Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kuvagalleria: Kont­ti­sen ki­sois­sa nähtiin rä­väk­kää lasten pu­ku­lois­toa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Suurtulvat
Pelastaisiko Saarenputaan tukkiminen Rovaniemen suurtulvien tuhoilta? Kaupunki selvittää putaan sulkua yhtenä vaihtoehtona tulvasuojelussa

Pe­las­tai­si­ko Saa­ren­pu­taan tuk­ki­mi­nen Ro­va­nie­men suur­tul­vien tu­hoil­ta? Kau­pun­ki sel­vit­tää putaan sulkua yhtenä vaih­to­eh­to­na tul­va­suo­je­lus­sa

07.10.2021 18:00 25
Tilaajille
Viime kevään suurtulvat olisivat olleet Rovaniemellä lähes metrin korkeammat ilman tekoaltaita - Kemijoki Oy:lla ei ole suunnitelmissa uusia allashankkeita

Viime kevään suur­tul­vat oli­si­vat olleet Ro­va­nie­mel­lä lähes metrin kor­keam­mat ilman te­ko­al­tai­ta - Ke­mi­jo­ki Oy:lla ei ole suun­ni­tel­mis­sa uusia al­las­hank­kei­ta

05.05.2021 15:16 1
Tilaajille
Kunnat käyttivät satoja tuhansia euroja tulvantorjuntaan – Kustannukset olivat suurimmat Rovaniemellä, Tornio jakoi kulut Haaparannan kanssa

Kunnat käyt­ti­vät satoja tu­han­sia euroja tul­van­tor­jun­taan – Kus­tan­nuk­set olivat suu­rim­mat Ro­va­nie­mel­lä, Tornio jakoi kulut Haa­pa­ran­nan kanssa

25.09.2020 19:30 7
Tilaajille
Kemijoen Helmen kotilaituri unohtui jokeen suurtulvan armoille – "Tilanne näyttää rujommalta kuin se onkaan"

Ke­mi­joen Helmen ko­ti­lai­tu­ri unohtui jokeen suur­tul­van ar­moil­le – "Ti­lan­ne näyttää ru­jom­mal­ta kuin se onkaan"

10.06.2020 09:39
Tulva nousi Katajatiellä äkkiä ja saarsi talot Rovaniemellä – asukkaat epäilevät läheisen siltatyömaan padonneen vettä, nyt autot parkkeerataan vilkkaan Nelostien varteen ja osa soutaa kotiin

Tulva nousi Ka­ta­ja­tiel­lä äkkiä ja saarsi talot Ro­va­nie­mel­lä – asuk­kaat epäi­le­vät lä­hei­sen sil­ta­työ­maan pa­don­neen vettä, nyt autot park­kee­ra­taan vilk­kaan Ne­los­tien varteen ja osa soutaa kotiin

31.05.2020 20:12
Tilaajille
Tulva on katkonut katuyhteyksiä ja kastellut taloja Rovaniemellä – tältä kaupungin tulva näyttää ilmasta kuvattuna

Tulva on kat­ko­nut ka­tu­yh­teyk­siä ja kas­tel­lut taloja Ro­va­nie­mel­lä – tältä kau­pun­gin tulva näyttää ilmasta ku­vat­tu­na

31.05.2020 18:40 2
Tilaajille
Ylä-Lapissa on paikoin vielä reilusti lunta ja maasto on vetinen – ensi viikon lämpöaalto ja vesisateet saattavat antaa Lapin tulville lisävauhtia

Ylä-La­pis­sa on paikoin vielä rei­lus­ti lunta ja maasto on vetinen – ensi viikon läm­pö­aal­to ja ve­si­sa­teet saat­ta­vat antaa Lapin tul­vil­le li­sä­vauh­tia

31.05.2020 13:09
Tilaajille
Takatalvi pelastaisi tulvilta, mutta sellaista ei ole luvassa  – "Nyt on pakko olla huolissaan", sanoo johtava hydrologi

Ta­ka­tal­vi pe­las­tai­si tul­vil­ta, mutta sel­lais­ta ei ole luvassa – "Nyt on pakko olla huo­lis­saan", sanoo johtava hyd­ro­lo­gi

24.05.2020 17:45
Tilaajille
Suurtulvien uhka kasvaa Lapissa – Kittilässä vahinkoraja ylittynee jo keskiviikkona, Rovaniemellä viikon sisällä

Suur­tul­vien uhka kasvaa Lapissa – Kit­ti­läs­sä va­hin­ko­ra­ja ylit­ty­nee jo kes­ki­viik­ko­na, Ro­va­nie­mel­lä viikon sisällä

24.05.2020 11:05 6
Tilaajille
Vesi tulee taloon, jos pahin ennuste toteutuu – Lapin pelastuslaitoksen kautta voi saada apua kiinteistön tulvavahinkojen ehkäisyyn, jos omat keinot ja apujoukot eivät riitä

Vesi tulee taloon, jos pahin ennuste to­teu­tuu – Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen kautta voi saada apua kiin­teis­tön tul­va­va­hin­ko­jen eh­käi­syyn, jos omat keinot ja apu­jou­kot eivät riitä

23.05.2020 17:28 1
Tilaajille
Toukokuussa 1973 Rovaniemeä koetteli pahin tulva vuosikymmeniin: Lainaalla piisamit uivat pitkin katuja ja melkein koko Saarenkylä joutui veden valtaan

Tou­ko­kuus­sa 1973 Ro­va­nie­meä koet­te­li pahin tulva vuo­si­kym­me­niin: Lai­naal­la pii­sa­mit uivat pitkin katuja ja melkein koko Saa­ren­ky­lä joutui veden valtaan

21.05.2020 06:30 3
Tilaajille
Suurtulvien riski on pienentynyt hieman – Sulaminen jakautuu luultavasti pitkälle aikavälille

Suur­tul­vien riski on pie­nen­ty­nyt hieman – Su­la­mi­nen ja­kau­tuu luul­ta­vas­ti pit­käl­le ai­ka­vä­lil­le

20.05.2020 10:29 1
Tilaajille
Kesäkuulle povattu tulvahuippu tulee ennätyksellisen myöhään, mutta hyvä niin – Jos huippu aikaistuu, tulvista tulee todella rajut

Ke­sä­kuul­le povattu tul­va­huip­pu tulee en­nä­tyk­sel­li­sen myö­hään, mutta hyvä niin – Jos huippu ai­kais­tuu, tul­vis­ta tulee todella rajut

15.05.2020 18:40
Tilaajille
Kemijärvellä varaudutaan suurtulvaan – hyvinvointikeskus Lapponian toiminta varmistetaan koronatilanteen vuoksi.

Ke­mi­jär­vel­lä va­rau­du­taan suur­tul­vaan – hy­vin­voin­ti­kes­kus Lap­po­nian toi­min­ta var­mis­te­taan ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi.

01.05.2020 10:00
Tilaajille
Rovaniemi suojaa Saarenkylää tilapäisillä tulvavalleilla – rakentaminen aloitetaan viikkoja ennen tulvahuippua, sillä koronaepidemian huippu saattaa tulla samaan aikaan ja harventaa tulvantorjujien rivejä

Ro­va­nie­mi suojaa Saa­ren­ky­lää ti­la­päi­sil­lä tul­va­val­leil­la – ra­ken­ta­mi­nen aloi­te­taan viik­ko­ja ennen tul­va­huip­pua, sillä ko­ro­na­epi­de­mian huippu saattaa tulla samaan aikaan ja har­ven­taa tul­van­tor­ju­jien rivejä

18.04.2020 07:00
Tilaajille
Paksu hanki ei aina tarkoita isoa tulvaa, viileä kevät voi tasata tulvahuippuja – "Nyt ei kaivata sateita ennen kesäkuuta"

Paksu hanki ei aina tar­koi­ta isoa tulvaa, viileä kevät voi tasata tul­va­huip­pu­ja – "Nyt ei kaivata sateita ennen ke­sä­kuu­ta"

14.04.2020 17:36
Tilaajille
Tulvavalli suojaa Kittilää vasta vuoden päästä – suurtulvan todennäköisyys riippuu lumen sulamisvauhdista

Tul­va­val­li suojaa Kit­ti­lää vasta vuoden päästä – suur­tul­van to­den­nä­köi­syys riippuu lumen su­la­mis­vauh­dis­ta

26.02.2020 06:30
Tilaajille
Tällaisia ovat olleet suurtulvat eri puolilla Lappia: rikkoutuneita siltoja, jäiden murskaamia omakotitaloja, saarroksiin jääneitä asuinalueita ja melkein hukkunut Arktikum

Täl­lai­sia ovat olleet suur­tul­vat eri puo­lil­la Lappia: rik­kou­tu­nei­ta sil­to­ja, jäiden murs­kaa­mia oma­ko­ti­ta­lo­ja, saar­rok­siin jää­nei­tä asuin­aluei­ta ja melkein huk­ku­nut Ark­ti­kum

25.02.2020 14:35
Tilaajille
Runsasluminen talvi voi huipentua jättitulviin: Kittilässä 50 prosentin riski vahinkorajojen ylittymiseen

Run­sas­lu­mi­nen talvi voi hui­pen­tua jät­ti­tul­viin: Kit­ti­läs­sä 50 pro­sen­tin riski va­hin­ko­ra­jo­jen ylit­ty­mi­seen

25.02.2020 11:00
Tilaajille