Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Paikallishistoria
Rokahtava musiikkielämä villitsi ja vallitsi Ivaloa puoli vuosisataa sitten – nyt ajanjakso palaa festivaalien muodossa ja kirja kertoo loput

Ro­kah­ta­va mu­siik­kie­lä­mä vil­lit­si ja val­lit­si Ivaloa puoli vuo­si­sa­taa sitten – nyt ajan­jak­so palaa fes­ti­vaa­lien muo­dos­sa ja kirja kertoo loput

25.07.2023 20:30 1
Tilaajille
Miten käy Kaarina-mummon Amerikan matkan? – Kittilän kotiseutumuseon pihapiiriin on rakennettu ainutlaatuinen pakopeli

Miten käy Kaa­ri­na-mum­mon Ame­ri­kan matkan? – Kit­ti­län ko­ti­seu­tu­mu­seon pi­ha­pii­riin on ra­ken­net­tu ai­nut­laa­tui­nen pa­ko­pe­li

18.06.2023 20:30
Tilaajille
Ala-Ponkun erämaatilalla eletään Moskun aikaa – sodankyläläiselle Tapani Hietaselle pihapiiri on tuttu jo lapsuudesta

Ala-Pon­kun erä­maa­ti­lal­la eletään Moskun aikaa – so­dan­ky­lä­läi­sel­le Tapani Hie­ta­sel­le pi­ha­pii­ri on tuttu jo lap­suu­des­ta

17.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Mia Greenin korvaamaton valokuvakokoelma voi muuttaa turvaan Tornioon

Mia Greenin kor­vaa­ma­ton va­lo­ku­va­ko­koel­ma voi muuttaa turvaan Tor­nioon

14.04.2023 17:02
Tilaajille
Korkalovaaran rinteellä pulppusi salaperäinen lähde, jolla oli erityinen merkitys rovaniemeläisille satojen vuosien ajan

Kor­ka­lo­vaa­ran rin­teel­lä pulp­pu­si sa­la­pe­räi­nen lähde, jolla oli eri­tyi­nen mer­ki­tys ro­va­nie­me­läi­sil­le satojen vuosien ajan

21.01.2023 05:00 13
Tilaajille
Dosentti Ilkka Teerijoki luennoi Karungin kouluhistoriasta ja Kustaa Vaasasta

Do­sent­ti Ilkka Tee­ri­jo­ki luennoi Ka­run­gin kou­lu­his­to­rias­ta ja Kustaa Vaa­sas­ta

12.01.2023 15:18
Veitsiluodon työväentalo ei pääse maailmanperintölistalle

Veit­si­luo­don työ­väen­ta­lo ei pääse maail­man­pe­rin­tö­lis­tal­le

21.12.2022 08:59 1
Leskio muuttui takaisin Lesceliukseksi  - vuonna 1935 suomalaistettiin kymmeniä tuhansia sukunimeä kemiläisen Marko Lesceliuksen isoisoisä Eliel oli yksi nimensä muuttaneista

Leskio muuttui ta­kai­sin Les­ce­liuk­sek­si - vuonna 1935 suo­ma­lais­tet­tiin kym­me­niä tu­han­sia su­ku­ni­meä ke­mi­läi­sen Marko Les­ce­liuk­sen isoi­soi­sä Eliel oli yksi nimensä muut­ta­neis­ta

01.11.2022 16:12
Rovaniemen saksalaisaikaan voi tutustua Ounasvaaran historiakierroksella – iso osa kaupungin historiallisista kohteista on hävitetty rakentamisen tieltä

Ro­va­nie­men sak­sa­lai­sai­kaan voi tu­tus­tua Ou­nas­vaa­ran his­to­ria­kier­rok­sel­la – iso osa kau­pun­gin his­to­rial­li­sis­ta koh­teis­ta on hä­vi­tet­ty ra­ken­ta­mi­sen tieltä

06.09.2022 18:00 3
Tilaajille
Tapahtumien superviikko alkaa Rovaniemellä – laaja ohjelmakirjo huokuu kotiseuturakkautta uusille ja vanhoille paikkakuntalaisille

Ta­pah­tu­mien su­per­viik­ko alkaa Ro­va­nie­mel­lä – laaja oh­jel­ma­kir­jo huokuu ko­ti­seu­tu­rak­kaut­ta uusille ja van­hoil­le paik­ka­kun­ta­lai­sil­le

04.09.2022 09:29 1
Tilaajille
Lukijalta: Tuovila – räjäytettyjen bunkkerien kylä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuovila – rä­jäy­tet­ty­jen bunk­ke­rien kylä

19.03.2022 04:17
Tilaajille
Koulupoika kirjasi päiväkirjaansa, miten sisällissota leimahti Kemissä – "Yleisön valtasi pakokauhu"

Kou­lu­poi­ka kirjasi päi­vä­kir­jaan­sa, miten si­säl­lis­so­ta lei­mah­ti Kemissä – "Y­lei­sön valtasi pa­ko­kau­hu"

02.11.2021 18:15 1
Tilaajille
Poliittinen metallurgia tuo terästehtaan Tornioon

Po­liit­ti­nen me­tal­lur­gia tuo te­räs­teh­taan Tor­nioon

28.10.2021 15:39
Devalvaatio kääntää rajakaupan suunnan – ruotsalaisten ostoryntäys Tornioon kesti vuosia

De­val­vaa­tio kääntää ra­ja­kau­pan suunnan – ruot­sa­lais­ten os­to­ryn­täys Tor­nioon kesti vuosia

20.10.2021 11:02
Suuret ikäluokat täyttävät oppilaitokset - kansakoululaisten määrä kolminkertaistui Torniossa

Suuret ikä­luo­kat täyt­tä­vät op­pi­lai­tok­set - kan­sa­kou­lu­lais­ten määrä kol­min­ker­tais­tui Tor­nios­sa

13.10.2021 09:52
Lenita Airisto tähditti Rovaniemen talvimuotipäiviä syksyllä 1964 – tiedätkö jotain tästä upeiden muotiluomusten tapahtumasta?

Lenita Airisto täh­dit­ti Ro­va­nie­men tal­vi­muo­ti­päi­viä syk­syl­lä 1964 – tie­dät­kö jotain tästä upeiden muo­ti­luo­mus­ten ta­pah­tu­mas­ta?

08.10.2021 14:28 1
"Kyllä Pohjanhovissa kummittelee" – Mauri Karvonen on koonnut aavekirjaansa tarinoita myös rovaniemeläishotellista

"Kyllä Poh­jan­ho­vis­sa kum­mit­te­lee" – Mauri Kar­vo­nen on koonnut aa­ve­kir­jaan­sa ta­ri­noi­ta myös ro­va­nie­me­läis­ho­tel­lis­ta

13.09.2021 09:45
Rautatieläiset rakennuttivat rivitalon Rovaniemen Etelärinteelle 60 vuotta sitten – lauantaina siellä juhlitaan

Rau­ta­tie­läi­set ra­ken­nut­ti­vat ri­vi­ta­lon Ro­va­nie­men Ete­lä­rin­teel­le 60 vuotta sitten – lauan­tai­na siellä juh­li­taan

08.09.2021 08:25 1
Rovaniemeläiset kaipaavat tietoa paikallishistoriasta kasvattaakseen juuriaan ja identiteettiään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­me­läi­set kai­paa­vat tietoa pai­kal­lis­his­to­rias­ta kas­vat­taak­seen juu­riaan ja iden­ti­teet­tiään

28.07.2021 09:42
Tornion sanomalehti lakkautettiin venäläisvastaisena

Tornion sa­no­ma­leh­ti lak­kau­tet­tiin ve­nä­läis­vas­tai­se­na

14.07.2021 14:56