Tornio
Viimeisin 12 tuntia
Lapin joukkoliikenteen järjestäjät toivovat kuljettajien esimerkin kannustavan kasvomaskien käyttöön – "Aamulla autossa oli se 50 matkustajaa, joista kahdella oli maskit"

Lapin jouk­ko­lii­ken­teen jär­jes­tä­jät toi­vo­vat kul­jet­ta­jien esi­mer­kin kan­nus­ta­van kas­vo­mas­kien käyt­töön – "Aa­mul­la autossa oli se 50 mat­kus­ta­jaa, joista kah­del­la oli maskit"

11:01 1
Tilaajille
Kuukausi
Samalla nimellä ja samoilla sijoilla jo 80 vuotta – Kampaamon oven ovat aukaisseet sen historian aikana muun muassa Annikki Kariniemi, Matti Nykänen ja Carola Strandenskjöld

Samalla nimellä ja sa­moil­la si­joil­la jo 80 vuotta – Kam­paa­mon oven ovat au­kais­seet sen his­to­rian aikana muun muassa Annikki Ka­ri­nie­mi, Matti Nykänen ja Carola Stran­densk­jöld

11.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Torniossa syttyi palamaan autotallissa ollut pieni pihakuormaaja – ei tietoa syttymissyystä

Tor­nios­sa syttyi pa­la­maan au­to­tal­lis­sa ollut pieni pi­ha­kuor­maa­ja – ei tietoa syt­ty­mis­syys­tä

06.08.2020 10:32 0
Tilaajille
Uudet menetelmät lisänneet grafiikan tekemisen ja opettamisen mahdollisuuksia - merilappilaisten taidegrafiikan harrastajien teoksia esilla Taidekamarilla Torniossa

Uudet me­ne­tel­mät li­sän­neet gra­fii­kan te­ke­mi­sen ja opet­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia - me­ri­lap­pi­lais­ten tai­de­gra­fii­kan har­ras­ta­jien teoksia esilla Tai­de­ka­ma­ril­la Tor­nios­sa

05.08.2020 12:37 0
Meri-Lapin seuraava koirapuisto tulee Keminmaahan – Koirapuistossa käydään monta kertaa viikossa

Me­ri-La­pin seu­raa­va koi­ra­puis­to tulee Ke­min­maa­han – Koi­ra­puis­tos­sa käydään monta kertaa vii­kos­sa

04.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Torniossa ammuttiin viisi Suomen ennätystä

Tor­nios­sa am­mut­tiin viisi Suomen en­nä­tys­tä

01.08.2020 18:22 0
Tilaajille
Kauppa on nyt kallellaan Haaparantaan päin – Ostosmatka Tornioon vaatii vielä ”vänkyttämistä” Ruotsin kansalaisilta

Kauppa on nyt kal­lel­laan Haa­pa­ran­taan päin – Os­tos­mat­ka Tor­nioon vaatii vielä ”vän­kyt­tä­mis­tä” Ruotsin kan­sa­lai­sil­ta

23.07.2020 18:30 0
Tilaajille
Missä on torniolainen Juha Järvirova? – Valkoista keppiä käyttävä roteva mies on ollut jo yli viikon kateissa

Missä on tor­nio­lai­nen Juha Jär­vi­ro­va? – Val­kois­ta keppiä käyt­tä­vä roteva mies on ollut jo yli viikon ka­teis­sa

19.07.2020 13:50 0
Tilaajille
Yksitoista maailmanperintöpistettä pohjoisen ketjussa – Struven ketjun mittauspisteistä kerätään tietopaketteja ja tehdään virtuaalista materiaalia

Yk­si­tois­ta maail­man­pe­rin­tö­pis­tet­tä poh­joi­sen ket­jus­sa – Struven ketjun mit­taus­pis­teis­tä ke­rä­tään tie­to­pa­ket­te­ja ja tehdään vir­tuaa­lis­ta ma­te­riaa­lia

16.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Valtatie 21:n uudet nopeusvalvontakamerat otetaan käyttöön kesän kuluessa – Kamerat mittaavat auton nopeuden jopa 150 metrin päästä

Val­ta­tie 21:n uudet no­peus­val­von­ta­ka­me­rat otetaan käyt­töön kesän ku­lues­sa – Kamerat mit­taa­vat auton no­peu­den jopa 150 metrin päästä

12.06.2020 10:41 1
Tilaajille
Länsiraja pysyy kiinni heinäkuun puoliväliin saakka – Väki liikkuu rajan yli niin kuin ennenkin

Län­si­ra­ja pysyy kiinni hei­nä­kuun puo­li­vä­liin saakka – Väki liikkuu rajan yli niin kuin en­nen­kin

11.06.2020 17:06 1
Tilaajille
Kiireetön hammashoito jatkuu Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:ssä vasta elokuussa, mutta Kemi maksaa palveluista täyttä hintaa – Mehiläinen Länsi-Pohja:  "Kemin kaupungin kanssa on neuvoteltu perusterveydenhuoltoa koskien ja saavutettu yhteinen ymmärrys ja sopu."

Kii­ree­tön ham­mas­hoi­to jatkuu Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja Oy:ssä vasta elo­kuus­sa, mutta Kemi maksaa pal­ve­luis­ta täyttä hintaa – Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja:  "Kemin kau­pun­gin kanssa on neu­vo­tel­tu pe­rus­ter­vey­den­huol­toa koskien ja saa­vu­tet­tu yh­tei­nen ym­mär­rys ja sopu."

07.06.2020 12:12 0
Tilaajille
Ohiajo aiheutti rajavartijalle vaaratilanteen Torniossa

Ohiajo ai­heut­ti ra­ja­var­ti­jal­le vaa­ra­ti­lan­teen Tor­nios­sa

31.05.2020 17:19 0
Tilaajille
Kuljettaja ajoi autoa huumausaineiden vaikutuksen alaisena Torniossa

Kul­jet­ta­ja ajoi autoa huu­maus­ai­nei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na Tor­nios­sa

31.05.2020 17:02 0
Tilaajille
Meri-Lapin poliisi: 19-vuotiasta epäillään rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta

Me­ri-La­pin po­lii­si: 19-vuo­tias­ta epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja huu­maus­ai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta

30.05.2020 12:03 0
Tilaajille
Koronalomautetuista osa palaa töihin Torniossa

Ko­ro­na­lo­mau­te­tuis­ta osa palaa töihin Tor­nios­sa

04.05.2020 16:03 0
Tilaajille
Lakon uhka väistyi ainakin osittain Tornion energiatuotannon yltä – Energiateollisuus varoitti lämpöjen katkeavan kotitalouksilta, Sähköliitto kiisti väitteen

Lakon uhka väistyi ainakin osit­tain Tornion ener­gia­tuo­tan­non yltä – Ener­gia­teol­li­suus va­roit­ti läm­pö­jen kat­kea­van ko­ti­ta­louk­sil­ta, Säh­kö­liit­to kiisti väit­teen

02.01.2020 15:57 0
Tilaajille
Torniossa ja Kemissä varastettiin autoja

Tor­nios­sa ja Kemissä va­ras­tet­tiin autoja

27.10.2019 11:36 0
Tilaajille
Kahta puolen rajaa puhuttiin yhdenvertaisuudesta – Meri-Lapin BorderPridessa nousi esille elämä seksuaali- ja sukupuolivähemmistössä

Kahta puolen rajaa pu­hut­tiin yh­den­ver­tai­suu­des­ta – Me­ri-La­pin Bor­derP­ri­des­sa nousi esille elämä sek­suaa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­tös­sä

31.08.2019 15:58 0
Tilaajille
Parikymppinen kuljettaja puhalsi alkometriin 5,13 promillen tuloksen Torniossa – uudestaan puhaltaminen ei enää onnistunut kunnolla

Pa­ri­kymp­pi­nen kul­jet­ta­ja puhalsi al­ko­met­riin 5,13 pro­mil­len tu­lok­sen Tor­nios­sa – uu­des­taan pu­hal­ta­mi­nen ei enää on­nis­tu­nut kun­nol­la

31.08.2019 10:46 0