Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Sokli
Soklista löytyi uusia mineraaleja – päätöksiä jatkotutkimuksista vielä loppuvuoden aikana

Sok­lis­ta löytyi uusia mi­ne­raa­le­ja – ­pää­tök­siä jat­ko­tut­ki­muk­sis­ta vielä lop­pu­vuo­den aikana

30.10.2023 10:04 7
Tilaajille
Savukosken Soklissa kairataan läpi talven – tutkimuskairaukset vaativat paljon työtä

Sa­vu­kos­ken Sok­lis­sa kai­ra­taan läpi talven – tut­ki­mus­kai­rauk­set vaa­ti­vat paljon työtä

08.10.2023 16:29 3
Tilaajille
Soklissa käynnistetään koekairaukset tiistaina – kahden kuukauden ajan työtä tehdään vuorokauden ympäri

Sok­lis­sa käyn­nis­te­tään koe­kai­rauk­set tiis­tai­na – kahden kuu­kau­den ajan työtä tehdään vuo­ro­kau­den ympäri

04.09.2023 16:45 1
Tilaajille
Lähes 50 savukoskelaista kokoontui kuulemaan Soklin tien peruskorjaussuunnitelmaa – tavoitteena on turvata kaivoksen ja elinkeinoelämän kuljetukset tiellä

Lähes 50 sa­vu­kos­ke­lais­ta ko­koon­tui kuu­le­maan Soklin tien pe­rus­kor­jaus­suun­ni­tel­maa – ta­voit­tee­na on turvata kai­vok­sen ja elin­kei­no­elä­män kul­je­tuk­set tiellä

03.06.2023 19:00 2
Tilaajille
Soklin luvitus menee uusiksi – malmiyhtiö peruutti hakemuksen, KHO ei käsitellyt

Soklin luvitus menee uusiksi – mal­mi­yh­tiö pe­ruut­ti ha­ke­muk­sen, KHO ei kä­si­tel­lyt

23.02.2023 13:10
Tilaajille
Tutkimukset Soklissa jatkuvat tarvittaessa lokakuulle saakka – malmityypin vaihtelu on Soklin haaste

Tut­ki­muk­set Sok­lis­sa jat­ku­vat tar­vit­taes­sa lo­ka­kuul­le saakka – mal­mi­tyy­pin vaih­te­lu on Soklin haaste

17.09.2022 13:30 3
Tilaajille
Syksyn koekairaukset käynnistyivät Soklissa – luontokartoitusten tuloksista kerrotaan maastokauden päätyttyä

Syksyn koe­kai­rauk­set käyn­nis­tyi­vät Sok­lis­sa – ­luon­to­kar­toi­tus­ten tu­lok­sis­ta ker­ro­taan maas­to­kau­den pää­tyt­tyä

11.08.2022 14:13 2
Tilaajille
Savukoski esittää Tukesille Sokli-neuvotteluja paliskunnan kanssa

Sa­vu­kos­ki esittää Tu­ke­sil­le Sok­li-neu­vot­te­lu­ja pa­lis­kun­nan kanssa

28.06.2022 17:22 2
Tilaajille
Soklin kaivoshankkeen avoin esittelykierros houkutteli Savukosken koilliskulmaan satakunta kävijää – kaivoshankkeen jatkosta päätetään ensi talvena

Soklin kai­vos­hank­keen avoin esit­te­ly­kier­ros hou­kut­te­li Sa­vu­kos­ken koil­lis­kul­maan sa­ta­kun­ta kävijää – kai­vos­hank­keen jat­kos­ta pää­te­tään ensi talvena

19.06.2022 17:45 5
Tilaajille
Soklin kaivospiirin muinaiskohteet dokumentoidaan – kivikautisia asuinpaikkoja noin 10 000 vuoden takaa

Soklin kai­vos­pii­rin mui­nais­koh­teet do­ku­men­toi­daan – ­ki­vi­kau­ti­sia asuin­paik­ko­ja noin 10 000 vuoden takaa

22.09.2021 18:21 2
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus järjestää katselmuksen Soklin kaivoksen ympäristövaikutuksia koskevassa asiassa

Korkein hal­lin­to-oi­keus jär­jes­tää kat­sel­muk­sen Soklin kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia kos­ke­vas­sa asiassa

17.08.2021 10:26
Tilaajille
Soklin kaivospiirillä aloitettiin vanhojen rakennusten purkutyöt – Osa rakennuksista kunnostetaan hyötykäyttöön

Soklin kai­vos­pii­ril­lä aloi­tet­tiin van­ho­jen ra­ken­nus­ten pur­ku­työt – Osa ra­ken­nuk­sis­ta kun­nos­te­taan hyö­ty­käyt­töön

13.08.2021 14:59 2
Tilaajille
Analyysi: Yara kyllästyi Sokliin – Kaivoshanke palaa käytännössä lähtöruutuun

Ana­lyy­si: Yara kyl­läs­tyi Sokliin – Kai­vos­han­ke palaa käy­tän­nös­sä läh­tö­ruu­tuun

15.12.2020 08:37 5
Tilaajille
Talouselämä: EU:n kiristyvät lannoitteiden puhtausvaatimukset voivat tasoittaa tietä Soklin kaivokselle

Ta­lou­se­lä­mä: EU:n ki­ris­ty­vät lan­noit­tei­den puh­taus­vaa­ti­muk­set voivat ta­soit­taa tietä Soklin kai­vok­sel­le

28.10.2019 08:39
Tilaajille
Soklin muinaiset asukkaat söivät peuroja ja kalastivat – Suunnitellun kaivoksen alueella tehdään arkeologisia kaivauksia, kustannukset maksaa kaivosyhtiö Yara

Soklin mui­nai­set asuk­kaat söivät peuroja ja ka­las­ti­vat – Suun­ni­tel­lun kai­vok­sen alueel­la tehdään ar­keo­lo­gi­sia kai­vauk­sia, kus­tan­nuk­set maksaa kai­vos­yh­tiö Yara

24.09.2019 07:30
Tilaajille