Kaavoitus
Kuukausi
Sairaalanniemen rakentaminen etenee – helmikuussa valitaan lopullinen esitys uudeksi kaavaksi

Sai­raa­lan­nie­men ra­ken­ta­mi­nen etenee – hel­mi­kuus­sa va­li­taan lo­pul­li­nen esitys uudeksi kaa­vak­si

14.10.2020 06:30 3
Tilaajille
Simon kunta osti Stora Enson vanhan mökkikylän ja aikoo kaavoittaa merenrantaan unelmien omakotialueen

Simon kunta osti Stora Enson vanhan mök­ki­ky­län ja aikoo kaa­voit­taa me­ren­ran­taan unel­mien oma­ko­ti­alueen

02.10.2020 16:32 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Riit­tää­kö päät­tä­jien rohkeus Ro­va­nie­mel­lä?

23.09.2020 19:14 0
Tilaajille
Päiväkirja: Älkää kehittäkö Oukkua enää yhtään lisää!
Kolumni Taru Salo

Päi­vä­kir­ja: Älkää ke­hit­tä­kö Oukkua enää yhtään lisää!

22.09.2020 08:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Kittilän kunnanhallitus: Kellovuoman tuulivoimahanke vaatii yhä jatkovalmistelua

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus: Kel­lo­vuo­man tuu­li­voi­ma­han­ke vaatii yhä jat­ko­val­mis­te­lua

26.08.2020 13:55 0
Tilaajille
Melu ja vilkkuvat valot puheena Karungissa – Tuulivoiman vastustajat tulivat joukolla Karhakkamaan kaavan yleisötilaisuuteen

Melu ja vilk­ku­vat valot puheena Ka­run­gis­sa – Tuu­li­voi­man vas­tus­ta­jat tulivat jou­kol­la Kar­hak­ka­maan kaavan ylei­sö­ti­lai­suu­teen

19.08.2020 19:30 1
Tilaajille
Sodankylän osayleiskaavan muutos vireille – viitostielle uusi linjaus ja varaus tievaihtoehdoille Sakatin kaivokseen

So­dan­ky­län osa­yleis­kaa­van muutos vi­reil­le – vii­tos­tiel­le uusi linjaus ja varaus tie­vaih­to­eh­doil­le Sakatin kai­vok­seen

17.08.2020 16:58 1
Tilaajille
Toinen yritys – Ylitornion Reväsvaaraan kaavaillaan 12 tuulimyllyn rakentamiseksi osayleiskaavaa

Toinen yritys – Yli­tor­nion Re­väs­vaa­raan kaa­vail­laan 12 tuu­li­myl­lyn ra­ken­ta­mi­sek­si osa­yleis­kaa­vaa

12.08.2020 16:34 2
Tilaajille
Keskustoissa olevien huoltoasemien elintila ahtaalla – Rovaniemen Erottajan huoltoasemat pistetään vielä kerran kuntoon

Kes­kus­tois­sa olevien huol­to­ase­mien elin­ti­la ah­taal­la – Ro­va­nie­men Erot­ta­jan huol­to­ase­mat pis­te­tään vielä kerran kuntoon

23.07.2020 09:30 1
Tilaajille
Virkamiehet vakuuttavat: Rovaniemellä rakennetaan tulvarajan yläpuolelle

Vir­ka­mie­het va­kuut­ta­vat: Ro­va­nie­mel­lä ra­ken­ne­taan tul­va­ra­jan ylä­puo­lel­le

03.06.2020 19:30 2
Tilaajille
Koskipuiston kaava palautettiin takaisin valmisteluun Rovaniemellä

Kos­ki­puis­ton kaava pa­lau­tet­tiin ta­kai­sin val­mis­te­luun Ro­va­nie­mel­lä

01.06.2020 19:30 1
Tilaajille
Asiantuntija: Kaavaehdotus ei suojaa Katajarannan punaista tupaa – "Käytännössä siinä suojellaan vain hirsikehä"

Asian­tun­ti­ja: Kaa­va­eh­do­tus ei suojaa Ka­ta­ja­ran­nan pu­nais­ta tupaa – "Käy­tän­nös­sä siinä suo­jel­laan vain hir­si­ke­hä"

15.04.2020 07:25 0
Punaisen tuvan asemakaavamuutos nytkähti eteenpäin Rovaniemellä

Pu­nai­sen tuvan ase­ma­kaa­va­muu­tos nyt­käh­ti eteen­päin Ro­va­nie­mel­lä

06.04.2020 19:42 0
Tilaajille
Punaisen tuvan tontin suojelu laajenee

Pu­nai­sen tuvan tontin suojelu laa­je­nee

03.04.2020 08:52 0
Tilaajille
Keminmaan Rajakangasta päästään rakentamaan – KHO hylkäsi viimeisenkin valituslupahakemuksen kaavasta

Ke­min­maan Ra­ja­kan­gas­ta pääs­tään ra­ken­ta­maan – KHO hylkäsi vii­mei­sen­kin va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen kaa­vas­ta

31.03.2020 15:06 0
Tilaajille
Rovaniemi myönsi jatkoaikaa ravintola Sampon tyhjillään olevan tontin rakentamiseen

Ro­va­nie­mi myönsi jat­ko­ai­kaa ra­vin­to­la Sampon tyh­jil­lään olevan tontin ra­ken­ta­mi­seen

18.03.2020 10:05 0
Tilaajille
Iso tontti parkkipaikkana: Ravintola Sampon tontti on ollut vuosikausia parkkipaikkana – yrittäjä haluaa lykätä rakentamista

Iso tontti park­ki­paik­ka­na: Ra­vin­to­la Sampon tontti on ollut vuo­si­kau­sia park­ki­paik­ka­na – yrit­tä­jä haluaa lykätä ra­ken­ta­mis­ta

02.02.2020 18:57 0
Tilaajille
Näin biotuotetehdas muuttaisi Vainion ja Marttalan maisemia

Näin bio­tuo­te­teh­das muut­tai­si Vainion ja Mart­ta­lan mai­se­mia

24.01.2020 10:37 0
Keminmaa on tuulivoimakartalla tyhjä läntti – kunnassa pohditaan nyt periaatelinjaa voimaloihin

Ke­min­maa on tuu­li­voi­ma­kar­tal­la tyhjä läntti – kun­nas­sa poh­di­taan nyt pe­ri­aa­te­lin­jaa voi­ma­loi­hin

23.01.2020 14:41 0
Tilaajille
Katajarannalle suunnitellaan julkista saunaa, ravintolaa ja majoitustiloja – kaavoitus on lähes valmis, yrittäjä ei vielä halua puhua kustannuksista

Ka­ta­ja­ran­nal­le suun­ni­tel­laan jul­kis­ta saunaa, ra­vin­to­laa ja ma­joi­tus­ti­lo­ja – kaa­voi­tus on lähes valmis, yrit­tä­jä ei vielä halua puhua kus­tan­nuk­sis­ta

20.01.2020 06:30 0
Tilaajille