kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Arkeologia
Mökkirannasta Kuusamossa löydetystä hirvenpääkirveestä lisätietoa – Kivikirves on yksi vuosituhannen merkittävimmistä löydöistä Suomessa

Mök­ki­ran­nas­ta Kuu­sa­mos­sa löy­de­tys­tä hir­ven­pää­kir­vees­tä li­sä­tie­toa – Ki­vi­kir­ves on yksi vuo­si­tu­han­nen mer­kit­tä­vim­mis­tä löy­döis­tä Suo­mes­sa

01.02.2024 13:44
Tilaajille
Oulun yliopiston arkeologi havaitsi nykyihmisen elämäntavan näkyvän jo selkärangassa – "Se on alkanut selkeästi vaikuttaa nikamiin"

Oulun ylio­pis­ton ar­keo­lo­gi ha­vait­si ny­kyih­mi­sen elä­män­ta­van näkyvän jo sel­kä­ran­gas­sa – "Se on alkanut sel­keäs­ti vai­kut­taa ni­ka­miin"

05.01.2024 18:00 2
Tilaajille
Hautojen määrä ällistyttää Oulun yliopiston arkeologia – Simojoella näyttää olevan suurin kivikauden hautausmaa Pohjoismaissa

Hau­to­jen määrä äl­lis­tyt­tää Oulun ylio­pis­ton ar­keo­lo­gia – Si­mo­joel­la näyttää olevan suurin ki­vi­kau­den hau­taus­maa Poh­jois­mais­sa

02.12.2023 10:00
Tilaajille
Pelkosenniemeläinen Lenni Kunnari, 12, muistaa retkensä Kemijärven Kalkonniemeen pitkään – "Tiesin heti, että se on ihmisen luu"

Pel­ko­sen­nie­me­läi­nen Lenni Kun­na­ri, 12, muistaa ret­ken­sä Ke­mi­jär­ven Kal­kon­nie­meen pitkään – "Tiesin heti, että se on ihmisen luu"

21.10.2023 09:52
Tilaajille
Kemijärven luulöytöä tutkitaan muinaismuistona – Museovirasto ei ole koskaan aiemmin saanut ihmisjäänteitä kansalaislöytönä

Ke­mi­jär­ven luu­löy­töä tut­ki­taan mui­nais­muis­to­na – Mu­seo­vi­ras­to ei ole koskaan aiemmin saanut ih­mis­jään­tei­tä kan­sa­lais­löy­tö­nä

23.08.2023 10:44
Tilaajille
Sallassa selvitetään arkeologisilla kaivauksilla Itä-Lapin menneisyyttä – ryhmä työskentelee viisi päivää

Sal­las­sa sel­vi­te­tään ar­keo­lo­gi­sil­la kai­vauk­sil­la Itä-La­pin men­nei­syyt­tä – ryhmä työs­ken­te­lee viisi päivää

15.08.2023 19:30
Tilaajille
Sallassa tehdään arkeologisia kaivauksia – tutkitaan myöhäiselle rautakaudelle ajoittuvaa hautaa

Sal­las­sa tehdään ar­keo­lo­gi­sia kai­vauk­sia – tut­ki­taan myö­häi­sel­le rau­ta­kau­del­le ajoit­tu­vaa hautaa

10.08.2023 10:21
Tilaajille
Kuusamolaisesta mökkirannasta löytyi 4 000 vuotta vanha hirvenpääkirves – Kyseessä yksi tämän vuosituhannen merkittävimmistä arkeologisista löydöistä Suomessa

Kuu­sa­mo­lai­ses­ta mök­ki­ran­nas­ta löytyi 4 000 vuotta vanha hir­ven­pää­kir­ves – Ky­sees­sä yksi tämän vuo­si­tu­han­nen mer­kit­tä­vim­mis­tä ar­keo­lo­gi­sis­ta löy­döis­tä Suo­mes­sa

09.06.2023 14:22 3
Myöhäiselle rautakaudelle ajoittuvia hautoja tutkitaan Savukoskella kesäkuussa

Myö­häi­sel­le rau­ta­kau­del­le ajoit­tu­via hautoja tut­ki­taan Sa­vu­kos­kel­la ke­sä­kuus­sa

31.05.2023 13:15
Tilaajille
Kirakkajoen varrella tehdyissä inventoinneissa löytyi tänä vuonna kuusi vanhaa savottakämppää – Metsähallitus on inventoinut 30-luvun metsätyömaita Inarissa nyt 25 kilometrin matkalta

Ki­rak­ka­joen var­rel­la teh­dyis­sä in­ven­toin­neis­sa löytyi tänä vuonna kuusi vanhaa sa­vot­ta­kämp­pää – Met­sä­hal­li­tus on in­ven­toi­nut 30-lu­vun met­sä­työ­mai­ta Ina­ris­sa nyt 25 ki­lo­met­rin mat­kal­ta

23.11.2022 10:59 1
Tilaajille
Tuore tutkimus: Iin Illinsaaren kalmistosta löydetty vainaja kuului mahdollisesti Itämeren viimeisiin metsästäjä-keräilijöihin, joiden ruokavalio perustui hylkeisiin

Tuore tut­ki­mus: Iin Il­lin­saa­ren kal­mis­tos­ta löy­det­ty vainaja kuului mah­dol­li­ses­ti Itä­me­ren vii­mei­siin met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jöi­hin, joiden ruo­ka­va­lio pe­rus­tui hyl­kei­siin

11.11.2022 13:57
Tilaajille
Posiolla löytyi järven takaa kuninkaallisia rahoja, jotka painavat monta kiloa kappale – maakuntamuseo tuo aarteen näytille torstaina

Po­siol­la löytyi järven takaa ku­nin­kaal­li­sia rahoja, jotka pai­na­vat monta kiloa kappale – maa­kun­ta­mu­seo tuo aarteen näy­til­le tors­tai­na

19.10.2022 08:08 2
Tilaajille
Saksalaisten rauniot kartoitetaan Lapin lentokenttien ympäriltä – Luftwaffen isoin tukikohta oli Kemissä

Sak­sa­lais­ten rauniot kar­toi­te­taan Lapin len­to­kent­tien ym­pä­ril­tä – Luft­waf­fen isoin tu­ki­koh­ta oli Kemissä

12.09.2022 16:27 4
Tilaajille
Keihään kärki, partakirves ja vyönsolki kertovat tarinaa menneestä – Savukosken kulttuuriperintö on rikas, mutta tutkimusta on vasta vähän

Keihään kärki, par­ta­kir­ves ja vyön­sol­ki ker­to­vat tarinaa men­nees­tä – Sa­vu­kos­ken kult­tuu­ri­pe­rin­tö on rikas, mutta tut­ki­mus­ta on vasta vähän

25.08.2022 13:49 3
Tilaajille
Kohtaamisia muinaissaaressa
Kolumni

Koh­taa­mi­sia mui­nais­saa­res­sa

10.06.2022 09:36
Torniossa voi sunnuntaina tutustua salaperäiseen viisikulmaiseen "susihautaan" ja muihin rautakauden Rakanmäen saloihin

Tor­nios­sa voi sun­nun­tai­na tu­tus­tua sa­la­pe­räi­seen vii­si­kul­mai­seen "su­si­hau­taan" ja muihin rau­ta­kau­den Ra­kan­mäen sa­loi­hin

13.05.2022 15:45
Tilaajille
Entisaikaan käytetty liistekatiska löytyi arkeologisten inventointien yhteydessä Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa

En­tis­ai­kaan käy­tet­ty liis­te­ka­tis­ka löytyi ar­keo­lo­gis­ten in­ven­toin­tien yh­tey­des­sä Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa

16.12.2021 12:28
Tilaajille
Tervahaudat – esiteollisuusperintöä metsissämme

Ter­va­hau­dat – esi­teol­li­suus­pe­rin­töä met­sis­säm­me

03.11.2021 12:00
Kalmistojen aarteita ei ole helppo tunnistaa – Jos löydät punaista maata, kyse voi olla haudasta

Kal­mis­to­jen aar­tei­ta ei ole helppo tun­nis­taa – Jos löydät pu­nais­ta maata, kyse voi olla hau­das­ta

01.10.2021 19:30 2
Tilaajille
Myöhäisrautakauteen ajoittuvalle arkeologiselle kohteelle tehtiin peruuttamatonta vahinkoa Savukoskella – muinaisesineet kaivettiin ylös maasta väärin

Myö­häis­rau­ta­kau­teen ajoit­tu­val­le ar­keo­lo­gi­sel­le koh­teel­le tehtiin pe­ruut­ta­ma­ton­ta va­hin­koa Sa­vu­kos­kel­la – mui­nai­se­si­neet kai­vet­tiin ylös maasta väärin

27.09.2021 14:22 6
Tilaajille