Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Saarenkylä
Rovaniemi maksoi yli 50 vuoden takaiset korvaukset korkoineen: maanomistaja sai 23 000 euroa katualueesta, jonka maalaiskunta otti haltuun vuonna 1971

Ro­va­nie­mi maksoi yli 50 vuoden ta­kai­set kor­vauk­set kor­koi­neen: maan­omis­ta­ja sai 23 000 euroa ka­tua­luees­ta, jonka maa­lais­kun­ta otti haltuun vuonna 1971

10.10.2023 17:25 7
Tilaajille
Rovaniemen hiippailija havaittu mahdollisesti Pöykkölässä – poliisi sai ilmoituksen otsalampun kanssa liikkuvasta miehestä perjantain ja lauantain välisenä yönä

Ro­va­nie­men hiip­pai­li­ja ha­vait­tu mah­dol­li­ses­ti Pöyk­kö­läs­sä – poliisi sai il­moi­tuk­sen ot­sa­lam­pun kanssa liik­ku­vas­ta mie­hes­tä per­jan­tain ja lauan­tain vä­li­se­nä yönä

30.07.2023 15:43 9
Tilaajille
Rovaniemen hiippailija yhä tavoittamatta – poliisi sai miehestä viikonlopun aikana lisää havaintoja

Ro­va­nie­men hiip­pai­li­ja yhä ta­voit­ta­mat­ta – poliisi sai mie­hes­tä vii­kon­lo­pun aikana lisää ha­vain­to­ja

24.07.2023 14:26 1
Tilaajille
Poliisi pyytää vihjeitä Rovaniemellä liikkuvasta hiippailijasta – kansalaisilta yhteydenottoja Saarenkylän ja Nivavaaran alueilta

Poliisi pyytää vih­jei­tä Ro­va­nie­mel­lä liik­ku­vas­ta hiip­pai­li­jas­ta – kan­sa­lai­sil­ta yh­tey­den­ot­to­ja Saa­ren­ky­län ja Ni­va­vaa­ran alueil­ta

21.07.2023 17:24 7
Tilaajille
Saarenkyläläisiä palvelee heinäkuun ajan Rovaniemen kirjastoauto – Saarenkylän kirjastolla vaihdetaan hyllyjä ja järjestystä

Saa­ren­ky­lä­läi­siä pal­ve­lee hei­nä­kuun ajan Ro­va­nie­men kir­jas­to­au­to – Saa­ren­ky­län kir­jas­tol­la vaih­de­taan hyllyjä ja jär­jes­tys­tä

07.07.2023 15:00 2
Tilaajille
Lasten uimapaikka Rovaniemen Saarenkylässä suljetaan – lämmin sää heikentää veden laatua

Lasten ui­ma­paik­ka Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­läs­sä sul­je­taan – lämmin sää hei­ken­tää veden laatua

30.06.2023 12:06
Tilaajille
Saarenkylässä on jopa satoja kiinteistöjä, joiden rajat eivät noudata asemakaavaa – Kulppilantien tapauksessa löytyi lopulta kompromissi

Saa­ren­ky­läs­sä on jopa satoja kiin­teis­tö­jä, joiden rajat eivät noudata ase­ma­kaa­vaa – Kulp­pi­lan­tien ta­pauk­ses­sa löytyi lopulta komp­ro­mis­si

27.06.2023 05:00 17
Tilaajille
Rovaniemikin aloitti viimein tulvasuojausten rakentamisen – ensimmäinen pengertie tulee Saarenkylään

Ro­va­nie­mi­kin aloitti viimein tul­va­suo­jaus­ten ra­ken­ta­mi­sen – en­sim­mäi­nen pen­ger­tie tulee Saa­ren­ky­lään

24.05.2023 16:30 16
Tilaajille
Urakoitsija ilmoitti peruvansa katuremontin Rovaniemen Kulppilantiellä, kaupunki jatkaa pakkolunastusta – "Tämä on entistä hullumpi tilanne", sanoo asukas

Ura­koit­si­ja il­moit­ti pe­ru­van­sa ka­tu­re­mon­tin Ro­va­nie­men Kulp­pi­lan­tiel­lä, kau­pun­ki jatkaa pak­ko­lu­nas­tus­ta – "Tämä on entistä hul­lum­pi ti­lan­ne", sanoo asukas

19.05.2023 21:00 7
Tilaajille
Rovaniemi aikoo pakkolunastaa kolmanneksen Jarno Valkosen tontista Saarenkylässä – tieto uudesta katulinjauksesta tuli asukkaille täysin puskista

Ro­va­nie­mi aikoo pak­ko­lu­nas­taa kol­man­nek­sen Jarno Val­ko­sen ton­tis­ta Saa­ren­ky­läs­sä – tieto uudesta ka­tu­lin­jauk­ses­ta tuli asuk­kail­le täysin pus­kis­ta

16.05.2023 16:05 43
Tilaajille
Saaren koululla Rovaniemellä ilmennyt tavallista enemmän vatsatautioireita – terveydensuojeluviranomainen selvittää muun muassa koulun talousveden laatua

Saaren kou­lul­la Ro­va­nie­mel­lä il­men­nyt ta­val­lis­ta enemmän vat­sa­tau­ti­oi­rei­ta – ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen sel­vit­tää muun muassa koulun ta­lous­ve­den laatua

23.02.2023 13:12 2
Rovaniemen K-Citymarketin Rinki-ekopiste siirtyy uuteen paikkaan kaupan laajennuksen vuoksi

Ro­va­nie­men K-Ci­ty­mar­ke­tin Rin­ki-eko­pis­te siirtyy uuteen paik­kaan kaupan laa­jen­nuk­sen vuoksi

06.06.2022 09:47
Tilaajille
Tulvamuuri suojaisi Lainaanrantaa ja Saarenpudasta säännösteltäisiin – Rovaniemen ensimmäisen tulvasuojelusuunnitelman luonnokset julkistettiin

Tul­va­muu­ri suo­jai­si Lai­naan­ran­taa ja Saa­ren­pu­das­ta sään­nös­tel­täi­siin – Ro­va­nie­men en­sim­mäi­sen tul­va­suo­je­lu­suun­ni­tel­man luon­nok­set jul­kis­tet­tiin

03.04.2022 18:00 13
Tilaajille
Risto Petäjäniemi on tehnyt ladun Saarenkylään jo kymmenenä talvena – nyt hän kaipaa talkooapua

Risto Pe­tä­jä­nie­mi on tehnyt ladun Saa­ren­ky­lään jo kym­me­ne­nä talvena – nyt hän kaipaa tal­koo­apua

28.12.2021 12:38 6
Tilaajille
Pelastaisiko Saarenputaan tukkiminen Rovaniemen suurtulvien tuhoilta? Kaupunki selvittää putaan sulkua yhtenä vaihtoehtona tulvasuojelussa

Pe­las­tai­si­ko Saa­ren­pu­taan tuk­ki­mi­nen Ro­va­nie­men suur­tul­vien tu­hoil­ta? Kau­pun­ki sel­vit­tää putaan sulkua yhtenä vaih­to­eh­to­na tul­va­suo­je­lus­sa

07.10.2021 18:00 25
Tilaajille
Valtuusto hyväksyi Siljotien ja Saarenkolmion kaavamuutokset Rovaniemellä

Val­tuus­to hy­väk­syi Sil­jo­tien ja Saa­ren­kol­mion kaa­va­muu­tok­set Ro­va­nie­mel­lä

21.06.2021 20:35 1
Tilaajille
Rovaniemelle tulossa parikymmentä uutta rantatonttia – Kaavoittaja: "Ehkä yksi urani haastavimmista töistä"

Ro­va­nie­mel­le tulossa pa­ri­kym­men­tä uutta ran­ta­tont­tia – Kaa­voit­ta­ja: "Ehkä yksi urani haas­ta­vim­mis­ta töistä"

11.06.2021 19:30 8
Tilaajille
Rahkon-Alakulpin suvut kokoontuvat elokuussa – Jättimäinen maakauppa taustoittaa Rovaniemen Saarenkylän historiaa

Rah­kon-Ala­kul­pin suvut ko­koon­tu­vat elo­kuus­sa – Jät­ti­mäi­nen maa­kaup­pa taus­toit­taa Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­län his­to­riaa

06.08.2020 15:16
Lukijalta: Turhaa tulvasäikyttelyä Saarenkylässä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Turhaa tul­va­säi­kyt­te­lyä Saa­ren­ky­läs­sä

24.06.2020 05:30 2
Tilaajille
Vedenpinta nousi yli vuoden 1993 lukemien – Tulvavesi kääntyi laskuun, mutta vaara ei ole vielä ohi Saarenkylän Halvarinrannassa

Ve­den­pin­ta nousi yli vuoden 1993 lu­ke­mien – Tul­va­ve­si kääntyi las­kuun, mutta vaara ei ole vielä ohi Saa­ren­ky­län Hal­va­rin­ran­nas­sa

02.06.2020 20:11
Tilaajille