Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

SAK
Lapin ruokakauppojen lakkopäivän palvelukyky selviää lähempänä – Outokummun Tornion tehtaiden tuotanto uhkaa tauota kahdeksi päiväksi

Lapin ruo­ka­kaup­po­jen lak­ko­päi­vän pal­ve­lu­ky­ky selviää lä­hem­pä­nä – Ou­to­kum­mun Tornion teh­tai­den tuo­tan­to uhkaa tauota kah­dek­si päi­väk­si

23.01.2024 19:30 9
Tilaajille
SAK:n masinoima poliittinen pikayleislakko jakaa palkansaajatkin kahteen leiriin – mielenilmauksen kohteeseen työtaistelulla ei näytä olevan vaikutusta
Pääkirjoitus

SAK:n ma­si­noi­ma po­liit­ti­nen pi­ka­yleis­lak­ko jakaa pal­kan­saa­jat­kin kahteen leiriin – mie­len­il­mauk­sen koh­tee­seen työ­tais­te­lul­la ei näytä olevan vai­ku­tus­ta

14.12.2023 17:00 68
Lappilaiset pääsevät kulkemaan torstaina suhteellisen hyvin ja nälkäkään ei yllätä lakoista huolimatta – Rovaniemellä paikallisliikenteen vuoroista pääosa jää kuitenkin ajamatta

Lap­pi­lai­set pää­se­vät kul­ke­maan tors­tai­na suh­teel­li­sen hyvin ja näl­kä­kään ei yllätä la­kois­ta huo­li­mat­ta – Ro­va­nie­mel­lä pai­kal­lis­lii­ken­teen vuo­rois­ta pääosa jää kui­ten­kin aja­mat­ta

13.12.2023 16:30 7
Tilaajille
Rakennusliiton ja Ammattiliitto Pron työtaistelutoimet hiljentävät rakennustyömaita ja elintarviketeollisuutta ensi torstaina

Ra­ken­nus­lii­ton ja Am­mat­ti­liit­to Pron työ­tais­te­lu­toi­met hil­jen­tä­vät ra­ken­nus­työ­mai­ta ja elin­tar­vi­ke­teol­li­suut­ta ensi tors­tai­na

10.12.2023 15:02 1
Ay-liike ja hallitus ovat ajautuneet jääräpäisyyttään pattitilanteeseen, mistä kummankin on vaikea perääntyä – nyt jos koskaan tarvittaisiin vanhan ajan neuvottelutaitoja
Pääkirjoitus

Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä – nyt jos koskaan tar­vit­tai­siin vanhan ajan neu­vot­te­lu­tai­to­ja

08.12.2023 17:00 19
Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto ilmoittivat ensi torstain työnseisauksista, listoilla satoja yrityksiä

Am­mat­ti­liit­to Pro ja Teol­li­suus­liit­to il­moit­ti­vat ensi tors­tain työn­sei­sauk­sis­ta, lis­toil­la satoja yri­tyk­siä

07.12.2023 15:07 13
Ammattiliitot ilmoittavat tänään uusista työtaistelutoimista vastalauseena hallitukselle

Am­mat­ti­lii­tot il­moit­ta­vat tänään uusista työ­tais­te­lu­toi­mis­ta vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sel­le

07.12.2023 09:20 3
Analyysi: SAK:n yhtenäisyyteen ei usko pian enää kukaan – JHL:n eroilmoituksen jälkeen Hakaniemen kulissiavioliiton säröt tulivat näkyviin kaikille

Ana­lyy­si: SAK:n yh­te­näi­syy­teen ei usko pian enää kukaan – JHL:n ero­il­moi­tuk­sen jälkeen Ha­ka­nie­men ku­lis­si­avio­lii­ton säröt tulivat nä­ky­viin kai­kil­le

24.11.2023 20:13 2
Tilaajille
Lukijalta: Sara Seppäsen väitteissä vääriä käsityksiä ja virheitä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sara Sep­pä­sen väit­teis­sä vääriä kä­si­tyk­siä ja vir­hei­tä

23.11.2023 12:50 5
Tilaajille
Rakennusliitto aloittaa työnseisaukset – Lapissa lakkoillaan ensi viikolla

Ra­ken­nus­liit­to aloit­taa työn­sei­sauk­set – Lapissa lak­koil­laan ensi vii­kol­la

03.11.2023 12:46 8
Tilaajille
Hallitus ja ay-liike ovat ajautumassa työmarkkinasotaan, jolla voi olla vakavia kansantaloudellisia vaikutuksia – vielä ei ole myöhäistä etsiä kompromissia
Pääkirjoitus

Hal­li­tus ja ay-lii­ke ovat ajau­tu­mas­sa työ­mark­ki­na­so­taan, jolla voi olla vakavia kan­san­ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia – vielä ei ole myö­häis­tä etsiä komp­ro­mis­sia

02.11.2023 05:00 34
Nyt alkavat lakot – Ay-liikkeen ulosmarssit olivat lämmittelyä, SAK aloittaa täysimittaiset poliittiset lakot tiistaina

Nyt alkavat lakot – Ay-liik­keen ulos­mars­sit olivat läm­mit­te­lyä, SAK aloit­taa täy­si­mit­tai­set po­liit­ti­set lakot tiis­tai­na

31.10.2023 19:09 10
Tilaajille
SAK kytkee lakkovaihteen päälle – JHL asettaa satamaratoja päiväksi poliittiseen lakkoon: "Tarvittaessa laitetaan Suomi seis"

SAK kytkee lak­ko­vaih­teen päälle – JHL asettaa sa­ta­ma­ra­to­ja päi­väk­si po­liit­ti­seen lak­koon: "Tar­vit­taes­sa lai­te­taan Suomi seis"

06.10.2023 17:39 4
Tilaajille
Ammattiliittojen protestiviikot alkavat tänään – Lapissakin tunnin mittaisia ulosmarsseja ja työnseisauksia

Am­mat­ti­liit­to­jen pro­tes­ti­vii­kot alkavat tänään – La­pis­sa­kin tunnin mit­tai­sia ulos­mars­se­ja ja työn­sei­sauk­sia

26.09.2023 08:01 23
SAK:n toimet toistaiseksi odotettua lievempiä –  EK:n Häkämies huojentuneena, ministeri Satosen mukaan mielenilmaukset kuuluvat demokratiaan

SAK:n toimet tois­tai­sek­si odo­tet­tua lie­vem­piä – EK:n Hä­kä­mies huo­jen­tu­nee­na, mi­nis­te­ri Satosen mukaan mie­len­il­mauk­set kuu­lu­vat de­mo­kra­tiaan

22.09.2023 16:42 4
Tilaajille
Teollisuusliitto ja ammattiliitto Pro aloittavat tiistaina työtaistelutoimet, ulosmarsseja Lapissa ja Oulussa

Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

22.09.2023 16:30 59
Tilaajille
SAK aloittamassa pistemäiset työtaistelut Orpon hallitusta vastaan ensi viikolla – Varapuheenjohtaja Syvärinen: "Tässä vaiheessa emme puhu yleislakosta"

SAK aloit­ta­mas­sa pis­te­mäi­set työ­tais­te­lut Orpon hal­li­tus­ta vastaan ensi vii­kol­la – Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sy­vä­ri­nen: "Tässä vai­hees­sa emme puhu yleis­la­kos­ta"

21.09.2023 18:15 6
Tilaajille
SAK ja jäsenliitot aloittavat poliittiset työtaistelutoimet ensi viikolla – EK:n Häkämies toimintapäivistä: Äärimmäisen huolestuttavaa

SAK ja jä­sen­lii­tot aloit­ta­vat po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met ensi vii­kol­la – EK:n Hä­kä­mies toi­min­ta­päi­vis­tä: Ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­vaa

21.09.2023 17:01 31
SAK kannustaa rokotuksiin ja koronapassin käyttöön, mutta ei hyväksy työntekijöiden rokotuspakkoa

SAK kan­nus­taa ro­ko­tuk­siin ja ko­ronapas­sin käyt­töön, mutta ei hyväksy työn­te­ki­jöi­den ro­ko­tus­pak­koa

18.11.2021 15:45
Tilaajille
Eloranta haluaa varmistaa vähimmäisehdot murrosalojen työntekijöille – näin SAK muuttaisi yleissitovuuden kriteereitä

Elo­ran­ta haluaa var­mis­taa vä­him­mäis­eh­dot mur­ros­alo­jen työn­te­ki­jöil­le – näin SAK muut­tai­si yleis­si­to­vuu­den kri­tee­rei­tä

03.10.2021 06:30 1
Tilaajille