Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Väylävirasto
Ranuan uudelle kaivostielle tulee Suomen ensimmäinen sammakoille suunniteltu silta – "Eihän siltoja normaalisti kuivalle maalle tehdä", sanoo monet Lapin tiet rakennuttanut Keijo Heikkilä

Ranuan uudelle kai­vos­tiel­le tulee Suomen en­sim­mäi­nen sam­ma­koil­le suun­ni­tel­tu silta – "Eihän siltoja nor­maa­lis­ti kui­val­le maalle tehdä", sanoo monet Lapin tiet ra­ken­nut­ta­nut Keijo Heik­ki­lä

30.12.2023 05:00 33
Tilaajille
Laurila−Tornio−Haaparanta-radan sähköistyshanke etenee – ensimmäiset rakennusurakat ovat valmistuneet

Lau­ri­la−­Tor­nio−­Haa­pa­ran­ta-ra­dan säh­köis­tys­han­ke etenee – en­sim­mäi­set ra­ken­nus­ura­kat ovat val­mis­tu­neet

05.10.2023 14:30 3
Tilaajille
Kemissä pääsee pian ajamaan moottoritietä sujuvasti, kun Jarkon alikulkusilta valmistuu ja Rautiolan alikulkusillan kunnostaminen menee talvitauolle

Kemissä pääsee pian ajamaan moot­to­ri­tie­tä su­ju­vas­ti, kun Jarkon ali­kul­kusil­ta val­mis­tuu ja Rau­tio­lan ali­kul­kusil­lan kun­nos­ta­mi­nen menee tal­vi­tauol­le

03.10.2023 05:00 1
Tilaajille
Uudet valtatie 4:n väylät avataan liikenteelle Simossa – monelle tutuksi tulleet kiertotiet poistuvat käytöstä

Uudet val­ta­tie 4:n väylät avataan lii­ken­teel­le Simossa – monelle tutuksi tulleet kier­to­tiet pois­tu­vat käy­tös­tä

31.07.2023 14:28
Tilaajille
Yli kuusi miljoonaa euroa maksavan kaivostien rakentaminen alkaa Ranualla – kaivosyhtiö kustantaa aluksi rakentamisen

Yli kuusi mil­joo­naa euroa mak­sa­van kai­vos­tien ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ra­nual­la – kai­vos­yh­tiö kus­tan­taa aluksi ra­ken­ta­mi­sen

19.06.2023 12:05 9
Tilaajille
Simossa Nelostien kiertotiejärjestelyt jatkuvat heinäkuun loppuun asti – loppukesällä uusi baana vie entistä nopeammin Ouluun

Simossa Ne­los­tien kier­to­tie­jär­jes­te­lyt jat­ku­vat hei­nä­kuun loppuun asti – lop­pu­ke­säl­lä uusi baana vie entistä no­peam­min Ouluun

30.05.2023 14:48 5
Tilaajille
Kesänopeuksiin siirrytään pääsiäisen jälkeen portaittain

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ry­tään pää­siäi­sen jälkeen por­tait­tain

05.04.2023 13:52 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tunnin ju­na­han­ke suu­ruu­den­hul­luut­ta

09.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Väylävirasto tarjoaa investointiohjelmallaan pohjoiseen lähinnä lämmintä kättä – huoltovarmuus- ja turvallisuushuolet näyttävät unohtuneen
Pääkirjoitus

Väy­lä­vi­ras­to tarjoaa in­ves­toin­ti­oh­jel­mal­laan poh­joi­seen lähinnä läm­min­tä kättä – huol­to­var­muus- ja tur­val­li­suus­huo­let näyt­tä­vät unoh­tu­neen

05.03.2023 17:00 4
Pohjoisimpaan Lappiin ennustetaan vaikeaa kelirikkoa

Poh­joi­sim­paan Lappiin en­nus­te­taan vaikeaa ke­li­rik­koa

01.03.2023 09:25 4
Tilaajille
Rovaniemi ja Tornio saivat valtionavustusta pyöräliikennettä parantaviin hankkeisiin

Ro­va­nie­mi ja Tornio saivat val­tion­avus­tus­ta pyö­rä­lii­ken­net­tä pa­ran­ta­viin hank­kei­siin

15.02.2023 13:10 1
Tilaajille
Ajoksen meriväylän syvennystyöt jatkuvat jäiden lähdettyä

Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­nys­työt jat­ku­vat jäiden läh­det­tyä

20.12.2022 09:37
Tilaajille
Jäänmurtokausi alkaa Perämerellä – jäätä murtamaan saapuu jäänmurtaja Otso

Jään­mur­to­kau­si alkaa Pe­rä­me­rel­lä – jäätä mur­ta­maan saapuu jään­mur­ta­ja Otso

09.12.2022 17:11
Tilaajille
Laurila−Tornio−Haaparanta-rataosan sähköistysurakan suunnittelu alkaa, urakoitsijaksi valittiin Ratatek oy – varsinaiset rakennustyöt käyntiin ensi keväänä

Lau­ri­la−­Tor­nio−­Haa­pa­ran­ta-ra­tao­san säh­köis­tys­ura­kan suun­nit­te­lu alkaa, ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin Ratatek oy – var­si­nai­set ra­ken­nus­työt käyn­tiin ensi keväänä

22.08.2022 10:58 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ta­verk­ko­jen kunto vai­kut­taa lii­ken­nöin­nin te­hok­kuu­teen ja lopulta myös Suomen kil­pai­lu­ky­kyyn

19.07.2022 05:00
Tilaajille

Kemin Satama Oy:lle Eu­roo­pan Unionin CEF-tu­kea

12.07.2022 12:00
Miksi tienvarsia niitetään? – Luonnonsuojeluliitto haluaisi vähemmän tienvarsiniittoja, Väylävirasto perustelee niittoja liikenneturvallisuudella

Miksi tien­var­sia nii­te­tään? – Luon­non­suo­je­lu­liit­to ha­luai­si vä­hem­män tien­var­si­niit­to­ja, Väy­lä­vi­ras­to pe­rus­te­lee niit­to­ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­del­la

11.07.2022 06:30 17
Tilaajille
Lapissa on 300 kilometriä tietä päällystämisen tarpeessa, mutta rahat riittävät vain puoleen – katso, missä päin Lappia tänä kesänä tietöitä tehdään

Lapissa on 300 ki­lo­met­riä tietä pääl­lys­tä­mi­sen tar­pees­sa, mutta rahat riit­tä­vät vain puoleen – katso, missä päin Lappia tänä kesänä tie­töi­tä tehdään

04.07.2022 12:00 5
Tilaajille
Kemistä poistuvat ehkä vaaralliset Ouluntien ja Vähäruonantien tasoristeykset, joissa on ollut läheltä piti -tilanteita

Kemistä pois­tu­vat ehkä vaa­ral­li­set Ou­lun­tien ja Vä­hä­ruo­nan­tien ta­so­ris­teyk­set, joissa on ollut läheltä piti -ti­lan­tei­ta

28.06.2022 18:07 1
Tilaajille
Väylävirasto esittää Lapille vain rippeitä liikenneväylien remonttirahoista, mikä uhkaa maakunnan elinvoimaisuutta ja huoltovarmuutta – tätä ei pidä hyväksyä
Pääkirjoitus

Väy­lä­vi­ras­to esittää Lapille vain rip­pei­tä lii­ken­ne­väy­lien re­mont­ti­ra­hois­ta, mikä uhkaa maa­kun­nan elin­voi­mai­suut­ta ja huol­to­var­muut­ta – tätä ei pidä hy­väk­syä

22.06.2022 19:57 7
Tilaajille