Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Aluehallintovirastot
Yle: Kittilän kultakaivoksen jätevesiputken ja syanidijätealtaan luvat uuteen käsittelyyn

Yle: Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen jä­te­ve­si­put­ken ja sya­ni­di­jä­te­al­taan luvat uuteen kä­sit­te­lyyn

29.06.2022 20:48 3
Lapin aluehallintovirasto jakoi miljoonan euron edestä tukia nuorten työpajatoimintaan kunnissa

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to jakoi mil­joo­nan euron edestä tukia nuorten työ­pa­ja­toi­min­taan kun­nis­sa

21.06.2022 12:18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­hy­vin­voin­ti sote-pal­ve­lui­den laa­tu­kri­tee­rei­hin

02.06.2022 05:00
Tilaajille
Uudenlainen liikuntapaikka-avustus haussa kuukauden ajan myös Lapissa – jaossa kaksi miljoonaa euroa luonnon virkistyskäytön tukemiseen

Uu­den­lai­nen lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus haussa kuu­kau­den ajan myös Lapissa – jaossa kaksi mil­joo­naa euroa luonnon vir­kis­tys­käy­tön tu­ke­mi­seen

21.01.2022 10:53 1
Tilaajille
Uudet jahtikiellot vihdoin loppusuoralla – Pohjoisen aluehallintovirastot päättävät retkeilyalueiden metsästysrajoituksista lähiaikoina

Uudet jah­ti­kiel­lot vihdoin lop­pu­suo­ral­la – Poh­joi­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­tot päät­tä­vät ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­ra­joi­tuk­sis­ta lä­hi­ai­koi­na

05.01.2022 07:00
Tilaajille
Seitsemän kunnan alueelle Lapissa kokoontumisrajoitus – koronapassi on vaihtoehto rajoituksille

Seit­se­män kunnan alueel­le Lapissa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus – ko­ronapas­si on vaih­to­eh­to ra­joi­tuk­sil­le

17.12.2021 09:42
Tilaajille
Suosittujen retkeilyalueiden metsästyskiellot viipyvät, vaikka uusi jahtikausi on jo alkanut – "Onhan siinä aina riskinsä, jos vilkkailla alueilla metsästetään ampuma-aseilla"

Suo­sit­tu­jen ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­kiel­lot vii­py­vät, vaikka uusi jah­ti­kau­si on jo alkanut – "Onhan siinä aina ris­kin­sä, jos vilk­kail­la alueil­la met­säs­te­tään am­pu­ma-aseil­la"

09.09.2021 06:30 3
Tilaajille
Aluehallintovirastojen syksyn valmiusharjoitus keskittyy väestönsiirtoon ja informaatiovaikuttamiseen – Lapissakin varauduttava turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to­jen syksyn val­mius­har­joi­tus kes­kit­tyy väes­tön­siir­toon ja in­for­maa­tio­vai­kut­ta­mi­seen – La­pis­sa­kin va­rau­dut­ta­va tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den määrän kasvuun

20.08.2021 16:08
Tilaajille
LM-kysely: Aveissa epäröintiä kriittiseen sote-kirjaukseen – miten määritellään riittävä julkisen tuotannon määrä?

LM-ky­se­ly: Aveissa epä­röin­tiä kriit­ti­seen sote-kir­jauk­seen – miten mää­ri­tel­lään riit­tä­vä jul­ki­sen tuo­tan­non määrä?

25.06.2021 06:00
Tilaajille
Lapin aluehallintovirasto myönsi 900 000 euroa etsivään nuorisotyöhön – Koko maassa avustusta myönnettiin yhteensä 15 miljoonaa euroa

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to myönsi 900 000 euroa et­si­vään nuo­ri­so­työ­hön – Koko maassa avus­tus­ta myön­net­tiin yh­teen­sä 15 mil­joo­naa euroa

19.05.2021 11:32
Tilaajille
Aluehallintovirastot: Kokoontumisrajoitukset eivät koske enää yhtiökokouksia

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot: Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set eivät koske enää yh­tiö­ko­kouk­sia

15.03.2021 11:53 2
Koronaepidemiaa hillitään kolmella eri tasolla – Tätä perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe tarkoittavat

Ko­ro­na­epi­de­miaa hil­li­tään kol­mel­la eri tasolla – Tätä pe­rus­ta­so, kiih­ty­mis­vai­he ja le­viä­mis­vai­he tar­koit­ta­vat

18.02.2021 15:34 2
Tilaajille
Tiukennettuja kokoontumisrajoituksia jatketaan Länsi-Pohjan alueella joulukuun puoliväliin asti

Tiu­ken­net­tu­ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan Län­si-Poh­jan alueel­la jou­lu­kuun puo­li­vä­liin asti

27.11.2020 11:15
Tilaajille
Lapissa kokoontumisrajoitukset pysyvät marraskuussa ennallaan – Jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti, kukin kunta voi päättää paikallisista rajoituksista

Lapissa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set pysyvät mar­ras­kuus­sa en­nal­laan – Jos tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­ne pahenee äkil­li­ses­ti, kukin kunta voi päättää pai­kal­li­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta

22.10.2020 17:00
Tilaajille
LM-kysely: Aluehallintovirastot eivät kaipaa koronassa lisäohjausta hallitukselta – "Kriisin alussa rooleja kyllä haettiin"

LM-ky­se­ly: Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot eivät kaipaa ko­ro­nas­sa li­sä­oh­jaus­ta hal­li­tuk­sel­ta – "K­rii­sin alussa rooleja kyllä haet­tiin"

08.10.2020 12:24
Kokoontumisrajoituksiin ei tule muutoksia lokakuussa – tapahtumissa on kuitenkin noudatettava turvavälejä ja huolehdittava hygieniasta

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin ei tule muu­tok­sia lo­ka­kuus­sa – ta­pah­tu­mis­sa on kui­ten­kin nou­da­tet­ta­va tur­va­vä­le­jä ja huo­leh­dit­ta­va hy­gie­nias­ta

22.09.2020 17:46
Helsinki-Vantaalla on tällä hetkellä kahdenlaista koronatestausta, joista toista valvoo poliisi – Silti läheskään kaikkia matkustajia ei voida testata

Hel­sin­ki-Van­taal­la on tällä het­kel­lä kah­den­lais­ta ko­ro­na­tes­taus­ta, joista toista valvoo poliisi – Silti lä­hes­kään kaikkia mat­kus­ta­jia ei voida testata

26.08.2020 21:38
Sosiaali- ja terveysministeriön aluehallintovirastolle antamiin ohjeisiin lipsahti kirjoitusvirhe – yleisötilaisuuksien kokoontumisrajaa ei muutetakaan

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le an­ta­miin oh­jei­siin lip­sah­ti kir­joi­tus­vir­he – ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ko­koon­tu­mis­ra­jaa ei muu­te­ta­kaan

24.08.2020 13:54 1
Tilaajille

Uutinen pois­tet­tu al­ku­pe­räi­sen tie­dot­teen virheen vuoksi

24.08.2020 14:00
Tilaajille
Koiratarhat tarkastetaan kerran vuodessa – Lapissa yrittäjät kohtelevat koiria pääsääntöisesti hyvin

Koi­ra­tar­hat tar­kas­te­taan kerran vuo­des­sa – Lapissa yrit­tä­jät koh­te­le­vat koiria pää­sään­töi­ses­ti hyvin

10.07.2020 19:30
Tilaajille