Aluehallintovirastot
Aluehallintovirastot: Kokoontumisrajoitukset eivät koske enää yhtiökokouksia

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot: Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set eivät koske enää yh­tiö­ko­kouk­sia

15.03.2021 11:53 2
Koronaepidemiaa hillitään kolmella eri tasolla – Tätä perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe tarkoittavat

Ko­ro­na­epi­de­miaa hil­li­tään kol­mel­la eri tasolla – Tätä pe­rus­ta­so, kiih­ty­mis­vai­he ja le­viä­mis­vai­he tar­koit­ta­vat

18.02.2021 15:34 2
Tilaajille
Tiukennettuja kokoontumisrajoituksia jatketaan Länsi-Pohjan alueella joulukuun puoliväliin asti

Tiu­ken­net­tu­ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan Län­si-Poh­jan alueel­la jou­lu­kuun puo­li­vä­liin asti

27.11.2020 11:15
Tilaajille
Lapissa kokoontumisrajoitukset pysyvät marraskuussa ennallaan – Jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti, kukin kunta voi päättää paikallisista rajoituksista

Lapissa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set pysyvät mar­ras­kuus­sa en­nal­laan – Jos tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­ne pahenee äkil­li­ses­ti, kukin kunta voi päättää pai­kal­li­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta

22.10.2020 17:00
Tilaajille
LM-kysely: Aluehallintovirastot eivät kaipaa koronassa lisäohjausta hallitukselta – "Kriisin alussa rooleja kyllä haettiin"

LM-ky­se­ly: Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot eivät kaipaa ko­ro­nas­sa li­sä­oh­jaus­ta hal­li­tuk­sel­ta – "K­rii­sin alussa rooleja kyllä haet­tiin"

08.10.2020 12:24
Kokoontumisrajoituksiin ei tule muutoksia lokakuussa – tapahtumissa on kuitenkin noudatettava turvavälejä ja huolehdittava hygieniasta

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin ei tule muu­tok­sia lo­ka­kuus­sa – ta­pah­tu­mis­sa on kui­ten­kin nou­da­tet­ta­va tur­va­vä­le­jä ja huo­leh­dit­ta­va hy­gie­nias­ta

22.09.2020 17:46
Helsinki-Vantaalla on tällä hetkellä kahdenlaista koronatestausta, joista toista valvoo poliisi – Silti läheskään kaikkia matkustajia ei voida testata

Hel­sin­ki-Van­taal­la on tällä het­kel­lä kah­den­lais­ta ko­ro­na­tes­taus­ta, joista toista valvoo poliisi – Silti lä­hes­kään kaikkia mat­kus­ta­jia ei voida testata

26.08.2020 21:38
Sosiaali- ja terveysministeriön aluehallintovirastolle antamiin ohjeisiin lipsahti kirjoitusvirhe – yleisötilaisuuksien kokoontumisrajaa ei muutetakaan

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le an­ta­miin oh­jei­siin lip­sah­ti kir­joi­tus­vir­he – ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ko­koon­tu­mis­ra­jaa ei muu­te­ta­kaan

24.08.2020 13:54 1
Tilaajille

Uutinen pois­tet­tu al­ku­pe­räi­sen tie­dot­teen virheen vuoksi

24.08.2020 14:00
Tilaajille
Koiratarhat tarkastetaan kerran vuodessa – Lapissa yrittäjät kohtelevat koiria pääsääntöisesti hyvin

Koi­ra­tar­hat tar­kas­te­taan kerran vuo­des­sa – Lapissa yrit­tä­jät koh­te­le­vat koiria pää­sään­töi­ses­ti hyvin

10.07.2020 19:30
Tilaajille
Festivaalijärjestäjät elävät epävarmuudessa – Avin ohjeistukset koetaan epäselviksi: "Deadline on ylitetty jo kauan sitten"

Fes­ti­vaa­li­jär­jes­tä­jät elävät epä­var­muu­des­sa – Avin oh­jeis­tuk­set koetaan epä­sel­vik­si: "Dead­li­ne on yli­tet­ty jo kauan sitten"

10.07.2020 17:14 1
Tilaajille
Ympäristölupien ruuhka helpottaa pohjoisen isoissa hankkeissa – samanlaista suurhankkeiden sumaa ei ole näköpiirissä

Ym­pä­ris­tö­lu­pien ruuhka hel­pot­taa poh­joi­sen isoissa hank­keis­sa – sa­man­lais­ta suur­hank­kei­den sumaa ei ole nä­kö­pii­ris­sä

29.04.2020 06:00
Tilaajille
Kittilä ja Rovaniemi pahimman tulvauhan alla – omistajalla on vastuu kiinteistön tulvasuojauksesta: "Pelastuslaitos ei tule pelastamaan yksityisten omistamia kiinteistöjä suurtulvan sattuessa"

Kittilä ja Ro­va­nie­mi pa­him­man tul­va­uhan alla – omis­ta­jal­la on vastuu kiin­teis­tön tul­va­suo­jauk­ses­ta: "Pe­las­tus­lai­tos ei tule pe­las­ta­maan yk­si­tyis­ten omis­ta­mia kiin­teis­tö­jä suur­tul­van sat­tues­sa"

23.04.2020 15:28
Koronavirustilanne hidastaa asiointia aluehallintovirastoissa – sähköistä asiointia suositellaan

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne hi­das­taa asioin­tia alue­hal­lin­to­vi­ras­tois­sa – säh­köis­tä asioin­tia suo­si­tel­laan

19.03.2020 10:03
Lännen Median tiedot: Aluehallintovirastot ovat valmistautuneet antamaan määräyksen Suomen koulujen sulkemisesta tartuntatautilain perusteella

Lännen Median tiedot: Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot ovat val­mis­tau­tu­neet an­ta­maan mää­räyk­sen Suomen kou­lu­jen sul­ke­mi­ses­ta tar­tun­ta­tau­ti­lain pe­rus­teel­la

16.03.2020 15:33
Avi keskeyttää osittain Pihlajalinnan hoivakodin toiminnan Sastamalassa – "Päivällisellä yksi nakki, yöllä kaatunutta ei nosteta, jos yksi hoitaja ei pysty"

Avi kes­keyt­tää osit­tain Pih­la­ja­lin­nan hoi­va­ko­din toi­min­nan Sas­ta­ma­las­sa – "Päi­väl­li­sel­lä yksi nakki, yöllä kaa­tu­nut­ta ei nos­te­ta, jos yksi hoitaja ei pysty"

08.11.2019 22:10