsin ja Turkin joh­ta­jat ta­paa­vat tiis­tai­na

Kolumni: Mitä ja kenen pitää pyytää an­teek­si

Rovaniemi
Kuukausi
Rovaniemi aloittaa viidennet koronarokotukset voimakkaasti immuunipuutteisille

Ro­va­nie­mi aloit­taa vii­den­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

21.06.2022 13:34
Tilaajille
Rovaniemen kaupungille sakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta kevään työtaistelujen aikana – myös KT ja kolme muuta kaupunkia tuomittiin

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le sakkoa työ­rau­ha­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta kevään työ­tais­te­lu­jen aikana – myös KT ja kolme muuta kau­pun­kia tuo­mit­tiin

20.06.2022 20:21 2
Antti Lassila Rovaniemen sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virkaan toistaiseksi

Antti Lassila Ro­va­nie­men si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen toi­mi­ala­joh­ta­jan virkaan tois­tai­sek­si

13.06.2022 22:30
Tilaajille
Burleskitaiteilijat kritisoivat yhteiskuntaa ennakkoluuloista välittämättä – "Keskeisiä teemoja minulla ovat eläinoikeudet"

Bur­les­ki­tai­tei­li­jat kri­ti­soi­vat yh­teis­kun­taa en­nak­ko­luu­lois­ta vä­lit­tä­mät­tä – "Kes­kei­siä teemoja minulla ovat eläi­noi­keu­det"

09.06.2022 18:48 3
Tilaajille
Kaupunkistrategiasta riisuttiin ”kansankieli”
Kolumni

Kau­pun­ki­stra­te­gias­ta rii­sut­tiin ”kan­san­kie­li”

07.06.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ark­ti­sen muo­toi­lun tu­le­vai­suus jäissä?

07.06.2022 05:00
Tilaajille
Kolme Lapin kuntaa vertailussa: pitkällä aikavälillä mitattuna Rovaniemi on aurinkoisin, ennätyskesä oli vuonna 2006

Kolme Lapin kuntaa ver­tai­lus­sa: pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä mi­tat­tu­na Ro­va­nie­mi on au­rin­koi­sin, en­nä­tys­ke­sä oli vuonna 2006

03.06.2022 14:00
Tilaajille
Arvio: Tulevan päävierailijan täystehonäyttöjä – Monitoimimuusikko Olli Mustonen tarjoili Lapin kamariorkesterin kevätkauden päätteeksi taiteellisesti triplatäytteisen runsaudensarven

Arvio: Tulevan pää­vie­rai­li­jan täys­te­ho­näyt­tö­jä – Mo­ni­toi­mi­muu­sik­ko Olli Mus­to­nen tar­joi­li Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin ke­vät­kau­den päät­teek­si tai­teel­li­ses­ti trip­la­täyt­tei­sen run­sau­den­sar­ven

28.05.2022 16:04 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koulun huu­to­kaup­pa kes­key­tet­tä­vä

26.05.2022 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemi kilpailuttaa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelut

Ro­va­nie­mi kil­pai­lut­taa kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ja so­siaa­li­sen kun­tou­tuk­sen os­to­pal­ve­lut

18.05.2022 18:26 2
Tilaajille
Rovaniemellä jäähallitoiminta siirtyy Santasportilta Lappi Areenan vastuulle

Ro­va­nie­mel­lä jää­hal­li­toi­min­ta siirtyy San­tas­por­til­ta Lappi Areenan vas­tuul­le

09.05.2022 18:59 5
Tilaajille
Liputuksia on näkynyt Rovaniemellä rajoitetusti – syynä kunta-alan lakko

Li­pu­tuk­sia on näkynyt Ro­va­nie­mel­lä ra­joi­te­tus­ti – syynä kun­ta-alan lakko

09.05.2022 18:11
Tilaajille
Rovaniemen pääkirjaston muutto viivästyy viikolla – syynä kunta-alan lakko

Ro­va­nie­men pää­kir­jas­ton muutto vii­väs­tyy vii­kol­la – syynä kun­ta-alan lakko

09.05.2022 15:04
Tilaajille
Rovaniemen Ounasmetsän alueelle uusi leikkipuisto

Ro­va­nie­men Ou­nas­met­sän alueel­le uusi leik­ki­puis­to

05.05.2022 18:04
Tilaajille
Arki palasi Rantavitikan koululla Rovaniemellä normaaliksi: "Tapahtunut ei ole vaatinut koululla erityisjärjestelyjä" – poliisi selvittänyt puukotuksen motiivin

Arki palasi Ran­ta­vi­ti­kan kou­lul­la Ro­va­nie­mel­lä nor­maa­lik­si: "Ta­pah­tu­nut ei ole vaa­ti­nut kou­lul­la eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä" – ­po­lii­si sel­vit­tä­nyt puu­ko­tuk­sen mo­tii­vin

20.04.2022 11:10
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus vaatii Ounastähden kehittämiskuntayhtymää kutsumaan koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen – kokouksessa käsitellään Heli Välikankaan virkasuhteen jatkamisedellytyksiä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus vaatii Ou­nas­täh­den ke­hit­tä­mis­kun­ta­yh­ty­mää kut­su­maan koolle yli­mää­räi­sen yh­ty­mä­ko­kouk­sen – ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­lään Heli Vä­li­kan­kaan vir­ka­suh­teen jat­ka­mis­edel­ly­tyk­siä

14.04.2022 15:41 15
Tilaajille
Rekkakuski jäi perävaunun kaaduttua puristuksiin ajoneuvon hyttiin – pelastuslaitos joutui purkutöihin,  loukkaantunut kuljettaja vietiin sairaalaan

Rek­ka­kus­ki jäi pe­rä­vau­nun kaa­dut­tua pu­ris­tuk­siin ajo­neu­von hyttiin – ­pe­las­tus­lai­tos joutui pur­ku­töi­hin, louk­kaan­tu­nut kul­jet­ta­ja vietiin sai­raa­laan

14.04.2022 11:27
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki tarjoaa keskusteluapua ja tukea Rantavitikan koulun puukotuksen johdosta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki tarjoaa kes­kus­te­lu­apua ja tukea Ran­ta­vi­ti­kan koulun puu­ko­tuk­sen joh­dos­ta

13.04.2022 12:59
Karkkisadetta luvassa! Rovaniemen abit pääsevät tänään juhlimaan penkkareita – kulkue starttaa kello 12:30

Kark­ki­sa­det­ta lu­vas­sa! Ro­va­nie­men abit pää­se­vät tänään juh­li­maan penk­ka­rei­ta – kulkue start­taa kello 12:30

13.04.2022 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Esi­mies­työn ar­vos­te­lu ei kehitä pal­ve­lu­ja

13.04.2022 05:00 1
Tilaajille