Vanhukset
Petosrikosten määrä jatkoi kasvuaan alkuvuoden 2020 aikana – poliisihallitus huolissaan etenkin ikääntyneisiin kohdistetuista nettipetoksista

Pe­tos­ri­kos­ten määrä jatkoi kas­vuaan al­ku­vuo­den 2020 aikana – po­lii­si­hal­li­tus huo­lis­saan etenkin ikään­ty­nei­siin koh­dis­te­tuis­ta net­ti­pe­tok­sis­ta

16.07.2020 10:42 0
Rovaniemi avaa hoitokoteja ja palveluyksiköitä vierailuille, mutta tapaamisille on tiukat ehdot

Ro­va­nie­mi avaa hoi­to­ko­te­ja ja pal­ve­lu­yk­si­köi­tä vie­rai­luil­le, mutta ta­paa­mi­sil­le on tiukat ehdot

22.05.2020 16:09 1
Tilaajille
Luoteis-Lappi: Muistisairas vanhus pääsi poistumaan palvelutalosta yöllä Kolarissa – löydettiin aamulla pihalta tajuttomana ja kylmissään

Luo­teis-Lap­pi: Muis­ti­sai­ras vanhus pääsi pois­tu­maan pal­ve­lu­ta­los­ta yöllä Ko­la­ris­sa – löy­det­tiin aamulla pihalta ta­jut­to­ma­na ja kyl­mis­sään

30.04.2020 16:01 0
Tilaajille
Näin helpotat neljän seinän sisälle määrättyjen ikäihmisten elämää – karanteenissa ei tarvitse vaipua tylsyyteen

Näin hel­po­tat neljän seinän sisälle mää­rät­ty­jen ikä­ih­mis­ten elämää – ka­ran­tee­nis­sa ei tar­vit­se vaipua tyl­syy­teen

17.03.2020 12:52 0
Lukijalta Mielipide Juhani Valli

Lu­ki­jal­ta: Miksi van­huk­sia siir­rel­lään?

06.03.2020 07:50 0
Tilaajille
Kolumni: Katujen kunnostus on ihmisoikeus- ja ilmastokysymys
Kolumni Taru Salo

Ko­lum­ni: Katujen kun­nos­tus on ih­mis­oi­keus- ja il­mas­to­ky­sy­mys

04.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Keminmaa ja Attendo sopivat kiistan, joka uhkasi siirtää Kallinrannan palvelukodin toiminnan Kemiin

Ke­min­maa ja Attendo sopivat kiis­tan, joka uhkasi siirtää Kal­lin­ran­nan pal­ve­lu­ko­din toi­min­nan Kemiin

02.03.2020 20:49 0
Tilaajille
"Ei palautetta jaksa jatkuvasti lähettää, jos se ei johda mihinkään" –  Rovaniemen  matkapalvelukeskuksen toimintaan luvattiin parannusta, mutta invalidit kertovat odottavansa kyytejä edelleen

"Ei pa­lau­tet­ta jaksa jat­ku­vas­ti lä­het­tää, jos se ei johda mi­hin­kään" –  Ro­va­nie­men mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen toi­min­taan lu­vat­tiin pa­ran­nus­ta, mutta in­va­li­dit ker­to­vat odot­ta­van­sa kyytejä edel­leen

26.11.2019 20:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Kuka suojelee ikäihmisiä puhelinmyyjiltä?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kuka suo­je­lee ikä­ih­mi­siä pu­he­lin­myy­jil­tä?

24.11.2019 10:35 0
Tilaajille
"Illan kiisselit kasvoilla vielä aamulla" – vanhustenhuollon tila on ollut tapetilla jo pitkään, silti esille nousee yhä todella vakavia epäkohtia

"Illan kiis­se­lit kas­voil­la vielä aa­mul­la" – van­hus­ten­huol­lon tila on ollut ta­pe­til­la jo pit­kään, silti esille nousee yhä todella vakavia epä­koh­tia

12.11.2019 06:00 0
Tilaajille
Vanhuspsykiatrin neuvo hyvään vanhuuteen: "Hyväksy eletty elämä ja se, että sitä ei voi muuttaa"

Van­hus­psy­kiat­rin neuvo hyvään van­huu­teen: "Hy­väk­sy eletty elämä ja se, että sitä ei voi muut­taa"

10.10.2019 17:29 0
Tilaajille
Mieltälämmittävä tempaus – torniolaiset kirjoittivat 555 kirjettä laitoksissa asuville vanhuksille

Miel­tä­läm­mit­tä­vä tempaus – tor­nio­lai­set kir­joit­ti­vat 555 kir­jet­tä lai­tok­sis­sa asu­vil­le van­huk­sil­le

09.10.2019 09:42 0
Lapin kuntien tekemä tarkastus yksityisiin vanhusten hoitoyksiköihin: Puutteita henkilöstön saatavuudessa, lääkehuollossa ja asiakkaiden rajoittamistoimissa

Lapin kuntien tekemä tar­kas­tus yk­si­tyi­siin van­hus­ten hoi­toyk­si­köi­hin: Puut­tei­ta hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­des­sa, lää­ke­huol­los­sa ja asiak­kai­den ra­joit­ta­mis­toi­mis­sa

09.10.2019 08:57 0
Tilaajille
Vanhukset saivat retkipaikan parinkymmenen metrin päähän palvelutalosta – näissä talkoissa ei käsitelty rahaa vaan hyödynnettiin yritysten tuotteita ja ammattitaitoa

Van­huk­set saivat ret­ki­pai­kan pa­rin­kym­me­nen metrin päähän pal­ve­lu­ta­los­ta – näissä tal­kois­sa ei kä­si­tel­ty rahaa vaan hyö­dyn­net­tiin yri­tys­ten tuot­tei­ta ja am­mat­ti­tai­toa

04.10.2019 18:03 0
Tilaajille