Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Finnhems
Lappi ei ole saamassa lääkäriä helikopteriin – sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Jukka Mattilan mukaan kyse on kustannusten lisäksi ensihoitolääkäreiden saatavuudesta

Lappi ei ole saa­mas­sa lää­kä­riä he­li­kop­te­riin – sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­rin Jukka Mat­ti­lan mukaan kyse on kus­tan­nus­ten lisäksi en­si­hoi­to­lää­kä­rei­den saa­ta­vuu­des­ta

14.10.2022 20:07 4
Tilaajille
Pätkivä koulutustoiminta näkyy jo lentäjävajeena lääkärihelikoptereissa – Finnhems aloittaa muutosneuvottelut

Pätkivä kou­lu­tus­toi­min­ta näkyy jo len­tä­jä­va­jee­na lää­kä­ri­he­li­kop­te­reis­sa – Finn­hems aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut

13.10.2022 19:21
Tilaajille
Lapin Finnhemsissä korostuu vaikeat olosuhteet – "Eilen oli haastava keli, jouduimme lentämään pilvien yläpuolella"

Lapin Finn­hem­sis­sä ko­ros­tuu vaikeat olo­suh­teet – "Eilen oli haas­ta­va keli, jou­duim­me len­tä­mään pilvien ylä­puo­lel­la"

15.07.2022 06:30 1
Tilaajille
Lapin Finnhemsillä ei ole helikopterilääkäriä, eikä sellaista kuulemma tule – tehokkaampi helikopteri sen sijaan voi tulla lähivuosina

Lapin Finn­hem­sil­lä ei ole he­li­kop­te­ri­lää­kä­riä, eikä sel­lais­ta kuu­lem­ma tule – te­hok­kaam­pi he­li­kop­te­ri sen sijaan voi tulla lä­hi­vuo­si­na

15.07.2022 06:30 4
Tilaajille
Finnhems sopimukseen Rovaniemen, Oulun ja Kuopion tukikohtien helikopterikaluston vuokrauksesta

Finn­hems so­pi­muk­seen Ro­va­nie­men, Oulun ja Kuopion tu­ki­koh­tien he­li­kop­te­ri­ka­lus­ton vuok­rauk­ses­ta

13.07.2021 14:52
Tilaajille
Uudet lääkäri- ja lääkintäautot liikenteeseen Rovaniemellä joulukuun alussa

Uudet lää­kä­ri- ja lää­kin­tä­au­tot lii­ken­tee­seen Ro­va­nie­mel­lä jou­lu­kuun alussa

18.11.2020 16:38
Tilaajille
Ministeri Kiuru vastasi kirjalliseen kysymykseen Finnhems-kaupasta: Kustannuslaskelma ja kauppakirja ovat yksityisiä liikesalaisuuksia

Mi­nis­te­ri Kiuru vastasi kir­jal­li­seen ky­sy­myk­seen Finn­hems-kau­pas­ta: Kus­tan­nus­las­kel­ma ja kaup­pa­kir­ja ovat yk­si­tyi­siä lii­ke­sa­lai­suuk­sia

19.10.2020 11:42
Ministerit puolsivat kauppaa lääkärikopteriyhtiöstä, vaikka tarkka hintatieto jäi hämärän peittoon

Mi­nis­te­rit puol­si­vat kauppaa lää­kä­ri­kop­te­riyh­tiös­tä, vaikka tarkka hin­ta­tie­to jäi hämärän peit­toon

26.09.2020 06:00
Lääkärikopteriyhtiön tilanteesta kaksi kirjallista kysymystä eduskunnassa: "Rahankäytön ja päätöksenteon pitää olla mahdollisimman läpinäkyvää"

Lää­kä­ri­kop­te­ri­yh­tiön ti­lan­tees­ta kaksi kir­jal­lis­ta ky­sy­mys­tä edus­kun­nas­sa: "Ra­han­käy­tön ja pää­tök­sen­teon pitää olla mah­dol­li­sim­man lä­pi­nä­ky­vää"

22.09.2020 13:15
Näkökulma: Hävittäjähanketta salaisempi kopteriprojekti – lääkärikopterien jatkosta päätettiin ilman häiritsevää julkista keskustelua

Nä­kö­kul­ma: Hä­vit­tä­jä­han­ket­ta sa­lai­sem­pi kop­te­ri­pro­jek­ti – lää­kä­ri­kop­te­rien jat­kos­ta pää­tet­tiin ilman häi­rit­se­vää jul­kis­ta kes­kus­te­lua

19.09.2020 18:29
Finnhems ostaa helikopteriyrityksen ja vaihtaa toimitusjohtajaa – "Etelän osalta riskiä ei enää ole, pohjoisessa aiomme päästä samaan varmuuteen"

Finn­hems ostaa he­li­kop­te­ri­yri­tyk­sen ja vaihtaa toi­mi­tus­joh­ta­jaa – "Etelän osalta riskiä ei enää ole, poh­joi­ses­sa aiomme päästä samaan var­muu­teen"

18.09.2020 17:10 1
Peruspalveluministeri Krista Kiuru puolustaa lääkärikoptereiden valtionyhtiötä – "Voidaan arvioida saavutettavan säästöjä ", sanoo kirjallisessa vastauksessaan.

Pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Krista Kiuru puo­lus­taa lää­kä­ri­kop­te­rei­den val­tion­yh­tiö­tä – "Voi­daan ar­vioi­da saa­vu­tet­ta­van sääs­tö­jä ", sanoo kir­jal­li­ses­sa vas­tauk­ses­saan.

12.05.2020 19:20
Tilaajille
Kiire uhkaa valtion lääkärikopteritoiminnan käynnistämistä – "On yhtiön asia arvioida, tarvitaanko joustoja tai vaiheistusta"

Kiire uhkaa valtion lää­kä­ri­kop­te­ri­toi­min­nan käyn­nis­tä­mis­tä – "On yhtiön asia ar­vioi­da, tar­vi­taan­ko jous­to­ja tai vai­heis­tus­ta"

25.04.2020 16:00

Valtio osti lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri­toi­min­taa har­joit­ta­van Finn­HEM­Sin

13.03.2020 22:11
Tilaajille
Helikopterilääkärit halutaan yhdelle työnantajalle – "Sairaanhoitopiirit resursoivat vaihtelevasti, millä on seurauksia toiminnan tasalaatuisuuteen"

He­li­kop­te­ri­lää­kä­rit ha­lu­taan yhdelle työn­an­ta­jal­le – "Sai­raan­hoi­to­pii­rit re­sur­soi­vat vaih­te­le­vas­ti, millä on seu­rauk­sia toi­min­nan ta­sa­laa­tui­suu­teen"

02.03.2020 12:30
Tilaajille
Finnhems toivoo nopeaa ratkaisua lääkärikopterikiistaan – kansanedustaja penää ministeri Krista Kiurulta linjanvetoa lentojen järjestämiseen jatkossa

Finn­hems toivoo nopeaa rat­kai­sua lää­kä­ri­kop­te­ri­kiis­taan – kan­san­edus­ta­ja penää mi­nis­te­ri Krista Kiu­rul­ta lin­jan­ve­toa len­to­jen jär­jes­tä­mi­seen jat­kos­sa

23.12.2019 08:08
Tilaajille
Analyysi: Lentävät kiistakapulat puhuttavat jälleen – Selvitys lisäsi jännitteitä lääkärikopterien ympärillä

Ana­lyy­si: Len­tä­vät kiis­ta­ka­pu­lat pu­hut­ta­vat jälleen – Sel­vi­tys lisäsi jän­nit­tei­tä lää­kä­ri­kop­te­rien ym­pä­ril­lä

22.12.2019 07:00
Tilaajille
"Lääkärin lisääminen helikopteriin toisi kustannuksia ilman merkittävää lisähyötyä" –Vastuulääkärin mielestä lääkärin läsnäolo ei ole välttämätöntä

"Lää­kä­rin li­sää­mi­nen he­li­kop­te­riin toisi kus­tan­nuk­sia ilman mer­kit­tä­vää li­sä­hyö­tyä" –Vas­tuu­lää­kä­rin mie­les­tä lää­kä­rin läs­nä­olo ei ole vält­tä­mä­tön­tä

20.12.2019 14:57
Tilaajille
Selvitysmies veisi Lapin lääkintähelikopterilta valtion avustuksen, jos lääkäripäivystystä ei saada aikaiseksi

Sel­vi­tys­mies veisi Lapin lää­kin­tä­he­li­kop­te­ril­ta valtion avus­tuk­sen, jos lää­kä­ri­päi­vys­tys­tä ei saada ai­kai­sek­si

17.12.2019 21:54
Tilaajille
Lääkärikopteriyhtiön osakkeita siirretään jo, vaikka selvitys kopteritoiminnasta on kesken – "Hallitus on päättänyt, että osakkeet myydään valtiolle"

Lää­kä­ri­kop­te­ri­yh­tiön osak­kei­ta siir­re­tään jo, vaikka sel­vi­tys kop­te­ri­toi­min­nas­ta on kesken – "Hal­li­tus on päät­tä­nyt, että osak­keet myydään val­tiol­le"

29.11.2019 06:00
Tilaajille