Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Salla
Kuukausi
Ainoa Pohjoismaissa: Sallaan muuttanut perhe muunsi koulubussin majoitustilaksi – brittipariskunta löysi paikan unelmansa toteuttamiseen

Ainoa Poh­jois­mais­sa: Sallaan muut­ta­nut perhe muunsi kou­lu­bus­sin ma­joi­tus­ti­lak­si – brit­ti­pa­ris­kun­ta löysi paikan unel­man­sa to­teut­ta­mi­seen

29.09.2022 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienen ihmisen suuret aja­tuk­set

27.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Sallassa toivotaan alennusta asumiskuluihin ja kaavoitetaan lisää tuulivoimaa

Sal­las­sa toi­vo­taan alen­nus­ta asu­mis­ku­lui­hin ja kaa­voi­te­taan lisää tuu­li­voi­maa

26.09.2022 21:52
Tilaajille
Raja-Joosepin ja Sallan rajanylityspaikoilla on edelleen rauhallista – vain muutama venäläinen on kertonut maahantulon syyksi osittaisen liikekannallepanon

Ra­ja-Joo­se­pin ja Sallan ra­jan­yli­tys­pai­koil­la on edel­leen rau­hal­lis­ta – vain muutama ve­nä­läi­nen on ker­to­nut maa­han­tu­lon syyksi osit­tai­sen lii­ke­kan­nal­le­pa­non

23.09.2022 16:00 1
Tilaajille
Jos historia olisi mennyt toisin, suurin tunturikeskus ei olisi Levi eikä Ruka
Kolumni

Jos his­to­ria olisi mennyt toisin, suurin tun­tu­ri­kes­kus ei olisi Levi eikä Ruka

15.09.2022 06:00 7
Tilaajille
Sallan ilmastokampanjalle hopeaa kuntamarkkinoinnin SM-kisoissa

Sallan il­mas­to­kam­pan­jal­le hopeaa kun­ta­mark­ki­noin­nin SM-ki­sois­sa

14.09.2022 20:36
Tilaajille
Kovia kokenut kunta –  tuore romaani Salla 1944 vaati kirjailija Pekka Jaatiselta jalkautumista ja ahkeraa taustatyötä

Kovia kokenut kunta –  tuore romaani Salla 1944 vaati kir­jai­li­ja Pekka Jaa­ti­sel­ta jal­kau­tu­mis­ta ja ahkeraa taus­ta­työ­tä

01.09.2022 18:13
Tilaajille
Vanhemmat
Sallassa houkutellaan eläkeläismiehiä teatterin pariin – eräiltamiin pääsee ottamalla retkituolin kainaloon ja saapumalla Pyhäjärven rantaan

Sal­las­sa hou­ku­tel­laan elä­ke­läis­mie­hiä teat­te­rin pariin – erä­il­ta­miin pääsee ot­ta­mal­la ret­ki­tuo­lin kai­na­loon ja saa­pu­mal­la Py­hä­jär­ven rantaan

24.08.2022 07:00
Tilaajille
Värriön luonnonpuiston lintulaskennoista saadaan pitkiä aikasarjoja tutkijoiden käyttöön – nyt päättyneestä laskennasta tiedot lähtevät heti ministeriöön

Värriön luon­non­puis­ton lin­tu­las­ken­nois­ta saadaan pitkiä ai­ka­sar­jo­ja tut­ki­joi­den käyt­töön – nyt päät­ty­nees­tä las­ken­nas­ta tiedot läh­te­vät heti mi­nis­te­riöön

06.08.2022 11:00 3
Tilaajille
Sallassa ja Kemijärvellä etsittiin kadonneita perjantaina – etsinnät päättyivät onnellisesti

Sal­las­sa ja Ke­mi­jär­vel­lä et­sit­tiin ka­don­nei­ta per­jan­tai­na – et­sin­nät päät­tyi­vät on­nel­li­ses­ti

23.07.2022 10:40
Tilaajille
Sallan Kauppakeskusta haetaan konkurssiin – vastikkeet maksamatta, tyhjää tilaa satoja neliöitä

Sallan Kaup­pa­kes­kus­ta haetaan kon­kurs­siin – ­vas­tik­keet mak­sa­mat­ta, tyhjää tilaa satoja ne­liöi­tä

21.07.2022 18:00 2
Tilaajille
"Sie hullu ostit maatilan" – Kimmo Seppä elää todeksi unelmaansa, naapurissa asuvalle Pentti Ylitalolle sama unelma on muuttunut painajaiseksi

"Sie hullu ostit maa­ti­lan" – Kimmo Seppä elää todeksi unel­maan­sa, naa­pu­ris­sa asu­val­le Pentti Yli­ta­lol­le sama unelma on muut­tu­nut pai­na­jai­sek­si

29.07.2022 15:15 7
Tilaajille
Äinpäin-päivä käynnisti Sallaviikon – kirkonkylälle saavuttiin syömään, ostoksille ja viettämään kesäiltaa

Äin­päin-päi­vä käyn­nis­ti Sal­la­vii­kon – kir­kon­ky­läl­le saa­vut­tiin syö­mään, os­tok­sil­le ja viet­tä­mään ke­sä­il­taa

15.07.2022 20:20
Tilaajille
"Liikennemäärien maltillinen kasvu Lapin itärajalla jatkunee" – kesäkuussa Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoilla tehtiin 842 rajatarkastusta

"Lii­ken­ne­mää­rien mal­til­li­nen kasvu Lapin itä­ra­jal­la jat­ku­nee" – ke­sä­kuus­sa Sallan ja Ra­ja-Joo­se­pin ra­jan­yli­tys­pai­koil­la tehtiin 842 ra­ja­tar­kas­tus­ta

15.07.2022 18:59
Tilaajille
Sallan raja-asemalla odottava tunnelma, sillä Venäjän viranomaiset eivät toistaiseksi noudata uusia säännöksiä – rajan yli yrittänyt suomalainen käännytettiin takaisin

Sallan ra­ja-ase­mal­la odot­ta­va tun­nel­ma, sillä Venäjän vi­ran­omai­set eivät tois­tai­sek­si noudata uusia sään­nök­siä – rajan yli yrit­tä­nyt suo­ma­lai­nen kään­ny­tet­tiin ta­kai­sin

15.07.2022 11:59 6
Tilaajille
Suomen kuuluisin pitkä vaellusreitti on jo osin kadonnut – Maan päästä päähän vaeltanut Tommi Lahtonen pitää UKK-reittiä kansallisaarteena

Suomen kuu­lui­sin pitkä vael­lus­reit­ti on jo osin ka­don­nut – Maan päästä päähän vael­ta­nut Tommi Lah­to­nen pitää UKK-reit­tiä kan­sal­lis­aar­tee­na

10.07.2022 07:30
Tilaajille
Nuolivaaran tuulivoimapuisto käynnistyy vaiheittain syksyllä – tuulivoima-alan toimijat haluavat keskusteluyhteyden Puolustusvoimiin

Nuo­li­vaa­ran tuu­li­voi­ma­puis­to käyn­nis­tyy vai­heit­tain syk­syl­lä – tuu­li­voi­ma-alan toi­mi­jat ha­lua­vat kes­kus­te­lu­yh­tey­den Puo­lus­tus­voi­miin

06.07.2022 06:30 5
Tilaajille
Sallassa käynnistetään uutta koulutusmallia – lukiolainen voi jatkossa suorittaa ammatillisen tutkinnon opintojen ohessa

Sal­las­sa käyn­nis­te­tään uutta kou­lu­tus­mal­lia – lu­kio­lai­nen voi jat­kos­sa suo­rit­taa am­ma­til­li­sen tut­kin­non opin­to­jen ohessa

21.06.2022 17:00
Tilaajille
Sallan kansallispuisto avattiin alkukesän auringonpaisteessa – puisto tuo painetta Itä-Lapin raideyhteyksien kehittämiselle

Sallan kan­sal­lis­puis­to avat­tiin al­ku­ke­sän au­rin­gon­pais­tees­sa – puisto tuo pai­net­ta Itä-La­pin rai­de­yh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­sel­le

11.06.2022 15:25 8
Tilaajille
Tällainen on Suomen uusin kansallispuisto – sallalainen Timo Tuuha lähti oppaaksi tänään avajaisia viettävään Sallan kansallispuistoon

Täl­lai­nen on Suomen uusin kan­sal­lis­puis­to – sal­la­lai­nen Timo Tuuha lähti op­paak­si tänään ava­jai­sia viet­tä­vään Sallan kan­sal­lis­puis­toon

11.06.2022 06:30 2
Tilaajille