Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kuvagalleria: Kont­ti­sen ki­sois­sa nähtiin rä­väk­kää lasten pu­ku­lois­toa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Gallup
Kesätyönhaussa puuttuvaa työkokemusta voi paikata muulla osaamisella – "Osaamisen sanoittaminen on nykyaikaisen työn hakemisen juttu"

Ke­sä­työn­haus­sa puut­tu­vaa työ­ko­ke­mus­ta voi paikata muulla osaa­mi­sel­la – "O­saa­mi­sen sa­noit­ta­mi­nen on ny­ky­ai­kai­sen työn ha­ke­mi­sen juttu"

09.02.2023 08:00
Gallup: Kysyimme Meri-Lappilaisilta musiikkialan ihmisiltä, mitkä kappaleet heidän kodeissaan soivat jouluisin?

Gallup: Ky­syim­me Me­ri-Lap­pi­laisil­ta mu­siik­ki­alan ih­mi­sil­tä, mitkä kap­pa­leet heidän ko­deis­saan soivat jou­lui­sin?

21.12.2022 15:00
Nyt puhuvat tavalliset lappilaiset: Sähkölasku ei vielä pelota – hallituksen sähkötuki suotaisiin sitä oikeasti tarvitseville

Nyt puhuvat ta­val­li­set lap­pi­lai­set: Säh­kö­las­ku ei vielä pelota – hal­li­tuk­sen säh­kö­tu­ki suo­tai­siin sitä oi­keas­ti tar­vit­se­vil­le

20.12.2022 18:30 26
Tilaajille
Entinen pääministeripuolue keskusta kamppailee vaalien jämäsijoista rinta rinnan verivihollisensa vihreiden kanssa – uuteen nousuun tarvitaan ihme
Pääkirjoitus

Entinen pää­mi­nis­te­ri­puo­lue kes­kus­ta kamp­pai­lee vaalien jä­mä­si­jois­ta rinta rinnan ve­ri­vi­hol­li­sen­sa vih­rei­den kanssa – uuteen nousuun tar­vi­taan ihme

08.12.2022 20:00 21
Tilaajille
Gallup: Mitä mieltä torniolaiset ovat alueen julkisista liikenneyhteyksistä?

Gallup: Mitä mieltä tor­nio­lai­set ovat alueen jul­ki­sis­ta lii­ken­neyh­teyk­sis­tä?

19.10.2022 19:30
Tilaajille
Vaikka aluepoliittisilla tukitoimilla on kansan enemmistön kannatus, aluepoliittiset toimet ovat jääneet toistaiseksi vaatimattomiksi – onko suunta muuttumassa?
Pääkirjoitus

Vaikka alue­po­liit­ti­sil­la tu­ki­toi­mil­la on kansan enem­mis­tön kan­na­tus, alue­po­liit­ti­set toimet ovat jääneet tois­tai­sek­si vaa­ti­mat­to­mik­si – onko suunta muut­tu­mas­sa?

12.10.2022 05:00 4
Tilaajille
Lapin Kansan mielipidekysely: Suurin osa suomalaisista hyväksyy haja-asutusalueiden tukemisen

Lapin Kansan mie­li­pi­de­ky­se­ly: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta hy­väk­syy ha­ja-asu­tus­aluei­den tu­ke­mi­sen

10.10.2022 06:30 2
Tilaajille
Gallup: Mitä ajatuksia Veitsiluotoon suunniteltu uusi tekstiilitehdas herättää kemiläisissä?

Gallup: Mitä aja­tuk­sia Veit­si­luo­toon suun­ni­tel­tu uusi teks­tii­li­teh­das he­rät­tää ke­mi­läi­sis­sä?

20.06.2022 19:59 5
Tilaajille
Kysely: Suomalaisten maanpuolustustahto on mittaushistorian korkein – myös Nato-jäsenyyden kannatus noussut reilusti viime syksystä

Kysely: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to on mit­taus­his­to­rian korkein – myös Na­to-jä­se­nyy­den kan­na­tus noussut rei­lus­ti viime syk­sys­tä

18.05.2022 10:30
HS -gallup: Kokoomus kiri suosituimmaksi, keskusta neljäntenä

HS -gal­lup: Ko­koo­mus kiri suo­si­tuim­mak­si, kes­kus­ta nel­jän­te­nä

22.04.2022 07:54 7
Tilaajille
Kysyimme lappilaisilta, mitä mieltä he ovat Venäjän toimista – tilanne kauhistuttaa kaikkia, mutta kysymys Suomeen kohdistuvasta uhasta jakaa mielipiteitä

Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta, mitä mieltä he ovat Venäjän toi­mis­ta – tilanne kau­his­tut­taa kaik­kia, mutta kysymys Suomeen koh­dis­tu­vas­ta uhasta jakaa mie­li­pi­tei­tä

24.02.2022 16:42 7
Tilaajille
Metsävallankaappausuhka ei heikentänyt suomalaisten unionimyönteisyyttä, jäsenyyden hyödyt katsotaan yhä haittoja isommiksi
Pääkirjoitus

Met­sä­val­lan­kaap­paus­uh­ka ei hei­ken­tä­nyt suo­ma­lais­ten unio­ni­myön­tei­syyt­tä, jä­se­nyy­den hyödyt kat­so­taan yhä hait­to­ja isom­mik­si

20.07.2021 17:24 5
Tilaajille
Ilmaisia lounaita ei ole, mutta entä kahvia?
Kolumni

Il­mai­sia lou­nai­ta ei ole, mutta entä kahvia?

01.07.2021 06:00
Tilaajille
Gallup: Mitä sitä vappuna tehdäänkään? – Grillinpesua, bulldoggin muotoinen ilmapallo ja "muutama pussi" munkkeja

Gallup: Mitä sitä vappuna teh­dään­kään? – Gril­lin­pe­sua, bull­dog­gin muo­toi­nen il­ma­pal­lo ja "muu­ta­ma pussi" munk­ke­ja

30.04.2021 17:55 1
Tilaajille
Gallup: Mitä liikunta merkitsee sinulle? – "Joukkueurheilussa saa uusia kavereita"

Gallup: Mitä lii­kun­ta mer­kit­see si­nul­le? – "Jouk­kueur­hei­lus­sa saa uusia ka­ve­rei­ta"

17.06.2020 17:21
Nuoret joutuvat jännittämään kesäreissujen toteutumista ja tivoliin pääsyä, mutta koko kesää korona ei kaada – näin nuoret kertovat kesäsuunnitelmistaan

Nuoret jou­tu­vat jän­nit­tä­mään ke­sä­reis­su­jen to­teu­tu­mis­ta ja ti­vo­liin pääsyä, mutta koko kesää korona ei kaada – näin nuoret ker­to­vat ke­sä­suun­ni­tel­mis­taan

29.05.2020 21:12
Tilaajille
Gallup: Kuinka poikkeusaika on vaikuttanut korkeakouluopintoihin? – ”Kotona on vaikeampi keskittyä opiskeluihin”

Gallup: Kuinka poik­keus­ai­ka on vai­kut­ta­nut kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin? – ”Kotona on vai­keam­pi kes­kit­tyä opis­ke­lui­hin”

21.05.2020 06:25
Maaseudun Tulevaisuus: Verojen kiristäminen on suosituin keino koronalaskun kuittaamiseksi

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus: Verojen ki­ris­tä­mi­nen on suo­si­tuin keino ko­ro­na­las­kun kuit­taa­mi­sek­si

11.05.2020 07:51
Tilaajille
Ylen gallup: Sdp nousi Suomen suurimmaksi puolueeksi, perussuomalaiset putosi kolmanneksi kokoomuksen taakse

Ylen gallup: Sdp nousi Suomen suu­rim­mak­si puo­lueek­si, pe­rus­suo­ma­lai­set putosi kol­man­nek­si ko­koo­muk­sen taakse

07.05.2020 08:59
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Unoh­de­taan gal­lu­pit

16.04.2020 22:31
Tilaajille