Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lääkintähelikopteri
Lappi ei ole saamassa lääkäriä helikopteriin – sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Jukka Mattilan mukaan kyse on kustannusten lisäksi ensihoitolääkäreiden saatavuudesta

Lappi ei ole saa­mas­sa lää­kä­riä he­li­kop­te­riin – sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­rin Jukka Mat­ti­lan mukaan kyse on kus­tan­nus­ten lisäksi en­si­hoi­to­lää­kä­rei­den saa­ta­vuu­des­ta

14.10.2022 20:07 4
Tilaajille
Helikopterilääkärit halutaan yhdelle työnantajalle – "Sairaanhoitopiirit resursoivat vaihtelevasti, millä on seurauksia toiminnan tasalaatuisuuteen"

He­li­kop­te­ri­lää­kä­rit ha­lu­taan yhdelle työn­an­ta­jal­le – "Sai­raan­hoi­to­pii­rit re­sur­soi­vat vaih­te­le­vas­ti, millä on seu­rauk­sia toi­min­nan ta­sa­laa­tui­suu­teen"

02.03.2020 12:30
Tilaajille
Finnhems toivoo nopeaa ratkaisua lääkärikopterikiistaan – kansanedustaja penää ministeri Krista Kiurulta linjanvetoa lentojen järjestämiseen jatkossa

Finn­hems toivoo nopeaa rat­kai­sua lää­kä­ri­kop­te­ri­kiis­taan – kan­san­edus­ta­ja penää mi­nis­te­ri Krista Kiu­rul­ta lin­jan­ve­toa len­to­jen jär­jes­tä­mi­seen jat­kos­sa

23.12.2019 08:08
Tilaajille
Analyysi: Lentävät kiistakapulat puhuttavat jälleen – Selvitys lisäsi jännitteitä lääkärikopterien ympärillä

Ana­lyy­si: Len­tä­vät kiis­ta­ka­pu­lat pu­hut­ta­vat jälleen – Sel­vi­tys lisäsi jän­nit­tei­tä lää­kä­ri­kop­te­rien ym­pä­ril­lä

22.12.2019 07:00
Tilaajille
"Lääkärin lisääminen helikopteriin toisi kustannuksia ilman merkittävää lisähyötyä" –Vastuulääkärin mielestä lääkärin läsnäolo ei ole välttämätöntä

"Lää­kä­rin li­sää­mi­nen he­li­kop­te­riin toisi kus­tan­nuk­sia ilman mer­kit­tä­vää li­sä­hyö­tyä" –Vas­tuu­lää­kä­rin mie­les­tä lää­kä­rin läs­nä­olo ei ole vält­tä­mä­tön­tä

20.12.2019 14:57
Tilaajille
Selvitysmies veisi Lapin lääkintähelikopterilta valtion avustuksen, jos lääkäripäivystystä ei saada aikaiseksi

Sel­vi­tys­mies veisi Lapin lää­kin­tä­he­li­kop­te­ril­ta valtion avus­tuk­sen, jos lää­kä­ri­päi­vys­tys­tä ei saada ai­kai­sek­si

17.12.2019 21:54
Tilaajille