Verot 2018

Verot 2018
Katso jättilista: näin tienasivat  lappilaisjulkkikset, -poliitikot, -urheilijat ja kulttuurin vaikuttajat

Katso jät­ti­lis­ta: näin tie­na­si­vat lap­pi­lais­julk­kik­set, -po­lii­ti­kot, -ur­hei­li­jat ja kult­tuu­rin vai­kut­ta­jat

04.11.2019 14:43
Lapin suurituloiset maksoivat veroja 5,5, miljoonaa euroa  – Katso mitä yhteiskunta niillä  saisi

Lapin suu­ri­tu­loi­set mak­soi­vat veroja 5,5, mil­joo­naa euroa – Katso mitä yh­teis­kun­ta niillä saisi

04.11.2019 12:24
Viime vuoden verotiedot julki: tässä ovat Lapin 10 suurituloisinta – kärjessä Lapin Safarien toimitusjohtaja Jyrki Niva

Viime vuoden ve­ro­tie­dot julki: tässä ovat Lapin 10 suu­ri­tu­loi­sin­ta – kär­jes­sä Lapin Sa­fa­rien toi­mi­tus­joh­ta­ja Jyrki Niva

04.11.2019 08:37
Suurituloisimpien joukossa neljännellä sijalla: Rovaniemeläiset silmäsoftan kehittäjät saivat ohjelmistonsa maailman johtavan osaajan käsiin

Suu­ri­tu­loi­sim­pien jou­kos­sa nel­jän­nel­lä si­jal­la: Ro­va­nie­me­läi­set sil­mä­sof­tan ke­hit­tä­jät saivat oh­jel­mis­ton­sa maail­man joh­ta­van osaajan käsiin

04.11.2019 11:10
Kuusi naista Lapin 30 suurituloisimman joukossa

Kuusi naista Lapin 30 suu­ri­tu­loi­sim­man jou­kos­sa

04.11.2019 11:05
Kuntien pitää vastata ikääntymiseen nopeasti, muuten kustannukset räjähtävät – väkimäärä kasvaa Rovaniemellä ja Kittilässä, kun muu Lappi tyhjenee

Kuntien pitää vastata ikään­ty­mi­seen no­peas­ti, muuten kus­tan­nuk­set rä­jäh­tä­vät – vä­ki­mää­rä kasvaa Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä, kun muu Lappi tyh­je­nee

16.01.2020 07:00
Apulaisoikeusasiamies: Verottajan käyttämä automaatio verotuspäätöksissä on laiton eikä se ole myöskään hyvää hallintoa

Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Ve­rot­ta­jan käyt­tä­mä au­to­maa­tio ve­ro­tus­pää­tök­sis­sä on laiton eikä se ole myös­kään hyvää hal­lin­toa

26.11.2019 13:19
Sodankylä nostaa tuloveroprosenttia – ensi vuonna tuloveroprosentti on 21

So­dan­ky­lä nostaa tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia – ensi vuonna tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti on 21

15.11.2019 11:37
Rovaniemellä vuonna 2020: Kuntavero nousee, henkilökunnan tyky-etuja leikataan, teatterin avustus säilyy, kouluille lisää rahaa

Ro­va­nie­mel­lä vuonna 2020: Kun­ta­ve­ro nousee, hen­ki­lö­kun­nan ty­ky-etu­ja lei­ka­taan, teat­te­rin avustus säilyy, kou­luil­le lisää rahaa

12.11.2019 15:08
Valtuusto päätti: verot nousevat Rovaniemellä, Ounasvaaran uimahallin ja Ruokasenkadun sillan rakentamista lykätään

Val­tuus­to päätti: verot nou­se­vat Ro­va­nie­mel­lä, Ou­nas­vaa­ran ui­ma­hal­lin ja Ruo­ka­sen­ka­dun sillan ra­ken­ta­mis­ta ly­kä­tään

11.11.2019 21:00
Savukoski ei nosta veroprosentteja, mutta korjaa vesilaskutusta

Sa­vu­kos­ki ei nosta ve­rop­ro­sent­te­ja, mutta korjaa ve­si­las­ku­tus­ta

11.11.2019 18:42
Rovaniemen valtuusto parhaillaan koolla: veroprosentti nousemassa

Ro­va­nie­men val­tuus­to par­hail­laan koolla: ve­ro­pro­sent­ti nou­se­mas­sa

11.11.2019 10:43
Inari jatkaa kasvua ja houkuttelee lisää työvoimaa kevyellä verotuksella

Inari jatkaa kasvua ja hou­kut­te­lee lisää työ­voi­maa ke­vyel­lä ve­ro­tuk­sel­la

07.11.2019 17:51
Oikeuskansleri ei tutki verotietojen salausta – verottajan linjaukseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta

Oi­keus­kans­le­ri ei tutki ve­ro­tie­to­jen sa­laus­ta – ve­rot­ta­jan lin­jauk­seen voi hakea muu­tos­ta hal­lin­to-oi­keu­des­ta

07.11.2019 17:11
Vastaa Lapin Kansan kyselyyn Rovaniemen veroprosentista

Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn Ro­va­nie­men ve­ro­pro­sen­tis­ta

07.11.2019 10:19
Veroraha on annettava sille, jolle se kuuluu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ve­ro­ra­ha on an­net­ta­va sille, jolle se kuuluu

07.11.2019 06:30
Veronkorotus kohtelee veronmaksajia eri tavoin – Kovapalkkaisen lompakosta lähtisi Rovaniemellä yli 300 euroa, pienituloisen tuloihin veronkorotuksella ei ole mitään merkitystä

Ve­ron­ko­ro­tus koh­te­lee ve­ron­mak­sa­jia eri tavoin – Ko­va­palk­kai­sen lom­pa­kos­ta lähtisi Ro­va­nie­mel­lä yli 300 euroa, pie­ni­tu­loi­sen tu­loi­hin ve­ron­ko­ro­tuk­sel­la ei ole mitään mer­ki­tys­tä

06.11.2019 20:30
Mielipide Wille Mäkimaa

Kou­lu­lai­sil­ta: Nuus­kan­myyn­ti lail­li­sek­si

06.11.2019 08:08
Naisten nousu tulokärkeen edellyttää riskinottoa – esimerkkejä löytyy jo, vaikka listauksissa jylläävät yhä miehet

Naisten nousu tu­lo­kär­keen edel­lyt­tää ris­kin­ot­toa – esi­merk­ke­jä löytyy jo, vaikka lis­tauk­sis­sa jyl­lää­vät yhä miehet

05.11.2019 21:54
Lapin yliopiston entiset opiskelijat takovat kymmenien miljoonien tulot pelialalla – Tulevat osaajat halutaan saada jäämään Lappiin

Lapin yli­opis­ton entiset opis­ke­li­jat takovat kym­me­nien mil­joo­nien tulot pe­li­alal­la – Tulevat osaajat ha­lu­taan saada jäämään Lappiin

05.11.2019 18:30
Tilaajille
Simo pitänee veronsa ensi vuonna nykytasolla

Simo pitänee veronsa ensi vuonna ny­ky­ta­sol­la

05.11.2019 11:23
Sodankylään yhteisöverosta miljoonapotti – "Se helpottaa kummasti tätä ahdinkoa"

So­dan­ky­lään yh­tei­sö­ve­ros­ta mil­joo­na­pot­ti – "Se hel­pot­taa kum­mas­ti tätä ah­din­koa"

05.11.2019 10:58
Kemi korottanee hieman kiinteistöverotusta

Kemi ko­rot­ta­nee hieman kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta

05.11.2019 10:34
Enemmän kuin suuri kateuspäivä – Verotietojen julkisuus mahdollistaa tuloerojen käsittelyn
Kolumni Jussi Orell

Enemmän kuin suuri ka­teus­päi­vä – Ve­ro­tie­to­jen jul­ki­suus mah­dol­lis­taa tu­lo­ero­jen kä­sit­te­lyn

04.11.2019 18:52
Kaivosteollisuus ja matkailu talouskasvun moottoreina – Lapin suurituloisimpien kärki tulee matkailualalta

Kai­vos­teol­li­suus ja mat­kai­lu ta­lous­kas­vun moot­to­rei­na – Lapin suu­ri­tu­loi­sim­pien kärki tulee mat­kai­lu­alal­ta

04.11.2019 18:11
Yksilöurheilija toimii kuin pienyrityksen johtaja

Yk­si­lö­ur­hei­li­ja toimii kuin pien­yri­tyk­sen johtaja

04.11.2019 18:08
Näin paljon suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajat tienasivat viime vuonna

Näin paljon suo­ma­lais­ten pörs­si­yh­tiöi­den joh­ta­jat tie­na­si­vat viime vuonna

04.11.2019 18:03
Kohutuista hoivayhtiöistä kaikki eivät maksa yhteisöveroa Suomeen – Esperi Care jo kolmatta vuotta putkeen nollilla

Ko­hu­tuis­ta hoi­va­yh­tiöis­tä kaikki eivät maksa yh­tei­sö­ve­roa Suomeen – Esperi Care jo kol­mat­ta vuotta putkeen nol­lil­la

04.11.2019 17:39
Lapin suurituloisin Jyrki Niva: "Miksipä sitä ei elämäntyöstään kertoisi"

Lapin suu­ri­tu­loi­sin Jyrki Niva: "Mik­si­pä sitä ei elä­män­työs­tään ker­toi­si"

04.11.2019 15:56
Pelifirmojen menestys tulee yrityskauppojen myötä – Supercellin Paanasella ja Kodisojalla kovimmat tulot

Pe­li­fir­mo­jen me­nes­tys tulee yri­tys­kaup­po­jen myötä – Su­per­cel­lin Paa­na­sel­la ja Ko­di­so­jal­la ko­vim­mat tulot

04.11.2019 15:28