Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mikä pu­hut­taa Lapin ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla? Kuun­te­le ter­vei­set Sal­las­ta, Muo­nios­ta ja Uts­joel­ta sekä viime hetken tun­nel­mat

Kolumni: Yksi on juh­lis­ta poissa, kun Suomen toi­sek­si suurin kan­sal­lis­puis­to täyttää ta­sa­vuo­sia

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Venäjän sota
KOK:n väläyttämä venäläisurheilijoiden paluu kansainvälisiin kisoihin on luokaton ehdotus
Pääkirjoitus

KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

26.01.2023 16:56 9
Tilaajille
Suomen tulisi jo itsekkäistä syistä tukea pahan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta Ukrainaa avokätisesti
Pääkirjoitus

Suomen tulisi jo it­sek­käis­tä syistä tukea pahan hyök­käyk­sen koh­teek­si jou­tu­nut­ta Uk­rai­naa avo­kä­ti­ses­ti

23.12.2022 21:00 13
Tilaajille
Lapin rooli kasvaa puolustuksessa – "Pohjoiseen tulee uusi Nato-todellisuus", sanoo Ulkopoliittisen Instituutin johtava tutkija Matti Pesu

Lapin rooli kasvaa puo­lus­tuk­ses­sa – "Poh­joi­seen tulee uusi Na­to-to­del­li­suus", sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen Ins­ti­tuu­tin johtava tutkija Matti Pesu

22.10.2022 10:36
Tilaajille
Valkoinen talo julkisti arktisen strategiapaperin, joka korostaa pohjoisen alueiden merkitystä USA:lle

Val­koi­nen talo jul­kis­ti ark­ti­sen stra­te­gia­pa­pe­rin, joka ko­ros­taa poh­joi­sen aluei­den mer­ki­tys­tä USA:lle

07.10.2022 17:30
Tilaajille
Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja Kiovaan ja Moskovaan keskustelemaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan turvavyöhykkeestä

Kan­sain­vä­li­sen ato­mi­ener­gia­jär­jes­tön IAEA:n johtaja Kiovaan ja Mos­ko­vaan kes­kus­te­le­maan Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan tur­va­vyö­hyk­kees­tä

04.10.2022 23:02
Brittitiedustelu: Vetäytyminen Lymanista on poliittinen takaisku Venäjälle – korkeat virkamiehet arvostelleet julkisesti maan sotilasjohtoa.

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Ve­täy­ty­mi­nen Ly­ma­nis­ta on po­liit­ti­nen ta­ka­is­ku Ve­nä­jäl­le – korkeat vir­ka­mie­het ar­vos­tel­leet jul­ki­ses­ti maan so­ti­las­joh­toa.

02.10.2022 12:04
Valtionyhtiö Fortumin Saksan seikkailuun liittyvä päätöksenteko on selvitettävä perin juurin
Pääkirjoitus

Val­tion­yh­tiö For­tu­min Saksan seik­kai­luun liit­ty­vä pää­tök­sen­te­ko on sel­vi­tet­tä­vä perin juurin

26.08.2022 21:08 30
Tilaajille
Ukraina: Venäjä pitää Hersonista pidättämiään ihmisiä epäinhimillisissä oloissa – valtaosa Luhanskista Venäjän hallussa

Uk­rai­na: Venäjä pitää Her­so­nis­ta pi­dät­tä­miään ihmisiä epä­in­hi­mil­li­sis­sä oloissa – ­val­tao­sa Lu­hans­kis­ta Venäjän hal­lus­sa

07.06.2022 23:14
Biden sammutti ukrainalaisten toiveet raskaista raketinheitinjärjestelmistä – "En lähetä mitään, millä voi iskeä Venäjälle"

Biden sam­mut­ti uk­rai­na­lais­ten toiveet ras­kais­ta ra­ke­tin­hei­tin­jär­jes­tel­mis­tä – "En lähetä mitään, millä voi iskeä Ve­nä­jäl­le"

30.05.2022 21:07 4
Azovstalin terästehtaan evakuointeja yritetään jatkaa Ukrainassa – evakuoidut on tarkoitus myöhemmin vaihtaa venäläisvankeihin

Azovs­ta­lin te­räs­teh­taan eva­kuoin­te­ja yri­te­tään jatkaa Uk­rai­nas­sa – eva­kuoi­dut on tar­koi­tus myö­hem­min vaihtaa ve­nä­läis­van­kei­hin

17.05.2022 10:57
Ukraina on pyytänyt myös Suomelta neuvotteluapua terästehtaalle piiritettyjen ukrainalaissotilaiden vapauttamiseksi, kertoo Ukrainan uutistoimisto

Ukraina on pyy­tä­nyt myös Suo­mel­ta neu­vot­te­lu­apua te­räs­teh­taal­le pii­ri­tet­ty­jen uk­rai­na­lais­so­ti­lai­den va­paut­ta­mi­sek­si, kertoo Uk­rai­nan uu­tis­toi­mis­to

16.05.2022 10:09
Mariupolin terästehtaalta evakuoitu siviilit, sotilaat eivät aio antautua – kymmeniä kuoli kouluun kohdistuneessa iskussa Itä-Ukrainassa

Ma­riu­po­lin te­räs­teh­taal­ta eva­kuoi­tu si­vii­lit, so­ti­laat eivät aio an­tau­tua – kym­me­niä kuoli kouluun koh­dis­tu­nees­sa iskussa Itä-Uk­rai­nas­sa

08.05.2022 19:45
Hostomelissa venäläiset sitoivat miesten kädet ja veivät kuulusteltavaksi, perheitä jätettiin lukittuihin kellareihin – "He sanoivat, että Zelenskyia ei ole enää ja että Tymoshenko johtaa nyt Ukrainaa"

Hos­to­me­lis­sa ve­nä­läi­set si­toi­vat miesten kädet ja veivät kuu­lus­tel­ta­vak­si, per­hei­tä jä­tet­tiin lu­kit­tui­hin kel­la­rei­hin – "He sa­noi­vat, että Ze­lens­kyia ei ole enää ja että Ty­mos­hen­ko johtaa nyt Uk­rai­naa"

08.05.2022 10:05 1
Johtopäätösten lähtökohdaksi pitää ottaa se, että Suomen itänaapurina on fasistivaltio
Kolumni

Joh­to­pää­tös­ten läh­tö­koh­dak­si pitää ottaa se, että Suomen itä­naa­pu­ri­na on fa­sis­ti­val­tio

06.05.2022 13:58 18
Tilaajille
Onko Putinilla syytä voitonjuhliin? Haastattelussa kenraalimajuri evp Pekka Toveri ja entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen

Onko Pu­ti­nil­la syytä voi­ton­juh­liin? Haas­tat­te­lus­sa ken­raa­li­ma­ju­ri evp Pekka Toveri ja entinen Mos­ko­van-suur­lä­het­ti­läs Hannu Himanen

05.05.2022 09:40 7
Britannian tiedustelutiedot: Venäjä suunnittelee lavastettua kansanäänestystä Hersoniin

Bri­tan­nian tie­dus­te­lu­tie­dot: Venäjä suun­nit­te­lee la­vas­tet­tua kan­san­ää­nes­tys­tä Her­so­niin

25.04.2022 09:08
Biden sanoo Putinin syyllistyneen kansanmurhaan Ukrainassa –  Zelenskyi kehui Bidenin sanavalintaa

Biden sanoo Putinin syyl­lis­ty­neen kan­san­mur­haan Uk­rai­nas­sa –  Ze­lens­kyi kehui Bidenin sa­na­va­lin­taa

13.04.2022 08:01 2
Tilaajille
Katso miten valtavasti Venäjällä on sotakalustoa pohjoisessa

Katso miten val­ta­vas­ti Ve­nä­jäl­lä on so­ta­ka­lus­toa poh­joi­ses­sa

12.03.2022 06:00 8
Tilaajille
Ukrainan Mariupolissa viranomaisten mukaan jo yli 1 500 siviiliuhria, kaupungin pormestari pyytänyt Turkkia puhumaan Venäjälle – Kiovaa uhkaa joutuminen piiritetyksi

Uk­rai­nan Ma­riu­po­lis­sa vi­ran­omais­ten mukaan jo yli 1 500 si­vii­liuh­ria, kau­pun­gin por­mes­ta­ri pyy­tä­nyt Turkkia pu­hu­maan Ve­nä­jäl­le – Kiovaa uhkaa jou­tu­mi­nen pii­ri­te­tyk­si

11.03.2022 23:24
Tilaajille
Paikallistoimittajista sotareporttereiksi
Kolumni

Pai­kal­lis­toi­mit­ta­jis­ta so­ta­re­port­te­reik­si

07.03.2022 07:00
Tilaajille