Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Saastuminen
Senaatti-kiinteistöt kunnostaa pilaantunutta maa-aluettaan Ylitorniolla

Se­naat­ti-kiin­teis­töt kun­nos­taa pi­laan­tu­nut­ta maa-aluet­taan Yli­tor­niol­la

07.08.2023 20:41
Tilaajille
Akkumateriaalitehtaiden jätevedet ovat uhka Itämerelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ak­ku­ma­te­riaa­li­teh­tai­den jä­te­ve­det ovat uhka Itä­me­rel­le

26.07.2023 05:00 1
Juomavesi on keitettävä Rovaniemen Osma-Perttaus vedenjakelualueella

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Ro­va­nie­men Os­ma-Pert­taus ve­den­ja­ke­lu­alueel­la

07.06.2023 15:42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luonto kärsii Natosta

06.06.2023 05:00
Tilaajille
Kemijokirannan kylissä on ratkottu juomaveden saastumisongelmaa jo kuukauden ajan – saastumislähdettä ei ole löydetty

Ke­mi­jo­ki­ran­nan kylissä on rat­kot­tu juo­ma­ve­den saas­tu­mis­on­gel­maa jo kuu­kau­den ajan – saas­tu­mis­läh­det­tä ei ole löy­det­ty

13.07.2022 17:27 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mel­la kai­va­mi­sen maail­ma­nen­nä­tys?

13.07.2022 05:00 4
Tilaajille
Perämerellä mittaushistorian korkeimmat typpi- ja fosforipitoisuudet – Pitoisuudet ovat edelleen muihin merialueisiin verrattuna alhaisia

Pe­rä­me­rel­lä mit­taus­his­to­rian kor­keim­mat typpi- ja fos­fo­ri­pi­toi­suu­det – Pi­toi­suu­det ovat edel­leen muihin me­ri­aluei­siin ver­rat­tu­na al­hai­sia

19.02.2022 18:00 7
Tilaajille
Vedenkeittokehotus Yläkemijoelle – juomavedestä löytyi ulosteperäisiä bakteereja

Ve­den­keit­to­ke­ho­tus Ylä­ke­mi­joel­le – juo­ma­ve­des­tä löytyi ulos­te­pe­räi­siä bak­tee­re­ja

10.09.2021 15:24 3
Ilmastoministeri Mikkonen: EU:n hiilineutraalisuustavoitteesta syntyy sopu vielä Suomen puheenjohtajakaudella

Il­mas­to­mi­nis­te­ri Mik­ko­nen: EU:n hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voit­tees­ta syntyy sopu vielä Suomen pu­heen­joh­ta­ja­kau­del­la

11.11.2019 08:12
Tilaajille