Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Paikallishistoria
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­me­läi­set kai­paa­vat tietoa pai­kal­lis­his­to­rias­ta kas­vat­taak­seen juu­riaan ja iden­ti­teet­tiään

09:42
Vanhemmat

Tornion sa­no­ma­leh­ti lak­kau­tet­tiin ve­nä­läis­vas­tai­se­na

14.07.2021 14:56
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Herra Huun talo kun­nos­tet­ta­va

16.06.2021 06:30 1
Tilaajille

Ku­nin­gas ei saanut me­ga­juh­lia Tor­nios­sa - sentään vas­taan­ot­to­ko­mi­tea jär­jes­tyi Kaa­ka­moon

27.05.2021 15:11

Anders Hel­lant, 1700-lu­vun tor­nio­lai­nen mo­ni­toi­mi­mies, jul­kai­si kaksi tor­nio­lais­ta al­ma­nak­kaa

19.05.2021 14:50

Tornion maine kasvoi op­pi­nei­den sil­mis­sä, kun maa­pal­lon muoto selvisi Tor­nion­laak­sos­sa

13.05.2021 10:55

Kemin museot ke­rää­vät Val­ta­ka­tu-muis­to­ja

05.05.2021 10:12

Tor­nio­lai­set säi­käh­ti­vät Pohjan sotaa - por­va­ris­kaar­ti vartioi Kaa­ka­mos­sa

21.04.2021 15:54

Tornion kirkko oli ul­ko­asul­taan pitkään hir­si­nen ja pu­na­mul­lat­tu.

07.04.2021 11:01

Ou­nas­vaa­ran Ju­han­nus­kal­lion be­to­ni­ja­lus­tat ih­me­tyt­tä­vät kul­ki­joi­ta – Tie­dät­kö sinä, mikä niiden his­to­ria on?

01.04.2021 14:33 3

Tornion kau­pun­gin palk­ka­lis­toil­la oli eri­koi­nen vi­ran­hal­ti­ja: piis­ku­ri

24.03.2021 15:57 1

Tornion vuo­si­kym­me­net, osa 4: Vain 6-vuo­tiaa­na kruu­nat­tu ku­nin­ga­tar Kris­tii­na hel­pot­ti tor­nio­lais­ten toi­meen­tu­loa

17.03.2021 14:29

Tor­nio­lai­set eivät olleet tyy­ty­väi­siä opet­ta­jiin­sa, sillä op­pi­laat eivät muka vii­sas­tu­neet kou­lus­sa ol­len­kaan

03.03.2021 15:18

Tutkija löytää his­to­rias­ta isot linjat

25.02.2021 16:19

Tornion vuo­si­kym­me­net -jut­tu­sar­ja, osa 1:Poh­jo­lan leijona perusti Tornion Seit­ten­ka­ril­le

24.02.2021 10:38
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men vä­ri­käs­tä pai­kal­lis­his­to­riaa kansien välissä – tänä vuonna on il­mes­ty­nyt monta mie­len­kiin­tois­ta teosta

04.12.2020 09:11

Hilda Luk­ka­ri­nen kysyi tietä Ro­va­nie­men kä­si­työ­kou­lul­le – nyt hänen jäl­kiään voi seurata Lapin yli­opis­toon saakka

26.11.2020 16:35

Lukijan juttu: Ro­va­nie­mi sai koulun 150 vuotta sitten – koulun vas­tus­ta­jat häi­ri­köi­vät kun­ta­ko­kouk­sia

16.10.2020 13:18

La­by­rin­tin sa­lai­suus – Kemin edus­tal­la Ajosk­run­nin saa­rel­la on kivistä ladottu ja­tu­lin­tar­ha, jonka al­ku­pe­rää ei tiedä kukaan. Oli­vat­ko jät­ti­läi­set asial­la?

18.06.2020 08:53
Tilaajille